tụng kinh vu lan báo hiếu

NGHI THỨC TỤNG

KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

Bạn đang xem: tụng kinh vu lan báo hiếu

(Thắp 3 cây hương thơm, quỳ thật thà, nạm hương thơm ngang trán niệm rộng lớn bài xích Cúng Hương)

CÚNG HƯƠNG

Nguyện rước lòng trở nên kính

Gởi bám theo đám mây hương

Phảng phất từng chục phương

Cúng nhượng bộ ngôi Tam Bảo

Thề hoàn hảo đời lưu giữ đạo

Theo tự động tánh thực hiện lành

Cùng pháp giới bọn chúng sanh

Cầu Phật kể từ gia hộ:

Tâm Bồ-đề kiên cố

Chí tu học tập vững vàng bền

Xa bể khổ sở mối cung cấp mê

Chóng trở lại bờ giác.

(Xá rồi hiểu tiếp bài xích kỳ nguyện)

KỲ NGUYỆN

Nay là ngày chư Tăng mãn hạ, rước đức lành lặn phổ hoá bọn chúng sinh. Chúng con cái một dạ chí trở nên, cúng nhượng bộ trì tụng Hồng danh đức Ngài. Nguyện từng cả thân phụ ngôi Tam hướng dẫn, Đức Bổn sư Từ phụ Thích-ca, Lạc Bang Giáo căn nhà Di-đà, nằm trong là Bồ-tát, những vị Thánh Tăng. Hiệp thân phụ cõi chục phương Tăng bọn chúng, khao khát kể từ bi tiếp chừng hương thơm linh. Cửu huyền Thất tổ siêu thoát, u thân phụ hiện nay thế phước tăng lâu ngôi trường. Khắp bọn chúng sinh rõ rệt lối đạo đức nghề nghiệp, bay muội mải bệnh bậc quang quẻ minh. Ngưỡng khao khát đức cả oai phong linh, kể từ bi thương xót minh chứng hộ trì.

NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO. (3 lần)

 (Đứng dậy cắm hương thơm vô lư và hiểu bài xích kệ giã thán Phật)

TÁN PHẬT

Đấng Pháp vương vãi Vô thượng,

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy dỗ từng trời người,

Cha lành lặn cộng đồng tư loại,

Quy hắn tròn xoe một niệm,

Dứt sạch sẽ nghiệp thân phụ kỳ,

Xưng dương nằm trong giã thán,

Ức kiếp ko tận cùng.

QUÁN TƯỞNG

Phật bọn chúng sinh tánh thông thường trống rỗng lặng,

Đạo thông cảm ko thể nghĩ về bàn,

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật bảo hào quang quẻ sáng sủa ngời,

Trước bảo toạ thân mật con cái hình họa hiện nay,

Cúi đầu van nài thệ nguyện quy hắn.

(Xá 1 xá rồi xướng lạy)

ĐẢNH LỄ

Chí tâm đảnh lễ: Nam tế bào Tận hư vô trở thành pháp giới, quá, hiện nay, vị lai, thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thông thường trụ Tam hướng dẫn. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam tế bào Ta-bà Giáo căn nhà Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp chư Tôn Bồ-tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam tế bào Tây phương Cực lạc trái đất đại kể từ đại bi A-di-đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát. (1 lạy)

(Đứng hoặc ngồi tùy ý, vô chuông mõ và đồng tụng)

TÁN LƯ HƯƠNG

Lò hương thơm vừa phải bén rán đàn,

Khắp xông pháp giới đạo tràng chục phương

Hiện trở nên mây báu kiết tường,

Chư Phật rõ rệt biết ngọn hương thơm chí thiềng

Pháp thân mật toàn thể hiện nay tiền

Chứng minh hương thơm nguyện phước ngay lập tức ban mang lại.

NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ-TÁT MA-HA-TÁT. (3 lần)

CHÚ ĐẠI BI

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ-TÁT. (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô quan ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam tế bào hắc rời khỏi đát mãng cầu nhiều rời khỏi dạ domain authority.

Nam tế bào a rị domain authority, bà lô yết đế thước chén bát rời khỏi domain authority, ý trung nhân đề tát đoả bà domain authority, ma mãnh ha tát đoả bà domain authority, ma mãnh ha mũ chào mào ni ca domain authority. Án, tát bàn rời khỏi trị duệ, số đát mãng cầu đát toả.

Nam tế bào vớ kiết lật đoả, hắn mông a rị domain authority, bà lô kiết đế, thất Phật rời khỏi lăng đà bà.

Nam tế bào mãng cầu rời khỏi cẩn trì hê rị, ma mãnh ha bàn nhiều rơi mế, tát bà a ân xá đậu du vị, a thệ dựng, tát bà tát nhiều, mãng cầu ma mãnh bà dà, ma mãnh trị đạt đậu, đát điệt ân xá. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca rời khỏi đế, di hê rị, ma mãnh ha ý trung nhân đề tát đoả, tát bà tát bà, ma mãnh rời khỏi ma mãnh rời khỏi, ma mãnh hê ma mãnh hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, chừng lô chừng lô, trị xà domain authority đế, ma mãnh ha trị xà domain authority đế, đà rời khỏi đà rời khỏi, địa rị ni, thất Phật rời khỏi domain authority, dá rời khỏi dá rời khỏi. Mạ mạ trị ma mãnh rời khỏi, mục đế lệ, hắn hê di hê, thất mãng cầu thất mãng cầu, a rời khỏi sâm Phật rời khỏi xá lợi, trị rơi trị sâm. Phật rời khỏi xá domain authority, hô lô hô lô, ma mãnh rời khỏi, hô lô hô lô, hê rị, tao rời khỏi tao rời khỏi, vớ rị vớ rị, tô rô tô rô, ý trung nhân đề dạ ý trung nhân đề dạ, ý trung nhân đà dạ ý trung nhân đà dạ, di đế rị dạ, mãng cầu rời khỏi cẩn trì, địa rị sắc ni mãng cầu, thân phụ dạ ma mãnh mãng cầu, tao bà ha. Tất đà dạ, tao bà ha. Ma ha vớ đà đạ, tao bà ha. Tất đà dủ nghệ, thất bàn rời khỏi dạ, tao bà ha. Na rời khỏi cẩn trì, tao bà ha. Ma rời khỏi mãng cầu rời khỏi, tao bà ha. Tất rời khỏi tăng a mục khê domain authority, tao bà ha. Ta bà ma mãnh ha, a vớ đà dạ, tao bà ha. Giả kiết rời khỏi a vớ đà dạ, tao bà ha. Ba đà ma mãnh yết vớ đà dạ, tao bà ha. Na rời khỏi cẩn trì bàn dà rời khỏi dạ, tao bà ha. Ma bà lợi thắng kiết rời khỏi dạ, tao bà ha. Nam tế bào hắc rời khỏi đát mãng cầu nhiều rời khỏi dạ domain authority. Nam tế bào a rị domain authority, bà lô kiết đế, thước bàn rời khỏi dạ, tao bà ha.

