unit 10 lớp 12 reading

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Before

Bạn đang xem: unit 10 lớp 12 reading

I. BEFORE YOU READ

 Work in pairs. Look at the pictures and answer the questions.

(Làm việc từng song. Nhìn những hình và trà điều thắc mắc.)

1. Which of the animals and insects below can be found in Vietnam?

(Loài vật và côn trùng nhỏ này sau đây hoàn toàn có thể nhìn thấy được nhìn thấy ở Việt Nam?)

2. Which of them is/are in danger of becoming extinct?

(Loài này nhập số bọn chúng đem nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng?)

Lời giải chi tiết:

1. All of these animals and insects except for leopards can be found in Vietnam.

(Tất cả những loài vật và côn trùng nhỏ sau đây trừ con cái báo là hoàn toàn có thể nhìn thấy được ở nước Việt Nam.)

2. I think rhinoceros is in danger of extinction.

(Tôi suy nghĩ tê liệt giác đang đem nguy cơ tiềm ẩn tuyệt diệt.)

While Text

II. WHILE YOU READ

Read the text then tự the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn tiếp sau đó thực hiện bài xích tập dượt tất nhiên.)

Endangered species are plant and animal species which are in danger of extinction. Over 8,300 plant species and 7,200 animal species around the globe are threatened with extinction, and many thousands more become extinct each year before biologists can identify them.

The primary causes of species extinction are habitat destruction, commercial exploitation and pollution. The drainage of wetlands, cutting of forests, urbanization and road and dam construction have destroyed or seriously damaged natural habitats. Since the 1600s, worldwide commercial exploitation of animals for food and other products has seriously reduced the number of rare species. Toxic chemicals in the air and land, contaminated water and increased water temperatures have also driven many species vĩ đại the verge of extinction.

Plant and animal extinction leads vĩ đại a loss of biodiversity. Maintaining biodiversity is important for us in many ways. For example, humans depend on species diversity vĩ đại have food, clean air and water, and fertile soil for agriculture. In addition, we benefit greatly from the many medicines and other products that biodiversity provides.

Different conservation efforts have been made in order vĩ đại save endangered species. The Red List - a global list of endangered and vulnerable animal species - has been introduced vĩ đại raise people's awareness of conservation needs. Governments have enacted laws vĩ đại protect wildlife from commercial trade and overhunting. A number of wildlife habitat reserves have been established sánh that a wide range of endangered species can have a chance vĩ đại survive and develop.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Các khuôn bị lâm nguy hiểm là những khuôn động thực vật đem nguy cơ tiềm ẩn tuyệt diệt. Trên 8000 khuôn thực vật và 7200 khuôn động vật hoang dã bên trên toàn thế giới bị rình rập đe dọa tuyệt diệt, và nhiều loại nữa trở thành tuyệt diệt sản phẩm năm vừa qua Lúc những mái ấm loại vật hoàn toàn có thể xác lập bọn chúng.

Những nguyên vẹn nhân cần thiết của việc tuyệt diệt những khuôn là sự việc đập bỏ môi trường xung quanh sinh sống bất ngờ, khai quật thương nghiệp và ô nhiễm và độc hại. Sự toá nước những vùng ngập nước, đốn rừng, đô thị mới và việc kiến tạo đàng và đập nước tiếp tục tiêu xài khử hoặc thực hiện hỏng hãi nguy hiểm môi trường xung quanh sinh sống bất ngờ. Từ những năm 1960, việc khai quật đem tính thương nghiệp toàn toàn cầu những động vật hoang dã lấy đồ ăn và những thành phầm không giống đã thử hạn chế trầm trọng số động vật hoang dã quí khan hiếm. Các hóa hóa học ô nhiễm và độc hại nhập không gian và tổ quốc bị ô nhiễm và độc hại và nhiệt độ chừng nước tăng cũng fake nhiều khuôn cho tới bờ tuyệt diệt.

Sự tuyệt diệt động thực vật mang tới việc rơi rụng chuồn tính nhiều mẫu mã sinh thái xanh. hướng dẫn trì tính nhiều mẫu mã sinh thái xanh cần thiết cho tới tất cả chúng ta ở nhiều góc nhìn. Chẳng hạn, thế giới phụ thuộc sự nhiều mẫu mã khuôn để sở hữu thực phẩm, không gian và nước sạch sẽ, và khu đất phì nhiêu cho tới nông nghiệp. Thêm nhập tê liệt, tất cả chúng ta được lợi vĩ đại rộng lớn từ rất nhiều loại thuốc chữa bệnh và những thành phầm không giống nhưng mà tính nhiều mẫu mã sinh thái xanh hỗ trợ.

