từ vựng tiếng anh lớp 6

Chương trình giờ đồng hồ Anh lớp 6 được chia thành 12 Unit với 6 Unit/học kì, từng Unit hỗ trợ khoảng tầm đôi mươi – 30 kể từ vựng trọng tâm qua loa tầm 4 tiết học tập.

Danh sách những chủ thể kể từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6


Trước Lúc hợp tác vô học tập kể từ vựng mới mẻ, chúng ta cũng có thể đánh giá trước trình độ chuyên môn giờ đồng hồ Anh của tôi nha. Một trong mỗi dạng bài bác tập luyện thịnh hành ở công tác Cấp 2 là lựa chọn kể từ phù hợp nhằm điền vô điểm trống rỗng. Hãy nằm trong demo thực hiện một trong những bài bác tập luyện nhỏ sau nhằm đánh giá cường độ áp dụng kể từ mới mẻ của chúng ta nhé: 

Bạn đang xem: từ vựng tiếng anh lớp 6


Danh sách kể từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 bám theo Unit

1. Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 Học kì I

Từ vựng vô 6 Unit trước tiên tiếp tục nối liền những chủ thể thân thuộc của công tác đái học tập. Đó là những chủ thể thân mật và gần gũi với cuộc sống thường ngày hằng ngày của chúng ta như ngôi trường học tập, mái ấm gia đình, bằng hữu, v.v.

UNIT 1: MY NEW SCHOOL

Minh họa: Từ vựng nằm trong Unit 1, Khóa Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 của MochiMochi

Từ vựng (Loại từ)Phiên âmNghĩa
backpack (n)/ˈbækpæk/cặp sách
blackboard (n)/ˈblækbɔːrd/bảng đen
bookcase (n)/ˈbʊkkeɪs/tủ sách
break time (n)/breɪk taɪm/giờ ngủ giải lao
calculator (n)/ˈkælkjuleɪtər/máy tính cố tay
colored paper (n)/ˈkʌlərd ˈpeɪpər/giấy màu
colored pencil (n)/ˈkʌlərd ˈpensl/bút chì màu
compass (n)/ˈkʌmpəs/la bàn
e-book (n)/ˈiː bʊk/sách năng lượng điện tử
glue (n)/ɡluː/hồ dán, băng keo
highlighter (n)/ˈhaɪlaɪtər/bút tiến công dấu
notebook (n)/ˈnəʊtbʊk/sổ tay
paper clip (n)/ˈpeɪpər klɪp/kẹp giấy
pencil case (n)/ˈpensl keɪs/hộp bút
pencil sharpener (n)/ˈpensl ʃɑːrpnər/gọt cây bút chì
rubber (n)/ˈrʌbər/cục gôm, tẩy
ruler (n)/ˈruːlər/thước kẻ
school supply (n)/skuːl səˈplaɪ/dụng cụ học tập tập
schoolchild (n)/ˈskuːltʃaɪld/trẻ em vô tuổi tác chuồn học
stapler (n)/ˈsteɪplər/dụng cụ dập ghim
uniform (n)/ˈjuːnɪfɔːrm/đồng phục
chemistry (n)/ˈkemɪstri/môn Hóa học
geography (n)/dʒiˈɑːɡrəfi/môn Địa lý
history (n)/ˈhɪstri/môn Lịch sử
IT (n)/ˌaɪ ˈtiː/công nghệ thông tin
literature (n)/ˈlɪtrətʃər/môn Văn
maths (n)/mæθs/môn Toán
music (n)/ˈmjuːzɪk/môn Âm nhạc
photography (n)/fəˈtɑːɡrəfi/nhiếp ảnh
physical education (n)/ˌfɪzɪkl edʒuˈkeɪʃn/môn thể dục
physics (n)/ˈfiziks/môn Vật lý
science (n)/ˈsaɪəns/môn Khoa học
do exercise (verb phrase)/duː ˈeksərsaɪz/tập thể dục
do homework (verb phrase)/duː ˈhəʊmwɜːk/làm bài bác tập luyện về nhà
go shopping (verb phrase)/ɡəʊ /ˈʃɑːpɪŋ/đi mua sắm sắm
have lunch (verb phrase)/həv lʌntʃ/ăn trưa
study (v)/ˈstʌdi/học tập
boarding school (n)/ˈbɔːrdɪŋ skuːl/trường nội trú
canteen (n)/kænˈtiːn/căng tin yêu, điểm bán hàng ăn
classroom (n)/ˈklæsruːm/lớp học
cloakroom (n)/ˈkləʊkrʊm/phòng treo lưu giữ đồ
computer room (n)/kəmˈpjuːtər rʊm/phòng máy tính
greenhouse (n)/ˈɡriːnhaʊs/nhà kính
international school (n)/ˌɪntərˈnæʃnəl skuːl/trường quốc tế
laboratory (n)/ˈlæbrətɔːri/phòng thí nghiệm
library (n)/ˈlaɪbrəri/thư viện
playground (n)/ˈpleɪɡraʊnd/sân chơi
schoolyard (n)/ˈskuːljɑːrd/sân trường
secondary school (n)/ˈsekəndri skuːl/trường Cấp 2, Trung học tập cơ sở
swimming pool (n)/ˈswɪmɪŋ puːl/bể bơi
workshop (n)/ˈwɜːrkʃɑːp/buổi thảo luận

LƯU Ý: Với danh kể từ chỉ môn học: “Maths” và “Physics” sở hữu tận nằm trong vày “s” vẫn được xem như là danh kể từ số không nhiều, và phân tách động kể từ ở số không nhiều.