Án vớ năng lượng điện đô, mạn nhiều rời khỏi, bạt đà dạ, tao bà ha. (3 lần)

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT. (3 lần)

KHAI KINH KỆ

Phật pháp rộng lớn thâm thúy vô cùng nhiệm mầu.

Trăm ngàn muôn kiếp khó khăn thăm dò cầu.

Con ni nghe thấy chuyên nghiệp trì tụng.

Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

PHẬT NÓI

KINH VU LAN BỒN

Ta từng nghe điều tạc như vầy:

Một thuở nọ Thế Tôn an trụ,

Xá Vệ trở nên Kỳ Thụ viên trung,

Mục Liên mới nhất đặng lục thông,

Muốn mang lại thân phụ u ngoài vòng trầm luân.

Công chăm sóc dục rạm ân dốc trả,

Nghĩa sinh trở nên đạo cả khao khát thông thường,

Làm con cái hiếu thảo vi tiên,

Bèn sử dụng huệ nhãn bên dưới bên trên thăm dò tầm

Thấy vong khuôn sinh thực hiện ngạ quỷ,

Không húp ăn tiều tuỵ hình hài,

Mục Liên thấy vậy bi ai!

Biết u đói khát ai hoài tình rạm.

Lo sản phẩm rước dưng kể từ khuôn,

Đặng hứng lòng vô cùng khổ sở lâu nay,

Thấy cơm trắng, u vô cùng lo lắng,

Tay miêu tả đậy điệm hữu hầu bốc ăn.

Lòng bỏn xẻn chi phí căn ko dứt,

Sợ bọn chúng ma mãnh cướp giựt của bà,

Cơm đem không tới mồm đà,

Hoá trở nên kêu ca lửa nuốt nhưng mà đặng đâu.

Thấy như thế khổ cực thê thảm,

Mục Kiền Liên thương cảm xót thương,

Mau mau về cho tới giảng lối,

Bạch nằm trong Sư phụ tầm phương giải nàn.

Phật mới nhất bảo rõ rệt căn nơi bắt đầu.

Rằng u ông gốc tội vô cùng thâm thúy,

Dầu ông thần lực nhiệm mầu,

Một bản thân ko thể ai cầu đặng đâu.

Lòng hiếu hạnh của ông dầu rộng lớn,

Tiếng vang vọng gác thấu cho tới cửu Thiên,

Cùng là những bậc Thần kỳ,

Tà ma mãnh nước ngoài đạo, tư vì thế Thiên vương

Cộng thân phụ cõi sáu phương tụ luyện,

Cũng ko phương cứu vớt tế u ngươi,

Muốn mang lại cứu vớt đặng mạng người,

Phải nhờ thần lực của chục phương Tăng.

Pháp cứu vớt tế Ta toan giảng phát biểu,

Cho người xem bay ngoài ách nàn

Bèn kêu Mục Thị lại gần,

Truyền mang lại Diệu pháp ân quan trọng thi đua.

Rằm mon Bảy là ngày Tự tứ,

Mười phương Tăng đều dự lễ này,

Phải toan rinh sửa chớ chầy,

Thức ăn trăm khoản, ngược cây năm color.

Lại cần rinh nệm ở nệm lót,

Cùng thau, bể, đèn, đuốc, nhang, dầu,

Món ăn tinh ranh sạch sẽ báu mầu,

Đựng vào trong bình chén bát vọng cầu kính dưng.

Chư Đại đức chục phương lâu thực

Trong bảy đời sẽ tiến hành siêu thoát,

Lại tăng thân phụ u hiện nay chi phí,

Đặng nhờ phước đức tiêu xài khiên ách nàn.

Vì ngày ấy Thánh Tăng đều đầy đủ,

Dầu ở đâu cũng tụ hội về,

Như người thiền quyết định đập khê,

Tránh điều phiền óc siêng về Thiền-na.

Hoặc người đặng tư toà đạo ngược,

Công tu hành nguyện thoả vô sinh,

Hoặc người lâu hạ kinh hành,

Chẳng ham quyền quý và cao sang ẩn danh lâm tòng.

Hoặc người đặng Lục thông tấn phân phát,

Và những mặt hàng Duyên Giác, Thanh Văn,

Hoặc chư Bồ-tát chục phương,

Hiện hình thực hiện sãi ở ngay gần bọn chúng sinh.

Đều trì giới vô cùng thanh, vô cùng tịnh,

Đạo đức dày chánh quyết định chơn tâm,

Tất cả những bậc Thánh, phàm,

Đồng lòng lâu lãnh dĩa cơm lục hoà.

Người nào là với rinh rời khỏi vật thực,

Đặng cúng nhượng bộ Tự tứ Tăng thời,

Hiện chi phí phụ khuôn của những người,

Bà con cái quyến nằm trong thảy đều nhờ ơn.

Tam đồ vật khổ sở chắc chắn rằng thoát ra khỏi,

Cảnh thanh thảnh thơi tận hưởng lâu bất ngờ,

Như còn thân phụ u hiện nay chi phí,

Nhờ này cũng đặng bá niên lâu trường;

Như thân phụ u bảy đời quá vãng,

Sẽ hoá sinh về cõi Thiên cung,

Người thời tuấn tú tưởng tượng,

Hào quang quẻ thắp sáng từng nằm trong châu thân mật,

Phật dạy dỗ bảo chục phương Tăng bọn chúng,

Phải tuân bám theo thể thức sau này:

Trước khi lâu thực đàn chay,

Phải cầu chú nguyện cho những người tín gia.

Cầu thất thế u thân phụ thí căn nhà,

Định tinh thần quán đầy đủ nhớ là,

Cho hoàn thành quyết định ý hành thiền,

Mới sử dụng sản phẩm đàn chi phí hiến dưng.

Khi lâu dụng, nên an vật thực,

Trước Phật đài hoặc tự động tháp trung,

Chư Tăng chú nguyện viên dung,

Sau rồi tự ý lâu sử dụng bữa trưa.

Pháp cứu vớt tế Phật vừa phải phát biểu dứt,

Mục Liên nằm trong Bồ-tát chư Tăng

Đồng nhau tỏ dạ hí hửng mừng,

Mục Liên cũng không còn than khóc rầu buồn.

Mục Liên khuôn cũng trong thời gian ngày ấy,

Kiếp khổ sở về ngạ quỷ được tan,

Mục Liên bạch với Phật rằng:

Mẹ con cái nhờ mức độ Thánh Tăng ngoài nàn.

