unit 16 lớp 12

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Before

Bạn đang xem: unit 16 lớp 12

Work in pairs. Ask and answer the following questions.

(Làm việc từng song. Hỏi và vấn đáp thắc mắc sau.)

1. What does ASEAN stand for?

(ASEAN là tên gọi ghi chép tắt mang đến loại gì?)

2. When did Vietnam join the association?

(Việt Nam thâm nhập hiệp hội cộng đồng này khi nào?)

Lời giải chi tiết:

1. It stands for Association of South East Asian Nations.

(Nó là ghi chép tắt của Thương Hội những vương quốc Khu vực Đông Nam Á.)

2. Vietnam joined this association in 1995.

(Việt Nam thâm nhập hiệp hội cộng đồng này năm 1995.)

Quảng cáo

While

While You Read

Read the passage and vì thế the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn và thực hiện bài xích luyện tất nhiên.)

The Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN, was founded on 8th August, 1967, in Bangkok, Thailand by the five original thành viên countries, namely, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand. Brunei joined ASEAN in 1984. Vietnam became its seventh thành viên in 1995. Laos and Myanmar were admitted lớn this association in 1997, and Cambodia in 1999. The main goals of the Association are lớn accelerate economic growth, social progress and cultural development; and lớn promote peace and stability through respect for justice, and the rule of law, in the relationship between countries in the region.

ASEAN has a population of 575.5 million, accounting for about 8.7% of the world’s population. Its total area is 4,464,322 square kilometres. It is a region of diverse cultures, and people in some countries such as the Philippines, Brunei, Malaysia and Singapore speak English besides their own languages. According lớn the statistics recorded in 2007, ASEAN had a combined gross domestic product of about US$ 1282 billion. This combined GDP grew at an average rate of around 6% per year from 2003 lớn 2007. The economies of the thành viên countries are diverse, although its major products include electronic goods, oil and wood. The Governments of ASEAN countries have paid special attention lớn trade. In 2006, the ASEAN region had a total trade of US$ 1405 billion. It has been estimated that a miễn phí trade area would be established in the region by 2020. The ASEAN leaders have also adopted the ASEAN Vision 2020, which is aimed at forging closer economic integration within the region. The Hanoi Plan of kích hoạt, adopted in 1998, serves as the first in a series of planned actions leading up lớn the realization of the ASEAN Vision.

Today, ASEAN economic cooperation covers many areas: trade, investment, industry, services, finance, agriculture, rural development, forestry, energy, transportation and communication, science and technology, small and medium enterprises, and tourism. ASEAN has actively worked lớn improve the socio-economic situation and solve problems among its thành viên countries.

Phương pháp giải:

Dịch bài xích đọc:

Hiệp Hội những vương quốc Đông Nam Ả hoặc ASEAN được xây dựng ngày 8 mon 8, 1967, ở Băng Cốc, Thái Lan vì chưng năm nước member trước tiên, này đó là : Indonesia, Malaysia, Singgapo, Philippin và Thái Lan. Brunei thâm nhập ASEAN năm 1984. nước ta phát triển thành member loại bảy vô năm 1995. Lào và Myanmar được trao vô hiệp hội cộng đồng này năm 1997, Campuchia năm 1999. Mục xài chủ yếu của Thương Hội này là tăng mạnh cách tân và phát triển tài chính, tiến bộ cỗ xã hội và cách tân và phát triển văn hóa; và xúc tiến tự do và sự vững chắc và kiên cố trải qua sự tôn trọng công bình, và quy tắc pháp luật vô quan hệ giũa cá vương quốc vô vùng.

