tiếng anh 8 unit 11 skills 1


1. Work in pairs. Name the technological applications in the pictures. Can they be used in schools? 2. Read the texts and tick (v) B (Biometrics) or N (Nanolearning). 3. Read the texts again and choose the correct answer A, B, or C. 4. Work in pairs. Discuss and match the questions in A with the answers in B, and then make a conversation about an invention. 5. Work in groups. Ask and answer questions about a technology or an invention. Use the example in 4 as a cue. Then report your answers to tát

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 8 unit 11 skills 1

1. Work in pairs. Name the technological applications in the pictures. Can they be used in schools?

(Làm việc theo đòi cặp. Kể thương hiệu những phần mềm technology nhập giành giật. Chúng hoàn toàn có thể được dùng nhập ngôi trường học tập không?)

Lời giải chi tiết:

Bài 2

2. Read the texts and tick (v) B (Biometrics) or N (Nanolearning).

(Đọc văn bạn dạng và ghi lại (v) B (Sinh trắc học) hoặc N (Nanolearning))

Biometrics

No more worries about truancy and cheating! Just introduce biometric applications at your school. With fingerprint scanners, or facial or voice recognition technologies, schools will be able to tát kiểm tra students’ attendance. Teachers will no longer need to tát Hotline students’ names to tát find out who is absent. This will make more time for activities!

Schools can also use these biometric applications for students who borrow books and equipment. Even more amazing, teachers can even use the eye-tracking applications to tát kiểm tra students’ understanding of a lesson and to tát motivate students to tát learn.

For more information, visit www.biometricappsolution.com

Nanolearning

Tired of sitting in front of a computer all day long? Unable to tát concentrate for very long in your classes? Or frequently forgetting large amounts of information? The solution to tát these is Nanolearning created by Junglemap in 2006.

Nanolearning provides you with small amounts of information over a short period of time. Your learning will become effortless.

Believe us! Receive bits of information within two to tát five minutes via our platform, and you will increase your learning attention and ability. Our tiện ích also reports your study activities and results to tát your teacher.

Contact us at www.nanoleamingsolution.edu.com

Phương pháp giải:

Sinh trắc học

Không còn nguyệt lão nơm nớp quan ngại về sự trốn học tập hoặc gian lận lận! Chỉ cần thiết trình làng ứng dụng sinh trắc học tập mang đến ngôi trường của chúng ta. Với những máy quét tước vân tay, hoặc technology phát hiện khuôn mặt hoặc tiếng nói, những ngôi trường học tập của thể đánh giá quy trình tới trường của học viên. Các nghề giáo tiếp tục không cần thiết phải gọi thương hiệu học viên nhằm mò mẫm rời khỏi ai vắng vẻ học tập. Điều bại dư rời khỏi thời hạn cho những sinh hoạt khác!

Các ngôi trường hoàn toàn có thể sử dụng những phần mềm sinh trắc học tập mang đến những học viên mượn sách và trang bị. Tuyệt vời rộng lớn là những nghề giáo hoàn toàn có thể sử dụng phần mềm để ý vận động đôi mắt nhằm coi học viên tiếp tục hiểu bài bác ko và tiếp thêm thắt động lực cho những học viên học hành.

Để hiểu biết thêm vấn đề cụ thể, truy cập: www.biometricappsolution.com

Nano learning

Quá mệt rũ rời vì thế ngồi trước máy vi tính một ngày dài dài? Không thể triệu tập quá lâu nhập tiết học? Hay là các bạn thông thường xuyên quên lượng rộng lớn vấn đề. Giải pháp mang đến việc này đó là Nano learning, được đưa đến vày Junglemap nhập năm 2006.

Nano learning cung ứng cho mình lượng kỹ năng nhỏ nhập một thời hạn cộc. Việc học tập của các bạn sẽ trở thành ko cần thiết tốn mức độ.

Tin công ty chúng tôi đi! Nhận một lượng nhỏ vấn đề nhập kể từ 2 cho tới 5 phút trải qua nền tảng của công ty chúng tôi, và các bạn sẽ tăng năng lực và sự xem xét nhập học hành. Phần mượt của công ty chúng tôi cũng report sinh hoạt học hành và thành quả mang đến nghề giáo.

Liên lạc với công ty chúng tôi bên trên www.nanoleamingsolution.edu.com

Lời giải chi tiết:

1. N

It makes learning effortless. (Nó khiến cho việc học tập ko cần thiết tốn mức độ.)

Thông tin:

Your learning will become effortless.

(Việc học tập của các bạn sẽ trở thành ko cần thiết tốn mức độ.)