Lại cũng nhờ oai phong thần Tam hướng dẫn,

Bằng chẳng thì nàn khổ sở khó khăn rời khỏi.

Như sau môn đồ xuống tóc,

Vu Lan Bồn pháp sử dụng nhưng mà chừng sinh.

Độ thân phụ u còn đương bên trên thế,

Hoặc bảy đời rất có thể đặng không?

Phật rằng: Lời căn vặn vô cùng thông,

Ta vừa phải ham muốn phát biểu con cái ngay lập tức căn vặn bám theo.

Thiện phái mạnh tử, Tỳ-kheo phái mạnh phái nữ,

Cùng Quốc vương vãi, Thái tử, Đại thần,

Tam công, Tể tướng mạo, chống quan liêu,

Cùng mặt hàng lê loại vạn dân thế gian.

Như chí ham muốn thông thường ơn thân phụ u,

Hiện bên trên nằm trong thất thế tình rạm.

Đến Rằm mon Bảy từng năm,

Sau khi kiết hạ chư Tăng tựu về.

Chính ngày ấy Phật Đà hoan tin vui,

Phải sắm sửa bá vị cơm trắng canh,

Đựng vào trong bình chén bát tinh nhanh,

Chờ giờ Tự tứ bọn chúng Tăng cúng nhượng bộ.

Đặng nguyện cầu tuy nhiên lối ngôi trường lâu,

Chẳng chói nhức cũng chẳng khổ sở chi,

Cùng cầu thất thế đồng thì,

Lìa điểm ngạ quỷ sinh về nhơn thiên,

Đặng tận hưởng phước nhân duyên hí hửng đẹp mắt,

Lại xa cách thoát ly nàn khổ sở vô cùng thân mật,

Môn sinh Phật tử thân thương,

Hạnh tu hiếu thuận cần rất cần được chuyên nghiệp.

Thường nguyện cầu xuân huyên an hảo

Cùng bảy đời phụ khuôn siêu sinh,

Ngày Rằm mon Bảy từng năm,

Vì lòng hiếu hạnh ân rạm cần thông thường.

Lễ cứu vớt tế chí trở nên sắp xếp,

Ngõ cúng nhượng bộ chư Phật, chư Tăng,

Ấy là báo đáp oán ân,

Sanh trở nên chăm sóc dục tuy nhiên thân mật buổi đầu,

Đệ tử Phật lo lắng giữ gìn,

Mới cần là Thích tử Thiền môn.

Vừa nghe dứt Pháp Lan Bồn,

Môn sinh tứ bọn chúng thảy đồng tin vui hoan.

Mục Liên với tư ban Phật tử,

Nguyện một lòng tín sự phụng hành.

Trước là trả nghĩa sinh trở nên,

Sau là cứu vớt vớt, bọn chúng sinh muôn loại.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

PHẬT NÓI 

KINH BÁO ĐÁP CÔNG ƠN CHA MẸ

Ta từng nghe điều tạc như vầy::

Một thuở nọ Thế Tôn an trụ,

Xá Vệ trở nên Kỳ Thụ viên trung,

Chư Tăng câu hội rất nhiều,

Tính rời khỏi cho tới số nhị muôn tám ngàn,

Lại cũng có thể có những mặt hàng Bồ-tát,

Hội bên trên phía trên đầy đủ mặt mày thông thường thông thường,

Bấy giờ, Phật lại lên lối,

Cùng mặt hàng đại bọn chúng Nam phương tổ chức.

Đáo phân phối lộ đành rành đôi mắt thấy,

Núi xương thô quăng quật đấy lâu lăm,

Thế Tôn bèn cuống quýt cho tới điểm,

Lạy ngay lập tức thân phụ bái, rồi rơi giọt hồng

Đức A-nan trong tim ái quan ngại,

Chẳng hiểu sao Phật bái đụn xương,

Vội vàng van nài Phật dạy dỗ tường:

“…Thầy là Từ Phụ thân phụ phương tư loại.

Ai ai ai cũng kính Thầy nhượng bộ ấy,

Cớ sao Thầy lại bái xương khô?”

Phật rằng: Trong những môn đồ vật,

Ngươi là môn đồ hàng đầu dày công.

Bởi chưa chắc chắn đục vô ko rõ rệt,

Nên vì thế ngươi Ta tỏ đuôi đầu:

Đống xương liên tiếp lâu nay,

Cho nên vô cơ biết bao cốt hài.

Chắc cũng có thể có các cụ thân phụ u,

Hoặc thân mật tao, hoặc kẻ tao sinh,

Luân hồi sống chết, tử sinh,

Lục thân mật đời trước, tử thi còn phía trên.

Ta lễ bái kỉnh người chi phí bối,

Và ngậm ngùi vì thế ghi nhớ kiếp xưa.

Đống xương lếu láo tạp chẳng vừa phải,

Không phân trai gái quăng quật bừa khó khăn coi.

Ngươi chịu thương chịu khó xét soi mang lại kỹ,

Phân thực hiện nhị mặt mày phái nữ, mặt mày phái mạnh,

Để mang lại phân biệt cốt phàm,

Không còn lộn lạo phái nữ phái mạnh hóa học ông xã.

Đức A-nan trong tim khẩn thiết,

Biết làm thế nào phân biệt ngoài sai,

Ngài bèn van nài Phật tỏ bày,

Vì khó khăn lựa chọn gái trai thời điểm hiện nay.

Còn sinh chi phí dễ dàng bề sắp xếp,

Cách đứng cút ăn diện rành mạch,

Chớ khi tung xác tiêu xài hình,

Xương ai như nấy, khó khăn nom khó khăn phân.

Phật mới nhất bảo: A-nan nên biết,

Xương phái nữ phái mạnh phân biệt rõ rệt,

Đàn ông xương Trắng nặng nề oằn,

Đàn bà xương nhẹ nhõm đen kịt rạm xinh xắn.

Ngươi với biết cớ sao đen kịt nhẹ?

Bởi phụ nữ sinh nở nhưng mà rời khỏi,

Sanh con cái thân phụ đấu huyết rời khỏi,

Tám hộc tư đấu sữa hoà nuôi con cái.

Vì cớ ấy hao ngót thân mật thể,

Xương phụ nữ, đen kịt nhẹ nhõm rộng lớn trai.

A-nan nghe vậy buồn,

Xót thương thân phụ u công dày chăm sóc sinh.

Bèn cầu Phật thi đua ân dạy dỗ bảo,

Phương pháp nào là báo hiếu tuy nhiên thân?

Thế Tôn mới nhất bảo điều rằng:

Vì ngươi Ta tiếp tục phân trần khá nghe!