ASEAN với dân sinh là 575,5 triệu con người cướp khoảng chừng 8,7% dân sinh trái đất. Tổng diện tích S là 4454322 kilomet vuông. Nó là một trong vùng văn hóa truyền thống đa dạng và phong phú, và ở một vài ba vương quốc như Philippin, Brunei, Malaysia, Singgapo thưa giờ Anh ngoài ngữ điệu của mình. Theo số liệu tổng hợp trong năm 2007, ASEAN với GDP phối kết hợp khoảng chừng 1.282 tỉ đô la Mĩ. Con số GDP phối kết hợp này tăng với tỉ lệ thành phần khoảng khoảng chừng 6% từng năm kể từ 2003 cho tới 2007. Nền tài chính những nước member đặc biệt đa dạng và phong phú tuy vậy những thành phầm chủ yếu bao hàm mặt hàng năng lượng điện tử, dầu và mộc. nhà nước của ASEAN đặc biệt quan trọng xem xét cho tới thương nghiệp. Năm 2006, vùng ASEAN đang được đạt tổng số thương nghiệp là 1 trong.405 tỉ đô la Mĩ. Người tớ dự trù mua sắm tự tại sẽ tiến hành thiết lập vô vùng trước năm 2020. Các ngôi nhà lãnh dạo bước ASEAN đã và đang vận dụng Tầm Nhìn ASEAN 2020 nhằm mục tiêu xây dựng sự hội nhập tài chính ngặt nghèo rộng lớn vô vùng. Kế Hoạch Hành Động Thành Phố Hà Nội, được trải qua năm 1998, như hành vi trước tiên cửa ngõ hàng loạt hành vi được hoạch lăm le dẫn tới việc triển khai Tầm Nhìn ASEAN.

Ngày ni, sự liên minh tài chính của ASEAN bao hàm nhiều lãnh vực: thương nghiệp, góp vốn đầu tư, công nghiệp, cty, tài chủ yếu, nông nghiệp, cách tân và phát triển vùng quê, lâm nghiệp, tích điện, vận tải đường bộ và giao thông vận tải, khoa học tập và kinh nghiệm, công ty nhỏ và vừa phải, và du ngoạn. ASEAN đang được hoạt động và sinh hoạt tích đặc biệt đề nâng cấp tình hình tài chính xã hội và giải quyết và xử lý những trở ngại trong số những vương quốc member.

Task 1

Task 1: The words in the box all appear in the passage. Fill in each blank with a suitable word.

(Tất cả những kể từ vô khuông xuất hiện nay ở đoạn văn. Điền từng vị trí trống rỗng với kể từ tương thích.)

1. They are demanding equal rights and ________. 

2 ________is the total value of goods and services produced by a country- in one year.

3. Her interests are very  ________.

4. He talked about the  ________of Black children into the school system in the southern states of America.

5. At present, Vietnam is trying its best to  ________the rate of economic growth.

6. The road is bordered by shopping centres, restaurants and other commercial  ________.

Lời giải chi tiết:

1. justice  2. GDP 3. diverse
4. integration  5. accelerate 6. enterprises

1. They are demanding equal rights and justice.

(Họ đang được yên cầu những quyền đồng đẳng và công lý.)

Giải thích: Cần điền 1 danh kể từ vô vị trí trống rỗng vì như thế với liên từ and trước bại liệt là 1 trong danh từ "equal rights"; justice (n)công lý

2GDP is the total value of goods and services produced by a country- in one year.

(Tổng thành phầm quốc nội là tổng vốn mặt hàng hoá và cty vì thế một vương quốc sản xuất  vô 1 năm.)

Giải thích: Cần điền 1 danh kể từ số ít; GDP (Gross Domestic Product): Tổng thành phầm quốc nội

3. Her interests are very diverse.

(Sở thích  của cô ấy ấy đặc biệt đa dạng và phong phú.)

Giải thích: vì vị trí trống rỗng cần thiết điền đứng sau lớn be và very nên cần thiết điền 1 tính từ; diverse (adj): đa dạng

4. He talked about the integration of Black children into the school system in the southern states of America.

(Ông thưa về việc hội nhập của trẻ nhỏ domain authority đen kịt vô khối hệ thống ngôi trường học tập ở những đái bang phía phái mạnh của Mỹ.)

Giải thích: Đứng sau The và trước of nên cần thiết điền 1 danh từ; integration (n): sự hội nhập

5. At present, Vietnam is trying its best to accelerate the rate of economic growth.

(Hiện bên trên nước ta đang được nỗ lực rất là bản thân nhằm đạt được vận tốc phát triển tài chính.)

