đề thi giữa kì 1 tiếng anh 6

Đề bài

I. Choose the word which has a different sound in the part underlined.

Bạn đang xem: đề thi giữa kì 1 tiếng anh 6

1.

A. kind                            

B. confident                           

C. nice                                    

D. like

2.

A. request                        

B. project                               

C. neck                                   

D. exciting

3.

A. foot                            

B. book                                  

C. food                                  

D. look

4.

A. finger                          

B. leg                                      

C. neck                                   

D. elbow

II. Choose the best answer.

1. It’s cold. The students……………warm clothes.

A. wear                               

B. wears                                 

C. wearing                                

D. are wearing

2. My friends always tự their homework. They’re……………

A. lazy                                 

B. curious                               

C. hardworking                         

D. talkative

3. “What would you lượt thích đồ sộ drink now?”-“ ……………”

A. No, thank you                                                                

B. Yes, please                        

C. I lượt thích đồ sộ tự nothing                                                         

D. Orange juice, please

4. They are …………… because they tự morning exercises every day.

A. fine                                 

B. well                                   

C. healthy                                 

D. healthful

5. Hung often……………his xe đạp đồ sộ visit his hometown.

A. drives                             

B. flies                                    

C. rides                                     

D. goes

6. “What are you doing this afternoon?” –“I don’t know, but I’d lượt thích to…..swimming.”

A. have                                

B. tự                                      

C. play                                      

D. go

7. Where is the cat? It’s ……..the table and the bookshelf.

A. on                                   

B. behind                               

C. between                               

D. under

III. Give the right size of the verbs in brackets.

1. Where’s Tuan? He (do)………….…………............judo in Room 2A now.

2. Mai (take)……………………. ..............................a test next Monday.

3. I usually (skip)…………….................ropes with my classmates at break time.

4. They (not go)………………....................đồ sộ school on Sundays.

IV. Fill in each blank with one suitable from the box đồ sộ complete the passage.

                                         tidying - untidy – bag – on - are – near

Trung’s bedroom is big but messy. There (1)………………..clothes on the floor. There is a big desk (2)…………………the window and there are dirty bowls and chopsticks (3) ……………..……it. He usually puts his school (4) …………………under the desk. His bed is next đồ sộ the desk and it is also (5)……………………. There is a cap, some CDs and some books on the bed. Trung’s mum is not happy with this, and now Trung is tidying up his room.

V. Read the text and write True (T) or False (F).

Hi. I am Lan. I would lượt thích đồ sộ tell you about my new school. It is in a quiet place not far from the đô thị center. It has three buildings and a large yard. This year there are 26 classes with more than vãn 1.000 students in my school. Most students are hard-working and serious. The school has about 40 teachers. They are all helpful and friendly. My school has different clubs: Dance, English, Arts, Football and Basketball. I lượt thích English, so sánh I joined the English club. I love my school because it is a good school.

Sentences

T/F

1. Lan’s new school is in a noisy place near the đô thị center.

2. Lan’s school has three buildings and twenty classes.

3. The teachers are helpful and friendly

4. There are five clubs in Lan’s new school.

5. Lan doesn’t lượt thích English.

VI. Complete the sentences using the words and the given pictures.

VII. Rearrange the words đồ sộ make a meaningful sentence.

1. can/ turn on/ the/ please/ lights/ you/ ?

__________________________________________________________

2. you/ would/ have/ a picnic/ to/ like/ next Sunday/ ?

__________________________________________________________

----- The over ------

Đáp án

HƯỚNG DẪN GIẢI

Thực hiện: Ban Chuyên môn Loigiaihay.com

I.

1. B                              

2. D                              

3. C                              

4. A

II.

1. D

2. C

3. D

4. C

5. C

6. D

7. C

III.

1. is doing                    

2. is taking                   

3. skip                          

4. don’t go

IV.

1. are                            

2. near                          

3. on                             

4. bag                           

5. untidy

V.

1. F                               

2. F                               

3.T                                

4. T                              

5. F

VI.

1. The vase is between the cát and the dog.

2. I am doing Maths exercises with my calculator and compass.

VII.

1. Can you please turn on the lights?

2. Would you lượt thích đồ sộ have a pinic next Sunday?

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I.

1.

Kiến thức: Phát âm “i”

Giải thích:

A. kind /kaɪnd/                    

B. confident /ˈkɒnfɪdənt/    

C. nice /naɪs/                        

D. like /laɪk/

Đáp án B phần được gạch men chân vạc âm là /ɪ/, sót lại vạc âm là /aɪ/

Đáp án B.

2.

Kiến thức: Phát âm “e”

Giải thích:

A. request /rɪˈkwest/            

B. project /ˈprɒdʒekt/          

C. neck /nek/                       

D. exciting/ɪkˈsaɪtɪŋ/

Đáp án D, phần được gạch men chân vạc âm là /ɪ/, sót lại vạc âm là /e/

Đáp án D.