Thân phụ nữ nhiều bề vô cùng nặng nhọc,

Sanh đặng con cái thập ngoạt nuôi nấng,

Tháng đầu, bầu đậu tợ sương,

Mai chiều giữ gìn sợ hãi tan phi lý.

Tháng loại nhì nhượng bộ như sữa quánh.

Tháng loại thân phụ như viên huyết dừng.

Bốn mon tiếp tục tượng rời khỏi hình.

Năm mon ngũ thể([1]) hiện nay sinh rõ rệt.

Tháng loại sáu lục căn([2]) đều đầy đủ.

Bảy mon thì đầy đủ cỗ cốt xương.

Lại tăng đầy đủ chân lông,

Cộng cộng đồng cho tới số tám muôn tư ngàn.

Tháng loại tám trọn vẹn tạng phủ.

Chín mon thì không thiếu vóc hình.

Mười mon là cho tới kỳ sinh.

Nếu con cái hiếu thuận xuôi bản thân rời khỏi luôn luôn,

Bằng ngỗ ngược thực hiện buồn thân mật khuôn.

Nó vẫy vùng giẫm quấu lộn xộn,

Làm mang lại thân phụ u hãi hùng,

Sự nhức, sự khổ sở ko nằm trong tỏ phân.

Khi sinh đặng muôn phần hoan lạc,

Cũng ví như được bạc được vàng.

Thế Tôn lại bảo A-nan:

Ơn thân phụ nghĩa u chục phần cần tin tưởng.

Điều loại nhất lưu giữ gìn bầu giáo,

Mười mon ngôi trường chu đáo từng bề.

Thứ nhị sinh nở ghê gớm khiếp,

Chịu nhức Chịu đựng khổ sở mỏi mải trăm phần.

Điều loại thân phụ, rạm ân nuôi chăm sóc,

Cực cho tới đâu, kiên cố chẳng lắc.

Thứ tư ăn đắng nuốt cay,

Để dành riêng bùi ngọt đầy đủ ăm ắp mang lại con cái.

Điều loại năm lại còn khi ngủ,

Ướt u ở, thoáng đãng phần con cái.

Thứ sáu sú nước nhai cơm trắng,

Miễn con cái no rét chẳng nhờm, chẳng khiếp.

Điều loại bảy ko chê dù uế,

Giặt đồ vật dơ của trẻ em ko phiền.

Thứ tám chẳng nỡ phân tách riêng rẽ,

Nếu con cái cút vắng tanh thân phụ phiền u lo

Điều loại chín miễn con cái sung sướng,

Dầu cần đem nghiệp chướng cũng cam,

Tính sao chất lượng thì thực hiện,

Chẳng màng tội lỗi, bị nhốt bị nạm.

Điều loại chục chẳng ham mài giũa,

Dành mang lại con cái những cuộc thanh thảnh thơi,

Thương con cái như ngọc như vàng,

Ơn thân phụ, nghĩa u sánh vị Thái Sơn.

Phật lại bảo: A-nan nên biết!

Trong bọn chúng sinh tuy rằng thiệt phẩm người,

Mười phần mải muội cả chục,

Không tường ơn trọng đức dày tuy nhiên thân mật.

Chẳng kính mến, quên ân, ngược đức,

Không xót thương chăm sóc dục cù lao.

Ấy là bất hiếu đem kí thác,

Thì những người dân ấy đời nào là nên thân mật.

Mẹ sinh con cái nuôi nấng chục mon,

Cực khổ sở nhượng bộ trọng trách bên trên vai,

Uống ăn chẳng đặng vì thế bầu,

Cho nên thân mật thể hình hài tầm thường suy.

Khi sinh đẻ gian nan chi xiết,

Sanh đặng rồi tinh ranh huyết giàn giụa,

Ví như thọc huyết trâu dê,

Nhứt sinh thập tử nhiều bề nguy hiểm.

Con còn nhỏ cần lo lắng săn bắn sóc,

Ăn đắng cay, bùi ngọt phần con cái,

Phải tắm, cần giặt, cọ trôn,

Biết rằng dơ dáy u ko quan ngại gì.

Nằm phía đầm đìa, con cái ở phía ráo,

Sợ mang lại con cái đầm đìa áo, đầm đìa chăn,

Hoặc khi ghẻ chóc từng thân mật,

Ắt con cái cần Chịu đựng trăm phần thảm thương.

Trọn thân phụ năm bú nương sữa u,

Thân gầy guộc ngót nào là nệ với con cái,

Đến khi vừa mới được rộng lớn khôn ngoan,

Mẹ thân phụ dạy dỗ bảo mang lại con cái vỡ lòng,

Cho đến lớp ngỏ thông trí huệ,

Dựng bà xã ông xã với thế thực hiện ăn,

Ước khao khát con cái được nên thân mật,

Dầu mang lại thân phụ u cơ xấu xí quản lí chi.

Con bệnh tật tức thì lo lắng chạy,

Dầu tốn hao cơ hội bao nhiêu cũng đành,

Khi con cái căn dịch đặng lành lặn,

Thì thân phụ u mới nhất an thần quyết định tâm.

Công chăm sóc dục sinh vị non biển khơi,

Cớ sao con cái chẳng hàm ân này!

Hoặc khi phạm tội bị rầy,

Chẳng tuân thì chớ lại bày ngỗ ngang.

Hỗn thân phụ u phùng đem trợn đôi mắt,

Khinh trưởng huynh nộ nạt thê nhi,

Bà con cái chẳng kể rời khỏi chi,

Không tuân Sư phụ nghi lễ chẳng tường.

Lời dạy dỗ bảo tuy nhiên hàng không kể,

Tiếng răn dạy răn anh chị chẳng màng.

Trái ngang kháng báng từng đàng,

Ra vô tới lui mắng càn người bên trên.

Vì thô tục tánh thân quen thực hiện bướng,

Chẳng kể điều trưởng thượng dạy dỗ răn,

Lớn lên bám theo thói hung hăng,

Đã ko nhẫn nhịn lại càng hành hung.

Bỏ các bạn lành lặn bám theo nằm trong bọn chúng dữ,

Nết luyện thân quen thực hiện sự ngược ngang,

Nghe điều dỗ ngon dỗ ngọt quân phí phạm,

Bỏ thân phụ quăng quật u trốn lịch sự quê người

Trước còn luyện bám theo thời bám theo thế,

Thân lập thân mật thăm dò nối tiếp sinh nhai,

Hoặc cút kinh doanh thăm dò điều,

Hoặc vô binh lính với đời lập công.

Vì buộc ràng đồng công, ông tơ nợ,

Hoặc trở ngăn vì thế bà xã vì thế con cái,

Quên thân phụ quên u tình rạm,

Quên xứ quên sở nhiều năm ko về.

