unit 12 lớp 8Lời giải bài xích tập dượt Unit 12 lớp 8 Getting Started trang 124, 125 vô Unit 12: Life on other planets Tiếng Anh 8 Global Success hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản thực hiện bài xích tập dượt Tiếng Anh 8 Unit 12.

Tiếng Anh 8 Unit 12 Getting Started (trang 124, 125) - Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: unit 12 lớp 8

A thrilling science fiction novel

1 (trang 124 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen and read (Nghe và đọc)

Bài nghe:

Mai: What book are you reading, Nick?

Nick: A joumey back vĩ đại Soduka. I'm on the last page.

Mai: That’s a science fiction book, isn't it? What's it about?

Nick: Yes, it is. It's about four creatures Titu, Kaku, Hub, and Barb. They're travelling back vĩ đại Soduka, a planet lượt thích Earth. Along the way they have vĩ đại land on Earth because their spaceship breaks down. They meet Tommy and become friends with him.

Mai: What happens next?

Nick: Tommy helps the four creatures repair their spaceship, sánh they can travel back vĩ đại their trang chủ planet. But their commander forces them vĩ đại return vĩ đại Earth vĩ đại destroy it. Tommy and the four creatures try vĩ đại oppose the commander.

Mai: Sounds thrilling!

Nick: Tommy and the four creatures manage vĩ đại stop the commander from destroying Earth.

Mai: So it has a happy ending! What vì thế you think about the possibility of aliens attacking Earth?

Nick: I'm not sure about it. But I’m starting vĩ đại think about it. l sometimes ask myself what we would vì thế if aliens took over our planet.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Mai: quý khách đang được hiểu cuốn sách gì vậy, Nick?

Nick: Một hành trình dài quay về Soduka. Tôi đang được ở trang sau cuối.

Mai: Đó là 1 trong cuốn sách khoa học tập viễn tưởng nên không? Nó nói tới loại gì?

Nick: Ừ, chính vậy. Đó là về tư loại vật Titu, Kaku, Hub và Barb. Họ đang được du hành quay về Soduka, một hành tinh nghịch tựa như Trái khu đất. Trên lối đi, bọn họ nên hạ cánh xuống Trái khu đất vì như thế con thuyền của mình bị lỗi. Họ gặp gỡ Tommy và trở nên chúng ta của anh ý ấy.

Mai: Điều gì xẩy ra tiếp theo?

Nick: Tommy chung tư loại vật thay thế sửa chữa tàu ngoài trái đất của mình, nhằm bọn họ hoàn toàn có thể du hành quay về hành tinh nghịch quê nhà của tôi. Nhưng lãnh đạo của mình buộc bọn họ nên xoay quay về Trái khu đất nhằm chi khử nó. Tommy và tư loại vật nỗ lực ngăn chặn lãnh đạo.

Mai: Nghe ly kỳ quá!

Nick: Tommy và tư loại vật nỗ lực ngăn thương hiệu lãnh đạo tàn phá Trái khu đất.

Mai: Vậy là nó với cùng một kết thúc giục với hậu! quý khách nghĩ về sao về kỹ năng người ngoài hành tinh nghịch tiến công Trái đất?

Nick: Tôi ko có thể về vấn đề đó. Nhưng tôi chính thức nghĩ về về nó. Thông thường tôi tự động căn vặn bản thân tiếp tục làm cái gi nếu như người ngoài hành tinh nghịch cướp lấy hành tinh nghịch của tất cả chúng ta.

Quảng cáo

2 (trang 125 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Read the conversation again and tick (V) T (True) or F (False) (Đọc đoạn đối thoại đợt tiếp nhữa và lưu lại (V) T (True) hoặc F (Sai))

1. Soduka is a planet that is very different from Earth.

2. Titu, Kaku, Hub, and Barb have vĩ đại land on Earth because their spaceship breaks down.

3. Tommy helps the four creatures make a new spaceship sánh that they can return vĩ đại Soduka.

4. The four creatures travel vĩ đại Earth again vĩ đại visit Tommy.

5. The novel makes Nick and Mai think about the possibility that Earth might be attacked by aliens.

Hướng dẫn dịch:

1. Soduka là 1 trong hành tinh nghịch vô cùng không giống với Trái khu đất.

2. Titu, Kaku, Hub và Barb nên hạ cánh xuống Trái khu đất vì như thế tàu ngoài trái đất của mình bị lỗi.

3. Tommy chung tư loại vật sản xuất một con cái tàu ngoài trái đất mới mẻ nhằm bọn họ hoàn toàn có thể xoay quay về Soduka.

4. Bốn loại vật lại cho tới Trái khu đất nhằm thăm hỏi Tommy.

5. Cuốn đái thuyết khiến cho Nick và Mai nghĩ về về kỹ năng Trái khu đất hoàn toàn có thể bị người ngoài hành tinh nghịch tiến công.

