unit 3 lớp 4

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, coi online sgk lớp 5 mới nhất vừa đủ những môn

Bạn đang xem: unit 3 lớp 4

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

1. Look, listen and repeat. 

(Nhìn, nghe và gọi lại.)

 

a) Hello, class!

(Xin xin chào cả lớp!)

Hello, Miss Hien.

(Xin xin chào cô Hiền.)

b) What day is it today? 

(Hôm ni là loại mấy?)

It's Monday. 

(Hôm ni là loại Hai.)

c) Very good! And what vì thế we have on Mondays?

(Rất tốt! Và tất cả chúng ta với môn học tập nào là vô những ngày loại Hai?)

We have English.

(Chúng tao với môn giờ đồng hồ Anh.)

d) And when is the next English class?

(Và buổi học tập giờ đồng hồ Anh tiếp đến là lúc nào?)

On Wednesday! No! It's on Tuesday.

(Vào loại Tư! Không! Nó vô loại Ba.)

That's right, Mai. It's on Tuesday.

(Đúng rồi Mai. Nó vô loại Ba.)

Quảng cáo

Bài 2

 2. Point and say. 

(Chỉ và phát biểu.)Work in pairs. Ask your partners what day it is today. 

(Làm việc theo dõi cặp. Hỏi chúng ta của chúng ta coi thời điểm hôm nay là loại bao nhiêu.) 

Lời giải chi tiết:

What day is it today?

(Hôm ni là loại mấy?)

It's Monday.

(Hôm ni là loại Hai.)

It's Tuesday.

(Hôm ni là loại Ba.)

It's Wednesday.

(Hôm ni là loại Tư.)

It's Thursday.

(Hôm ni là loại Năm.)

It's Friday.

(Hôm ni là loại Sáu.)

It's Saturday.

(Hôm ni là loại Bảy.)

It's Sunday.

(Hôm ni là Chủ nhật.)

Bài 3

3. Listen anh tick. 

(Nghe và lưu lại lựa chọn.)

 

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Mr Loc: Hello, class.

    (Thầy Lộc:  Chào cả lớp.) 

    Class: Hello, Mr Loc.

     (Cả lớp: Chúng em xin chào thầy Lộc.) 

    Mr Loc: What day is it today, class?

Xem thêm: mat tram nam doi minh moi chung thuyen

    (Thầy Lộc: Hôm ni là loại bao nhiêu nhỉ cả lớp?)

    Class: It's Thursday.

    (Cả lớp: Là loại Năm ạ.) 

    Mr Loc: Very good! Time for English.

    (Thầy Lộc: Tốt lắm! Giờ là thời hạn cho tới giờ đồng hồ Anh nhé.) 

2. Mai: What day is it today, Nam?

    (Mai: Hôm ni là loại bao nhiêu vậy, Nam?) 

    Nam: It's Tuesday.

    (Nam: là loại Ba.) 

    Mai: So we have English today, right?

    (Mai: Vậy thời điểm hôm nay tất cả chúng ta với môn Anh, nhỉ?)

    Nam: Yes. That's right.

    (Nam: Ừa, đích thị rồi.) 

3. Phong: It's Tuesday. We have English today.

   (Phong: Hôm ni là loại Ba. Hôm ni tất cả chúng ta với môn giờ đồng hồ Anh.) 

    Quan: No, it isn't Tuesday. It's Wednesday. We don't have English today.

    (Quân: Không nên, thời điểm hôm nay ko nên loại Ba. Hôm ni tất cả chúng ta không tồn tại môn giờ đồng hồ Anh đâu.) 

    Phong: Oh, you're right!

    (Phong: Ồ, cậu phát biểu phải!) 

Lời giải chi tiết:

1. b         2. a             3. c

Bài 4

4. Look and write. 

(Nhìn và ghi chép.)

Lời giải chi tiết:

1. Today is Monday. I play football today.

(Hôm ni là loại Hai. Tôi đùa đá bóng thời điểm hôm nay.)

2. Today is Tuesday. I watch TV today.

(Hôm ni là loại Ba. Tôi coi TV thời điểm hôm nay.)

3. Today is Saturday. I visit my grandparents today.

(Hôm ni là loại Bảy. Tôi thăm hỏi các cụ tôi thời điểm hôm nay.)

4. Today is Sunday. I go to tát the zoo today.

(Hôm ni là Chủ nhật. Tôi chuồn sở thú thời điểm hôm nay.)

Bài 5

5. Let's sing. 

(Chúng tao cùng hát.)

What day is it today?

It's Monday.

We have English today.

Do you have English on Wednesdays?

No. We have English on Tuesdays, Thursdays and Fridays.

What day is it today?

It's Wednesday.

We have English today.

Do you have English on Thursdays?

No. We have English on Mondays, Wednesdays and Fridays.

Tạm dịch:

Chúng tao với môn giờ đồng hồ Anh hôm nay

Hôm ni là loại mấy?

Hôm ni là loại Hai.

Chúng tôi với môn giờ đồng hồ Anh thời điểm hôm nay.

Bạn với môn giờ đồng hồ Anh vô những ngày loại Tư nên không?

Không. Chúng tôi với môn giờ đồng hồ Anh vô những ngày loại Ba, loại Năm và loại Sáu.

Hôm ni là loại mấy?

Hôm ni là loại Tư.

Xem thêm: soạn văn 6 hoán dụ

Chúng tao với môn giờ đồng hồ Anh thời điểm hôm nay.

Bạn với môn giờ đồng hồ Anh vô những ngày loại Năm nên không?

Không. Chúng tôi với môn giờ đồng hồ Anh vô những ngày loại Hai, loại Tư và loại Sáu.