Ấy là phát biểu những người dân với chí,

Chớ phần nhiều du hý nhưng mà thôi,

Sau khi huỷ không còn của rồi,

Phải thăm dò phương nối tiếp thăm dò song đồng xài.

Theo ăn cướp, hoặc là cờ bạc,

Phạm tội hình, tù ngục cần vương vãi,

Hoặc khi đem dịch thân mật lối,

Không người nuôi chăm sóc quăng quật thân mật ngoài đồng.

Hay tin tưởng dữ, bà con cái cô chưng,

Cùng u thân phụ xao xác rầu rĩ,

Thương con cái kêu ca khóc ưu sầu,

Có khi đem dịch đui mù loà vương vít.

Hoặc bệnh nguy kịch vì thế thương quá lẽ,

Phải quăng quật bản thân thực hiện quỷ lưu giữ hồn,

Hoặc nghe con cái chẳng lo lắng lường,

Trà đình, tửu quán, phố phường nghêu du.

Cứ mải miết bám theo đồ vật bất chánh,

Chẳng bao nhiêu khi thần tỉnh mộ khang,

Làm mang lại thân phụ u kêu ca nài,

Sanh con cái bất hiếu cần đem giờ đời.

Hoặc thân phụ u cho tới hồi già nua yếu hèn,

Không ai nuôi thốn thiếu hụt từng điều,

Xem thêm: tính nồng độ mol

Ốm nhức đói rách nát kêu rêu,

Con ko tiếp tế quăng quật văng mạng chẳng thương.

Phận phụ nữ còn nương thân phụ u,

Thì với lòng hiếu đễ thuận hoà,

Cần lao phục dịch vô căn nhà,

Dễ sai dễ dàng khiến cho rộng lớn là phái mạnh nhi.

Song đến thời điểm tòng phu xuất giá bán,

Lo mặt mày ông xã chẳng sá theo người,

Trước còn lai vãng viếng thăm hỏi,

Lần chuyến nguội lạnh lẽo biệt tăm biệt căn nhà.

Quên chăm sóc dục tuy nhiên thân mật ân trọng

Không ghi nhớ công đem nặng nề đẻ nhức,

Chẳng lo lắng báo vấp ngã cù lao,

Làm mang lại thân phụ u rầu rĩ thảm thay cho.

Nếu thân phụ u quở trách quở mắng,

Trở sinh lòng hờn giận dỗi chẳng kiêng khem,

Chớ chi ông xã tiến công triền miên,

Thì cam lòng Chịu đựng chẳng phiền chẳng kêu ca.

Tội bất hiếu lưỡng ban phái mạnh phái nữ,

Nói ko nằm trong nghiệp dữ cần đem.

Nghe Phật chứng tỏ từng đàng,

Trong mặt hàng đại bọn chúng lòng càng thảm thay!

Gieo xuống khu đất, lấy cây lấy củi,

Đập vô bản thân, vô mũi vô hông,

Làm cho những chân lông,

Thảy đều rướm ngày tiết, đầm đìa váy cả thân mật.

Đến mê mẩn tinh thần biến động,

Một giây lâu mới nhất tỉnh kêu ca rằng:

Bọn tao ngược thiệt tội nhơn,

Xưa ni chẳng rõ rệt ko rộng lớn người loà.

Nay tỏ ngộ biết bao lỡ lầm,

Ruột gan lì nhượng bộ như nhừ như tan,

Tội tình khó khăn nỗi kêu ca nài,

Làm sao trả đặng vô vàn ơn thâm thúy.

Trước Phật chi phí ai cầu trần tố,

Xin Thế Tôn mẫn cố bi lân,

Làm sao báo đáp oán ân,

Tỏ lòng hiếu thuận tuy nhiên thân mật của tớ.

Phật bèn dụng Phạm thinh sáu khoản,

Phân tỏ nằm trong Đại bọn chúng lắng tai,

Ơn thân phụ nghĩa u áp lực,

Không phương báo đáp mang lại vừa phải mức độ đâu.

Ví với người ơn thâm thúy dốc trả,

Cõng u thân phụ toàn bộ nhị vai.

Giáp vòng hòn núi Tu-di,

Đến trăm ngàn kiếp ơn cơ ko thông thường.

Ví với người gặp gỡ cơn đói rét,

Nuôi tuy nhiên thân mật dưng không còn thân mật này,

Xương nghiền thịt nhừ phân thây,

Trải trăm ngàn kiếp ơn phía trên ko đồng.

Ví với người vì thế công sinh chăm sóc,

Tự tay bản thân khoét thủng tuy nhiên ngươi,

Chịu thân mật loà tối như vọc,

Đến trăm ngàn kiếp ơn này ngấm đâu.

Ví với người nạm dao thiệt bén,

Mổ bụng rời khỏi, rút không còn tấm lòng,

Huyết rời khỏi từng khu đất chẳng kêu ca,

Đến trăm ngàn kiếp rạm ân đâu vị.

Ví với người tiêu dùng ngàn mũi nhọn,

Đâm vô bản thân bất luận nơi nào,

Tuy là sự việc khó khăn biết bao,

Trải trăm ngàn kiếp không vấn đề gì đáp thông thường.

Ví với người vì thế ơn chăm sóc dục,

Tự treo bản thân cúng Phật thế đèn,

Cứ treo như thế hoàn hảo năm,

Trải trăm ngàn kiếp ân rạm ko thông thường.

Ví với người xương nghiền rời khỏi mỡ,

Hoặc sử dụng dao chặt bửa thân mật bản thân,

Xương tan thịt nhừ chẳng phiền,

Đến trăm ngàn kiếp ơn bên trên ko đồng.

Ví với người vì thế công chăm sóc dục,

Nuốt Fe rét thấu ruột thấu gan lì,

Làm mang lại thân mật thể tan biến,

Đến trăm ngàn kiếp rạm ân ko thông thường.

Nghe Phật phát biểu thảy đều hãi kinh,

Giọt lệ tràn khó khăn nỗi nạm ngăn,

Đồng thinh bạch Phật điều rằng:

Làm sao trả đặng rạm ân tuy nhiên đường?

Phật mới nhất bảo những mặt hàng Phật tử,

Phải lắng tai Ta chỉ với sau này,

Các ngươi ham muốn đáp ơn dày,

Phải toan ghi chép Kinh phía trên lưu truyền.

Vì thân phụ u trì chuyên nghiệp phúng tụng,

Cùng hối hận những tội lỗi xưa,

Cúng nhượng bộ Tam hướng dẫn sớm trưa,

Cùng là tu phước chẳng chừa khoản chi.