Một số tình huống không giống cũng đều có tận nằm trong vày “s” và phân tách động kể từ số không nhiều, ví như Economics, Phonetics, Atheletics, Politics, Linguistic, News, Series, The United Nations, The Philipines,…

Ví dụ:

  • Physics is one of my favorite subjects.

Nhìn vô bảng kể từ vựng bên trên, các bạn sẽ thấy kể từ “study” Tức là “học tập”, và vô giờ đồng hồ Anh cũng đều có một kể từ vựng đem nghĩa tương tự động, này là kể từ “learn”. Mặc cho dù dịch đi ra giờ đồng hồ Việt đều là “học tập” tuy nhiên bọn chúng lại sử dụng trong mỗi yếu tố hoàn cảnh không giống nhau. Để làm rõ rộng lớn về phong thái dùng, hãy nằm trong coi lý giải tiếp sau đây nha:

a) Study

Đây là động kể từ mô tả sinh hoạt dành riêng thời hạn cho tới việc hiểu hoặc học tập một môn qua loa việc xem sách, cho tới ngôi trường lớp.

Ví dụ: The rehearsals make it difficult for her to tướng study for law school exams

b) Learn

Đây là động kể từ chỉ việc thu thập thêm thắt kiến thức và kỹ năng và tài năng, người học tập sẽ sở hữu những kiến thức và kỹ năng mới mẻ qua loa phân tích, hoặc tập luyện hoặc hưởng thụ thực tế

Ví dụ: Students have been learning how to tướng write a letter


UNIT 2: MY HOUSE

Minh họa: Từ vựng nằm trong Unit 2, Khóa Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 của MochiMochi

Từ vựng (Loại từ)Phiên âmNghĩa
country house (n)/ˌkʌntri ˈhaʊs/nhà phú ông (ở nông thôn)
department store (n)/dɪˈpɑːrtmənt stɔːr/cửa mặt hàng bách hóa
flat (n)/flæt/căn hộ
stilt house (n)/stɪlt haʊs/nhà sàn
townhouse (n)/ˈtaʊnhaʊs/nhà ngay lập tức kề
villa (n)/ˈvɪlə/biệt thự
balcony (n)/ˈbælkəni/ban công
bathroom (n)/ˈbæθrʊm/nhà dọn dẹp, mái ấm tắm
bedroom (n)/ˈbedrʊm/phòng ngủ
garden (n)/ˈɡɑːrdn/vườn
guest room (n)/ˈɡest rʊm/phòng giành riêng cho khách
hall (n)/hɔːl/hành thầy thuốc, đại sảnh
kitchen (n)/ˈkɪtʃɪn/bếp, chống ăn
living room (n)/ˈlɪvɪŋ ruːm/phòng khách
armchair (n)/ˈɑːrmtʃer/ghế bành
bath (n, v)/bæθ/bồn tắm
tắm bồn
bookshelf (n)/ˈbʊkʃelf/giá sách
bowl (n)/bəʊl/cái chén, tô
carpet (n)/ˈkɑːrpɪt/tấm thảm, loại thảm
chest of drawers (n)/ˌtʃest əv ˈdrɔːrz/tủ có khá nhiều ngăn kéo
chopstick (n)/ˈtʃɑːpstɪk/đũa
clock (n)/klɒk/đồng hồ
computer (n)/kəmˈpjuːtər/máy vi tính
cupboard (n)/ˈkʌbərd/chạn chén, tủ bếp
curtain (n)/ˈkɜːrtn/rèm cửa
dishwasher (n)/ˈdɪʃwɔːʃər/máy cọ bát
freezer (n)/ˈfriːzər/tủ cung cấp đông
fridge (n)/frɪdʒ/tủ lạnh
furniture (n)/ˈfɜːrnɪtʃər/đồ nội thất
lamp (n)/læmp/đèn bàn
microwave (n)/ˈmaɪkrəweɪv/lò vi sóng
pillow (n)/ˈpɪləʊ/cái gối
poster (n)/ˈpəʊstər/tấm áp phích
shower (n)/ˈʃaʊər/vòi hoa sen
sink (n)/sɪŋk/bồn rửa
sofa (n)/ˈsəʊfə/sô trộn, ghế ngôi trường kỷ
table (n)/ˈteɪbl/cái bàn
television (n)/ˈtelɪvɪʒn/cái ti vi
toilet (n)/ˈtɔɪlət/nhà dọn dẹp, bể cầu
vase (n)/veɪs/bình cắm hoa
wardrobe (n)/ˈwɔːrdrəʊb/tủ quần áo
window (n)/ˈwɪndəʊ/cửa sổ

Cùng lần hiểu thêm thắt về những loại mái ấm được nhắc tới trên bảng kể từ vựng Unit 2 và cơ hội phân biệt bọn chúng nha:

