unit 3 lớp 8 a closer look 2


1. Tick (✓) the simple sentences. 2. Write S for simple sentences and C for compound sentences. 3. Choose the correct answer A, B, or C. 4. Combine the two sentences vĩ đại make compound sentences, using the words from the box. 5. GAMES. Which group has the most sentences? Work in groups. Each group makes as many compound sentences as possible. The group with the most correct sentences is the winner.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Grammar

Bạn đang xem: unit 3 lớp 8 a closer look 2

Simple sentences and compound sentences (Câu đơn và câu ghép)

Remember! (Ghi nhớ)

A simple sentence is made up of one independent clause.

(Một câu đơn được tạo thành từ là 1 mệnh đề song lập.)

Example: Minh has some problems with his schoolwork.

(Ví dụ: Minh với vài ba yếu tố với bài bác tập dượt bên trên ngôi trường.)

A compound sentence is made up of two or more independent clauses. and they are joined by:

(Một câu ghép thông thường được tạo ra vị nhì hoặc nhiều mệnh đề song lập, và bọn chúng được nối cùng nhau bởi)

- a coordinating conjunction: for, and, but, or. so sánh.

(một liên kể từ kết hợp: for (bởi vì), and (và), but (nhưng), or (hoặc), so sánh (vậy nên).)

Example: Mai bought many books, for she likes reading.

(Ví dụ: Mai mua sắm nhiều sách vì thế cô ấy mến xem sách.)

- a conjunctive adverb: however, therefore, otherwise.

(trạng kể từ liên kết: however (tuy nhiên), therefore (vậy nên), otherwise (mặt khác).)

Example: Mark is hard-working; therefore, he usually gets high scores on exams.

(Ví dụ: Mark rất chăm chỉ chỉ vậy nên anh ấy thông thường đạt điểm trên cao Lúc đánh giá.)

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

1. Tick () the simple sentences.

(Đánh lốt nhập () những câu đơn.)

1. We work together on different projects. 

2. Teens need good friends and tolerant teachers at schools. 

3. She plays chess very well, and she won the first prize last year. 

4. Sports activities at school help u relax. 

5. Teens should learn teamwork, and they should also have communication skills. 

Lời giải chi tiết:

1.

2.

3. x

4.

5. x

 1. We work together on different projects.

(Chúng tôi thao tác làm việc bên nhau ở những dự án công trình không giống nhau.)

Giải thích: Trong câu này chỉ mất độc nhất một mệnh đề nên nó là câu đơn.

✓ 2. Teens need good friends and tolerant teachers at schools.

(Các các bạn thiếu hụt niên có nhu cầu các người các bạn chất lượng và những nhà giáo độ lượng ở ngôi trường.)

Giải thích: Trong câu với “and” tuy nhiên là nhằm nối nhì danh kể từ “good friends” và “tolerant teachers” nên nhập câu chỉ mất độc nhất một mệnh đề => câu đơn.

3. She plays chess very well, and she won the first prize last year.

(Cô ấy nghịch tặc cờ vua rất tuyệt và cô ấy đang được thắng giải quán quân nhập năm trước đó.)

Giải thích: Trong câu với nhì mệnh đề: “She plays chess very well” và “she won the first prize last year”, nhì mệnh đề nối cùng nhau vị liên kể từ “and” => câu ghép

✓ 4. Sports activities at school help u relax.

(Các hoạt động và sinh hoạt thể thao ở ngôi trường canh ty tôi thư giãn và giải trí.)

Giải thích: Trong câu này chỉ mất độc nhất một mệnh đề nên nó là câu đơn.

5. Teens should learn teamwork, and they should also have communication skills.

(Các các bạn thiếu hụt niên nên học tập cơ hội thao tác làm việc group, và cũng nên với kĩ năng tiếp xúc.)

Giải thích: Trong câu với nhì mệnh đề: “Teens should learn teamwork” và “they should also have communication skills”, nhì mệnh đề nối cùng nhau vị liên kể từ “and” => câu ghép

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Write S for simple sentences and C for compound sentences.

(Viết S mang đến câu đơn và C mang đến câu ghép.)

___ 1. Teenagers are often very active and talkative.

___ 2. He often chats with his friends on Facebook Messenger.

___ 3. She is a smart student, and she is an active thành viên of our club.

___ 4. My friends and I joined a sports competition last year.

___ 5. He is a club thành viên, but he never participates in any of the activities.

Lời giải chi tiết:

1. S

2. S

3. C

4. S

5. C

1. S

1. Teenagers are often very active and talkative.

(Các các bạn thiếu hụt nên thông thường linh động và mến rỉ tai.)

Giải thích: Trong câu với “and” tuy nhiên là nhằm nối nhì tính kể từ “active” và “talkative” nên nhập câu chỉ mất độc nhất một mệnh đề => câu đơn

2. S

He often chats with his friends on Facebook Messenger.