Rằm mon Bảy cho tới kỳ Tự tứ

Thập phương Tăng đều dự lễ này,

Sắm sinh lễ phẩm đầy đủ ăm ắp,

Chờ giờ câu hội bịa bày cúng dưng.

Đặng nguyện cầu tuy nhiên lối ngôi trường lâu,

Hoặc sinh về Tịnh Độ thư nhàn,

Ấy là báo đáp oán ân,

Sanh trở nên chăm sóc dục tuy nhiên thân mật của tớ.

Mình còn cần cần thiết chuyên nghiệp trì giới,

Pháp Tam quy Ngũ giới lưu giữ gìn,

Những điều Ta dạy dỗ đinh ninh,

Khá nên hắn demo phụng hành chớ sai

Được như thế mới nhất là ngoài tội,

Bằng chẳng thì ngục tối cần rơi,

Trong năm đại tội kể rời khỏi,

Bất hiếu loại nhất, thiệt là trọng thay cho.

Sau khi bị tiêu diệt bị đày ải vô ngục

Ngũ Vô Gián, cũng gọi A-tỳ

Ngục này vô núi Thiết Vi,

Vách phên vị Fe vây xung quanh tư bề.

Trong ngục này hằng ngày lửa cháy,

Đốt tội nhân không còn thảy trở nên kêu ca,

Có lò nấu nướng Fe mang lại tan,

Rót vô vào mồm tội nhân hành quyết.

Một vá đầy đủ cho những người lâu khổ sở,

Lột thịt domain authority nhức thấu tấm lòng,

Lại với chó Fe, rắn gang,

Phun rời khỏi sương lửa nhen nhóm đoàn tội nhân,

Ở vô ngục với nệm vị Fe,

Bắt tội nhân ở từng cơ hoàn thành,

Rồi cho 1 ngọn lửa hồng,

Nướng xoay kẻ tội domain authority phồng thịt thau.

Móc vị Fe, thương đao, gươm giáo,

Trên ko trung sụp túa như mưa,

Gặp ai chém nấy chẳng chừa,

Làm mang lại thân mật thể nhừ nhừ như tương.

Những hình trị vô phương kể không còn,

Mỗi ngục đều sở hữu cơ hội trị riêng rẽ,

Như là xe cộ Fe phân thây,

Chim ưng phẫu thuật bụng, trâu cày lưỡi le.

Chớ chi đặng bị tiêu diệt ngay lập tức vô cùng hứng,

Vì nghiệp duyên ko nỡ hành thân mật,

Ngày tối trống mái muôn chuyến,

Đến trăm ngàn kiếp không ngừng nghỉ một giây.

Sự hành trị bên trên A-tỳ ngục,

Rất áp lực ngỗ ngược tuy nhiên thân mật,

Chúng ngươi đều cần thân thương,

Thừa hành những việc phân trần khoản bên trên.

Nhứt là cần Kinh này in chép,

Truyền bá rời khỏi mang lại từng Đông Tây

Như ai chép một quyển này,

Ví vị đặng thấy một vì thế Thế Tôn

Nếu in đặng ngàn muôn quyển ấy,

Thì cũng vị thấy Phật vạn thiên

Do bám theo nguyện lực tuỳ duyên,

Chư Phật cỗ vũ hắn như sở nguyền.

Cha u đặng xa cách miền khốc lãnh.

Lại hoá sinh về cảnh Thiên cung.

Khi điều Phật giảng vừa phải hoàn thành,

Khắp vô tứ bọn chúng một lòng kính vâng.

Lại phân phát nguyện thà thân mật này nát

Ra lớp bụi tro, muôn kiếp chẳng nại,

Dầu mang lại lưỡi kéo trâu cày,

Đến trăm ngàn kiếp điều Thầy luôn luôn nhớ.

Ví như bị bá thiên đao thăm dò.

Khắp thân mật này đâm chém phân thây.

Hoặc như lưới trói thân mật này,

Trải trăm ngàn kiếp điều Thầy chẳng sai.

Dẫu thân mật này bị cưa, bị chặt,

Phân chia nhỏ ra muôn đoạn rời rã,

Đến trăm ngàn kiếp như vọc,

Chúng con cái cũng chẳng ngược điều Thầy răn dạy.

Đức A-nan kiền thiền đảnh lễ,

Cầu Thế Tôn bịa nhằm hiệu Kinh,

Ngày sau quảng bá bọn chúng sinh,

Dễ bề phúng tụng, trì chuyên nghiệp tu hành.

Phật mới nhất bảo: A-nan nên biết!

Quyển Kinh này ngược thiệt cao xa cách,

Đặt thương hiệu “BÁO HIẾU MẸ CHA”,

Cùng là “ÂN TRỌNG” thiệt là chơn Kinh.

Các ngươi cần lưu giữ gìn chu đáo,

Đặng đời sau hắn giáo phụng hành,

Sau khi Phật dạy dỗ đành rành,

Bốn ban Phật tử vô cùng mừng, vô cùng hí hửng,

Thảy một lòng vâng bám theo điều Phật,

Và kính trở nên tin tưởng chắc hẳn vẹn truyền,

Đồng nhau tựu bên trên Phật chi phí,

Nhất tâm đảnh lễ rồi ngay lập tức lùi ra

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

MA HA BÁT NHàBA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đức Bồ-tát hiệu Quán Tự Tại,

Dầy công tu huệ mới nhất ngỏ mang!

Chân như 1 áng linh quang quẻ,

Chiếu soi năm uẩn đều không tồn tại gì.

Bát-nhã huệ soi cút từng vùng,

Dứt từng lối khổ sở khốn tai nàn!

Xá-lợi tâm chớ nghi hoặc nan,

Sắc cơ nào là không giống khuôn ko đâu mà!

Cái ko nọ nào là xa cách khuôn sắc,

Sắc là ko, ko sắc như nhau.

Thọ, tưởng, hành, thức không giống đâu,

Chân ko xét cũng một mầu thế thôi

Này Xá-lợi nghĩ về coi với phải?

Những pháp ko xét lại thực là:

Chẳng sinh, chẳng dứt này mà,

Sạch dơ, tăng bớt cũng chính là chân không

Ấy vậy cần xét thông từng lẽ,

Như hư vô sắc vẻ gì đâu?

Thọ, tưởng, hành, thức sạch sẽ làu,

Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt còn đâu nương nhờ

Thân, ý cũng hững hờ như vậy,

Lục trần cơ cũng kể là ko.

Đã ko nhãn giới trong cả thông

Đến ý thức giới cũng ko thấy gì.

Vô vô minh nương chi nhưng mà có?

Bổn tánh ko soi nó cần tiêu!

Đã ko lão tử hiểm bần hàn,

Còn đâu già nua bị tiêu diệt, hòng bám theo quấy rầy?

Khổ, Tập, Diệt, Đạo ko thay!