Các loại mái ấm vô giờ đồng hồ Anh

Từ vựng (Loại từ)Phiên âmNghĩaPhân biệt
flat (n)/flæt/căn hộflat tăng thêm ý nghĩa tương tự động đối với ‘apartment’. Danh kể từ ‘flat’ dùng làm chỉ căn hộ cao cấp với diện tích S to hơn ‘apartment’, thậm chí là hoàn toàn có thể cướp trọn vẹn một tầng của tòa mái ấm.
townhouse (n) /ˈtaʊnhaʊs/nhà ngay lập tức kềnhà ngay lập tức kề là những căn nhà nhiều tầng được kiến tạo cạnh nhau và dùng công cộng vách, thông thường sở hữu mái ấm nhằm xe cộ riêng rẽ, sở hữu không khí nhiều hơn thế đối với căn hộ cao cấp.
villa (n) /ˈvɪlə/biệt thựbiệt thự ở ngoại thành hoặc cạnh biển khơi (thường giành riêng cho mục địch mướn nhằm ngủ dưỡng), bao hàm những khu vực vườn, sảnh đặc biệt rộng lớn và thông thoáng đãng.
country house (n)/ˌkʌntri ˈhaʊs/nhà phú ông
(ở nông thôn)
một căn nhà rộng lớn truyền thống lâu đời ở vùng quê, thuộc sở hữu một mái ấm gia đình trong vô số nhiều năm.
stilt house (n)/stɪlt haʊs/nhà sànnhà sàn thông thường được kiến tạo bằng phương pháp đặt điều những cột, chân nâng hoặc sợi tre cao nhằm nâng nó lên bên trên mặt mũi khu đất hoặc mặt mũi nước.

Ngoài đi ra, các bạn hãy nhập cuộc group Group MochiMochi – Học giờ đồng hồ Anh để nhận thêm thắt tư liệu học tập siêu unique nhé. Mochi nài tặng miễn phí chúng ta Bộ 50 Word Family nhằm chúng ta biết phương pháp nhận thấy và học tập kể từ vựng hiệu suất cao rộng lớn, truy vấn ngay lập tức nhằm nhận không tính phí tư liệu nha.


UNIT 3: MY FRIENDS

Minh họa: Từ vựng nằm trong Unit 3, Khóa Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 của MochiMochi

Từ vựng (Loại từ)Phiên âmNghĩa
arm (n)/ɑːrm/cánh tay
cheek (n)/tʃiːk/má (trên khuôn mặt)
chest (n)/tʃest/ngực
ear (n)/ɪr/tai
elbow (n)/ˈelbəʊ/khuỷu tay
eye (n)/aɪ/mắt
finger (n)/ˈfɪŋɡər/ngón tay
foot (n)/fʊt/bàn chân
hair (n)/her/tóc
hand (n)/hænd/bàn tay
head (n)/hed/cái đầu, phần đầu
heel (n)/hiːl/gót chân
knee (n)/niː/đầu gối
leg (n)/leɡ/cái chân
lip (n)/lɪp/môi
mouth (n)/maʊθ/mồm, miệng
neck (n)/nek/cái cổ
nose (n)/nəʊz/mũi
shoulder (n)/ˈʃəʊldər/vai, bờ vai
waist (n)/weɪst/phần thắt sườn lưng, eo
straight (n)/streɪt/(tóc) thẳng
blonde (adj)/blɑːnd/(tóc) vàng hoe
curly (adj)/ˈkɝː.li/(tóc) xoăn
good-looking (adj)/ˌɡʊd ˈlʊkɪŋ/đẹp, ưa nhìn
long (adj)/lɔːŋ/(tóc) dài
pretty (adj)/ˈprɪti/xinh xắn
round (adj)/raʊnd/(mặt) tròn
slim (adj)/slɪm/mảnh mai, thon thả
strong (adj)/strɔːŋ/khỏe mạnh, khỏe mạnh khoắn
tall (adj)/tɔːl/cao lớn
active (adj)/ˈæktɪv/chủ động, hoạt bát
careful (adj)/ˈkerfl/cẩn thận
caring (adj)/ˈkeərɪŋ/chu đáo, biết quan tiền tâm
clever (adj)/ˈklevər/thông minh, thời gian nhanh nhẹn
confident (adj)/ˈkɑːnfɪdənt/tự tin
creative (adj)/kriˈeɪtɪv/sáng tạo
cute (adj)/kjuːt/dễ thương
friendly (adj)/ˈfrendli/thân thiện
funny (adj)/ˈfʌni/hài hước, sung sướng nhộn
generous (adj)/ˈdʒenərəs/hào phóng, phóng khoáng
hard-working (adj)/ˌhɑːrd ˈwɜːrkɪŋ/chăm chỉ, nỗ lực, siêng năng
helpful (adj)/ˈhelpfl/có ích, hoặc gom đỡ
kind (adj)/kaɪnd/tốt bụng
lovely (adj)/ˈlʌvli/đáng yêu
nervous (adj)/ˈnɜːrvəs/lo lắng, bể chồn
patient (adj)/ˈpeɪʃnt/kiên nhẫn
shy (adj)/ʃaɪ/nhút nhát, hoặc xấu xí hổ
smart (adj)/smɑːrt/thông minh
sporty (adj)/ˈspɔːrti/khỏe khoắn, ham say đắm thể thao
talkative (adj)/ˈtɔːkətɪv/hoạt ngôn, quí phát biểu chuyện
cycle to tướng school (verb phrase)/ˈsaɪkl tə skuːl/đạp xe cộ cho tới trường
go swimming (verb phrase)/ɡəʊ ˈswɪmɪŋ/đi bơi
listen to tướng music (verb phrase)/ˈlɪsn tə ˈmjuːzɪk/nghe nhạc
make a cake (verb phrase)/meɪk ə keɪk/làm bánh
make a mistake (verb phrase)/meɪk ə mɪˈsteɪk/mắc lỗi
play the piano (verb phrase)/pleɪ ðə piˈænəʊ/chơi đàn dương cầm
water the flowers (verb phrase)/ˈwɑː.t̬ɚ ðə ˈflaʊəz/tưới hoa

UNIT 4: MY NEIGHBOURHOOD

Minh họa: Từ vựng nằm trong Unit 4, Khóa Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 của MochiMochi