Những nỗ lực bảo đảm không giống được tiến hành nhằm mục tiêu nhằm cứu vãn nhiều khuôn hiện nay đang bị lâm nguy hiểm. Danh Sách Đỏ - list đem tính toàn thế giới của những khuôn động vật hoang dã dễ dẫn đến nguy khốn và đang được lâm nguy hiểm - và đã được ra mắt nhằm nâng lên ý thức nhu yếu bảo đảm của dân bọn chúng. Các chính phủ nước nhà tiếp tục phát hành những luật đạo nhằm bảo đảm an toàn động vật hoang dã hoang dại ngoài các việc kinh doanh và sản phun qua loa nút. đa phần khu vực bảo đảm môi trường xung quanh sinh sống của động vật hoang dã hoang dại và đã được thiết lập nhằm một trong những rộng lớn khuôn đang được lâm nguy hiểm hoàn toàn có thể đem thời cơ tồn bên trên và cải tiến và phát triển.

While 1

Task 1: The nouns in column A all appear in the passage. Match each of them with a suitable definition in column B.

(Tất cả danh kể từ ở cột A xuất hiện tại ở đoạn văn, ghép từng kể từ của bọn chúng với khái niệm tương thích ở cột B.)

A

B

1. extinction

a. the existence of a large number of different kinds of animals and plants which make a balanced environment

2. habitat

b. the act of preventing something from being lost, wasted, damaged or destroyed

3. biodiversity

c. a situation in which a plant, an animal, a way of life, etc. stops existing

4. conservation

d. the natural environment in which a plant or animal lives

Lời giải chi tiết:

1. extinction - c. a situation in which a plant, an animal, a way of life, etc. stops existing.

(sự tuyệt chủng – một trường hợp nhập tê liệt thực vật, động vật hoang dã, lối sống ... giới hạn tồn tại)

2. habitat – d. the natural environment in which a plant or animal lives

(môi ngôi trường sống  -  môi ngôi trường bất ngờ nhập tê liệt thực vật hoặc động vật hoang dã sống)

3. biodiversity - a. the existence of a large number of different kinds of animals and plants which make a balanced environment

(đa dạng sinh học - sự tồn bên trên của một trong những lượng rộng lớn những loại động vật hoang dã và thực vật tạo thành một môi trường xung quanh cân nặng bằng)

4. conservation - b. the act of preventing something from being lost, wasted, damaged or destroyed

(sự bảo tồn - hành vi phòng tránh một chiếc gì tê liệt bị rơi rụng, tiêu tốn lãng phí, hỏng hư hoặc bị đập hủy)

While 2

Task 2: Choose A, B, C or D vĩ đại complete the following sentences about the reading passage.

(Chọn A, B, C hoặc D nhằm hoàn hảo những câu về bài xích phát âm.)

1. The number of species around the globe threatened with extinction is over ……

A.7,200             B. 8,300

C. 1,600            D. 15,000

2. Which of the following is NOT mentioned as a primary cause of species extinction?

A. pollution

B. natural selection

C. habitat destruction

D. overexploitation

3. The Red List is a special book that provides names of ……………animals.

Xem thêm: công thức phân tử của phenol

A. vulnerable and endangered

B. hunted

C. endangered

D. extinct

4. The development of wildlife habitat reserves helps………………

A. save a large number of endangered species

B. make a list of endangered species

C. enact laws vĩ đại protect wildlife

D. develop commercial trade and overhunting

5. The best title for the passage is………………...

A. Endangered Species and Conservation Measures

B. Endangered Species and their Benefits

C. The Global Extinction Crisis

D. Endangered Species Extinction: Causes and Conservation Measures

Lời giải chi tiết:

1. D

The number of species around the globe threatened with extinction is over 15,000.

(Số loại bên trên toàn thế giới hiện nay đang bị rình rập đe dọa tuyệt diệt là rộng lớn 15,000.)

Thông tin: (đoạn 1) Over 8,300 plant species and 7,200 animal species around the globe are threatened with extinction..”