Trí còn không tồn tại, đắc này được đâu?

Vô sở đắc là câu tuyệt diệu!

Bồ-tát xưa khéo liệu lối tu.

Chân ko bổn tánh như như,

Nhờ huệ Bát-nhã thiệt hỏng soi làu!

Không ngăn quan ngại còn đâu lo lắng sợ!

Mộng tưởng ko tâm chẳng hòn đảo điên

Chân như bổn tánh vạn vật thiên nhiên,

Niết-bàn cõi ấy, bệnh nên đạo mầu!

Tam thế Phật ngôi cao bệnh ngược,

Thảy đều nhờ Bát-nhã tu nên.

Bát-nhã này vô cùng linh liêng!

Ấy đại thần chú gom nên đạo thiền.

Ấy thần chú đại minh sáng sủa chói!

Chú vô thượng vòi vĩnh vọi cao xa!

Vô đẳng đẳng chú ấy nhưng mà,

Gồm đầy đủ thần lực thiệt là tối linh!

Những khổ sở óc thênh thênh trừ không còn,

Lời phát biểu này chân thực chẳng ngoa.

Vậy nên Bát-nhã thuyết qua loa,

Này câu thần chú niệm rời khỏi như vầy:

Yết đế, yết đế, thân phụ la yết đế, thân phụ la tăng yết đế, ý trung nhân đề tao bà ha. (3 lần)

VÃNG SANH THẦN CHÚ

Nam tế bào A-di-đà bà dạ. Đa ân xá dà nhiều dạ. Đa khử dạ ân xá. A di rị đô bà tỳ. A di rị nhiều, vớ đam bà tỳ. A di rị nhiều, tỳ ca lan đế. A di rị nhiều, tỳ ca lan nhiều. Dà di ni, dà dà mãng cầu. Chỉ nhiều ca lệ, tao bà ha. (3 lần)

NIỆM PHẬT

Di-đà thân mật Phật sắc vàng tươi tỉnh,

Tướng chất lượng quang quẻ minh vẹn đầy đủ chục.

Ánh sáng sủa toả hình năm núi rộng lớn,

Mắt vô tợ nước tư mối cung cấp khơi.

Hào quang quẻ hoá Phật từng nào ức,

Bồ-tát hiện nay thân mật cấp bao nhiêu mươi.

Bốn tám điều nguyện khao khát chừng bọn chúng,

Hoa sen chín phẩm rước đăng vương.

Nam tế bào Tây Phương Cực Lạc trái đất Đại kể từ Đại bi A-di-đà Phật.

Nam tế bào A-di-đà Phật. (Nhiều, không nhiều tuỳ thời gian)

Nam tế bào Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát. (3 lần)

Nam tế bào Đại Thế Chí Bồ-tát.      (3 lần)

Nam tế bào Địa Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần)

Mam tế bào Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ-tát. (3 lần)

Nam tế bào Thanh Tịnh Đại Hải bọn chúng Bồ-tát. (3 lần)

SÁM VU LAN

Đệ tử bọn chúng con cái,

Vâng điều Phật dạy dỗ.

Ngày Rằm mon Bảy,

Gặp hội Vu Lan,

Phạm vũ huy hoàng,

Đốt hương thơm đảnh lễ,

Mười phương Tam thế,

Phật Pháp Thánh Hiền.

Noi gương đức Mục Kiền Liên,

Nguyện thực hiện con cái thảo,

Lòng càng áo óc,

Nhớ nghĩa thân mật sinh,

Con cho tới cứng cáp,

Mẹ dày gian nan,

Ba năm nhũ cỗ,

Chín mon nuôi nấng,

Không ngớt toan lo,

Quên ăn quăng quật ngủ,

Ấm no không thiếu,

Cậy với công thân phụ,

Chẳng quản lí yếu hèn già nua,

Sanh nhai lam lũ.

Quyết nằm trong trả vũ,

Phấn đấu nuôi con cái,

Giáo dục vuông tròn xoe,

Đem lối học tập đạo.

Đệ tử ơn thâm thúy ko báo,

Hổ phận tầm thường yếu hèn.

Giờ này quỳ trước đài sen,

Chí trở nên kính cẩn,

Đạo tràng thanh tịnh,

Tăng hướng dẫn nghiêm túc,

Hoặc quá Tự tứ,

Hoặc hiện nay tham lam thiền,

Đầy đầy đủ thiện duyên,

Rủ lòng lân mẫn,

Hộ niệm cho:

Bảy kiếp thân phụ u bọn chúng con cái,

Đượm nhuần mưa pháp.

Còn bên trên thế,

Thân tâm yên ổn ổn định,

Phát nguyện tu trì.

Đã tắt hơi,

Ác đạo xa cách thoát ly,

Chóng trở nên Phật ngược.

Ngưỡng nom những Đức Như Lai

Khắp cõi hư vô,

Từ bi gia hộ.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

SÁM MỤC LIÊN

Con quỳ bái Phật Thích-ca,

Chứng minh môn đồ thương hiệu là Mục Liên,

Lòng con cái sùng đạo tu hiền khô,

Xuất gia bám theo Phật cầu nguyền hôm mai.

Nghe kinh Phật thuyết bảy ngày,

Minh tâm con kiến tánh Như Lai hoàn hảo lành lặn,

Lục thông không thiếu thành danh,

Muốn thăm dò thân phụ u lòng trở nên gắng sức,

Đền ơn mang lại bú, ẵm bồng,

Liền sử dụng đạo nhãn coi vòng trần gian.

Thấy vong u khổ sở vô vàn,

Ốm gầy guộc, đói khát vô đàng quỷ ma mãnh.

Mục Liên kêu u khóc la,

Đau lòng thương u đoạ rơi Diêm đình.

Thanh Đề trông thấy con cái bản thân,

Mục Liên cứu vớt u không còn tình gắng công

Con ơi! Mẹ đói trong tim,

Mục Liên nghe phát biểu khóc ròng rã thở kêu ca,

Vội vàng quay về trần gian,

Bới cơm trắng một chén bát rước lịch sự u mừng,

Và cơm trắng vô mồm nửa chừng,

Chén cơm trắng hoá lửa phừng phừng trở nên kêu ca.

Mục Liên coi thấy tháng hoàng,

Trong lòng nhức nhối, than khóc buồn tình.

Mẹ ơi! Niệm Phật chừng bản thân,

Trở về bái Phật cầu van nài u già nua.

Thích-ca Đức Phật phân qua loa,

Mẹ ngươi tội nặng nề đoạ rơi nghiệp hành.

Ta truyền cứu vớt tế pháp lành lặn,

Cần cầu Tăng bọn chúng tịnh thanh chú nguyền.

