they haven't cleaned the streets this week

Câu hỏi:

12/08/2022 4,060

Bạn đang xem: they haven't cleaned the streets this week

They haven’t cleaned the streets this week.

The streets __________________________________________

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Kiến thức: Câu tiêu cực ở thì thời điểm hiện tại trả thành

Giải thích:

Cấu trúc câu tiêu cực ở thì thời điểm hiện tại trả thành: S + have/has + (not) + been + P2

Tạm dịch: Những đường phố không được dọn tuần này.

Đáp án: The streets haven’t been cleaned this week.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

“Let’s invite Mr. Brown vĩ đại the tiệc ngọt this Sunday,” he said.

He suggested ___________________________________________.

Câu 2:

I am ví _______ that I cannot say anything, but keep silent

A. nerve          

B. nervous       

C. nervously    

D. nervousness

Câu 3:

Xem thêm: ngâm vịnh phong ca

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions

A. welcomed       

B. introduced      

C. developed           

D. influenced

Câu 4:

They were offered the first prize because they had a _______ presentation on the pros and cons of urbanization.

A. well – behaved             

B. well –treated            

C. well – drawn            

D. well – prepared

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
(A) The children wish they (B) have (C) more không lấy phí time (D) vĩ đại play football

Câu 6:

Rewrite the following sentences ví that they have the same meaning as the original ones.

After all job applicants had already finished their interviews, I arrived.

Xem thêm: vẽ con hươu cao cổ dễ thương

Before I _______________________________________________.