tiếng anh 8 unit 11 skills 2


1. Tick (v) the things that you think a robot teacher can tự. 2. Listen to tướng the conversation and fill in each blank with ONE word. 3. Listen again and tick (v) T (True) or F (False). 4. Work in pairs. Discuss if you agree or disagree that robots will soon replace teachers at schools. Write the reasons in the table. 5. Now write a paragraph (80 - 100 words) to tướng express your opinion. Use the notes in 4.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 8 unit 11 skills 2

1. Tick (v) the things that you think a robot teacher can tự.

(Đánh vết (v) những điều các bạn nghĩ về nghề giáo người máy hoàn toàn có thể thực hiện.)

1. It can teach different subjects.                   

2. It can mark students’ work.                        

3. It can teach students how to tướng behave.          

Lời giải chi tiết:

1. It can teach different subjects.                   ✅

(Nó hoàn toàn có thể dạy dỗ học viên nhiều môn không giống nhau.)

2. It can mark students’ work.                       ✅

(Nó hoàn toàn có thể chấm điểm bài xích thực hiện của học viên.)

3. It can teach students how to tướng behave.          

(Nó hoàn toàn có thể dạy dỗ học viên cơ hội đối xử.)

Bài 2

2. Listen to tướng the conversation and fill in each blank with ONE word.

(Nghe đoạn đối thoại và điền vào cụ thể từng vị trí trống rỗng bởi vì MỘT kể từ.)

Things a robot teacher can do

(Điều nhưng mà nghề giáo người máy hoàn toàn có thể làm)

Things a robot teacher can’t do

(Điều nhưng mà nghề giáo người máy ko thể làm)

- Speak many (1) _________

- Tech languages, (2) ________, and many other subjects

- (3) _______ with students

- Teach students how to tướng (4) ________

- Have emotional connections with students

- Solve (5) _______ between students

Phương pháp giải:

Bài nghe: 

Tom: I heard that in Finland, a robot called Ellas can speak 23 languages. This robot teaches many subjects lượt thích languages and maths to tướng school students.

Lan: Wow! Can it interact with students?

Tom: Yes. Students can practise English with Ellas in real time. Ellas can even tự a Gangnam style dance for the students.

Lan: Sounds exciting. I think children would enjoy studying in a class with Elias.

Tom: Exactly! This robot is patient and doesn't feel tired repeating words. It can also ask questions that are suitable for the students’ level.

Lan: So students can answer questions which are not too difficult, and they won't feel embarrassed when they make mistakes, right?

Tom: Definitely I think one day robot teachers will replace human teachers.

Lan: I don't think so sánh. They can't teach students how to tướng behave

Tom: Hmm...That's true. Also robots don't have emotional connections with students lượt thích humans do

Lan: One more thing is that robots can't solve problems between students...

Tạm dịch:  

Tom: Tớ nghe bảo rằng ở Phần Lan, một người máy thương hiệu là Ellas nói cách khác được 23 ngôn từ. Người máy này dạy dỗ nhiều môn học tập, như ngôn từ và toán học tập cho tới học viên.

Lân: Chà! Nó hoàn toàn có thể tương tác với học viên không?

Tom: Được. Học sinh hoàn toàn có thể thực hành thực tế giờ Anh với Ellas vô thời hạn thực. Ellas thậm chí còn hoàn toàn có thể nhảy Gangnam style cho tới học viên coi nữa cơ.

Lan: Nghe dường như thú vị đấy. Tớ nghĩ về trẻ nhỏ tiếp tục mến học tập vô lớp với Elias.

Tom: Chính xác! Robot này kiên trì và ko cảm nhận thấy mệt rũ rời Khi tái diễn những kể từ. Nó cũng hoàn toàn có thể bịa thắc mắc phù phù hợp với chuyên môn của học viên nữa.

Lan: Như vậy học viên hoàn toàn có thể vấn đáp những thắc mắc không thực sự khó khăn, và Khi giắt lỗi học tập sẽ không còn cảm nhận thấy xấu xa hổ chính không?

