you should put yourself on the back for having achieved such a high score in the graduation exam

Câu hỏi:

31/03/2020 54,930

Bạn đang xem: you should put yourself on the back for having achieved such a high score in the graduation exam

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tát the underlined word(s) in each of the following questions.

You should put yourself on the back for having achieved such a high score in the graduation exam.

C. criticize yourself

Đáp án chủ yếu xác

Siêu phẩm 30 đề thi đua test trung học phổ thông vương quốc 2024 tự thầy cô VietJack biên soạn, chỉ còn 100k bên trên Shopee Mall.

Mua ngay

Kiến thức: Từ ngược nghĩa

Giải thích:

put yourself on the back: kiêu hãnh về phiên bản thân ái

  A. wear a backpack: treo tía lô                    B. kiểm tra up your back : đánh giá sống lưng các bạn

  C. criticize yourself: chỉ trích phiên bản thân ái         D. praise yourself: ca ngợi ngợi phiên bản thân ái

=> put yourself on the back >< criticize yourself

Tạm dịch: Bạn nên kiêu hãnh về phiên bản thân ái vì thế tiếp tục đạt được số điểm trên cao như thế nhập kỳ thi đua chất lượng tốt nghiệp.

Chọn C

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D to tát indicate the sentence that is closest in meaning to tát each of the following questions.

As he gets older, he wants to tát travel less.

A. The more old age he gets, the less he wants to tát travel.

B. The less he wants to tát travel, the older he gets.

C. As soon as he wants to tát travel, he gets older.

D. The older he gets, the less he wants to tát travel.

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D to tát indicate the correct answer in each of the following questions.

“Never say that again, …………..?”

A. don’t you

B. will you

C. do you

D. won’t you

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D to tát indicate the correct answer in each of the following questions.

Xem thêm: dẫn chứng về tình mẫu tử

Global warming will result…………… crop failures and famine.

A. in

B. of 

C. from

D. to

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D to tát indicate the correct answer in each of the following questions.

She……………on her computer for more than vãn two hours when she decided to tát stop for a rest.

A. was working

B. has worked

C. had been working

D. has been working

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tát the underlined word(s) in each of the following questions.

The team wasn’t playing well, ví the coach took the bull by the horns and sacked several senior players.

A. made the right decision

B. made a bold decision

C. made a final decision

D. made the wrong decision

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D to tát indicate the correct answer in each of the following questions.

Jim’s…………….flu again. That’s the third time this year.

A. put up with

B. gone down with

C. led up to

D. come up with

Xem thêm: xin link nhóm kín zalo