unit 3 a closer look 2 lớp 9


Đọc lại đoạn đối thoại ở vị trí Getting Started. Gạch chân những câu trần thuật, viết lách lại câu thẳng tuy nhiên Mai rằng với Phúc và phụ huynh cô ấy.

Tổng thích hợp đề thi đua thân thiện kì 2 lớp 9 toàn bộ những môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Bạn đang xem: unit 3 a closer look 2 lớp 9

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Task 1. Read the conversation in GETTING STARTED again. Underline the reported speech, rewrite in direct speech what Mai said to lớn brother Phuc and to lớn her parents.

(Đọc lại đoạn đối thoại ở vị trí Getting Started. Gạch chân những câu trần thuật, viết lách lại câu thẳng tuy nhiên Mai rằng với Phúc và phụ huynh cô ấy.)

Mai: ‘I'm too tired and _____.’

Mai: ‘I want _____ .’

Mai’s parents: ‘Design  _____.’

Lời giải chi tiết:

- She said she was too tired and didn’t want to lớn go out.

=> Mai: "I'm too tired and don't want to lớn go out."

(Mai: "Con đặc biệt mệt mỏi và con cái không thích rời khỏi ngoài.")

- She told mạ she wanted to lớn be a designer.

=> Mai: "I want to be a designer."

(Mai: "Con mong muốn phát triển thành căn nhà thiết kế".)

- My parents said design graduates wouldn’t find jobs easily and they wanted her to lớn get a medical degree.

=> Mai's parents: "Design graduates won't find jobs easily. We want you to lớn get a medical degree."

(Bố u của Mai: "Tốt nghiệp design sẽ không còn tìm kiếm được việc đơn giản và dễ dàng. Ba u mong muốn con cái đạt được cung cấp dược sĩ".)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Task 2. Rewrite the following sentences in reported speech. 

(Viết lại những câu sau Theo phong cách loại gián tiếp.)

1. ‘We will visit you this week,’ my parents told mạ.

('Bố u sẽ tới thăm hỏi con cái tuần này,' Ba u tôi rằng với tôi.)

________________

2. Our teacher asked us, ‘What are you most worried about?’

(Giáo viên của Shop chúng tôi chất vấn Shop chúng tôi, 'Các chúng ta phiền lòng gì nhất?')

________________

3. ‘I’m sánh delighted. I’ve just received a surprise birthday present from my sister,’ Phuong told mạ.

("Tôi đặc biệt vui sướng mừng. Tôi một vừa hai phải mới mẻ có được một phần quà sinh nhật bất thần kể từ chị tôi ", Phương rằng với tôi.)

________________

4. ‘Kate can keep calm even when she has lots of pressure,’ Tom said.

("Kate rất có thể lưu giữ điềm đạm trong cả khi cô ấy có không ít áp lực", Tom rằng.)

________________

5. ‘I got a very high score in my last test, Mum,’ she said.

("Con đạt được điểm số cao nhập bài xích đánh giá sau cùng của con cái, u," cô ấy rằng.)

________________

6. ‘Do you sleep at least eight hours a day?’ the doctor asked him.

("Bạn sở hữu ngủ tối thiểu 8 giờ đồng hồ thường ngày không?" Bác sĩ chất vấn.)

________________

Lời giải chi tiết:

1. My parents told mạ they would visit mạ that week.

(Bố u tôi rằng với tôi rằng chúng ta sẽ tới thăm hỏi tôi nhập tuần bại.)

2. Our teacher asked us what we were most worried about.

(Giáo viên của Shop chúng tôi chất vấn Shop chúng tôi những gì Shop chúng tôi tiếp tục phiền lòng nhất.)

3. Phuong told mạ she was sánh delighted  because she had just received a surprise birthday present from her sister.

(Phương rằng với tôi rằng cô ấy đặc biệt vui sướng vì như thế cô ấy một vừa hai phải có được một phần quà sinh nhật bất thần kể từ chị gái.)

4. Tom said Kate could keep calm even when she had lots of pressure.

(Tom rằng Kate rất có thể lưu giữ điềm đạm trong cả khi cô ấy sở hữu thật nhiều áp lực nặng nề.)