Từ vựng (Loại từ)Phiên âmNghĩa
art gallery (n)/ˈɑːrt ɡæləri/phòng trưng bày nghệ thuật
bakery (n)/ˈbeɪkəri/tiệm bánh
beach (n)/bi:tʃ/bãi biển
bus stop (n)/ˈbʌs stɑːp/điểm giới hạn xe cộ buýt
café (n)/kæfˈeɪ/quán cà phê
cathedral (n)/kəˈθiːdrəl/nhà thờ, giáo đường
chemist (n)/ˈkemɪst/nhà thuốc
cinema (n)/ˈsɪnəmə/rạp chiếu phim
countryside (n)/ˈkʌntrisaɪd/vùng nông thôn
disco (n)/ˈdɪskəʊ/vũ trường
hospital (n)/ˈhɑːspɪtl/bệnh viện
pagoda (n)/pəˈɡəʊdə/ngôi chùa
park (n)/pa:rk/công viên
post office (n)/ˈpəʊst ɑːfɪs/bưu điện
railway station (n)/ˈreɪlweɪ ˈsteɪʃn/ga đàng sắt
restaurant (n)/ˈrestərɑːnt/nhà hàng
square (n)/skwer/quảng trường
suburb (n)/ˈsʌbɜːrb/khu vực nước ngoài ô
supermarket (n)/ˈsuːpərmɑːrkɪt/siêu thị
temple (n)/ˈtempl/đền, năng lượng điện, miếu
theatre (n)/ˈθiət̮ər/nhà hát
beautiful (adj)/ˈbjuːtɪfl/xinh đẹp
boring (adj)/ˈbɔːrɪŋ/tẻ nhạt nhẽo, nhàm chán
busy (adj)/ˈbɪzi/bận rộn
cheap (adj)/tʃiːp/rẻ
clean (adj)/kliːn/sạch sẽ
convenient (adj)/kənˈviːniənt/tiện lợi
crowded (adj)/ˈkraʊdɪd/đông đúc
dangerous (adj)/ˈdeɪndʒərəs/nguy hiểm
dirty (adj)/ˈdɜːrti/bẩn thỉu
exciting (adj)/ɪkˈsaɪtɪŋ/thú vị, hấp dẫn
expensive (adj)/ɪkˈspensɪv/đắt đỏ
fantastic (adj)/fænˈtæstɪk/tuyệt vời
faraway (adj)/ˈfɑːrəweɪ/xa xôi
fashionable (adj)/ˈfæʃnəbl/thời thượng
fresh (adj)/freʃ/trong lành
friendly (adj)/ˈfrendli/thân thiện
hospitality (n)/ˌhɒspɪˈtæləti/lòng mến khách
hot (adj)/hɑ:t/nóng nực
large (adj)/lɑːrdʒ/rộng lớn
modern (adj)/ˈmɑ:dərn/hiện đại, đời mới
narrow (adj)/ˈnærəʊ/hẹp
noisy (adj)/ˈnɔɪzi/ồn ào, huyên náo
peaceful (adj)/ˈpiːsfl/yên bình
quiet (adj)/ˈkwaɪət/tĩnh lặng
caravan (n)/ˈkærəvæn/đoàn phượt lữ hành
motorhome (n)/ˈməʊtərhəʊm/nhà lưu động
cross the road (verb phrase)/krɔːs ðə rəʊd/sang đường
get lost (verb phrase)/ɡet lɔːst/lạc đường
go along (phrV)/ɡəʊ əˈlɔːŋ/đi dọc theo
go straight (verb phrase)/ɡəʊ streɪt/đi thẳng
take the second turning (verb phrase)/teɪk ðə ˈsekənd ˈtɜːrnɪŋ/đi vô lối rẽ loại hai
turn right (verb phrase)/tɜːrn raɪt/rẽ phải

UNIT 5: NATURAL WONDERS OF VIET NAM

Xem thêm: de che war of empires

Minh họa: Từ vựng nằm trong Unit 5, Khóa Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 của MochiMochi

Từ vựngPhiên âmNghĩa
beehive (n)/ˈbiːhaɪv/tổ ong
canyon (n)/ˈkæn.jən/hẻm núi
cave (n)/keɪv/hang động
cliff (n)/klɪf/vách đá
cluster (n)/ˈklʌstər/nhóm, đám, bó, đàn, bầy
desert (n)/ˈdezərt/sa mạc
forest (n)/ˈfɔːrɪst/khu rừng
island (n)/ˈaɪlənd/hòn đảo
jungle (n)/ˈdʒʌŋɡl/rừng sức nóng đới
landscape (n)/ˈlændskeɪp/cảnh quan
limestone (n)/ˈlaɪmstəʊn/đá vôi
litter (n, v)/ˈlɪtər/rác
xả rác
man-made (adj)/ˌmæn ˈmeɪd/nhân tạo
mountain (n)/ˈmaʊntn/ngọn núi
mountain range (n)/ˈmaʊn.tən ˌreɪndʒ/dãy núi
natural wonder (n)/ˈnætʃrəl ˈwʌndər/kỳ quan tiền thiên nhiên
plaster (n)/ˈplæstər/thạch cao
river (n)/ˈrɪvər/con sông
rock column (n)/rɑːk ˈkɑːləm/cột đá
scenery (n)/ˈsiːnəri/phong cảnh
slope (n)/sləʊp/con dốc
waterfall (n)/ˈwɔːtərfɔːl/thác nước
amazing (adj)/əˈmeɪzɪŋ/tuyệt vời, xứng đáng kinh ngạc
charming (adj)/ˈtʃɑːrmɪŋ/quyến rũ
popular (adj)/ˈpɒpjələ(r)/nổi giờ đồng hồ, phổ biến
rainy (adj)/ˈreɪni/mưa nhiều
spectacular (adj)/spekˈtækjələ(r)/ngoạn mục, hùng vĩ
backpack (n)/ˈbækpæk/túi đeo phía sau lưng
compass (n)/ˈkʌmpəs/la bàn
ecotourist (n)/ˈiːkəʊtʊrɪst/khách phượt sinh thái
item (n)/ˈaɪtəm/món đồ
scissors (n)/ˈsɪzərz/cái kéo
sleeping bag (n)/ˈsliːpɪŋ bæɡ/túi ngủ
sun cream (n)/ˈsʌn kriːm/kem chống nắng
thread (n)/θred/sợi chỉ
umbrella (n)/ʌmˈbrelə/cái dù, dù
waterproof coat (n)/ˈwɔːtərpruːf kəʊt/áo mưa, áo chống nước