Tom: Tớ chắc hẳn rằng rằng một thời nay bại nghề giáo người máy tiếp tục thay cho thế nghề giáo là nhân loại thôi

Lan: Tớ thì ko nghĩ về vậy. Họ đâu thể dạy dỗ học viên cơ hội đối xử.

Tom: Hừm... Đúng vậy. Bên cạnh đó, người máy không tồn tại liên kết xúc cảm với học viên như nhân loại.

Lan: Một điều nữa là kẻ máy ko thể xử lý yếu tố Một trong những học viên...

Lời giải chi tiết:

1. languages

2. maths

3. interact

4. behave

5. problems

Things a robot teacher can do

(Điều nhưng mà nghề giáo người máy hoàn toàn có thể làm)

Things a robot teacher can’t do

(Điều nhưng mà nghề giáo người máy ko thể làm)

- Speak many languages

(nói nhiều ngôn ngữ)

- Teach languages, maths, and many other subjects

(dạy ngôn từ, toán và nhiều môn học tập khác)

- Interact with students

(tương tác với học tập sinh)

- Teach students how to tướng behave

(dạy học viên cơ hội cư xử)

- Have emotional connections with students

(Có liên kết xúc cảm với học tập sinh)

- Solve problems between students

(giải quyết yếu tố Một trong những học tập trò)

Bài 3

3. Listen again and tick (v) T (True) or F (False).

(Nghe lại và lưu lại (v) T (True) hoặc F (False).)

T

F

1. Elias can tự a Gangnam style dance.

(Elias hoàn toàn có thể nhảy điệu phong thái Gangnam.)

2. Students can practise English with the robot in real time.

(Học sinh hoàn toàn có thể rèn luyện giờ Anh với rô bốt vô thời hạn thực.)

3. The robot feels tired when it repeats words.

(Người máy cảm nhận thấy mệt rũ rời Khi cần tái diễn kể từ ngữ.)

4. The robot asks questions that are too difficult for students to tướng answer.

Xem thêm: audio nguyễn ngọc ngạn

(Người máy chất vấn thắc mắc vượt lên trên khó khăn nhằm học viên hoàn toàn có thể vấn đáp.)

5. Robots can teach students how to tướng behave correctly.

(Người máy hoàn toàn có thể dạy dỗ học viên đối xử đúng cách dán.)

Phương pháp giải:

Bài nghe: 

Tom: I heard that in Finland, a robot called Ellas can speak 23 languages. This robot teaches many subjects lượt thích languages and maths to tướng school students.

Lan: Wow! Can it interact with students?

Tom: Yes. Students can practise English with Ellas in real time. Ellas can even tự a Gangnam style dance for the students.

Lan: Sounds exciting. I think children would enjoy studying in a class with Elias.

Tom: Exactly! This robot is patient and doesn't feel tired repeating words. It can also ask questions that are suitable for the students’ level.

Lan: So students can answer questions which are not too difficult, and they won't feel embarrassed when they make mistakes, right?

Tom: Definitely I think one day robot teachers will replace human teachers.

Lan: I don't think so sánh. They can't teach students how to tướng behave.

Tom: Hmm...That's true. Also robots don't have emotional connections with students lượt thích humans do

Lan: One more thing is that robots can't solve problems between students...

Tạm dịch:  

Tom: Tớ nghe bảo rằng ở Phần Lan, một người máy thương hiệu là Ellas nói cách khác được 23 ngôn từ. Người máy này dạy dỗ nhiều môn học tập, như ngôn từ và toán học tập cho tới học viên.

Lân: Chà! Nó hoàn toàn có thể tương tác với học viên không?

Tom: Được. Học sinh hoàn toàn có thể thực hành thực tế giờ Anh với Ellas vô thời hạn thực. Ellas thậm chí còn hoàn toàn có thể nhảy Gangnam style cho tới học viên coi nữa cơ.