Giải thích: Đứng sau to nên cần thiết điền 1 động từ; accelerate (v): đạt được

6. The road is bordered by shopping centres, restaurants and other commercial enterprises.

(Con lối được xung quanh vì chưng những trung tâm sắm sửa, nhà hàng quán ăn và những mua sắm không giống.)

Giải thích: Chỗ trống rỗng cần thiết điền 1 danh từ; enterprise (n): khu vực vực

Task 2

Task 2: Decide whether the following statements are true (T) or false (F).

(Quyết lăm le những câu sau đích thị (T) hoặc sai (F).)

1. ASEAN was founded in 1967 in Bangkok, Thailand.

2. The ASEAN region has a total area of 4.5 million sq. kilometres, with a population of 575.5 billion.

3. It had a combined GDP of USS 1282 billion, with a growth rate of around 6% per year from 2000 lớn 2004.

4. The objective of the ASEAN Vision 2020 is lớn create economic integration among the thành viên countries.

5. The ASEAN Vision 2020 was adopted in 1998.

6. ASEAN has actively contributed lớn improving the socio-economic situations and solving the problems in the world.

Lời giải chi tiết:

1. T   2. F 3. F
4. T      5. F   6. F

1. True

ASEAN was founded in 1967 in Bangkok, Thailand.

(ASEAN được xây dựng năm 1967 bên trên Bangkok, Thái Lan.)

Xem thêm: tài nguyên sinh vật

Thông tin: (đoạn 1) The Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN, was founded on 8th August, 1967, in Bangkok, Thailand.”

2. False (575.5 million)

The ASEAN region has a total area of 4.5 million sq. kilometres, with a population of 575.5 billion.

(Khu vực ASEAN với tổng diện tích S 4,5 triệu km vuông, với dân sinh 575,5 tỷ người.)

Thông tin: (đoạn 2) ASEAN has a population of 575.5 million, accounting for about 8.7% of the world’s population. Its total area is 4,464,322 square kilometres.

3. False (from 2003 lớn 2007)

It had a combined GDP of USS 1282 billion, with a growth rate of around 6% per year from 2000 lớn 2004.

(Tổng thành phầm quốc nội (GDP) đạt 1282 tỷ USD, với vận tốc phát triển khoảng chừng 6% / năm từ thời điểm năm 2000 cho tới năm 2004.)

Thông tin: (đoạn 2) This combined GDP grew at an average rate of around 6% per year from 2003 lớn 2007.

4. True

The objective of the ASEAN Vision 2020 is lớn create economic integration among the thành viên countries.

(Mục xài của Tầm coi ASEAN 2020 là tạo nên sự hội nhập tài chính trong số những nước member.)

Thông tin: (đoạn 2) The ASEAN leaders have also adopted the ASEAN Vision 2020, which is aimed at forging closer economic integration within the region.

5. False

The ASEAN Vision 2020 was adopted in 1998.

(Tầm coi ASEAN 2020 được trải qua năm 1998.)

Thông tin: (đoạn 2) The Hanoi Plan of kích hoạt, adopted in 1998, serves as the first in a series of planned actions leading up lớn the realization of the ASEAN Vision.

6. False (just among thành viên countries)

ASEAN has actively contributed lớn improving the socio-economic situations and solving the problems in the world.

(ASEAN đang được tích đặc biệt góp phần vô việc nâng cấp tình hình tài chính xã hội và giải quyết và xử lý những yếu tố bên trên trái đất.)

Thông tin: (đoạn 1) ASEAN has actively worked lớn improve the socio-economic situation and solve problems among its thành viên countries.

Task 3

Task 3: Answer the following questions.

(Trả điều những thắc mắc sau.)

1. Which countries founded ASEAN?

(Các nước xây dựng nên ASEAN?)

2. What are the two main goals of the Association?

(Mục xài chủ yếu của Thương Hội là gì?)

3. What was the total trade value of ASEAN in 2006?

(Tổng độ quý hiếm thương nghiệp của ASEAN vô năm 2006 là bao nhiêu?)