UNIT 6: OUR TET HOLIDAY

Minh họa: Từ vựng nằm trong Unit 6, Khóa Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 của MochiMochi

Từ vựng (Loại từ)Phiên âmNghĩa
apricot blossom (n)/ˈeɪ.prɪ.kɑːt ˈblɑs·əm/hoa mai
balloon (n)/bəˈluːn/bóng bay
family gathering (collocation)/ˈfæməli ˈɡæðərɪŋ/buổi họp mặt gia đình
firework (n)/ˈfaɪəwɜːk/pháo hoa
first footer (n)/ˌfɜːrst ˈfʊtər/người xông đất
flower market (n)/ˈflaʊər ˈmɑːrkɪt/chợ hoa
human chess (n)/ˈhjuːmən tʃes/trò cờ người
lucky money (n)/ˈlʌki ˈmʌni/tiền mừng tuổi
midnight kiss (n)/ˈmɪdnaɪt kɪs/nụ thơm khi nửa đêm
New Year’s Eve (n)/ˌnjuː jɪəz ˈiːv/đêm phú thừa
peach flower (n)/piːtʃ ˈflaʊər/hoa đào
break (v)/breɪk/làm vỡ
celebrate (v)/ˈselɪbreɪt/kỷ niệm, chúc mừng
cheer (v)/tʃɪr/hoan hô, cổ vũ
decorate (v)/ˈdekəreɪt/trang trí
behave well (verb phrase)/bɪˈheɪv wel/cư xử ngoan ngoãn ngoãn
buy salt (verb phrase)/baɪ sɔ:lt/mua muối
make a wish (verb phrase)/meɪk ə wɪʃ/mong ước
visit relatives (verb phrase)/ˈvɪzɪt ˈrelətɪvz/thăm bọn họ hàng

2. Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 Học kì II 

Trong học tập kì II, kể từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 không ngừng mở rộng đi ra những chủ thể về trái đất phía bên ngoài. Số lượng kể từ vựng mới mẻ ko tăng thêm đáng chú ý tuy nhiên tiếp tục xuất hiện nay những cụm kể từ nhiều năm, chủ thể rộng lớn bao la nên chúng ta học viên cần thiết cảnh báo.

UNIT 7: TELEVISION

Minh họa: Từ vựng nằm trong Unit 7, Khóa Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 của MochiMochi

Từ vựng (Loại từ)Phiên âmNghĩa
animated film (n)/ˈænɪmeɪtɪd fɪlm/phim hoạt hình
audience (n)/ˈɔːdiəns/khán thính giả
cameraman (n)/ˈkæmrəmæn/người xoay phim
cartoon (n)/kɑːrˈtuːn/hoạt hình, truyện tranh
channel (n)/ˈtʃænl/kênh (truyền hình)
comedy (n)/ˈkɑːmədi/hài kịch
documentary (n)/ˌdɑːkjuˈmentri/phim tài liệu
drama (n)/ˈdrɑːmə/kịch, phim nhiều tập luyện, phim bộ
film industry (n)/fɪlm ˈɪndəstri/ngành công nghiệp năng lượng điện ảnh
game show (n)/ˈɡeɪm ʃəʊ/trò đùa truyền hình
good side (n)/ɡʊd saɪd/điểm chất lượng tốt, góc nhìn tốt
news (n)/nuːz/tin tức, công tác thời sự
producer (n)/prəˈduːsər/nhà sản xuất
programme (n)/ˈprəʊɡræm/chương trình
reality show (n)/riˈæləti ʃəʊ/chương trình thực tế
reporter (n)/rɪˈpɔːrtər/phóng viên
soap opera (n)/ˈsoʊp ˌɑː.pɚ.ə/phim truyền hình nhiều năm tập luyện, nhiều kỳ
studio (n)/ˈstuːdiəʊ/phòng thu âm, chống thu hình, ngôi trường xoay phim
talent show (n)/ˈtælənt ʃəʊ/chương trình lần tìm tòi tài năng
TV guide (n)/ˌtiː ˈviː ɡaɪd/lịch trừng trị sóng, bạn dạng chỉ dẫn coi TV
TV series (n)/ˌtiː ˈviː ˈsɪəriːz/chương trình truyền hình
viewer (n)/ˈvjuːər/người xem
weather forecast (n)/ˈweðər fɔːrkæst/dự báo thời tiết
wildlife (n)/ˈwaɪldlaɪf/sinh vật hoang phí dã
educational (adj)/ˌedʒuˈkeɪʃənl/có tính giáo dục
entertaining (adj)/ˌentəˈteɪnɪŋ/có tính giải trí
live (adj, adv)/laɪv/được trừng trị sóng trực tiếp
popular (adj)/ˈpɒpjələ(r)/nổi giờ đồng hồ, được yêu thương thích