5. She told her mother she had got a very high score in her last test.

(Cô ấy rằng với u cô rằng cô tiếp tục sở hữu một điểm số đặc biệt cao nhập bài xích đánh giá sau cùng của cô ấy.)

6. The doctor asked him if he slept at least eight hours a day.

(Bác sĩ chất vấn anh tớ coi anh tớ sở hữu ngủ tối thiểu 8 giờ đồng hồ một ngày ko.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Task 3.  Rewrite the sentences using question words + fo-infinitives.

(Viết lại những câu dùng kể từ nhằm chất vấn và "to V".)

1. I don’t know what I should wear!

(Tôi ko biết bản thân nên khoác gì!)

→ __________ .

2. Could you tell mạ where I should sign my name?

(Bạn rất có thể cho tới tôi biết tôi nên ký thương hiệu tôi ở đâu?)

→  __________?

3. I have no idea when we should leave for the bus.

(Tôi không tồn tại ý tưởng phát minh lúc nào tất cả chúng ta nên lên đường đón xe pháo buýt.)

→  __________.

4. We’re not sure where we should hố the painting.

(Chúng tôi ko chắc chắn là tất cả chúng ta nên treo hình ảnh ở đâu.)

→ __________  .

5. He wondered how he could tell this news to lớn his parents.

(Anh ấy tự động chất vấn thực hiện thế này anh ấy rất có thể thông cung cấp thông tin này cho tới phụ huynh anh ấy.)

→ __________  .

6. They can’t decide who should go first.

(Họ ko thể ra quyết định ai nên lên đường trước.)

Xem thêm: lời bài hát niệm khúc cuối

→  __________.

Lời giải chi tiết:

1. I don't know what to lớn wear.

(Tôi ko biết tôi nên khoác gì!)

2. Could you tell mạ where to lớn sign my name?

(Bạn rất có thể cho tới tôi biết tôi nên ký thương hiệu tôi ở đâu?)

3. I have no idea when to lớn leave for the bus.

(Tôi không tồn tại ý tưởng phát minh lúc nào tất cả chúng ta nên lên đường đón xe pháo buýt.)

4. We're not sure where to lớn hố the painting.

(Chúng tôi ko chắc chắn là tất cả chúng ta nên treo hình ảnh ở đâu.)

5. He wondered how to lớn tell this news to lớn his parents.

(Anh ấy tự động chất vấn thực hiện thế này anh ấy rất có thể thông cung cấp thông tin này cho tới phụ huynh anh ấy.)

6. They can't decide who to lớn go first.

(Họ ko thể ra quyết định ai nên lên đường trước.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Task 4. Rewrite the following questions in reported speech, using question words before to-infinitive 

(Viết lại câu tại đây bàng cơ hội loại gián tiếp, dùng kể từ nhằm chất vấn và "to V".)

1. ‘How should we use this tư vấn service?’ they wondered.

('Chúng tớ nên dùng cty tương hỗ này như vậy nào?' Họ tự động chất vấn.)

_____________

2. ‘Who should I turn to lớn for help?’ he asked.

('Tôi nên nhờ ai hùn đỡ?' anh ấy chất vấn.)

_____________

3. ‘Mum, when should I turn off the oven?’ Mai asked her mother.

("Mẹ, lúc nào con cái nên tắt bếp?" Mai chất vấn u.)

_____________

4. ‘Where should we park our bikes?’ asked Phong and Minh.

("Chúng tớ nên đỗ xe đạp điện ở đâu?" Phong và Minh chất vấn.)

_____________

5. ‘Should we Call her now?’ he asked.

('Chúng tớ sở hữu nên gọi cô ấy giờ đây không?' Anh ấy chất vấn.)

_____________

6. ‘What should we vì thế to lớn make Linh feel happier?’ they wondered.

('Chúng tớ nên làm cái gi nhằm khiến cho Linh cảm nhận thấy niềm hạnh phúc hơn?', chúng ta tự động chất vấn.)

