tiếng anh 6 unit 11

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 6 unit 11

Video chỉ dẫn giải

1. Listen and read.

(Lắng nghe và gọi.)

Let’s go green

Mi: Hi, Nick.

Nick: Hello Mi.

Mi: You've bought a lot of things.

Nick: Yes. We're going on a picnic tomorrow. What are you doing at the supermarket, Mi?

Mi: I'm buying some eggs. Hey, what's this?

Nick: It's a reusable shopping bag.

Mi: Do you always use it?

Nick: Yes. It's better than vãn a plastic one. If we use this kind of bag, we will help the environment.

Mi: I see. I'll buy one for my mum. Where can I buy one?

Nick: At the check-out. By the way, you're also green. You're cycling.

Mi: You're right. If more people cycle, the air will be cleaner. Right?

Nick: Yes. Oh, it's 5 o'clock already. I have to tát go now. See you later.

Mi: See you, Nick. Bye.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:      

Mi: Chào Nick.

Nick: Chào Mi.

Mi: Cậu mua sắm nhiều loại thiệt.

Nick: Vâng. Ngày mai bọn chúng bản thân tiếp tục chuồn dã nước ngoài. Quý Khách đang khiến gì ở cửa hàng vậy, Mi?

Mi: Mình đang được mua sắm một không nhiều trứng. Đây là gì?

Nick: Đó là 1 trong những cái túi sắm sửa rất có thể tái ngắt dùng.

Mi: Quý Khách với hoặc dùng nó không?

Nick: Có chứ. Nó chất lượng tốt rộng lớn túi vật liệu bằng nhựa. Nếu tất cả chúng ta dùng loại túi này, tất cả chúng ta sẽ hỗ trợ ích mang đến môi trường xung quanh.

Mi: Mình hiểu rồi. Mình tiếp tục mua sắm một chiếc mang đến u. Mình rất có thể mua sắm một chiếc ở đâu nhỉ?

Nick: Tại quầy thanh toán giao dịch. À này, các bạn cũng sinh sống xanh rớt bại liệt. Quý Khách đang di chuyển xe đạp điện.

Mi: Quý Khách thưa trúng. Nếu nhiều người giẫm xe pháo rộng lớn, bầu không khí tiếp tục tinh khiết rộng lớn. Đúng không?

Nick: Đúng vậy. Ồ, tiếp tục 5 giờ rồi. Mình cần chuồn ngay lập tức lúc này. Hẹn tái ngộ.

Mi: Hẹn tái ngộ, Nick. Tạm biệt.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read the conversation again. Complete the following sentences. Use no more than vãn three words in each blank.

(Đọc lại đoạn đối thoại. Hoàn trở thành những câu sau. Sử dụng không thực sự tía kể từ trong những vị trí rỗng. )

1. Nick is going on ______ tomorrow.

2. The green shopping bag is better than vãn the ______.

3. People can buy green bags at ______.

4. Mi wants to tát buy ______ bag for her mum.

5. Nick thinks that Mi is green because ______.

Lời giải chi tiết:

1. Nick is going on a picnic tomorrow.

(Nick tiếp tục chuồn dã nước ngoài vào trong ngày mai.)

2. The green shopping bag is better than vãn the plastic one.

(Túi sắm sửa tái ngắt dùng chất lượng tốt rộng lớn túi vật liệu bằng nhựa.)

3. People can buy green bags at the check-out.

(Mọi người rất có thể mua sắm túi tái ngắt dùng khi trả chống.)

4. Mi wants to tát buy a reusable bag  for her mum.

(Mi ham muốn mua sắm một cái túi rất có thể tái ngắt dùng mang đến u.)

5. Nick thinks that Mi is green because she is cycling.

(Nick nhận định rằng Mi sinh sống xanh rớt vì như thế cô ấy đang di chuyển vì chưng xe đạp điện.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Based on the ideas in the conversation, match the first half of the sentence in column A with its second half in column B.

(Dựa bên trên những ý tưởng phát minh trong khúc đối thoại, hãy nối nửa đầu của câu ở cột A với nửa sau của câu ở cột B.) 

A

B

1. Green bags are better

Xem thêm: cố nam thành thời thanh vãn

a. they will help the environment.

2. The air will be cleaner

b. than vãn plastic bags.

3. If people use reusable bags for shopping,

c. if more people cycle.

Lời giải chi tiết:

1. b

Green bags are better than vãn plastic bags.

(Túi xanh rớt chất lượng tốt rộng lớn túi vật liệu bằng nhựa.)

2. c

The air will be cleaner if more people cycle.

(Không khí tiếp tục tinh khiết rộng lớn nếu như đem quý khách chuồn vì chưng xe đạp điện.)

3. a

If people use reusable bags for shopping they will help the environment.

(Nếu từng người tiêu dùng những cái túi có mức giá trị nhằm sắm sửa, chúng ta sẽ hỗ trợ ích mang đến môi trường xung quanh.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Match the pictures with the ways to tát help the environment.

(Ghép những hình hình họa với những phương pháp để giúp sức môi trường xung quanh.)

a. planting trees and flowers (trồng cây và hoa)

b. picking up rubbish (nhặt rác)

c. cycling (đi xe pháo đạp)

d. walking to tát school (đi cỗ cho tới trường)

e. using reusable bags when shopping (sử dụng túi rất có thể tái ngắt dùng lúc mua sắm)

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

1 - c 2 - a 3 - b 4 - e 5 - d

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Find someone who ...

Work in groups. Ask and answer to tát find someone who does the things in 4.

(Hãy dò xét người nào là tuy nhiên ... thao tác group. Hỏi và vấn đáp nhằm dò xét một người thực hiện những việc nhập câu 4.)

A: Do you plant trees?

(Bạn với trồng cây không?)

B: No, I don't.

(Không, tôi ko.)

A: Do you pick up rubbish?

(Bạn với nhặt rác rưởi không?)

B: Yes, I tự.

(Vâng, tôi với.)

Lời giải chi tiết:

A: Do you cycle?

(Bạn với giẫm xe pháo không?)

B: No, I don’t.

(Không, tôi ko.)

A: Do you walk to tát school?

(Bạn với quốc bộ cho tới ngôi trường không?)

B: Yes, I tự.

(Vâng, tôi với.)

A: Do you use reusable bags when shopping?

(Bạn với dùng túi tái ngắt dùng khi sắm sửa không?)

B: Yes, I tự.

(Vâng, tôi với.)

Từ vựng

1.

2. 

3. 

4. 

Xem thêm: bảng chữ cái tiếng việt có bao nhiêu chữ

5. 

6.

7.