de thi học kì 1 lớp 1 môn toán

Bộ đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán khối hệ thống những kỹ năng và kiến thức tiếp tục học tập dành riêng cho những em học viên xem thêm chung những em học viên nâng lên kĩ năng giải Toán 1, ôn luyện và tập luyện kỹ năng và kiến thức sẵn sàng cho những kì đua đạt thành quả cao, bên cạnh đó sẽ hỗ trợ những em tự động học tập, tự động nâng lên kỹ năng và kiến thức môn Toán lớp 1.

1. Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán Cánh Diều

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TOÁN CUỐI HỌC KÌ I
Năm học: 2023 - 2024

Bạn đang xem: de thi học kì 1 lớp 1 môn toán

Thời gian: 40 phút (không kể thời hạn trị đề )

Đề 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)

Câu 1: Số? (1 điểm) (M1)

Câu 1

Câu 2: Viết số không đủ vô dù trống: (1 điểm) (M1)

47

Câu 3: Khoanh vô vần âm bịa đặt trước thành quả đúng: (1,5 điểm) (M1)

a. 2 + 6 =

A. 6

B. 4

C. 8

b. 4 … 8

A. >

B. <

C. =

Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống trải. (1 điểm) (M2)

4 + 2 + 3 = 9 ☐

9 - 2 - 3 = 4 ☐

3 + 6 - 3 = 6 ☐

8 - 5 + 0 = 3 ☐

Câu 5: Hình bên dưới là khối? (1 điểm) (M2)

Câu 5

A. Khối vỏ hộp chữ nhật

B. Khối lập phương

Câu 6: Khoanh vô vần âm bịa đặt trước thành quả đúng: (0.5 điểm) (M2)

4 + 5 – 2 = ?

A. 7

B. 5

C. 6

II. PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 7: Nối với hình tương thích (1 điểm) (M1)

Câu 7

Câu 8. Nối thương hiệu những dụng cụ sau phù phù hợp với khối vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương. (1 điểm) (M3)

Câu 8

Câu 9. Số (1 điểm (M1)

Câu 9

3+1=

Câu 9

5-2=

Câu 10. Xem giành rồi viết lách quy tắc tính quí hợp: (1 điểm) (M3)

Câu 10

Đáp án đề đánh giá học tập kì 1 môn Toán lớp 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)

Câu 1: Số? (1 điểm) (M1)

Câu 1

Câu 2: Viết số không đủ vô dù trống: (1 điểm) (M1)

456789

Câu 3: Khoanh vô vần âm bịa đặt trước thành quả đúng: (1,5 điểm) (M1)

a. 2 + 6 =

C. 8

b. 4 … 8

B. <

Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống trải. (1 điểm) (M2)

4 + 2 + 3 = 9 Đ

9 - 2 - 3 = 4 Đ

3 + 6 - 3 = 6 Đ

8 - 5 + 0 = 3 Đ

Câu 5: Hình bên dưới là khối? (1 điểm) (M2)

Câu 5

A. Khối vỏ hộp chữ nhật

Câu 6: Khoanh vô vần âm bịa đặt trước thành quả đúng: (0.5 điểm) (M2)

4 + 5 – 2 = ?

A. 7

II. PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 7: Nối với hình tương thích (1 điểm) (M1)

Câu 7

Câu 8. Nối thương hiệu những dụng cụ sau phù phù hợp với khối vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương. (1 điểm) (M3)

Câu 8

Câu 9. Số (1 điểm (M1)

Câu 9

3+1=4

Câu 9

5-2=3

Câu 10. Xem giành rồi viết lách quy tắc tính quí hợp: (1 điểm) (M3)

Câu 10

Đề 2:

Bài 1 (2 điểm): Khoanh vô số quí hợp:

Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán

Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm:

1 + 5 = …

3 + 4 = …

7 + 2 = …

6 – 3 = …

8 – 7 = …

10 – 9 = …

Bài 3 (3 điểm):

a) Điền vết <, >, = tương thích vô điểm chấm:

2 … 5

3 + 4 … 5 + 1

8 … 6

4 + 4 … 10 – 2

b) Cho những số 4, 8, 2, 7. Hãy bố trí những số theo gót trật tự kể từ nhỏ bé cho tới rộng lớn.

..................................................................................................................

Bài 4 (2 điểm): Điền số tương thích vô điểm chấm:

Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán

Hình mặt mũi có:

…… hình trụ.

…… hình chữ nhật.

…… hình vuông vắn.

…… hình tam giác.

