unit 11 lớp 12 speaking

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Task 1

Bạn đang xem: unit 11 lớp 12 speaking

Task 1: Work in pairs. Complete the following conversation and practise it.

(Làm việc theo gót song. Hoàn chỉnh bài xích hội thoại sau và thực hành thực tế nó.)

Conversation 1 (Cuộc đối thoại 1)

A: What sort of books vì thế you like reading?

(Bạn mến xem sách gì?)

B: Well, I lượt thích reading all sorts of books. Short stories, science fiction, romance, everything.

(À, mình yêu thích hiểu toàn bộ những loại sách. Truyện ngắn ngủn, khoa học tập viễn tưởng, romantic, tất cả.)

A: How do you often read books?

(Bạn thông thường xem sách như vậy nào?)

B: Well. I often read through the book quickly first. Then I start reading it again, and this time very slowly to lớn enjoy every detail of it.

(À. Mình thông thường hiểu lướt qua quýt cuốn sách trước tiên. Sau bại, bản thân chính thức hiểu lại đợt tiếp nhữa, và đợt này vô cùng lờ lững nhằm hương thụ từng cụ thể của chính nó.)

A: When do you often read books?

(Bạn thông thường xem sách khi nào?)

B: I read books whenever I have a little miễn phí time. I also read while waiting for the bus or during the break at school.

(Mình xem sách bất kể lúc nào bản thân đem một chút ít thời hạn rảnh rỗi. Mình cũng hiểu trong lúc mong chờ xe pháo buýt hoặc nhập giờ nghỉ ngơi bên trên ngôi trường.)

Quảng cáo

Task 2

Task 2: Work in pairs. Ask and answer about each other’s reading habits, using the questions in the conversation.

(Làm việc từng song. Hỏi và vấn đáp về thói quen thuộc xem sách của người sử dụng, dùng những thắc mắc ở bài xích hội thoại.)

Lời giải chi tiết:

A:  What sort of books vì thế you read?

(Bạn hiểu những cuốn sách nào?)

B: I lượt thích reading books about science and history.

(Tôi mến xem sách về khoa học tập và lịch sử vẻ vang.)

A: Why vì thế you lượt thích reading these kinds of books?

(Tại sao chúng ta mến hiểu những loại sách này?)

B: Well, books on a science show us how things work and affect our lives, and history books tell us the important events and figures that we can withdraw some useful lessons for us from the variety of spheres of life, intellectual and moral.

(À, sách về khoa học tập mang lại tất cả chúng ta thấy tất cả đang được hoạt động và sinh hoạt ra làm sao và tác động cho tới cuộc sống thường ngày của tất cả chúng ta ra làm sao và sách lịch sử vẻ vang mang lại tất cả chúng ta biết những sự khiếu nại và số liệu quan lại trọng  nhưng mà tất cả chúng ta hoàn toàn có thể rút đi ra một vài bài học kinh nghiệm hữu ích mang lại tất cả chúng ta từ khá nhiều nghành không giống nhau của cuộc sống thường ngày, trí tuệ và đạo đức nghề nghiệp.)

A: Then when vì thế you read books?

(Vậy độc giả sách như vậy nào?)

B: There are various ways of reading books. But according to lớn mạ, reading the nội dung of the book first to lớn see

if it contains any interesting ideas, then I read the preface if I have time.

(Có vô số cách thức xem sách không giống nhau. Nhưng theo gót bản thân, hiểu nội dung của cuốn sách trước tiên nhằm coi nếu
nó đem chứa chấp ngẫu nhiên ý tưởng phát minh thú vị, tiếp sau đó bản thân hiểu những câu nói. rằng đầu nếu như tôi đem thời hạn.)

A: How vì thế you often read books?

(Bạn thông thường xem sách khi nào?)

B: Usually I read them in my miễn phí time. I also read books on my long trip or journey.