UNIT 8: SPORTS AND GAMES

Minh họa: Từ vựng nằm trong Unit 8, Khóa Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 của MochiMochi

Từ vựng (Loại từ)Phiên âmNghĩa
aerobics (n)/eˈrəʊbɪks/thể dục nhịp điệu
athletic shoe (n)/æθˈletɪk ʃuː/giày thể thao
badminton (n)/ˈbædmɪntən/cầu lông
ball (n)/bɔːl/quả bóng
baseball (n)/ˈbeɪsbɔːl/bóng chày
blind man’s bluff (n)/ˌblaɪnd.mænz ˈbʌf/trò bịt đôi mắt bắt dê
boat (n)/bəʊt/thuyền, tàu
champion (n)/ˈtʃæmpiən/nhà vô địch
championship (n)/ˈtʃæmpiənʃɪp/giải vô địch
cheese rolling (n)/tʃiːz ˈrəʊlɪŋ/trò vồ phô mai
chess (n)/tʃes/cờ vua
competition (n)/ˌkɑːmpəˈtɪʃn/cuộc thi đua đấu
contest (n)/ˈkɑːntest/cuộc thi
cycling (n)/ˈsaɪklɪŋ/hoạt động giẫm xe
equipment (n)/ɪˈkwɪpmənt/dụng cụ, trang thiết bị
football (n)/ˈfʊtbɔːl/bóng đá, bóng bầu dục (Mỹ)
goggles (n)/ˈɡɑːɡlz/kính bảo lãnh, kính bơi
gym (n)/dʒɪm/phòng tập luyện thể hình
horse riding (n)/ˈhɔːrs raɪdɪŋ/môn cưỡi ngựa
karate (n)/kəˈrɑːti/võ karate
marathon (n)/ˈmærəθən/chạy cỗ đàng trường
match (n)/mætʃ/cuộc tranh tài, trận đấu
motor racing (n)/ˈməʊtər reɪsɪŋ/cuộc đua dù tô
prize (n)/praɪz/giải thưởng, phần thưởng
racket (n)/ˈrækɪt/cái vợt sở hữu lưới (để đùa tiến công bóng)
skiing (n)/ˈskiːɪŋ/môn trượt tuyết
skipping (n)/ˈskɪpɪŋ/trò nhảy dây
spare time (n)/ˈspeər ˈtɑɪm/thời gian ngoan rảnh
sportsman
sportswoman (n)
/ˈspɔːrtsmən/
/ˈspɔːrtswʊmən/
người ham say đắm thể thao
swimming (n)/ˈswɪmɪŋ/môn bơi
table tennis (n)/ˈteɪbl tenɪs/bóng bàn
tennis (n)/ˈtenɪs/quần vợt
the Olympic Games (n)/oʊˌlɪm.pɪk ˈɡeɪmz/Thế vận hội
tug of war (n)/ˌtʌɡ əv ˈwɔːr/trò kéo co
volleyball (n)/ˈvɑːlibɔːl/bóng chuyền
wrestling (n)/ˈreslɪŋ/trò đấu vật
competitive (adj)/kəmˈpetətɪv/tính đối đầu, hiếu thắng
fit (adj)/fɪt/vừa vặn
individual sport (collocation)/ˌɪn.dəˈvɪdʒ.u.əl spɔːrt/môn thể thao cá nhân
team sport (collocation)/tiːm spɔːrt/môn thể thao đồng đội
beat (v)/biːt/đánh bại

UNIT 9: CITIES OF THE WORLD

Minh họa: Từ vựng nằm trong Unit 9, Khóa Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 của MochiMochi

Từ vựng (Loại từ)Phiên âmNghĩa
ancient (adj)/ˈeɪnʃənt/cổ đại
atmosphere (n)/ˈætməsfɪə(r)/bầu ko khí
building (n)/ˈbɪldɪŋ/tòa nhà
coast (n)/kəʊst/bờ biển
double-decker bus (n)/ˌdʌbl ˈdekər bʌs/xe buýt nhị tầng
festival (n)/ˈfestɪvl/lễ hội
floating market (n)/ˈfləʊtɪŋ ˈmɑːrkɪt/chợ nổi
helmet (n)/ˈhelmɪt/mũ bảo hiểm
hop-on hop-off bus (n)/hɑːp ɑːn hɑːp ɑːf bʌs/xe buýt tham lam quan
landmark (n)/ˈlændmɑːk/danh lam thắng cảnh, di tích
landscape (n)/ˈlændskeɪp/phong cảnh, sườn cảnh
national park (n)/ˌnæʃnəl ˈpɑːrk/vườn vương quốc, khu dã ngoại công viên quốc gia
night market (n)/naɪt ˈmɑːrkɪt/chợ đêm
pagoda (n)/pəˈɡəʊdə/ngôi chùa
palace (n)/ˈpæləs/cung điện
postcard (n)/ˈpəʊstkɑːrd/bưu thiếp
recreational park (n)/ˌrekriˈeɪʃənl pa:rk/công viên giải trí
riverbank (n)/ˈrɪvəˌbæŋk/bờ sông
sourvenir (n)/ˌsuː.vəˈnɪr/đồ lưu niệm
stall (n)/stɔːl/quầy mặt hàng, gian ngoan hàng
statue (n)/ˈstætʃuː/bức tượng
street food (n)/ˈstriːt ˌfuːd/đồ ăn đàng phố
tower (n)/ˈtaʊər/tòa tháp
the Eiffel Tower (n)/ˌaɪ.fəl ˈtaʊ.ɚ/tháp Ép-phen
Times Square (n)/ˌtaɪmz ˈskwer/Quảng ngôi trường Thời Đại
Big Ben (n)/ˌbɪɡ ˈben/tháp đồng hồ thời trang Big Ben
the Merilon statue (n)/ˈmɜːˌlaɪən ˈstætʃuː/tượng sư tử biển