Bài 5 (1 điểm): Dựa vô hình vẽ viết lách quy tắc tính quí hợp:

Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán

Đáp án Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán

Bài 1:

Đáp án Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán

Bài 2:

1 + 5 = 6

3 + 4 = 7

7 + 2 = 9

6 – 3 = 3

8 – 7 = 1

10 – 9 = 1

Bài 3:

a) 2 < 5;

8 > 6;

3 + 4 > 5 + 1 (vì 3 + 4 = 7; 5 + 1 = 6 và 7 > 6) ;

4 + 4 = 10 – 2 (vì 4 + 4 = 8; 10 – 2 = 8 và 8 = 8).

b) Ta có: 2 < 4 < 7 < 8.

Vậy những số được bố trí theo gót trật tự kể từ nhỏ bé cho tới rộng lớn là: 2, 4, 7, 8.

Bài 4:

Hình mặt mũi có:

+) 6 hình tròn

+) 4 hình chữ nhật

+) 4 hình vuông

+) 5 hình tam giác

Bài 5:

Đề đua học tập kì 1 lớp 1

Ma trận đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 1

Mạch kỹ năng và kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số học tập

Số câu

3

1

2

1

5

2

Câu số

1,2,3

9

4, 6

10

Số điểm

3,0

1,0

2,0

1,0

5,0

2,0

Hình học tập

Số câu

1

1

1

1

2

Câu số

7

5

8

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

Tổng

Số câu

3

2

3

2

6

4

Số điểm

3,0

2,0

3,0

2,0

6,0

4,0

>> Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm 2023 - 2024 - Đề 1

2. Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán Kết nối tri thức

Ma trận Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán

Mạch kỹ năng và kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Số học:Đọc, viết lách, đối chiếu những số vô phạm vi 10

Số câu

1

2

1

2

2

Số điểm

1,0

2,0

1,0

2,0

2,0


Cộng, trừ vô phạm vi 10

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

1,0

1,0

1,0

2,0

1,0


Viết quy tắc tính quí phù hợp với hình vẽ.

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

2. Hình học:Nhận dạng những hình, khối hình tiếp tục học tập.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0


Tổng

Số câu

1

2

3

1

1

2

5

5

Số điểm

1,0

2,0

3,0

1,0

1,0

2,0

5,0

5,0

Đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 1

Đề 1

I/ TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Em hãy khoanh tròn trặn vô vần âm bịa đặt trước thành quả đúng:

Câu 1: Các số nhỏ hơn 8: (1 điểm) - M1

A. 4, 9, 6

B. 0, 4, 7

C. 8, 6, 7

Câu 2: Kết trái khoáy quy tắc tính: 9 – 3 = ? (1 điểm) – M2

A. 2

B. 4

C. 6

Câu 3: Sắp xếp những số 3, 7, 2, 10 theo gót trật tự kể từ nhỏ bé cho tới rộng lớn (1 điểm) – M2

A. 2, 3, 7, 10

B. 7, 10, 2, 3

C. 10, 7, 3, 2

Câu 4: Số cần thiết điền vô quy tắc tính 8 + 0 = 0 + …. là: (1 điểm) – M3

A. 7

B. 8

C. 9

Câu 5: Hình nào là là khối lập phương? (1 điểm) – M2

Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 6: Khoanh vô số quí hợp? (1 điểm) - M1

Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

Câu 7: Số (theo mẫu) (1 điểm) - M1

Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

Câu 8: Tính (1 điểm) – M2

8 + 1 = ……….. 10 + 0 - 5 = ……………

Xem thêm: những bộ truyện đam mỹ hay nhất có thịt

Câu 9: Viết quy tắc tính quí hợp: (1 điểm) – M3

Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

..............................................................................................................................................

Câu 10: Số? (1 điểm) – M3

Có ……khối lập phương?

Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

Đáp án Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu hỏi

1

2

3

4

5

Đáp án

B

C

A

B

C

Điểm

1

1

1

1

1

II/ TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 6: Khoanh vô số quí hợp? (1 điểm)

Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

Câu 7: (1 điểm): Điền đích từng số ghi 0,25 điểm

Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

Câu 8: (1 điểm) Tính đích thành quả từng quy tắc tính ghi 0,5 điểm

8 + 1 = 9                              10 + 0 - 5 = 5

Câu 9: Viết quy tắc tính tương thích vô dù trống: (1 điểm)

Viết đích quy tắc tính tương thích 4 + 3 = 7 (3 + 4 =7)

Viết đích quy tắc tính, tính sai thành quả (0,5 điểm)

Câu 10: Số? (1 điểm)

Có 8 khối lập phương

Đề 2:

Bài 1 (2 điểm):

Điền số tương thích vô dù trống:

Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối học thức năm 2021

Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm:

4 + 1 = ...

10 – 9 = ...

5 + 2 = ...

3 – 1 = ...

8 – 6 = ...

3 + 3 = ...

7 – 6 = ...

4 + 6 = ...

Bài 3 (3 điểm):

a) Điền vết <, >, = tương thích vô điểm chấm:

4 ... 5

8 ... 2 + 6

5 + 1 ... 10 – 3

3 + 4 ... 9 – 2

b) Cho những số 8, 3, 5. Sắp xếp những số theo gót trật tự kể từ nhỏ bé cho tới rộng lớn.

