quê hương thứ nhất của chị ở đất hưng yên

>Chi tiết c‰u hi

thienanhnguyen008

Bạn đang xem: quê hương thứ nhất của chị ở đất hưng yên

Ng Văn Lp 12 40đ01/03/2023

0 1

Tr li c‰u hi ca

thienanhnguyen008.

Viết c‰u tr li

Lˆm sao để c— c‰u tr li hoặc nht?

Lu™n c— GII THêCH c‡c bước gii

Kh™ng sao chŽp tr•n mng

Spam s b kh—a tˆi khon

CåU TR LI

Timi

01/03/2023

H‹y giœp mi người biết c‰u tr li nˆy thế nˆo?

!!!!!

0/5 (0 đ‡nh gi‡)

B‡o c‡o

NU BN MUN HI BËI TP

C‡c c‰u hi ca bn lu™n được gii đ‡p dưới 10

phœt

Đặt c‰u hi ngay

CåU HI LIæN QUAN

Ng Văn Lp 12 20đ11 phœt trước

reichii18 Tr li

Ng Văn Lp 12 10đ11 phœt trước

tran_tri_tai Tr li

Ng Văn Lp 12 10đ11 phœt trước

nammmanhh Tr li

Ng Văn Lp 12 10đ11 phœt trước

xuananh05 Tr li

Ng Văn Lp 12 40đ11 phœt trước

tranguyen007 Tr li

hc sinh vô khi K12. Sn phm được ph‡t trin bi

B‡o c‡o

Tr li

Đọc đon tr’ch:

Qu• hương th nht ca ch mnh đất

Hưng Y•n, qu• hương th nhì ca ch n™ng

trường Hng Cœm, hnh phœc mˆ ch đ‹ mt

đi t by, t‡m năm ni ai ng ch li t“m

thy mt nơi mˆ chiến giành đ‹ xy đi ra ‡c

lit nht. đ‰y vô nhng bui l cưới,

người tao tng nhau mt qu m“n nhy đ

th‡o k’p lˆm gi‡ bœt, mt qu đạn ci tin

đầu, quŽt lượt sơn trng lˆm b“nh hoa, mt

ng thuc mi ca qu bom tn để đựng

giy gi‡ thœ, giy khai sinh mang đến c‡c ch‡u

sau nˆy, vˆ nhng c‡i v›ng nh ca tr con cái

tết bng rut d‰y d• rt —ng. S sng ny

sinh t c‡i chết, hnh phœc hin h“nh t

trong nhng quyết tử, gian dối kh, đời nˆy

kh™ng c— con cái đường c•ng, ch c— nhng

ranh gii, điu ct yếu lˆ phi c— sc mnh

để bước qua quýt nhng ranh gii y.

(Tr’ch M•a lc Ð Nguyn Khi, NXB Văn hc,

1960)

Thc hin c‡c y•u cu

C‰u hi 1:

X‡c định phương thc biu đạt ch’nh vô

đon tr’ch ?

C‰u hi 2:

Cuc sng đời thường n™ng trường Hng

Cœm hin đi ra qua quýt nhng chi tiết nˆo?

C‰u hi 3:

Anh/ch hiu như thế nˆo v ý kiến ca t‡c

gi ÒS sng ny sinh t c‡i chết, hnh phœc

hin h“nh t vô nhng quyết tử, gian dối kh,

đời nˆy kh™ng c— con cái đường c•ng, ch c—

nhng ranh gii, điu ct yếu lˆ phi c— sc

mnh để bước qua quýt nhng ranh gii

C‰u hi 4:

Tr“nh bˆy suy nghĩ ca anh/ch v nhng

ranh gii vô cuc sng?

C‰u hi 5:

Anh/Ch h‹y viết mt đon văn (khong 200

ch) tr“nh bˆy suy nghĩ ca bn th‰n v ý

nghĩa ca ngh lc con cái người vô cuc

sng.