_____________

Lời giải chi tiết:

1. They wondered tell how to lớn use that tư vấn service. / They couldn’t tell how to lớn use that tư vấn service.

(Họ tự động chất vấn thực hiện thế này nhằm dùng cty tương hỗ bại. / Họ ko thể rằng thực hiện cơ hội dùng cty tương hỗ bại.)

2. He had no idea who to lớn turn to lớn for help.

(Anh ko biết nên ai nhờ trợ giúp.)

3. Mai asked her mother when to lớn turn off the oven.

(Mai chất vấn u lúc nào tắt nhà bếp.)

4. Phong and Minh couldn't decide where to lớn park their bikes.

(Phong và Minh ko thể ra quyết định điểm đỗ xe pháo của mình.)

5. He was not sure whether to lớn Call her then.

(Anh ấy ko kiên cố liệu sở hữu nên gọi cô ấy hay là không.)

6. They wondered what to lớn vì thế to lớn make Linh feel happier.

(Họ tự động chất vấn cần làm cái gi nhằm khiến cho Linh cảm nhận thấy niềm hạnh phúc rộng lớn.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Task 5. Game (Trò chơi)

SOMETHING ABOUT OUR TEACHER...

Decide as a whole class five questions want to lớn ask about the teacher. Then the class divides into two groups: one group s' inside the class and the other goes outside. The teacher will tell each group the answer to lớn the questions. The class gets together again and in pairs you must report on what the teacher has told you.

(Một vài ba điều về nhà giáo của bọn chúng ta

Cả lớp thám thính 5 thắc mắc nhằm chất vấn nhà giáo. Sau bại chia thành 2 nhóm: 1 group ở nhập và 1 group phía bên ngoài. Giáo viên tiếp tục đòi hỏi từng group vấn đáp thắc mắc. Cả lớp tập trung lại và theo đòi cặp tiếp tục trần thuật lại những thắc mắc gia sư tiếp tục chất vấn.)

Lời giải chi tiết:

- Do you lượt thích going shopping? If sánh, what’s you often buy?

(Bạn sở hữu quí lên đường sắm sửa không? Nếu sở hữu, chúng ta thông thường mua sắm gì?)

- Do you lượt thích travelling? What’s the best place you have been to?

(Bạn sở hữu quí lên đường du ngoạn không? Nơi tốt nhất có thể chúng ta đã đi đến là gì?)

- Do you lượt thích animal? What’s is your favorite animal?

(Bạn sở hữu quí động vật hoang dã không? Con vật yêu thương quí của công ty là gì?)

- How often vì thế you eat out? What’s your favorite restaurant?

(Bạn thông thường ăn ở ngoài bao lâu một lần? Nhà sản phẩm yêu thương quí của công ty là gì?)

- Do you lượt thích going to lớn the cinema? What’s your favorite film?

(Bạn sở hữu quí lên đường coi phim không? Sở phim yêu thương quí của công ty là gì?)


Bình luận

Chia sẻ

 • Communication Unit 3 trang 31 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới mẻ

  Tổng thích hợp những bài xích tập dượt phần Communication Trang 30 SGK Tiếng Anh 9 mới mẻ

 • Skills 1 Unit 3 trang 32 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới mẻ

  Tổng thích hợp những bài xích tập dượt phần Skills 2 Trang 32 SGK Tiếng Anh 9 mới mẻ

 • Skills 2 Unit 3 trang 33 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới mẻ

  3. Which of the following expressions are more likely to lớn be used by Miss Sweetie when she gives advice?

 • Looking back Unit 3 trang 34 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới mẻ

  3. Give at least two examples for each of these sets of skills. Đưa rời khỏi tối thiểu 2 ví dụ cho từng kĩ năng sau

 • Project Unit 3 trang 35 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới mẻ

  Tổng thích hợp bài xích tập dượt phần Project Unit 3 Trang 35 SGK Tiếng Anh 9 mới mẻ

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới mẻ - Xem ngay

Xem thêm: dung dịch nào sau đây hòa tan được al2o 3

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện nhập lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, khẳng định hùn học viên lớp 9 học tập chất lượng tốt, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.