..................................................................................................................

Bài 4 (2 điểm): Điền số tương thích vô điểm chấm:

Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối học thức năm 2021

Trên hình vẽ có:

….. hình chữ nhật

….. hình vuông

….. hình tròn

….. hình tam giác

Bài 5 (2 điểm): Nối những số theo gót trật tự từ là 1 cho tới 10 nhằm hoàn mỹ hình ảnh bên dưới đây:

Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối học thức năm 2021

Đáp án Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán

Bài 1:

Ta có: 7 – 5 = 2 ;

2 + 8 = 10 ;

10 – 6 = 4.

Vậy tớ đem thành quả như sau:

Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối học thức năm 2021

Bài 2:

4 + 1 = 5

10 – 9 = 1

5 + 2 = 7

3 – 1 = 2

8 – 6 = 2

3 + 3 = 6

7 – 6 = 1

4 + 6 = 10

Bài 3:

a) 4 < 5 ;

8 = 2 + 6 ;

5 + 1 < 10 – 3 (Vì 5 + 1 = 6; 10 – 3 = 7 và 6 < 7) ;

3 + 4 = 9 – 2 (Vì 3 + 4 = 7; 9 – 2 = 7 và 7 = 7).

b) So sánh những số tớ có: 3 < 5 < 8.

Vậy những số được bố trí theo gót trật tự kể từ nhỏ bé cho tới rộng lớn là: 3, 5, 8.

Bài 4:

Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán

Trên hình vẽ có:

+) 4 hình chữ nhật ;

+) 5 hình vuông vắn ;

+) 4 hình trụ ;

+) 3 hình tam giác.

Bài 5:

Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2021

Xem thêm:

  • Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối học thức - Đề 1
  • Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối học thức - Đề 2
  • Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối học thức - Đề 3
  • Bộ đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức

3. Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán Chân trời sáng sủa tạo

Đề 1:

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh vô vần âm trước câu vấn đáp đích nhất.

Câu 1: (1 điểm) Số lớn số 1 trong số số sau: 5, 3, 9, 2:

A. 3

B. 5

C. 9

Câu 2: (1 điểm) Nối

Đề đua Toán lớp 1 học tập kì 1

Câu 3: (1 điểm) Tính nhẩm:

2 + 3 = …..

1 + 8 = ….

9 + 0 = …..

8 – 4 = ….

5 – 2 = ….

7 – 6 = …..

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Tính nhẩm:

1 + 1 + 1 + 7 =

10 – 2 – 5 – 3 =

Câu 2 (1 điểm): Tính

10 – 3 =.......

4 + 2 =.......

Câu 3 (1 điểm): Số?

...... + 2 = 2 + 0

6 – ....... = 6

Câu 4 (1 điểm): Viết những số theo gót loại tự: 8, 1, 7, 3

a. Viết những số theo gót trật tự kể từ nhỏ bé cho tới rộng lớn.

b. Viết những số theo gót trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé

Câu 5 (1 điểm): Viết quy tắc tính tương thích vô dù trống?

Đề Toán lớp 1

Câu 6 (1 điểm): Điền số tương thích vô điểm chấm:

+ Số 33 bao gồm … chục và ….đơn vị.

+ Số ….bao gồm 7 chục và 2 đơn vị chức năng.

+ Số …là số ngay tắp lự trước của số 21.

Câu 7 (1 điểm): Hình vẽ tiếp sau đây đem từng nào hình trụ, hình vuông vắn và hình chữ nhật?

Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời

Đáp án Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1: (1 điểm)

C. 9

Câu 2: (1 điểm) Nối

HS tự động nối

Câu 3: (1 điểm) Tính nhẩm:

2 + 3 = 5

1 + 8 = 9

9 + 0 = 9

8 – 4 = 4

5 – 2 = 3

7 – 6 = 1

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Tính nhẩm:

1 + 1 + 1 + 7 = 10

10 – 2 – 5 – 3 = 0

Câu 2 (1 điểm): Tính

10 – 3 = 7

4 + 2 = 6

Câu 3 (1 điểm): Số?

0 + 2 = 2 + 0

6 – 0 = 6

Câu 4 (1 điểm): Viết những số theo gót loại tự: 8, 1, 7, 3

a. 1, 3. 7, 8

b. 8, 7, 3, 1

Câu 5 (1 điểm):

3 + 4 = 7 hoặc 4 + 3 = 7

Câu 6 (1 điểm): Điền số tương thích vô điểm chấm:

+ Số 33 bao gồm 3 chục và 3 đơn vị chức năng.

+ Số 72 bao gồm 7 chục và 2 đơn vị chức năng.

+ Số trăng tròn là số ngay tắp lự trước của số 21.