2. B

It checks students’ understanding of the lessons.

(Nó đánh giá phỏng hiểu bài bác của học viên.)

Thông tin:

Even more amazing, teachers can even use the eye-tracking applications to tát kiểm tra students’ understanding of a lesson and to tát motivate students to tát learn.

(Tuyệt vời rộng lớn là những nghề giáo hoàn toàn có thể sử dụng phần mềm để ý vận động đôi mắt nhằm coi học viên tiếp tục hiểu bài bác ko và tiếp thêm thắt động lực cho những học viên học hành.)

3. B

Students use it when they borrow books and equipment.

(Học sinh sử dụng nó Lúc bọn chúng mượn sách hoặc trang bị.)

Thông tin:

Schools can also use these biometric applications for students who borrow books and equipment.

(Các ngôi trường hoàn toàn có thể sử dụng những phần mềm sinh trắc học tập mang đến những học viên mượn sách và trang bị. )

4. N

It helps increase students’ learning attention.

(Nó canh ty tăng thêm sự xem xét nhập học hành của học viên.)

Thông tin:

Receive bits of information within two to tát five minutes via our platform, and you will increase your learning attention and ability.

(Nhận một lượng nhỏ vấn đề nhập kể từ 2 cho tới 5 phút trải qua nền tảng của công ty chúng tôi, và các bạn sẽ tăng năng lực và sự xem xét nhập học hành.)

5. N

It records students’ study activities and results.

(Nó ghi lại sinh hoạt học hành và thành quả của học viên.)

Thông tin:

Our tiện ích also reports your study activities and results to tát your teacher.

(Phần mượt của công ty chúng tôi cũng report sinh hoạt học hành và thành quả mang đến nghề giáo.)

Bài 3

3. Read the texts again and choose the correct answer A, B, or C.

(Đọc những văn bạn dạng một đợt tiếp nhữa và lựa chọn câu vấn đáp đích A, B, hoặc C)

1. What does checking students’ attendance mean?

A. Checking their presence.

B. Scanning their faces.

C. Checking their fingerprints.

2. With Nanolearning students can ____________.

A. access large amounts of information

B. improve their learning quality

C. concentrate longer

3. What DOESN'T Nanolearning do?

A. Provide a platform.

B. Report students’ results.

C. Entertain students.

Xem thêm: toán 4 trang 84

4. The texts are from ___________.

A. science books

B. advertisements

C. manuals

Lời giải chi tiết:

1. A

 What does checking students’ attendance mean? Checking their presence.

(Cụm kể từ đánh giá quy trình tới trường của học viên tức là gì? Kiểm tra sự xuất hiện của bọn chúng.)

Thông tin:

With fingerprint scanners, or facial or voice recognition technologies, schools will be able to tát kiểm tra students’ attendance. Teachers will no longer need to tát Hotline students’ names to tát find out who is absent.

(Với những máy quét tước vân tay, hoặc technology phát hiện khuôn mặt hoặc tiếng nói, những ngôi trường học tập của thể đánh giá quy trình tới trường của học viên. Các nghề giáo tiếp tục không cần thiết phải gọi thương hiệu học viên nhằm mò mẫm rời khỏi ai vắng vẻ học tập.)

2. B

With Nanolearning students can improve their learning quality.

(Với Nano learning, học viên hoàn toàn có thể nâng cao unique học hành.)

Thông tin:

Believe us! Receive bits of information within two to tát five minutes via our platform, and you will increase your learning attention and ability.

(Tin công ty chúng tôi đi! Nhận một lượng nhỏ vấn đề nhập kể từ 2 cho tới 5 phút trải qua nền tảng của công ty chúng tôi, và các bạn sẽ tăng năng lực và sự xem xét nhập học hành.)

3. C

What DOESN'T Nanolearning do? Entertain students.

(Điều gì tuy nhiên Nano learning ko thể làm? Giúp học viên vui chơi giải trí.)

4. B

The texts are from advertisements.

(Những bài bác này là kể từ những bài bác lăng xê.)

Thông tin:

For more information, visit www.biometricappsolution.com

(Để hiểu biết thêm vấn đề cụ thể, truy cập: www.biometricappsolution.com)

Contact us at www.nanoleamingsolution.edu.com

(Liên lạc với công ty chúng tôi bên trên www.nanoleamingsolution.edu.com)

Bài 4

4. Work in pairs. Discuss and match the questions in A with the answers in B, and then make a conversation about an invention.

(Làm việc theo đòi cặp. Thảo luận và nối những thắc mắc nhập phần A với những câu vấn đáp nhập phần B, tiếp sau đó chat chit về một trị minh)

Example:

A: What invention vì thế you like?