(Anh ấy thông thường rỉ tai với các bạn anh tao bên trên Facebook Messgenger.)

Giải thích: Trong câu này chỉ mất độc nhất một mệnh đề nên nó là câu đơn.

3. C

She is a smart student, and she is an active thành viên of our club.

(Cô ấy là một trong những học viên lanh lợi và là một trong những member linh động của câu lạc cỗ.)

Giải thích: Trong câu với nhì mệnh đề: “Teens should learn teamwork” và “they should also have communication skills”, nhì mệnh đề nối cùng nhau vị liên kể từ “and” => câu ghép

4. S

My friends and I joined a sports competition last year.

(Tôi và các bạn tôi nhập cuộc cuộc tử thi thao năm ngoái.)

Giải thích: Trong câu với “and” tuy nhiên là nhằm nối nhì công ty ngữ “my friends” và “I” nên nhập câu chỉ mất độc nhất một mệnh đề => câu đơn

5. C

He is a club thành viên, but he never participates in any of the activities.

(Anh ấy là member câu lạc cỗ, tuy nhiên anh ấy ko khi nào nhập cuộc bất kể hoạt động và sinh hoạt này.)

Giải thích: Trong câu với nhì mệnh đề: “He is a club member” và “he never participates in any of the activities”, nhì mệnh đề nối cùng nhau vị liên kể từ “but” => câu ghép

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Choose the correct answer A, B, or C.

(Chọn câu vấn đáp đích thị A, B hoặc C.)

1. Parents should give teens some freedom, _____ they should also mix limits.

A. for              

B. so               

C. but

2. We don't cheat on exams, ______ it is a wrong thing vĩ đại bởi.

A. or               

B. for              

C. and

3. Lan wants vĩ đại join the school music club; _____  she can't sing or play any instruments.

A. however    

B. otherwise   

C. therefore

4. Schoolwork causes teens a lot of pressure, _____ they also feel pressure from their parents.

A. and            

Xem thêm: phim 3d trung quốc hay

B. but             

C. or

5. She wanted vĩ đại prepare for the exam; _____ she turned off her mobile phone.

A. however    

B. otherwise   

C. therefore

Lời giải chi tiết:

1. C

2. B

3. A

4. A

5. C

1. C

Parents should give teens some freedom, but they should also mix limits.

(Phụ huynh nên cho những thiếu hụt niên chút tự tại tuy nhiên chúng ta cũng nên đưa ra những số lượng giới hạn.)

A. for: vị vì              

B. so: vậy nên              

C. but: nhưng

2. B

We don't cheat on exams, for it is a wrong thing vĩ đại bởi.

(Chúng tôi không khí lận trong những bài bác đánh giá, vì thế nó là một trong những việc thực hiện sai trái ngược.)

A. or: hoặc là               

B. for: vị vì              

C. and: và

3. A

Lan wants vĩ đại join the school music club; however she can't sing or play any instruments.

(Lan ham muốn nhập cuộc nhập câu lạc cỗ âm thanh ở trường; tuy vậy cô ấy ko thể hát hoặc nghịch tặc nhạc cụ.)

A. however: tuy rằng nhiên    

B. otherwise: ngược lại   

C. therefore: vì thế vậy

4. A

Schoolwork causes teens a lot of pressure, and they also feel pressure from their parents.

(Bài tập dượt ở ngôi trường thực hiện cho những thiếu hụt niên thật nhiều áp lực đè nén, và bọn chúng cũng cảm nhận thấy áp lực đè nén kể từ phụ huynh.)

A. and: và            

B. but: nhưng             

C. or: hoặc là

5. C

She wanted vĩ đại prepare for the exam; therefore, she turned off her mobile phone.

(Cô ấy ham muốn sẵn sàng mang đến kì thi; chính vì vậy cô ấy đang được tắt điện thoại thông minh.)

A. however: tuy rằng nhiên   

B. otherwise: ngược lại  

C. therefore: vì thế vậy

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Combine the two sentences vĩ đại make compound sentences, using the words from the box.

(Kết phù hợp nhì câu muốn tạo câu ghép, dùng những kể từ nhập vỏ hộp.)

                                or          therefore          so              but        otherwise

1. Phong has vĩ đại study harder. He may fail the exam.

(Phong nên học tập chịu thương chịu khó rộng lớn. Anh ấy hoàn toàn có thể trượt kỳ thi đua.)

2. She is very sensitive. Don’t comment on her new hairstyle.

(Cô ấy đặc biệt nhạy bén. Đừng phản hồi về loại tóc mới nhất của cô ấy ấy.)

3. Mi wants vĩ đại have more friends. She doesn’t connect well with others.

(Mi ham muốn được thêm các bạn. Cô ấy ko liên kết chất lượng với những người dân không giống.)

4. Students can work in groups. Students can work in pairs.

(Học sinh hoàn toàn có thể thao tác làm việc theo dõi group. Học sinh hoàn toàn có thể thao tác làm việc theo dõi cặp.)

