tiếng anh 6 unit 6 a closer look 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 6 unit 6 a closer look 2

Video chỉ dẫn giải

Grammar: should / shouldn’t for advice

(Ngữ pháp: should / shouldn’t chỉ điều khuyên)

1. Look at the signs at the library and complete the sentences with should or shouldn't.

(Nhìn vô những biển cả báo ở tủ sách và hoàn thiện câu với should / shouldn’t.)

1. You_________ keep quiet.

2. You_________ eat or drink.

3. You__________ knock before you enter.

4. You___________ lập cập.

Phương pháp giải:

- should + V: nên

- shouldn’t + V: ko nên

Lời giải chi tiết:

1. should

2. shouldn't

3. should

4. shouldn't

1. You should keep quiet.

(Bạn nên lưu giữ trật tự động.)

2. You shouldn't eat or drink.

(Bạn tránh việc ăn hoặc tu.)

3. You should knock before you enter.

(Bạn nên gõ cửa ngõ trước lúc vô.)

4. You shouldn't run.

(Bạn tránh việc chạy.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Tick (✓) the activities children should vì thế at Tet and cross (x) the one they shouldn't.

(Đánh lốt (✓) những sinh hoạt trẻ em nên thực hiện vô cơ hội Tết và ghi lại (x) mang đến những sinh hoạt tránh việc thực hiện.)

Phương pháp giải:

- behave well: cư xử chất lượng (ngoan ngoãn)

- eat lots of sweets: ăn nhiều đồ dùng ngọt

- plant trees: trồng cây

- break things: làm vỡ đồ dùng đạc

- go out with friends: đi dạo với bạn

- make a wish: ước mơ

- fight: đánh nhau

- help with housework: giúp việc nhà

Lời giải chi tiết:

- Activities children should vì thế at Tet: 1, 3, 5, 6, 8

(Những sinh hoạt trẻ em nên thực hiện vô cơ hội Tết: 1, 3, 5, 6, 8)

- Activities children shouldn'y vì thế at Tet: 2, 4, 7

(Những sinh hoạt trẻ em tránh việc thực hiện vô cơ hội Tết: 2, 4, 7)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Work in pairs. Look at the activities in 2. Take turns to tát say what you think children should/ shouldn't vì thế.

(Làm việc bám theo cặp. Nhìn những sinh hoạt ở sinh hoạt 2. Lần lượt nói tới việc em suy nghĩ trẻ em nên / tránh việc thực hiện.)

Example: 

(Ví dụ: )

- Children should behave well. 

(Trẻ nhỏ nên đối xử chất lượng.)

- Children shouldn’t eat lots of sweets. 

(Trẻ nhỏ tránh việc ăn nhiều bánh kẹo.)

Lời giải chi tiết:

- Children should plant trees.

(Trẻ em nên trồng cây.)

- Children shouldn't break things.

(Trẻ em tránh việc làm vỡ tung đồ vật.)

- Children should go out with friends.

(Trẻ em nên đi dạo với bè bạn.)

- Children should make a wish.

(Trẻ em nên mang trong mình 1 điều ước.)

- Children shouldn't fight.

(Trẻ em tránh việc tấn công nhau.)

- Children should help with housework.

(Trẻ em nên trợ giúp việc ngôi nhà.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

some / any for amount 

(some / any nhằm chỉ lượng)

4. Complete the sentences with some or any.

(Hoàn trở thành câu với some hoặc any.)

Xem thêm: tế bào nhân sơ

1. - What vì thế you need to tát decorate your room?

   - I need________colour paper and________pictures.

2. - Do you have________free time for sports?

  - Yes, I vì thế.

3. - Are there________interesting activities here during Tet?

   - Yes, there are_________ traditional games like human chess, running and cooking.

Phương pháp giải:

- some + danh kể từ ko kiểm đếm được/ danh kể từ số nhiều, thông thường người sử dụng vô câu khẳng định

- any + danh kể từ ko kiểm đếm được/ danh kể từ số nhiều, người sử dụng vô câu phủ toan hoặc nghi vấn vấn

Lời giải chi tiết:

1. some, some

2. any

3. any, some

1. - What vì thế you need to tát decorate your room?

   (Bạn cần thiết gì nhằm tô điểm chống của mình?)

   - I need some colour paper and some pictures.

    (Tôi cần thiết một trong những giấy má màu sắc và một trong những hình hình ảnh.)

2. - Do you have any free time for sports? 

    (Bạn đem thời hạn rảnh nhằm đùa thể thao không?)

  - Yes, I vì thế.

  (Vâng, tôi đem.)

3. - Are there any interesting activities here during Tet? 

      (Có những sinh hoạt thú vị này trong thời gian ngày Tết không?)

   - Yes, there are some traditional games like human chess, running and cooking.

     (Có, đem một trong những trò đùa truyền thống lâu đời như cờ người, chạy và nấu bếp.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Workin pairs. Look at the fridge. Make sentences with the words / phrases provided, using some or any.

(Làm việc bám theo group. Nhìn tủ giá tiền. Viết câu với những kể từ / cụm kể từ được mang đến, dùng some hoặc any.)

Examples: (Ví dụ: )

ice cream

=> There is not any ice cream. 

(Không đem kem.)

cucumbers

=> There are some cucumbers. 

(Có một vài ba trái ngược dưa loài chuột.)

1. eggs => ...........................................

2. fruit juice => ....................................

3. apples => .........................................

4. bread => ..........................................

5. banana => .......................................

6. cheese => ........................................

Phương pháp giải:

- eggs: trứng

- fruit juice: nước nghiền trái ngược cây

- apples: táo

- bread: bánh mỳ

- banana: chuối

- cheese: phô mai

Lời giải chi tiết:

1. There are some eggs.

(Có một trong những trái ngược trứng.)

2. There is some fruit juice./ There are some packs of fruit juice.

(Có một lượng nước nghiền trái ngược cây./ Có vài ba vỏ hộp nước nghiền trái ngược cây.)

3. There aren’t any apples.

(Không đem trái ngược táo này.)

4. There isn’t any bread.

(Không đem bánh mỳ.)

5. There are some bananas.

(Có vài ba trái ngược chuối.)

6. There is some cheese.

(Có một không nhiều phô mai.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Xem thêm: định luật khúc xạ ánh sáng

13. 

14. 

15.