Đáp án:

1. F

2. T

3. F

4. F

5. T

Quảng cáo

3 (trang 125 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Match the words (1 - 5) with their definitions (a - e). (Nối những kể từ (1 - 5) với khái niệm của bọn chúng (a - e))

Tiếng Anh 8 Unit 12 Getting Started (trang 124, 125) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

1. c       

2. a              

3. e        

4. b                 

5. d  

Giải thích:

1 - c: phản đối - chống lại

Xem thêm: app ghép mặt vào ảnh

2 - a: loại vật - loại vật với thiệt hoặc tưởng tượng

3 - e: lãnh đạo - sĩ quan lại phụ trách cứ một group quân lính cụ thể

4 - b: người ngoài hành tinh nghịch - loại vật sinh sống kể từ trái đất hoặc hành tinh nghịch khác

5 - d: kỹ năng - thực tiễn là một chiếc gì cơ hoàn toàn có thể tồn bên trên hoặc xẩy ra, tuy nhiên ko có thể chắn

4 (trang 125 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Complete the sentences with the words in 3. (Hoàn trở nên những câu với những kể từ vô 3)

1. There is a ________ that we might visit Mars in the near future.

2. The main character in the film is a boy who makes friends with some __________ from a planet.

3. Dogs are more social __________ phàn nàn cats.

4. These soldiers were punished because they didn’t obey their ___________ .

5. Some people ____________ sending spaceships vĩ đại explore other planets.

Đáp án:

1. possibility       

2. aliens      

3. creatures        

4. commander    

5. oppose         

Giải thích:

1. possibility: kỹ năng

2. aliens: người ngoài hành tinh

3. creatures: sinh vật  

4. commander: chỉ huy

5. oppose: phản đối

Hướng dẫn dịch:

1. Có kỹ năng tất cả chúng ta sẽ tới thăm hỏi sao Hỏa vô sau này ngay sát.

2. Nhân vật chủ yếu vô phim là 1 trong cậu nhỏ nhắn kết chúng ta với một vài người ngoài hành tinh nghịch tới từ một hành tinh nghịch.

3. Chó là loại vật xã hội rộng lớn mèo.

4. Những người chiến sĩ này đã trở nên trừng trị vì như thế bọn họ ko tuân theo đòi lãnh đạo của mình.

5. Một số người phản đối việc gửi tàu ngoài trái đất nhằm tò mò những hành tinh nghịch không giống.

5 (trang 125 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in groups. Discuss the following questions. Then report your group’s answers vĩ đại the class. (Làm việc group. Thảo luận những thắc mắc sau. Sau cơ report câu vấn đáp của tập thể nhóm chúng ta trước lớp)

Do you believe that there is life on other planets? Why / Why not?

Tiếng Anh 8 Unit 12 Getting Started (trang 124, 125) | Tiếng Anh 8 Global Success

Gợi ý:

I believe we’ll soon find life right here in our own solar system. Mars once had a warm, Earth-like climate, with a protective atmosphere and liquid water on the surface. Microbes from these early days might still survive on Mars in today’s harsh conditions by inhabiting hot springs or in warm aquifers and rocks below the surface, where there is energy, water, and probably organic material—the conditions for life as we know it.

Hướng dẫn dịch:

Tôi tin cậy rằng tất cả chúng ta tiếp tục sớm nhìn thấy sự sinh sống ngay lập tức bên trên phía trên vô hệ mặt mũi trời của tất cả chúng ta. Sao Hỏa từng với nhiệt độ êm ấm tựa như Trái khu đất, với bầu khí quyển đảm bảo an toàn và nước lỏng bên trên mặt phẳng. Các vi trùng kể từ những ngày trước tiên này hoàn toàn có thể vẫn tồn bên trên trên sao Hỏa vô ĐK khó khăn ngày này bằng phương pháp sinh sinh sống trong những suối nước lạnh lẽo hoặc trong những tầng chứa chấp nước lạnh lẽo và đá bên dưới mặt phẳng, điểm với tích điện, nước và hoàn toàn có thể là vật hóa học hữu cơ—những ĐK cho việc sinh sống như tất cả chúng ta biết.

Lời giải bài xích tập dượt Tiếng Anh 8 Unit 12: Life on other planets hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 12

 • Tiếng Anh 8 Unit 12 A Closer Look 1 (trang 126, 127)

 • Tiếng Anh 8 Unit 12 A Closer Look 2 (trang 127, 128)

 • Tiếng Anh 8 Unit 12 Communication (trang 129)

 • Tiếng Anh 8 Unit 12 Skills 1 (trang 130)

 • Tiếng Anh 8 Unit 12 Skills 2 (trang 131)

 • Tiếng Anh 8 Unit 12 Looking Back (trang 132)

 • Tiếng Anh 8 Unit 12 Project (trang 133)

Xem tăng câu nói. giải bài xích tập dượt Tiếng Anh lớp 8 Global Success (bộ sách Kết nối tri thức) hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters
 • Tiếng Anh 8 Review 3
 • Unit 10: Communication in the future
 • Tiếng Anh 8 Unit 11: Science and technology
 • Tiếng Anh 8 Review 4

Xem tăng những loạt bài xích Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 8 mới mẻ hoặc khác:

 • Giải sách bài xích tập dượt Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập dượt trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới mẻ với đáp án
 • Top 30 Đề ganh đua Tiếng Anh 8 mới mẻ (có đáp án)

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ xoắn ốc Art of Nature Thiên Long màu sắc xinh xỉu
 • Biti's đi ra kiểu mẫu mới mẻ xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua, sách giành riêng cho nhà giáo và gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của Shop chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới mẻ.

Xem thêm: cách đk 4g vina

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


unit-12-life-on-other-planets.jspGiải bài xích tập dượt lớp 8 sách mới mẻ những môn học