UNIT 10: OUR HOUSE IN THE FUTURE

Minh họa: Từ vựng nằm trong Unit 10, Khóa Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 của MochiMochi

Từ vựng (Loại từ)Phiên âmNghĩa
appliance (n)/əˈplaɪəns/dụng cụ, vật dụng dùng
brick house (n)/brɪk haʊs/nhà gạch
cottage (n)/ˈkɒtɪdʒ/nhà tranh
electric cooker (n)/ɪˈlektrɪk ˈkʊkər/đồ nấu nướng vày điện
heater (n)/ˈhiːtər/máy sưởi
helicopter (n)/ˈhelɪkɑːptər/máy cất cánh trực thăng
housework (n)/ˈhaʊswɜːrk/việc nhà
planet (n)/ˈplænɪt/hành tinh
remote control unit (n)/rɪˈməʊt kənˈtrəʊl ˈjuːnɪt/bộ tinh chỉnh năng lượng điện tử
skyscraper (n)/ˈskaɪskreɪpə(r)/nhà cao tầng liền kề, mái ấm chọc trời
smart clock (n)/smɑːrt klɒk/đồng hồ nước thông minh
smartphone (n)/ˈsmɑːrtfəʊn/điện thoại thông minh
solar energy (n)/ˌsəʊlər ˈenərdʒi/năng lượng mặt mũi trời
UFO (n)/ˈjuːfəʊ/vật thể cất cánh ko xác lập, đĩa bay
washing machine (n)/ˈwɑːʃɪŋ məʃiːn/máy giặt
wireless TV (n)/ˈwaɪərləs ˌtiː ˈviː/ti vi ko dây
hi-tech (adj)/ˌhaɪ ˈtek/công nghệ cao
automatic (adj)/ˌɔːtəˈmætɪk/tự động
iron (v)/ˈaɪərn/là lượt
surf the Internet (verb phrase)/sɜːrf ðiː ˈɪntərnet/lướt mạng Internet
look after (phrV)/lʊk ˈæf tər/chăm sóc, thắc mắc lắng

UNIT 11: OUR GREENER WORLD

Minh họa: Từ vựng nằm trong Unit 11, Khóa Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 của MochiMochi

Từ vựng (Loại từ)Phiên âmNghĩa
environment (n)/ɪnˈvaɪrənmənt/môi trường
check-out (n)/ˈtʃek.aʊt/điểm giao dịch thanh toán, trả phòng
rubbish (n)/ˈrʌbɪʃ/rác, vật vô giá bán trị
flood (n)/flʌd/lũ lụt
recycle bin (n)/ˌriːˈsaɪkl bɪn/thùng rác rưởi tái mét chế
charity (n)/ˈtʃærəti/tổ chức kể từ thiện
fair (n)/fer/hội chợ
president (n)/ˈprezɪdənt/chủ tịch
glass (n)/ɡlæs/thủy tinh
rhythm (n)/ˈrɪðəm/nhịp điệu
tip (n)/tɪp/mẹo, mánh khóe
coal (n)/kəʊl/than đá
material (n)/məˈtɪriəl/nguyên liệu, vật liệu
fume (v)/fjuːm/nhả khói
produce (v)/prəˈduːs/tạo ra
borrow (v)/ˈbɔːrəʊ/vay, mượn
reduce (v)/rɪˈdjuːs/giảm bớt
reuse (v)/ˌriːˈjuːs/tái sử dụng
exchange (v)/ɪksˈtʃeɪndʒ/trao đổi
recycle (v)/ˌriːˈsaɪkl/tái chế
smoke (n, v)/sməʊk/khói
bốc khói
instead of (preposition)/ɪnˈsted əv/thay vì
polluted (adj)/pəˈluːtid/ô nhiễm
dusty (adj)/ˈdʌsti/phủ bụi
on standby (idiom)/ɑːn ˈstændbaɪ/dự trữ
run away (phrV)/rʌn əˈweɪ/chạy khỏi
cut down (phrV)/kʌt daʊn/giảm thiểu
throw away (phrV)/θrəʊ əˈweɪ/vứt bỏ
pick up (phrV)/pɪk ʌp/nhặt lên
turn off (phrV)/tɜːrn ɔːf/tắt đi

UNIT 12: ROBOTS

Minh họa: Từ vựng nằm trong Unit 12, Khóa Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 của MochiMochi