Câu 7:

Hình vẽ đem 4 hình trụ, 5 hình vuông vắn và 2 hình chữ nhật.

Đề 2:

Câu 1. (0.5đ) Khoanh vô số quí hợp:

Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán Chân trời sáng sủa tạo

Câu 2. (0.5đ) Hãy khoanh vô vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đúng:

Các số to hơn 7?

A. 5, 6, 7

B. 7, 8, 9

C. 8, 9, 10

D. 7, 1, 10

Câu 3. (0.5đ) Ghi đích (Đ), sai (S) vô dù trống:

☐ 0 = 7 – 7

☐ 6 = 4 + 3

☐ 9 - 5 = 3

☐ 10 – 8 = 2

Câu 4.(0,5đ) Hình nào là là khối lập phương?

Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán Chân trời sáng sủa tạo

Câu 5. (2đ) Số?

a)

Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán Chân trời sáng sủa tạo

b) 8 + 0 + 2 = ……..10 – 0 – 4 = ………

Câu 6. (1đ) Điền vết <, >, = tương thích vô điểm chấm:

Câu 7. (0.5đ) Hãy khoanh vô vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đúng:

Số điền vô dù trống trải vô quy tắc tính ☐ - 5 = 3

A. 7

B. 2

C. 6

D . 8

Câu 8. (0.5đ) Hãy khoanh vô vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đúng:

Hình mặt mũi có:

A. 5 hình vuông vắn, 2 hình chữ nhật
B. 4 hình trụ, 2 hình tam giác
C. 4 hình vuông vắn, 3 hình chữ nhật
D. Cả A và B

Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán Chân trời sáng sủa tạo

Câu 9. (1đ) Số tương thích điền vô điểm chấm: 9 – 2 < …. – 1 < 9 + 0

Câu 10. (1đ) Viết quy tắc tính tương thích vô dù trống:

Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán Chân trời sáng sủa tạo

Câu 11. (1đ) Ba chúng ta Mai, Nam và Rô-bốt nằm trong chạy đua, Nam chạy nhanh nhất có thể, Mai chạy loại nhị, Rô-bốt chạy loại tía. Nếu chúng ta Hà ở đằm thắm chúng ta Nam và Mai thì Lúc bại liệt Rô-bốt chạy loại mấy?

Câu 12. (1đ) Năm chúng ta thỏ đang được nghịch tặc thì trời mưa, chúng ta chạy vô vào cả nhị chuồng. Hỏi từng chuồng đem bao nhiêu con cái thỏ? tường rằng số thỏ ở chuồng A nhiều hơn thế nữa số thỏ ở chuồng B.

Đáp án đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 1

Câu 1: 6, 10 (0,5 điểm)

Câu 2: C (0,5 điểm)

Câu 3: (0,5 điểm)

Đ 0 = 7 – 7

S 6 = 4 + 3

S 9 - 5 = 3

Đ 10 – 8 = 2

Câu 4: C (0,5 điểm)

Câu 5: (2 điểm)

a) Tính đích thành quả từng bài bác được 0,25 điểm

b) Tính đích thành quả từng bài bác được 0,5 điểm

Câu 6: (1 điểm) Điền vết đích từng bài bác 0,5 điểm

Câu 7: D (0,5 điểm)

Câu 8: D (0,5 điểm)

Câu 9: (1 điểm) Điền số đích thành quả một điểm .

Câu 10: (1 điểm) Điền số đích thành quả một điểm .

Câu 11: (1 điểm) Trả tiếng đích Rô-bốt chạy loại tư

Câu 12: (1 điểm) Trả tiếng đích chuồng A 3 con cái (4 con), chuồng B 2 con cái (1 con)

Lưu ý: GV tiến hành cho tới điểm từng bài bác và tổ hợp điểm toàn bài bác lên bên trên. Điểm toàn bài bác được sản xuất tròn trặn số vẹn toàn, ko cho tới số thập phân.

Ma trận đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 1

TT

Chủ đề

Số câu và số điểm

Mức 1 Nhận biết (50%)

Mức 2 Kết nối (30%)

Mức 3 Vận dụng (20%)

Tổng (100%)

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học:

- Các số vô phạm vi 10 và những quy tắc tính nằm trong trừ (không nhớ) vô phạm vi 10

Số câu

3

2

2

2

1

5

5

Số điểm

1,5

3

0,5

2

1

2

6

Câu số

1,2,3

5,6

7

9,10

12

Yếu tố hình học: địa điểm, kim chỉ nan ko gian; khối lập phương, khối vỏ hộp chữ nhật;

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

0,5

1

1

1

Câu số

4

8

11

Tổng

Số câu

4

2

1

2

2

6

6

Số điểm

2

3

1

2

Xem thêm: soạn bài ngữ văn lớp 7

2

3

7