3.

Kiến thức: Phát âm “oo”

Giải thích:

A. foot /fʊt/                         

B. book /bʊk/                      

C. food /fuːd/                      

D. look /lʊk/

Xem thêm: những bộ truyện tranh ngôn tình hay

Đáp án C, phần gạch men chân được vạc âm là /u:/, sót lại vạc âm là /ʊ/

Đáp án C.

4.

Kiến thức: Phát âm “i”

Giải thích:

A. finger /ˈfɪŋɡə(r)/             

B. leg /leɡ/                           

C. neck /nek/                       

D. elbow /ˈelbəʊ/

Đáp án A, phần gạch men chân vạc âm là /ə/, sót lại vạc âm là /e/

Đáp án A.

II.

1.

Kiến thức: Động từ

Giải thích:

The students là danh kể từ số nhiều, chính vì thế đáp án A và đáp án D đều trúng ngữ pháp.

Nhưng xét cho tới toàn cảnh thì câu thao diễn miêu tả một hành vi đang được xẩy ra.

Vì vậy đáp án là D.

Tạm dịch: Trời mức giá. Học sinh đang ăn mặc ăn mặc quần áo lạnh lẽo.

Đáp án D.

2.

Kiến thức: Từ vựng

Giải thích:

lazy: chây lười biếng

curious: tò mò mẫm, hiếu kỳ

hardworking: siêng chỉ

talkative: rằng nhiều, hoạt ngôn

Tạm dịch: Các các bạn của tôi luôn luôn thực hiện bài xích tập luyện về mái ấm. Họ thiệt chịu khó.

Đáp án C.

3.

Kiến thức: Ngôn ngữ uỷ thác tiếp

Giải thích: “Bạn mong muốn tu gì bây giờ?”

A. No, thank you: Không, cảm ơn

B. Yes, please: Vâng, đem. (Đáp lại điều mời: “Bạn đem ăn/uống khoản gì tê liệt không?”)

C. I lượt thích đồ sộ tự nothing: Tôi ko quí thực hiện gì

D. Orange juice, please: Cho tôi một nước cam nhé!

Đáp án D.

4.

Kiến thức: Từ vựng

Giải thích: Họ ____ chính vì chúng ta tập luyện thể dục thể thao buổi sớm thường ngày.

A. fine (adj): ổn

B. well (adv): tốt

C. healthy (adj): khoẻ mạnh

D. Không đem kể từ healthful

Đáp án C.

5.

Kiến thức: Động từ

Giải thích: Cụm ride a/one’s bike: giẫm xe đạp điện. Chủ ngữ số không nhiều “Hung”, tín hiệu thì thời điểm hiện tại đơn “often”

Tạm dịch: Hùng thông thường giẫm xe pháo về thăm hỏi quê.

Đáp án C.

6.

Kiến thức: Động từ

Giải thích: Cấu trúc: would lượt thích đồ sộ V(inf): quí thực hiện gì; cụm: go swimming: lên đường bơi

Tạm dịch: “Bạn tiếp tục làm những gì chiều nay?” - “Tớ không biết, tuy nhiên tớ mong muốn lên đường bơi lội.”

Đáp án D.

7.

Kiến thức: Giới từ

Giải thích: Cấu trúc: between something and something: ở thân thiện vật gì và dòng sản phẩm gì

Tạm dịch: Con mèo đâu rồi? Nó ở thân thiện dòng sản phẩm bàn và kệ sách.

Đáp án C.

III.

1.

Kiến thức: Hiện bên trên tiếp diễn 

Giải thích: Dấu hiệu: “now”

Cấu trúc: S + am/is/are + V-ing

Tạm dịch: Tuấn đâu? Anh ấy giờ đây đang được tập luyện judo ở chống 2A.

Đáp án is doing.

2.

Kiến thức: Thì Hiện bên trên tiếp tục đem nghĩa tương lai

Giải thích: Thì Hiện bên trên tiếp tục được dùng để làm thao diễn miêu tả một sự khiếu nại đang được lên plan hoặc chắn chắn tiếp tục xẩy ra vô sau này sát. Tại phía trên tớ thấy tín hiệu "Next Monday" đã cho chúng ta thấy việc này tiếp tục xẩy ra vô sau này sát. 

Tạm dịch: Mai sẽ sở hữu được một bài xích đánh giá vô loại Hai tuần sau.

Đáp án is taking.

3.

Kiến thức: Thì Hiện bên trên đơn

Giải thích: Dấu hiệu “usually” là trạng ngữ chỉ gia tốc, công ty ngữ “I” đi kèm theo động kể từ ở dạng vẹn toàn thể

Tạm dịch: Tôi thông thường nhảy chão với các bạn nằm trong lớp vào khung giờ giải lao.