C‰u hi 1:

Phương thc biu đạt: T s

C‰u hi 2:

Cuc sng đời thường n™ng trường Hng Cœm

hin đi ra qua quýt c‡c chi tiết : đ‰y vô nhng

bui l cưới, người tao tng nhau mt qu m“n

nhy đ‹ th‡o k’p lˆm gi‡ bœt, mt qu đạn ci

tin đầu, quŽt lượt sơn trng lˆm b“nh hoa, mt

ng thuc mi ca qu bom tn để đựng giy

gi‡ thœ, giy khai sinh mang đến c‡c ch‡u sau nˆy, vˆ

nhng c‡i v›ng nh ca tr con cái tết bng rut

d‰y d• rt —ng.

C‰u hi 3:

C‰u văn th hin quan lại đim t’ch cc đœng đắn,

lc quan lại ca t‡c gi v cuc sng con cái người:

- Bn cht cuc sng lˆ tt đẹp, vˆ biến đổi

kh™ng ngng: s sng vˆ c‡i chết, hnh phœc

vˆ gian dối kh hi sinh

- Cuc sng kh™ng bao gi b tc

- Con người c— sc mnh k“ diu, sn sˆng

bước qua quýt mi ranh gii.

-> T‡c gi khng định nim tin tưởng y•u vˆo cuc

sng con cái người đặc bit cuc sng mi

C‰u hi 4:

- Ranh gii lˆ đường ph‰n phân tách gia nhì phm

tr•, nhì quần thể vc, nhì địa ht.

- C— nhng ranh gii vô cuc sng chœng tao

cn mnh dn bước qua quýt để trưởng thˆnh hơn

Xem thêm: hiện tượng khúc xạ ánh sáng lớp 9

như ranh gii gia kh đau vˆ hnh phœc, ranh

gii gia c‡i chết vˆ vˆ s sng, ranh gii gia

điu chưa biết vˆ đ‹ biết É

- Nhưng c— nhng ranh gii kh™ng n•n vượt

qua, đ— ch’nh lˆ nhng qui chun đạo đức x‹

hi

=> Quyết định vượt qua quýt ranh gii hoặc kh™ng

ph thuc vˆo bn lĩnh ca tng người.

C‰u hi 5:

a) Đảm bo y•u cu v h“nh thc đon văn

Hc sinh c— th tr“nh bˆy đon văn theo gót c‡ch

din dch, quy np, tng-ph‰n-hp, m—c x’ch

hoc tuy vậy hˆnh

b. X‡c định đœng vn đề cn ngh lun

Suy nghĩ ca bn th‰n v ý nghĩa ca ngh lc

con người vô cuc sng.

c. Trin khai vn đề ngh lun thˆnh c‡c lun

đim

Hc sinh c— th la chn c‡c thao t‡c lp lun

ph• hp để trin khai vn đề ngh lun theo gót

nhiu c‡ch nhưng phi lˆm r›: ý nghĩa ca ngh

lc con cái người. C— th theo gót hướng sau:

Giœp con cái người vượt qua quýt nhng kh— khăn,

nghch cnh; t™i luyn bn lĩnh; đạt được thˆnh

c™ng vô cuc sng.

Hướng dn chm:

- Lp lun cht ch, thuyết phc: l’ l x‡c đ‡ng;

dn chng ti•u biu, ph• hp; kết hp nhun

nhuyn gia l’ l vˆ dn chng (0,75 đim)

- Lp lun chưa tht cht ch, thuyết phc: l’ l

x‡c đ‡ng nhưng kh™ng c— dn chng hoc dn

chng kh™ng ti•u biu (0,5 đim)

- Lp lun kh™ng cht ch, thiếu thuyết phc: l’

l kh™ng x‡c đ‡ng, kh™ng li•n quan lại mt thiết

đến vn đề ngh lun, kh™ng c— dn chng

hoc dn chng kh™ng ph• hp (0,25 đim)