Lan: Nghe dường như thú vị đấy. Tớ nghĩ về trẻ nhỏ tiếp tục mến học tập vô lớp với Elias.

Tom: Chính xác! Người máy này kiên trì và ko cảm nhận thấy mệt rũ rời Khi tái diễn những kể từ. Nó cũng hoàn toàn có thể bịa thắc mắc phù phù hợp với chuyên môn của học viên nữa.

Lan: Như vậy học viên hoàn toàn có thể vấn đáp những thắc mắc không thực sự khó khăn, và Khi giắt lỗi học tập sẽ không còn cảm nhận thấy xấu xa hổ chính không?

Tom: Tớ chắc hẳn rằng rằng một thời nay bại nghề giáo người máy tiếp tục thay cho thế nghề giáo là nhân loại thôi

Lan: Tớ thì ko nghĩ về vậy. Họ đâu thể dạy dỗ học viên cơ hội đối xử.

Tom: Hừm... Đúng vậy. Bên cạnh đó, người máy không tồn tại liên kết xúc cảm với học viên như nhân loại.

Lan: Một điều nữa là kẻ máy ko thể xử lý yếu tố Một trong những học viên...

Lời giải chi tiết:

1. T

2. T

3. F

4. F

5. F

1. Elias can tự a Gangnam style dance.

(Elias đem thể  nhảy điệu nhảy Gangnam Style.)

=> T 

Thông tin: Ellas can even tự a Gangnam style dance for the students.

(Ellas thậm chí còn hoàn toàn có thể nhảy Gangnam style cho tới học viên coi nữa cơ.)

2. Students can practise English with the robot in real time.

(Học sinh hoàn toàn có thể rèn luyện giờ Anh với những người máy vô thời hạn thực.)

=> T 

Thông tin: Students can practise English with Ellas in real time.

(Học sinh hoàn toàn có thể thực hành thực tế giờ Anh với Ellas vô thời hạn thực.)

3. The robot feels tired when it repeats words.

(Người máy cảm nhận thấy mệt rũ rời Khi cần tái diễn kể từ ngữ.)

=> F 

Thông tin: This robot is patient and doesn't feel tired repeating words. 

(Người máy này kiên trì và ko cảm nhận thấy mệt rũ rời Khi tái diễn những kể từ.)

4. The robot asks questions that are too difficult for students to tướng answer.

(Người máy chất vấn thắc mắc vượt lên trên khó khăn nhằm học viên hoàn toàn có thể vấn đáp.)

=> F

Thông tin: It can also ask questions that are suitable for the students’ level.

(Nó cũng hoàn toàn có thể chất vấn những thắc mắc phù phù hợp với chuyên môn học viên.)

5. Robots can teach students how to tướng behave correctly.

(Người máy hoàn toàn có thể dạy dỗ học viên đối xử đúng cách dán.)

=> F

Thông tin: They can't teach students how to tướng behave. 

(Họ đâu thể dạy dỗ học viên cơ hội đối xử.)

Bài 4

4. Work in pairs. Discuss if you agree or disagree that robots will soon replace teachers at schools. Write the reasons in the table.

(Làm việc theo gót cặp. Thảo luận coi các bạn đồng ý hay là không đồng ý rằng robot tiếp tục sớm thay cho thế nghề giáo bên trên ngôi trường học tập. Viết nguyên vẹn nhân vô bảng)

Lời giải chi tiết:

Bài 5

5. Now write a paragraph (80 - 100 words) to tướng express your opinion. Use the notes in 4.

(Bây giờ hãy viết lách một quãng văn (80 - 100 từ) nhằm đãi đằng chủ ý của tôi. Sử dụng những chú giải vô 4)

Start your paragraph as shown below.

I agree / disagree that robots will soon replace teachers at school. First, they _________.