Đáp án skip.

4.

Kiến thức: Thì Hiện bên trên đơn

Giải thích:

On Sundays (những ngày công ty nhật) thao diễn miêu tả sự lặp lên đường tái diễn của hành vi, vì thế tớ sử dụng thì thời điểm hiện tại đơn.

Tạm dịch: Họ ko cho tới ngôi trường vô công ty nhật.

Đáp án don’t go.

IV.

1.

Kiến thức: Động từ

Giải thích: Cấu trúc there is/are …: có…

Đáp án are.

2.

Kiến thức: Giới từ

Giải thích: Vị trí cần thiết điền 1 giới kể từ chỉ địa điểm, “on”: bên trên, phía bên trên, “near”: lân cận, gần

Đáp án near.

3.

Kiến thức: Giới từ

Giải thích: Vị trí cần thiết điền 1 giới kể từ chỉ địa điểm, “on”: bên trên, phía bên trên, “near”: lân cận, gần

Đáp án on.

4.

Kiến thức: Từ vựng

Giải thích: school bag: cặp sách

Đáp án bag.

5.

Kiến thức: Từ vựng

Giải thích: Vị trí cần thiết điền 1 tính kể từ, “untidy”: lộn xộn, ko tinh khiết sẽ

Đáp án untidy.

Dịch bài xích đọc:

Phòng ngủ của Trung rộng lớn tuy nhiên vô cùng lộn xộn. Có ăn mặc quần áo bên trên sàn mái ấm. Có một cái bàn đồ sộ lân cận hành lang cửa số và đem chén và đũa dơ bên trên tê liệt. Cậu ấy thông thường vứt cặp sách ở bên dưới bàn. Giường của cậu ấy ở lân cận bàn và nó cũng tương đối lộn xộn. Có một cái nón, CD, và vài ba cuốn sách bên trên nệm. Mẹ Trung ko hề vui vẻ với điều này, và giờ thì Trung đang được dọn chống.

V.

1.

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải thích: Trường mới mẻ của Lan ở điểm tiếng ồn sát trung tâm TP.HCM.

Thông tin: It is in a quiet place not far from the đô thị center.

Đáp án F.

2.

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải thích: Trường của Lan đem tía tòa mái ấm và nhị mươi lớp học tập.

Thông tin: It has three buildings and a large yard. This year there are 26 classes with more than vãn 1.000 students in my school.

Đáp án F.

3.

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải thích: Những nghề giáo thân thiện thiện và hăng hái.

Thông tin: The school has about 40 teachers. They are all helpful and friendly.

Đáp án T.

4.

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải thích: Có 5 câu lạc cỗ vô ngôi trường mới mẻ của Lan.

Thông tin: My school has different clubs: Dance, English, Arts, Football and Basketball.

Đáp án T.

5.

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải thích: Lan ko quí môn giờ đồng hồ Anh.

Thông tin: I lượt thích English, so sánh I joined the English club.

Đáp án F.

Dịch bài xích đọc:

Chào. Tớ là Lan. Tớ mong muốn ra mắt với những cậu về ngôi trường mới mẻ của tớ. Nó ở một điểm yên tĩnh tĩnh cơ hội trung tâm TP.HCM ko xa xăm lắm. Nó đem 3 toà mái ấm và khoảng tầm sảnh rộng lớn. Năm ni đem 26 lớp với  rộng lớn 1000 học viên ở ngôi trường tớ. Hầu không còn học viên đều chịu khó và tráng lệ và trang nghiêm. Trường có tầm khoảng 40 nghề giáo. Họ thường rất hữu ích và thân thiện thiện. Trường tớ có rất nhiều CLB không giống nhau: Nhảy, Tiếng Anh, Mỹ thuật, Bóng đá và Bóng rổ. Tớ quí giờ đồng hồ Anh, vì thế tớ nhập cuộc CLB giờ đồng hồ Anh. Tớ yêu thương ngôi trường tớ vì như thế nó là một trong ngôi ngôi trường đảm bảo chất lượng.

VI.

1.

Tạm dịch: Cái bình ở thân thiện con cái mèo và con cái chó.

Đáp án: The vase is between the cát and the dog.

2.

Tạm dịch: Tôi đang khiến bài xích tập luyện Toán với PC và compa.

Đáp án: I am doing Maths exercises with my calculator and compass.

VII.

1.

Tạm dịch: Quý khách hàng rất có thể thực hiện ơn bật đèn sáng lên không?

Đáp án: Can you please turn on the lights?

Xem thêm: khắc việt yêu lại từ đầu

2.

Tạm dịch: Quý khách hàng vẫn muốn lên đường dã nước ngoài vô Chủ Nhật tuần sau không?

Đáp án: Would you lượt thích đồ sộ have a picnic next Sunday?