Từ vựng (Loại từ)Phiên âmNghĩa
age (n)/eɪdʒ/tuổi
choice (n)/tʃɔɪs/lựa lựa chọn, sự lựa chọn
emotion (n)/ɪˈməʊʃn/cảm xúc
feeling (n)/ˈfiːlɪŋ/cảm giác, cảm xúc
gardening (n)/ˈɡɑːrdnɪŋ/nghề thực hiện vườn, việc làm thực hiện vườn
guard (n)/ɡɑːrd/người trông coi, bảo vệ
language (n)/ˈlæŋɡwɪdʒ/ngôn ngữ
price (n)/praɪs/giá cả
robot (n)/ˈrəʊbɑːt/người máy
security (n)/sɪˈkjʊrəti/sự an toàn và đáng tin cậy, bình yên, bảo mật
signal (n)/ˈsɪɡnəl/dấu hiệu, tín hiệu, hiệu lệnh
space station (n)/ˈspā(s) ˌstāSHən/trạm vũ trụ
complicated (adj)/ˈkɑːmplɪkeɪtɪd/phức tạp, rắc rối
dangerous (adj)/ˈdeɪndʒərəs/nguy hiểm, nguy hiểm cấp
human (adj, n)/ˈhjuːmən/con người
lazy (adj)/ˈleɪzi/lười biếng
own (adj, v)/əʊn/của chủ yếu mình
sở hữu
powerful (adj)/ˈpaʊərfl/hùng mạnh, rộng lớn mạnh
household chores (collocation)/ˈhaʊsˌhəʊld tʃɔːz/việc lặt vặt vô nhà
social issue (collocation)/ˈsəʊʃl ˈɪʃuː/vấn đề xã hội
design (n, v)/dɪˈzaɪn/bản thiết kế
thiết kế
interact (v)/ˌɪntərˈækt/tương tác
repair (v)/rɪˈper/sửa chữa
travel (v)/ˈtrævl/du lịch, di chuyển
do the dishes (verb phrase)/duː ðə ˈdɪʃɪz/rửa bát
make a meal (verb phrase)/meɪk ə miːl/nấu ăn, thực hiện một giở ăn

Trên đó là list và cơ hội học tập kể từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 hiệu suất cao, mong muốn nội dung bài viết khiến cho bạn sở hữu sự sẵn sàng chất lượng tốt và thỏa sức tự tin lao vào cung cấp 2!


Cách học tập kể từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 hiệu suất cao với MochiMochi

Bước 1: Học kể từ mới

Khóa học tập Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 của MochiMochi hỗ trợ những thẻ kể từ vựng có trước bám theo công tác học tập, từng thẻ tất nhiên audio trừng trị âm, hình hình họa minh họa, câu ví dụ kèm theo gom chúng ta học viên sở hữu tuyệt vời thâm thúy rộng lớn về kể từ vựng đối với việc học tập qua loa sách hoặc biên chép đơn giản.

Thẻ kể từ vựng có trước kèm cặp hình hình họa, audio trừng trị âm, ví dụ minh họa,…

Ở công đoạn này, nhằm đạt hiệu suất cao tốt nhất có thể, chúng ta học viên hãy dành riêng thời hạn nhằm nghe trừng trị âm, hiểu cả nghĩa của kể từ và câu ví dụ. Bài học tập và đã được phân tách nhỏ 10-15 kể từ vựng nên có thể rơi rụng 10-15′ nhằm hoàn thiện.

Bước 2: Ôn tập luyện kể từ vựng

Ở công đoạn này, MochiMochi đã hỗ trợ chúng ta phân loại kể từ vựng đang được học tập bám theo cường độ ghi ghi nhớ (5 cung cấp độ) và đo lường và tính toán “Thời điểm vàng” – thời gian chúng ta sẵn sàng quên kiến thức và kỹ năng đang được học tập. Khi thời gian vàng cho tới, MochiMochi tiếp tục gửi thông tin nhằm chúng ta vô ôn tập luyện. Ôn tập luyện vô đích thị thời đặc điểm này tiếp tục khiến cho bạn ghi ghi nhớ kể từ vựng hiệu suất cao rộng lớn. Đây là 1 điểm nằm trong rộng lớn với chúng ta học viên lớp 6 dễ dàng xao nhãng vô quy trình thích nghi với rất nhiều môn học tập mới mẻ. 

MochiMochi đo lường và tính toán và nhắc nhở chúng ta ôn tập luyện vô thời gian vàng

Xem thêm: cách vẽ hoa hồng đơn giản

Bước 3: Tham gia những thách thức học tập của MochiMochi

Sau khi chúng ta đang được quen thuộc với cơ hội học tập và ôn tập luyện kể từ vựng với MochiMochi rồi, nhớ rằng nhập cuộc những thách thức tiếp thu kiến thức MochiMochi tổ chức triển khai quyết định kì vô Group học tập viên. Ngoài việc nhận những phần quà đặc biệt quan trọng của MochiMochi, những thách thức tiếp thu kiến thức này còn làm chúng ta tăng ý thức tiếp thu kiến thức và nhận thêm những người dân chúng ta nằm trong chí phía nữa đó! Cùng nhau tiếp thu kiến thức và tiến thủ cỗ nhé!

Ngoài những khóa huấn luyện và đào tạo cho tới cung cấp THCS (Lớp 6, 7, 8, 9)THPT (Lớp 10, 11, 12), MochiMochi còn tồn tại những khóa huấn luyện và đào tạo riêng rẽ đáp ứng cho những kì thi đua thịnh hành (THPTQG, IELTS, TOEIC,…). Các chúng ta học viên cũng hoàn toàn có thể thêm thắt những kể từ vựng bắt gặp vô cuộc sống, đề thi đua,… vô MochiMochi nhằm ôn tập luyện với công dụng Thời điểm vàng, không ngừng mở rộng thêm thắt vốn liếng kể từ cho chính bản thân nhé!

Đọc thêm

  • Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 7 bám theo công ty điểm SGK công tác mới
  • Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 8 bám theo công ty điểm SGK công tác mới
  • Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 9 bám theo công ty điểm SGK công tác mới
  • 1000 kể từ vựng giờ đồng hồ Anh cơ bản