Lời giải chi tiết:

I agree that robots will soon replace teachers at school. First, robot can better remember things than thở teachers. For example, teachers sometimes forget to tướng mark the students’ works, but robot teachers can remember it well and finish doing the marking on time. Second, robots provides variety of educational methods including interactive ones. This makes the pupils focus more on the lesson and memorize it better. Finally, if a robotic machine is the subject mentor of a classroom, pupil will be unafraid, and therefore give less seriousness in the study. Overall, I totally agree that robot will soon teach at school.

Tạm dịch:

Tôi đồng ý rằng rô bốt tiếp tục sớm thay cho thế vị trí của nghề giáo ở ngôi trường. Trước hết thì rô bốt hoàn toàn có thể lưu giữ tất cả chất lượng rộng lớn nghề giáo. Ví dụ như nhiều lúc nghề giáo quên chấm bài xích cho tới học viên, tuy nhiên rô bốt hoàn toàn có thể lưu giữ chất lượng và hoàn thành xong việc chấm bài xích chính giờ. Thứ nhì, rô bốt hoàn toàn có thể cung ứng nhiều mẫu mã những cách thức dạy dỗ, cho dù là những cách thức đem tính tương tác. Như vậy hùn học viên triệu tập vô bài học kinh nghiệm và ghi lưu giữ nó chất lượng rộng lớn. Cuối nằm trong, nếu như một người máy là cố vấn học hành vô một tờ, thì học viên tiếp tục bớt ngần ngại rộng lớn và bầu không khí học hành tiếp tục không nhiều căng thẳng mệt mỏi rộng lớn. Tóm bên trên, tôi đồng ý rằng rô bốt tiếp tục sớm được dạy dỗ ở ngôi trường.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Looking Back

  1. Circle the option that goes with each verb. 2. Fill in each gap with a word or phrase from the box. You may have to tướng change the size of the word or phrase. 3. Which of the underlined parts in each question is incorrect? Find and correct it. 4. Rewrite the following sentences, using the words in BOLD.

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Project

  1. Think about a problem you have at trang chủ or at school. Imagine an invention (a tool, a machine, an application ...) that helps you khuyến mãi with your problem. 2. Discuss and answer the following questions: 3. Prepare a poster presentation with pictures or a paper model of the invention and present it to tướng your class.

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Skills 1

  1. Work in pairs. Name the technological applications in the pictures. Can they be used in schools? 2. Read the texts and tick (v) B (Biometrics) or N (Nanolearning). 3. Read the texts again and choose the correct answer A, B, or C. 4. Work in pairs. Discuss and match the questions in A with the answers in B, and then make a conversation about an invention. 5. Work in groups. Ask and answer questions about a technology or an invention. Use the example in 4 as a cue. Then report your answers to tướng

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Commmunication

  1. Listen and read the conversation. Pay attention to tướng the highlighted sentences. 2. Work in pairs. Give news and respond to tướng the news in the following situations. 3. Work in pairs. Read the posts from some students about online learning and complete the table. 4. Work in groups. Talk about a platform you use for your online classes or one you know about. What are the benefits and problems of using it? 5. Report the answers of one of your group members to tướng the class.

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 A Closer Look 2

  1. Look at part of the conversation in Getting Started again. Then match Minh’s uncle’s direct speech with his reported speech. 2. Complete the second sentences using the correct verb forms. 3. Complete the second sentences with the words and phrases from the box. 4. Complete the second sentence in each pair so sánh that it means the same as the first one. 5. GAME. He / She said that... Work in pairs. One student says a sentence and the other changes that sentence into reported speech. Then swap role

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: cap hay về thanh xuân

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & suốt thời gian Up 10! bên trên Tuyensinh247.com Đầy đầy đủ khoá học tập những cuốn sách (Kết nối học thức với cuộc sống; Chân trời sáng sủa tạo; Cánh diều), theo gót suốt thời gian 3 bước: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. ngắt đập điểm lớp 9, đua vô lớp 10 thành phẩm cao. Hoàn trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.