4. When was the Hanoi Plan of kích hoạt adopted?

(Kế hoạch Hành động Thành Phố Hà Nội được trải qua khi nào?)

5. What sectors does ASEAN economic cooperation include?

(Hợp tác tài chính ASEAN bao hàm những nghành nghề nào?)

Lời giải chi tiết:

1. Five original countries, namely Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand, founded ASEAN.

(Năm vương quốc thuở đầu là Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan đang được xây dựng ASEAN.)

Thông tin: (đoạn 1) by the five original thành viên countries, namely, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand.

2. The two main goals of the Association are lớn a federate the economic growth, social progress and cultural development and lớn promote peace and stability through respect for justice and the rule of law in the relationship among countries in region.

(Hai tiềm năng chủ yếu của Thương Hội là link phát triển tài chính, tiến bộ cỗ xã hội và cách tân và phát triển văn hoá và xúc tiến tự do và ổn định lăm le trải qua việc tôn trọng công lý và pháp quyền vô quan hệ trong số những vương quốc vô chống .)

Thông tin: (cuối đoạn 1)

3. It was US$ 1405 billion.

(Đó là 1405 tỷ đồng USD.)

Thông tin: (đoạn 2) According lớn the statistics recorded in 2007, ASEAN had a combined gross domestic product of about US$ 1282 billion.

4.  It was adopted in 1998.

(Nó đã và đang được trải qua vô năm 1998.)

Thông tin: (cuối đoạn 2) The Hanoi Plan of kích hoạt, adopted in 1998, serves as the first in a series of planned actions leading up lớn the realization of the ASEAN Vision.

5. It includes many areas: trade, investment, industry, services, finance, agriculture, rural development, forestry, energy, transportation and communication, science and technology, small and medium enterprises, and tourism.

(Bao bao gồm nhiều lĩnh vực: thương nghiệp, góp vốn đầu tư, công nghiệp, cty, tài chủ yếu, nông nghiệp, cách tân và phát triển vùng quê, lâm nghiệp, tích điện, giao thông vận tải vận tải đường bộ, khoa học tập technology, những công ty vừa phải và nhỏ, du ngoạn.)

Thông tin: (đoạn cuối)

After

After You Read

Work in groups. Summarize the passage, based on the years: 1967, 1995, 1997, 1998, 1999, 2007, 2020.

(Làm việc group. Tóm tắt đoạn văn, dựa vào những năm: 1967, 1995, 1997, 1998, 1999, 2007, 2020.)

Lời giải chi tiết:

A: In 1967, ASEAN was founded in Bangkok, Thailand, by the five original countries.

(Năm 1967, ASEAN được xây dựng bên trên Bangkok, Thái Lan, vì chưng 5 nước trước tiên.)

B: In 1995, Vietnam became the seventh thành viên of the Association.

(Năm 1995, nước ta phát triển thành member loại bảy của Thương Hội.)

C: Laos and Myanmar were admitted lớn ASEAN in 1997.

(Lào và Myanmar đang được thâm nhập vô ASEAN vô năm 1997.)

D: In 1999, Cambodia joined this Association.

(Năm 1999, Campuchia thâm nhập Thương Hội này.)

A: In 1998, the Ha Noi Plan of kích hoạt was adopted, which aimed lo sợ lead up lớn the realization of the ASEAN Vision.

(Năm 1998, Kế hoạch Hành động Thành Phố Hà Nội được trải qua, nhằm mục tiêu mục tiêu nhắm tới việc triển khai Tầm coi ASEAN.)

B: According lớn the statistics  in 2007, ASEAN had a combined GDP of about US $ 1.282 billion.

Xem thêm: truyện đam mỹ ngược nặng

(Theo tổng hợp trong năm 2007, ASEAN với tổng thành phầm quốc nội (GDP) khoảng chừng 1,282 tỷ USD.)

D: By 2020 a miễn phí trade area will have been established in the recion of ASEAN.

(Đến năm 2020, một chống thương nghiệp tự tại sẽ tiến hành tạo hình vô phạm vi ASEAN.)