2. B

Which of the following is NOT mentioned as a primary cause of species extinction? => natural selection

(Những yếu tố sau đây  KHÔNG được thưa như thể nguyên vẹn nhân chủ yếu tạo ra sự tuyệt diệt loài? => tinh lọc tự động nhiên)

Thông tin: (đoạn 2) The primary causes of species extinction are habitat destruction, commercial exploitation and pollution.

3.  

The Red List is a special book that provides names of vulnerable and endangered animals.

(Danh sách đỏ gay là một trong cuốn sách đặc biệt quan trọng hỗ trợ thương hiệu của những loài vật dễ dẫn đến tiến công và nguy hiểm cung cấp.)

Thông tin: The Red List - a global list of endangered and vulnerable animal species - has been introduced vĩ đại raise people's awareness of conservation needs.

4.  A

The development of wildlife habitat reserves helps save a large number of endangered species.

(Sự cải tiến và phát triển của những khu vực bảo đảm sinh cảnh bất ngờ sẽ hỗ trợ cứu vãn được một trong những lượng rộng lớn những loại nguy hiểm cung cấp.)

Thông tin: (đoạn cuối) “A number of wildlife habitat reserves have been established sánh that a wide range of endangered species can have a chance vĩ đại survive and develop.

5. D

The best title for the passage is Endangered Species Extinction: Causes and Conservation Measures.

(Tiêu đề tốt nhất có thể cho tới đoạn văn là Nguy cơ tuyệt diệt Các loài: Các nguyên vẹn nhân và những phương án bảo đảm.)

Thông tin: xuyên thấu cả bài xích thưa tới việc tuyệt diệt của những loại đang được bắt gặp nguy khốn, nguyên vẹn nhân (đoạn 2) và những phương án (đoạn 4)

While 3

Task 3: Find evidence in the passage vĩ đại tư vấn these statements.

(Tìm những triệu chứng cứ ở đoạn văn nhằm tương hỗ những lời nói này.)

1. Pollution is one of the main causes of species extinction.

(Ô nhiễm là một trong trong mỗi nguyên vẹn nhân chủ yếu tạo ra tuyệt diệt.)

2. Species diversity has provided humans with sánh many essential things.

(Sự nhiều mẫu mã của loại tiếp tục mang đến cho tới thế giới thật nhiều điều chính yếu.)

3. There are a number of ways vĩ đại help save endangered species.

(Có một trong những phương pháp để cứu vãn những loại nguy hiểm cung cấp.)

Lời giải chi tiết:

1. The first sentence of Paragraph 2 “The primary causes of species extinction are habitat destruction, commercial exploitation and pollution...”

2. Paragraph 3 “...humans depend on species diversity vĩ đại have food, clean air and water, and fertile soil for agriculture. In addition, we benefit greatly from the many medicines and other products that biodiversity provides.

3. Paragraph 4 The Red List... - has been introduced vĩ đại raise people's awareness of conservation needs. Governments have enacted laws... A number of wildlife habitat reserves...”

After

III. AFTER YOU READ 

Work in pairs. Summarize the reading passage by writing ONE sentence for each paragraph.

(Làm việc từng song. Tóm tắt đoạn văn bằng phương pháp viết lách MỘT câu cho tới từng đoạn văn.)

Lời giải chi tiết:

* Paragraph 1: Over fifteen thousand plant and animal species around the globe are threatened with extinction.

(Đoạn 1: Hơn 1500 loại thực và động vật hoang dã bên trên toàn thế giới hiện nay đang bị rình rập đe dọa tuyệt diệt.)

* Paragraph 2: The primary causes of species extinction are habitat destruction, commercial exploitation and pollution.

(Đoạn 2: tại sao chủ yếu tạo ra sự tuyệt diệt của loại là sự việc đập bỏ môi trường xung quanh sinh sống, khai quật thương nghiệp và ô nhiễm và độc hại.)

* Paragraph 3: Biodiversity is important for humans since it provides food, clean water, air, fertile soil, many medicines and other products.

Xem thêm: nick lq miễn phí

(Đoạn 3: Đa dạng loại vật đặc biệt cần thiết với loại người cũng chính vì nó hỗ trợ thực phẩm, nước sạch sẽ, không gian, khu đất đai phì nhiêu , vô số thuốc và những thành phầm không giống.)

* Paragraph 4: Different efforts have been made vĩ đại save and conserve endangered species.

(Đoạn 4: Các nỗ lực không giống nhau và đã được tiến hành nhằm cứu vãn và bảo đảm những loại nguy hiểm cung cấp.)