(Thông thông thường tôi hiểu bọn chúng nhập thời hạn rảnh. Tôi cũng xem sách về chuyến du ngoạn lâu năm ngày hoặc chuyến đi của tôi.)

A: Where vì thế you often read books?

(Bạn thông thường xem sách ở đâu?)

B: Usually at trang chủ.

Xem thêm: soạn văn 6 hoán dụ

(Thường ở trong nhà.)

A: Do you think a library is an appropriate place to lớn read books?

(Bạn đem cho rằng tủ sách là điểm phù hợp nhằm hiểu sách?)

B: Sure, no other better place.

(Chắc chắn, không tồn tại điểm này không giống chất lượng rộng lớn.)

Task 3

Task 3: Work in pairs. Complete the following conversation and practise it.

(Làm việc từng song. Điền bài xích hội thoại sau và thực hành thực tế nó.)

Lời giải chi tiết:

Conversation 2. (Bài đối thoại số 2.)

A: What are you doing at this moment?

(Bạn đang khiến gì đó?)

B: At the moment? Well, I’m reading “The Chamber of Secrets”, one of Harry Potter books.

(Lúc này á? À, bản thân đang được hiểu "Căn chống của những túng bấn mật", một trong mỗi cuốn sách nằm trong seri Harry Potter.)

A: Who is the main character?

(Nhân vật đó là ai?)

B: The main character? A young boy, Harry Potter, whose parents are dead and who is trained to lớn be a wizard in a wizard school.

(Nhân vật chính? Một cậu bé xíu, Harry Potter, phụ thân u của cậu ấy đang được mất mặt và  cậu được huấn luyện và đào tạo nhằm phát triển thành một phù thủy nhập một ngôi trường dạy dỗ phép màu.)

A: What is he like?

(Tính cơ hội cậu ấy thế nào?)

B: He is brave, witty and very kind to lớn other people.

(Cậu ấy gan dạ, dí dỏm và vô cùng đàng hoàng với những người không giống.)

Task 4

Task 4. Work in pairs. Ask and answer about the book you are reading or have read. Note down the answers.

(Làm việc từng song. Hỏi và vấn đáp về cuốn sách em đang được hiểu hoặc đang được hiểu. Ghi lại những câu vấn đáp.)

Lời giải chi tiết:

A: What are you reading at the moment?

B: At this moment? I’m reading " The Golden Hearts”.

A: What's it about?

A: It tells about the golden hearts. More clearly the stories about people who have golden hearts: always loving and helping the poor, the disadvantaged or the marginalized without discrimination of religion, race, social position,..

A: What vì thế you think about it?

B: I think it's both very interesting and very useful. It shows us the most important thing in life is neither money nor fame and nor social position, but the love and charity can bring happiness to lớn man's soul.

Tạm dịch:

A: quý khách hàng đang được hiểu gì đó?

B: Lúc này á? Tôi đang được hiểu "Những tấm lòng vàng".

A: Nó nói tới hình mẫu gì?

B: Nó nói tới những tấm lòng vàng. Rõ ràng rộng lớn những mẩu chuyện về những người dân đem trái khoáy tim vàng: luôn luôn trực tiếp mến thương và giúp sức người nghèo khổ, người thua thiệt hoặc bị gạt ra bên ngoài lề xã hội, ko phân biệt tôn giáo, chủng tộc, địa điểm xã hội.

A: quý khách hàng nghĩ về gì về nó?

B: Mình nghĩ về nó vô cùng thú vị và vô cùng hữu ích. Nó mang lại tất cả chúng ta thấy điều cần thiết nhất nhập cuộc sống ko cần là gia tài hoặc danh vọng hoặc vị thế xã hội, nhưng mà thương yêu và việc thiện hoàn toàn có thể đưa đến niềm hạnh phúc mang lại linh hồn thế giới.

Xem thêm: ưu điểm của dịch vụ thư điện tử là

Task 5

Task 5: Work in groups. Report the results to lớn the group. 

(Tường thuật sản phẩm mang lại group.)