unit 7 lớp 9 saving energy

Vocabulary - Phần kể từ vựng - Unit 7 Tiếng Anh 9Tổng phù hợp kể từ vựng (Vocabulary )tiếng Anh lớp 9 unit 7 Xem cụ thể Ngữ pháp: Cụm động kể từ (Phrasal verbs) - Unit 7 SGK Tiếng Anh 9PHRASAL VERBS or Multi-word verbs (Động kể từ kép- động kể từ có khá nhiều từ). Động kể từ kép (Phrasal verbs) là động kể từ được cấu trúc vì thế một động kể từ (a verb) với cùng 1 tè kể từ (a particle) hay là một giới kể từ (a preposition) hoặc cả nhị (tiểu kể từ + giới từ) : give Ilf), tu on , look after, get along with. . Động kể từ kép được chia thành nhị loại : Xem cụ thể

Quảng cáo

decumar

Ngữ pháp: Cấu trúc kiến nghị (Making suggestions) - Unit 7 SGK Tiếng Anh 9MAKING SUGGESTIONS (Đưa đi ra điều đề nghị) Chúng tao vẫn học tập những khuôn mẫu câu kiến nghị như : 1.LET’S + V + O/A. g.: Let’s go swimming. (Chúng tao cút bơi lội cút.) Xem cụ thể

Getting started - Unit 7 trang 57 SGK Tiếng Anh lớp 9

1. Look at the pictures. Work with a parter đồ sộ make a list of things the family could vì thế đồ sộ save energy.

Xem điều giải

Listen and Read - Unit 7 trang 57 SGK Tiếng Anh lớp 9Mrs. Mi: What’s the matter, Mrs. Ha? Mrs. Ha: I’ m worried about my most recent water bill. It’s enormous. Mrs. Mi: Let u see. 200,000 dong! You should reduce the amount of water your family uses. Mrs. Ha: How vì thế I vì thế that? Xem điều giải

Speak - Unit 7 trang 58 SGK Tiếng Anh lớp 9

Xem thêm: loại tơ nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

Look at the expression in the tables and pictures. Make suggestion about how đồ sộ save energy.Example. I think we should tu off the faucet.I suggest fixing the faucet.

Xem điều giải

Listen - Unit 7 trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 9Listen đồ sộ the news on solar energy and decide whether the statements are true or false. Check the boxes and correct the false statements. Xem điều giải Write - Unit 7 trang 61 SGK Tiếng Anh lớp 9Put the following section in the correct place đồ sộ complete a speech ( Đặt những phần tại đây đích vị trí nhằm hoàn hảo bài bác biểu diễn văn) Xem điều giải

Language Focus - Unit 7 trang 63 SGK Tiếng Anh lớp 9

Complete the sentences. Use the correct connectives.

Xem điều giải