Hc sinh c— th bˆy t suy nghĩ, quan lại đim

ri•ng nhưng phi ph• hp vi chun mc đạo

đức vˆ ph‡p lut.

d) Ch’nh t, ng ph‡p

Đảm bo chun ch’nh t, ng ph‡p tiếng Vit

Hướng dn chm:

- Kh™ng mang đến đim nếu bˆi lˆm c— qu‡ nhiu li

ch’nh t, ng ph‡p.

e) S‡ng to

Th hin s‰u sc v vn đề ngh lun; c— c‡ch

din đạt mi m.

Hướng dn chm: Hc sinh huy động được kiến

thc vˆ tri nghim ca bn th‰n để bˆn lun

v tư tưởng, đạo l’; c— c‡ch nh“n ri•ng, mi m

v vn đề ngh lun; c— s‡ng to vô viết c‰u,

dng đon, lˆm mang đến li văn c— ging điu, h“nh

nh.

- Їp ng được 2 y•u cu tr l•n: 0,5 đim

- Їp ng được 1 y•u cu: 0,25 đim

T đon tr’ch phn Đọc hiu, anh/ch h‹y

viết đon văn (khong 200 ch) để tr“nh

bˆy suy nghĩ ca m“nh v c‰u n—i

ÒBt k“

vp ng‹ nˆo vô cuc sng cũng đều

mang li mang đến tao mt bˆi hc đ‡ng gi‡Ó

T đon tr’ch phn Đọc hiu, anh/ch h‹y

viết đon văn (khong 200 ch) để tr“nh

bˆy suy nghĩ ca m“nh v c‰u n—i

ÒHˆnh

động chng minh tt cÓ

Cm nhn ca anh/ ch v đon thơ sau

trong đon tr’ch Đất Nước, tr’ch Ò Mt đường

kh‡t vngÓ ca nhˆ thơ Nguyn Khoa Đim

(SGK Ng Văn 12, tp 1, NXB GD 2008, trang

118,):

Khi tao ln l•n Đất nước đ‹ c— ri

Đất Nước c— vô nhng c‡i Òngˆy xa

ngˆy xưa...Ó m thường hoặc k

Đất Nước bt đầu vi miếng tru b‰y gi

ăn

Đất Nước ln l•n khi d‰n m“nh biết trng tre

đ‡nh gic

T—c m th“ bi sau đầu

Cha m thương nhau bng gng cay mui

mn

C‡i k•o, c‡i ct thˆnh t•n

Ht go phi mt nng nhì sương xay, gi‹,

gin, sˆng

Đất Nước c— t ngˆy đ—...

T ni dung ca đon tr’ch phn đọc hiu,

anh ch h‹y viết mt đon văn (khong

200 ch) tr“nh bˆy suy nghĩ ca m“nh v

nhng điu k“ diu vô cuc sng.

Anh ( ch) h‹y ph‰n t’ch đon thơ sau vô

bˆi thơ ÒĐất NướcÓ ( tr’ch trường ca Ò Mt

đường kh‡t vngÓ ca Nguyn Khoa Đim:

Ò Trong anh vˆ em h™m nay

Đều c— mt phn Đất Nước

Khi nhì đứa cm tay

Đất Nước vô chœng tao hˆi h˜a nng thm

Khi chœng tao cm tay mi người

Đất Nước vn tr˜n, to lớn ln

Mai nˆy con cái tao ln l•n<bŽ>Con s đem Đất

nước đi xa

Đến nhng th‡ng ngˆy mơ mng

Em ơi em Đất Nước lˆ m‡u xương ca m“nh

Phi biết gn b— vˆ san s

Phi biết h—a th‰n mang đến d‡ng h“nh x s

Xem thêm: tri ân liên quân

Lˆm n•n Đất Nước mu™n đờ

( Ng văn 12, tp 1, Nxb gi‡o dc, 2008, trang

119-120)