5. My friend likes showing off her new things. She often posts pictures on social truyền thông media.

(Bạn tôi mến phô bày những loại mới nhất của cô ấy ấy. Cô thông thường đăng hình họa lên social.)

Phương pháp giải:

or: hoặc là

therefore: vì vậy (đứng đầu câu, ngăn cơ hội với mệnh đề sau nó vị lốt phẩy; hoặc đứng thân ái lốt chấm phẩy và lốt phẩy)

so: vì vậy (đứng sau lốt phẩy, thông thường đứng thân ái nhì mệnh đề)

but: nhưng

otherwise: nếu ko thì

Lời giải chi tiết:

1. Phong has vĩ đại study harder; otherwise, he may fail the exam.

(Phong nên học tập chịu thương chịu khó còn nếu không cậu tao tiếp tục trượt bài bác đánh giá.)

2. She is very sensitive; therefore, don’t comment on her new hairstyle.

(Cô ấy cực kỳ nhạy bén nên chớ phản hồi loại tóc mới nhất của cô ấy ấy.)

3. Mi wants vĩ đại have more friends, but she doesn’t connect well with others.

(Mi ham muốn được thêm nhiều các bạn tuy nhiên cô ấy ko liên kết chất lượng với những người dân không giống.)

4. Students can work in groups, or students can work in pairs.

(Học sinh hoàn toàn có thể thao tác làm việc theo dõi group hoặc thao tác làm việc theo dõi cặp.)

5. My friend likes showing off her new things, so she often posts pictures on social truyền thông media.

(Bạn tôi mến phô bày vật dụng mới nhất của cô ấy ấy nên cô ấy thông thường đăng những tấm hình lên social.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. GAMES. Which group has the most sentences?

(TRÒ CHƠI. Nhóm này có tương đối nhiều câu nhất?)

Work in groups. Each group makes as many compound sentences as possible. The group with the most correct sentences is the winner.

(Làm việc group. Mỗi group tạo ra phổ thông câu ghép càng chất lượng. Nhóm có tương đối nhiều câu đích thị nhất là group thắng lợi.)

Lời giải chi tiết:

He came first; therefore, he got a good seat.

(Anh tao cho tới trước nên anh tao với số ghế chất lượng.)

She loved flowers, and I always bought her flowers, however she didn’t lượt thích vĩ đại get them.

(Cô ấy yêu thương hoa, và tôi luôn luôn mua sắm hoa mang đến cô ấy, tuy vậy cô ấy lại ko mến nhận bọn chúng.)

She didn’t want vĩ đại go vĩ đại the dentist, but she went anyway.

(Cô ấy không thích cho tới nha sĩ, tuy nhiên rồi cô ấy vẫn cút.)

My father’s job is very difficult, but he enjoys going vĩ đại work every day.

(Công việc của tía tôi đặc biệt trở ngại, tuy nhiên ông ấy vẫn mến đi làm việc thường ngày.)

I would lượt thích vĩ đại help you with this and ease your burden, yet unfortunately, I have no time.

(Tôi ham muốn canh ty cậu chuyện này và giảm sút trọng trách của cậu, tuy nhiên rủi ro là, tôi không tồn tại thời hạn.)

Some people disagree with this theory; however, it’s never been proven right.

(Có vài ba người từ chối với thuyết này, tuy vậy, nó đang chưa khi nào được minh chứng là đích thị.)


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Communication

  1. Listen and read the dialogues below. Pay attention vĩ đại the highlighted sentences. 2. Work in pairs. Make similar conversations, using the cues below. 3. Read some posts on a diễn đàn about different social truyền thông media and match the names of the posters with their activities. 4. Work in pairs. Ask and answer questions about what social truyền thông media the teens in 3 use, why, and how often they use them. 5. Work in groups. Discuss the following questions:

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Skills 1

  1. Work in pairs. a. Look at each picture and say what club it is. b. Which of your school clubs bởi you want vĩ đại join? 2. Read the conversation and tick (✓) T (True) or F (False) for each sentence. 3. Read the conversation again and choose the correct answer A, B, or C. 4. Work in pairs. Make conversations using the given information. 5. Work in groups. Ask and answer questions about a club at your school. Report the answers vĩ đại your class.

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Skills 2

  1. Which types of pressure below bởi you think teens face? 2. Listen vĩ đại a conversation and choose the correct answer vĩ đại each question. 3. Listen vĩ đại the conversation again and fill in each blank with ONE word. 4. Match the causes of teen stress with the possible solutions. There may be more kêu ca one solution vĩ đại a problem.

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Looking back

  1. Complete the webs with suitable words and phrases. 2. Fill in each blank with the correct size of the word from the box. 3. Use the conjunctions provided vĩ đại connect the sentences. 4. Complete the sentences below. Then compare your sentences with your partners’.

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Project

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: cu + hno3 loãng

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty học viên lớp 8 học tập chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.