hoang and phong football as they’re having class now

Câu hỏi:

05/07/2022 6,464

Bạn đang xem: hoang and phong football as they’re having class now

D. aren’t playing

Đáp án chủ yếu xác

Siêu phẩm 30 đề đua demo trung học phổ thông vương quốc 2024 tự thầy cô VietJack biên soạn, chỉ với 100k bên trên Shopee Mall.

Mua ngay

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Đáp án đúng: D

Dịch: Hoàng và Phong đang được ko nghịch tặc soccer vì như thế chúng ta đang được học tập.

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hoa usually ____ charge of doing the washing-up in her family.

A. takes

B. is taking

C. take

D. will take

Câu 2:

Our friends ____ for the fashion show now.

A. is preparing

B. am preparing

C.prepares

D. prepare

Câu 3:

That Hoa ____ in class affects other students around.

A. always talk

Xem thêm: biện pháp hoán dụ

B. is always talking

C. always talks

D. always talking

Câu 4:

All staff in this restaurant ____ an urgent meeting right now.

A. are attending

B. is attending

C. attends

D. attend

Câu 5:

I ____ go jogging every morning lớn be healthier.

A. usually

B. never

C. hardly

D. rarely

Câu 6:

It’s 7.00 p.m. now and we ____ meal together. We usually ____ dinner at that time.

A. have - eat

B. have - are eating

C. are having-eat

D. are having - are eating

Xem thêm: bài hát mùa thu