Cầu mang lại phụ khuôn hiện nay chi phí,

Lục thân mật, quyến nằm trong bình yên ổn điều hoà.

Bảy đời phụ khuôn tiếp tục qua loa,

Về trời tận hưởng phước sáng sủa loà hào quang

Vui nghịch tặc ung dung thư nhàn,

Ngày Rằm mon Bảy lập đàn trai Tăng.

Sắm sinh trăm khoản món ăn,

Trái cây ngũ ngược, hương thơm đăng rõ rệt,

Chiếu, nệm, bể nước, mùng mùng.

Dầu, lối, trà lá, chén bát vàng đựng cơm trắng,

Những dụng cụ quý bông thơm nức,

Thành tâm dọn tiệc Lan Bồn rành mạch.

Cúng nhượng bộ Tam hướng dẫn cầu Kinh,

Chư Tăng tịch giới lưu giữ gìn nghiêm ngặt trang

Cầu mang lại thí căn nhà trai đàn,

Tâm hành thiền quyết định, vái nài chúc nguyền.

Thanh Đề khổ sở ách không còn ngay lập tức,

Ngày Rằm mon Bảy trở nên Tiên về Trời.

Noi gương hiếu hạnh đời đời kiếp kiếp,

Xót thương phụ khuôn hiện nay trở nên nuôi con cái.

Nhai cơm trắng mang lại bú hao ngót,

Ơn thâm thúy nghĩa nặng nề thương con cái nhiệt tình.

Trời cao khu đất rộng lớn mênh mông,

Biển hồ nước lai láng sánh đồng Thái Sơn

Tu hành báo tứ trọng ân,

Độ đời thân phụ cõi sạch sẽ láng hoàn hảo lành

Mục Liên đại hiếu tu hành,

Báo ơn phụ khuôn thành danh chừng đời.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

HỒI HƯỚNG

Tụng kinh công đức vô biên

Xin rước hồi phía từng miền ngay gần xa

Chúng sinh pháp giới bao la

Đều về Cực Lạc Di-đà Tây thiên.

Nguyện tiêu xài thân phụ chướng óc phiền

Nguyện khai trí tuệ vô bờ sáng sủa ngời

Nguyện trừ tội chướng bao đời

Hành bám theo Bồ-tát đời đời kiếp kiếp vị ân xá.

Nguyện sinh Tịnh chừng Di-đà

Hoa sen chín phẩm là thân phụ u mình

Hoa khai ngộ pháp Vô sanh

Cùng chư Bồ-tát các bạn lành lặn với tao.

Nguyện rước công đức tạo nên ra

Hướng về từng cả xa gần tận hưởng nhờ

Con nằm trong muôn loại thân mật sơ

Đều trở nên Phật đạo, cho tới bờ an hí hửng.

PHỤC NGUYỆN

Nam tế bào Thập phương thông thường trụ Tam hướng dẫn.

Nam tế bào Ta Bà Giáo căn nhà Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Nam tế bào Tây phương Cực Lạc trái đất Đại kể từ Đại bi A-di-đà Phật.

Tác đại minh chứng.

Giờ này môn đồ, cùng theo với đại bọn chúng, kính cẩn trước Phật, thành ý hiểu tụng, kinh... Và xưng thương hiệu Phật. Nguyện rước công đức này hồi hướng: đạo Phật sáng sủa tăng, xe cộ Pháp thông thường đem, bão hoà mưa thuận, quốc gia phồn thịnh, trái đất hoà bình, quần chúng. # an nhàn.

Thứ nguyện: Cầu an môn đồ ..... nằm trong chư thiện phái mạnh tín phái nữ, nghiệp chướng tiêu xài trừ, tai qua loa dịch ngoài, thân mật tâm an nhàn, thông thường được kiết tường, vạn sự như mong muốn, phân phát tâm Bồ-đề, trở lại chánh đạo, ngấm nhuần mưa pháp, phước huệ tuy nhiên tu, gia quyến thịnh vượng, tín nhiệm Tam hướng dẫn càng thâm thúy, tâm kể từ đối bọn chúng sinh phát triển.

Lại nguyện: Cầu siêu hương thơm linh ..... nằm trong chư hương thơm linh, cửu huyền thất tổ, những gia những tộc, đồng chí trận vong, đồng bào tử nàn, nương nhờ mức độ Phật, cho tới được đạo tràng, nghe kinh nghe Pháp, sớm bay lối mải, sinh về Tịnh chừng.

Khắp nguyện: Kẻ tổn thất siêu thoát, người còn phúc lạc, âm khí và dương khí lưỡng lợi, pháp giới nhân thiên, đồng trở nên Phật đạo.

Nam tế bào A-di-đà Phật!

TAM TỰ QUY

Tự quy hắn Phật, van nài nguyện bọn chúng sinh, thể bám theo Đạo cả, phân phát lòng Vô thượng. (1 lạy)

Tự quy hắn Pháp, van nài nguyện bọn chúng sinh, thấu rõ rệt Kinh tạng, trí huệ như biển khơi. (1 lạy)

Tự quy hắn Tăng, van nài nguyện bọn chúng sinh, thống lý Đại bọn chúng, toàn bộ ko ngại. (1 lạy)

HÔ KỆ TỊNH TOẠ

Nam tế bào Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính thưa đại bọn chúng, đang đi tới giờ hô kệ niệm Phật tịnh toạ, kính mời mọc đại bọn chúng lẹo tay nghiêm túc, lắng lòng thanh tịnh, nghe hô kệ niệm Phật tịnh toạ.

“Đến giờ niệm Phật ngồi yên ắng,

Ba nghiệp thanh tịnh Phật hiện nay chi phí,

Tin thâm thúy điều Phật hằng niệm Phật,

Chí tâm hướng về cảnh Tây thiên.”

“Biển ái sóng bát ngát,

Nhận chìm cả tao bà,

Muốn bay luân hồi khổ sở,

Phải cấp niệm Di-đà.”

Ngưỡng khao khát đại bọn chúng nhất tâm đồng niệm Phật.

Nam tế bào A-di-đà Phật! (3 lần)

HỒI HƯỚNG

Nam tế bào A-di-đà Phật!

Đã không còn giờ tịnh toạ, kính mời mọc đại bọn chúng lẹo tay đồng hồi phía.

“Nguyện rước công đức này,

Hướng về từng toàn bộ,

Đệ tử và bọn chúng sinh,

Đồng sinh về Tịnh chừng.”

Kính chúc quý Phật tử với cùng một tối mạnh khỏe vô chánh niệm.

Xem thêm: tranh ve ngay 20 11 cua hoc sinh lop 8

Nam tế bào A-di-đà Phật!

([1]) Đầu, nhị tay, nhị chân

([1]) Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân mật, ý