B: I lượt thích biometrics.

A: Who invented it?

B: Alphonse Bertillon.

Lời giải chi tiết:

A: What invention vì thế you like?

(Bạn quí sáng tạo nào?)

B: I lượt thích biometrics.

(Mình quí sinh trắc học tập.)

A: Who invented it?

(Ai tạo nên rời khỏi nó?)

B: Alphonse Bertillon.

A: When did biometrics invented?

(Sinh trắc học tập thành lập lúc nào.)

B: Biometrics invented in 1800s.

(Sinh trắc học tập thành lập nhập đầu thế kỉ 19.)

A: What are the benefits of biometrics?

(Lợi ích của sinh trắc học tập là gì?)

B: Check identities of people at airports or offices and kiểm tra students attendance.

(Kiểm tra tính danh của khác nước ngoài ở trường bay và điểm danh học viên.)

Bài 5

5. Work in groups. Ask and answer questions about a technology or  an invention. Use the example in 4 as a cue. Then report your answers to tát the class.

(Làm việc group. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về technology hoặc sáng tạo. Sử dụng ví dụ nhập 4 như 1 khêu gợi ý. Sau bại report câu vấn đáp của chúng ta cho tất cả lớp) 

Example: 

Mi likes biometrics. Alphonse Bertillon invented it in 1800s. It is a very important technology. We use it to tát...

(Phong quí sinh trắc học tập. Alphonse Bertillon sáng tạo rời khỏi nó nhập đầu thế kỉ 19. Nó là 1 technology cần thiết. Chúng tớ sử dụng nó nhằm ....)

Lời giải chi tiết:

Nam likes Biometrics. We use it in many daily aspects: unlocking your phone, allowing payment,  moningtoring access to tát restricted areas, tracking employee presence... Some benefits of biometrics are: great accuracy, time saving and high security. 

(Nam quí technology sinh trắc học tập. Chúng tớ dùng nó nhập thật nhiều khái cạnh cuộc sống thường ngày như: há khoá Smartphone của chúng ta, được cho phép giao dịch, giám sát việc tiếp cận những điểm bị giới hạn, chấm công... Một vài ba quyền lợi cả sinh trắc học tập là: phỏng đúng đắn cao, tiết kiêmk thời hạn và bảo mật thông tin cao.)


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Skills 2

  1. Tick (v) the things that you think a robot teacher can vì thế. 2. Listen to tát the conversation and fill in each blank with ONE word. 3. Listen again and tick (v) T (True) or F (False). 4. Work in pairs. Discuss if you agree or disagree that robots will soon replace teachers at schools. Write the reasons in the table. 5. Now write a paragraph (80 - 100 words) to tát express your opinion. Use the notes in 4.

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Looking Back

  1. Circle the option that goes with each verb. 2. Fill in each gap with a word or phrase from the box. You may have to tát change the sườn of the word or phrase. 3. Which of the underlined parts in each question is incorrect? Find and correct it. 4. Rewrite the following sentences, using the words in BOLD.

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Project

  1. Think about a problem you have at trang chủ or at school. Imagine an invention (a tool, a machine, an application ...) that helps you giảm giá khuyến mãi with your problem. 2. Discuss and answer the following questions: 3. Prepare a poster presentation with pictures or a paper model of the invention and present it to tát your class.

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Commmunication

  1. Listen and read the conversation. Pay attention to tát the highlighted sentences. 2. Work in pairs. Give news and respond to tát the news in the following situations. 3. Work in pairs. Read the posts from some students about online learning and complete the table. 4. Work in groups. Talk about a platform you use for your online classes or one you know about. What are the benefits and problems of using it? 5. Report the answers of one of your group members to tát the class.

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 A Closer Look 2

  1. Look at part of the conversation in Getting Started again. Then match Minh’s uncle’s direct speech with his reported speech. 2. Complete the second sentences using the correct verb forms. 3. Complete the second sentences with the words and phrases from the box. 4. Complete the second sentence in each pair sánh that it means the same as the first one. 5. GAME. He / She said that... Work in pairs. One student says a sentence and the other changes that sentence into reported speech. Then swap role

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: xenlulozo trinitrat được điều chế từ xenlulozo và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc nóng

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & trong suốt lộ trình Up 10! bên trên Tuyensinh247.com Đầy đầy đủ khoá học tập những cuốn sách (Kết nối học thức với cuộc sống; Chân trời sáng sủa tạo; Cánh diều), theo đòi trong suốt lộ trình 3 bước: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. vặt đập điểm lớp 9, đua nhập lớp 10 thành quả cao. Hoàn trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.