từ vựng unit 1 lớp 12

Ở Unit 1: Life Stories vô lịch trình Tiếng Anh lớp 12 (bộ sách Thí điểm) khai quật chủ thể về những anh hùng phổ biến và sự góp phần của mình mang lại xã hội. Dưới đó là list những kể từ vựng giờ Anh Unit 1 tuy nhiên sỹ tử cần thiết lưu ý, kèm theo một số trong những kể từ vựng bổ sung cập nhật chung học viên nâng lên vốn liếng kể từ.

Key takeaways

Bạn đang xem: từ vựng unit 1 lớp 12

 • Từ vựng SGK Tiếng Anh lớp 12 - Unit 1: Các danh kể từ, động kể từ, tính kể từ về chủ thể Life stories (câu chuyện cuộc đời): Waver, Admire, Have a great impact on, Innovation, Devote,….

 • Từ vựng không ngừng mở rộng về chủ thể Life stories (câu chuyện cuộc đời): Reminiscence, Chronicle, Recollection, Legacy, Milestone,...

 • Bài luyện vận dụng: Gồm 3 dạng bài xích luyện không giống nhau và từng bài xích sở hữu cụ thể đáp án, nghĩa giờ Việt và câu nói. phân tích và lý giải.

Từ vựng giờ Anh lớp 11 Unit 1: A long and healthy life

Phần kể từ vựng vô sách

1. Waver /ˈweɪvər/ (verb): Do dự, phân vân

She couldn't decide whether lớn accept the job offer or not, sánh she continued lớn waver.

(Cô ấy ko thể ra quyết định liệu sở hữu đồng ý kiến nghị việc làm hay là không, nên cô ấy kế tiếp bởi dự.)

 • Wave (noun): Sóng

 • Waveringly (adverb): Một cơ hội bởi dự, phân vân

2. Admire sb /ədˈmaɪər/ (verb): Ngưỡng mộ ai đó

I admire her dedication and hard work in pursuing her dreams.

(Tôi ngưỡng mộ sự góp sức và sự thao tác chịu khó của cô ý ấy trong công việc theo đuổi xua niềm mơ ước của tôi.)

 • Admiration (noun): Sự ngưỡng mộ

 • Admiringly (adverb): Một cơ hội ngưỡng mộ

3. Have a great impact on: /hæv ə greɪt ˈɪmpækt ɒn/ (phrase): Có tác dụng rộng lớn đến

Her leadership had a great impact on the success of the project.

(Lãnh đạo của cô ý ấy sở hữu tác dụng rộng lớn đến việc thành công xuất sắc của dự án công trình.)

 • Impactful (adjective): Có tác dụng lớn

 • Impact (noun): Tác động

4. Stimulate: /ˈstɪmjʊleɪt/ (verb): Kích thích

The caffeine in coffee can stimulate alertness and keep you awake.

(Caffeine vô cafe rất có thể kích ứng sự tươi tắn và lưu giữ các bạn tỉnh.)

 • Stimulant (noun): Chất kích thích

 • Stimulation (noun): Sự kích thích

5. Innovation: /ˌɪnəˈveɪʃən/ (noun): Đổi mới

Continuous innovation is essential for a company lớn stay competitive in the market.

(Sự thay đổi liên tiếp là vấn đề cần thiết nhằm một doanh nghiệp lớn rất có thể đối đầu và cạnh tranh vô thị ngôi trường.)

 • Innovative (adjective): Sáng tạo nên, thay đổi mới

 • Innovator (noun): Người sáng sủa tạo

6. Inspire: /ɪnˈspaɪər/ (verb): Truyền cảm hứng

Her story of perseverance and success inspired many young entrepreneurs.

(Câu chuyện về việc kiên trì và thành công xuất sắc của cô ý ấy vẫn truyền hứng thú mang lại nhiều người kinh doanh con trẻ.)

 • Inspiration (noun): Sự truyền cảm hứng

 • Inspirational (adjective): Có tính cảm hứng

7. Talented: /ˈtæləntɪd/ (adjective): Tài năng

She is a talented musician who can play multiple instruments with ease.

(Cô ấy là 1 nghệ sỹ tài năng rất có thể đùa nhiều nhạc cụ một cơ hội đơn giản dễ dàng.)

 • Talent (noun): Tài năng

 • Talentedly (adverb): Một cơ hội tài năng

8. Influential: /ˌɪnfluˈɛnʃəl/ (adjective): Có hình ảnh hưởng

His influential speeches have inspired positive change in society.

(Những bài xích tuyên bố sở hữu tác động của anh ấy ấy vẫn truyền hứng thú cho việc thay cho thay đổi tích đặc biệt vô xã hội.)

 • Influence (noun): Hình ảnh hưởng

 • Influencer (noun): Người sở hữu hình ảnh hưởng

9. Determined: /dɪˈtɜːrmɪnd/ (adjective): Quyết tâm

Despite facing many obstacles, she remained determined lớn achieve her goals.

(Mặc cho dù cần đương đầu với rất nhiều trở ngại, cô ấy vẫn quyết tâm nhằm đạt được tiềm năng của tôi.)

 • Determine (verb): Xác tấp tểnh, quyết định

 • Determination (noun): Sự quyết tâm

10. Gifted: /ˈɡɪftɪd/ (adjective): Tài năng

The school provides special programs for gifted students who excel in various subjects.

(Trường học tập hỗ trợ những lịch trình đặc biệt quan trọng mang lại những học viên tài năng khéo trong vô số môn học tập.)

 • Gift (noun): Món quà

 • Giftedness (noun): Trạng thái chiếm hữu thật nhiều tài năng, tài năng

11. Take advantage of st /teɪk ədˈvæntɪdʒ ʌv/ (phrase): Tận dụng điều gì đó

It's essential lớn take advantage of your skills and opportunities lớn succeed in life.

(Việc tận dụng tối đa tài năng và thời cơ của công ty là cần thiết nhằm thành công xuất sắc vô cuộc sống thường ngày.)

 • Advantageous (adjective): Có lợi, thuận lợi

 • Disadvantage (noun): Bất lợi

12. Devote /dɪˈvoʊt/ (verb): Hiến dưng, dành riêng không còn tâm huyết

She decided lớn devote her time and energy lớn helping those in need.

(Cô ấy ra quyết định dành riêng thời hạn và tích điện của tôi để giúp đỡ nâng những người dân cần thiết.)

 • Devotion (noun): Sự hiến dưng, lòng tận hiến

 • Devotedly (adverb): Một cơ hội tận tâm

13. Career /kəˈrɪr/ (noun): Sự nghiệp

Building a successful career often requires dedication and continuous learning.

(Xây dựng một sự nghiệp thành công xuất sắc thông thường yên cầu sự tận tụy và giao lưu và học hỏi liên tiếp.)

 • Careerist (noun): Người theo đuổi xua sự nghiệp

 • Career-oriented (adjective): Có phía nghiệp vụ

14. Starve for /stɑrv fɔr/ (phrase): Khao khát, thèm muốn

He has always starved for knowledge and never stopped learning.

(Anh ấy luôn luôn khát khao kỹ năng và ko khi nào ngừng giao lưu và học hỏi.)

 • Starvation (noun): Sự đói đói

 • Starving (adjective): Đói khát

15. Vow lớn V /vaʊ tuː/ (phrase): Tuyên thệ thực hiện điều gì đó

They vowed lớn protect the environment and reduce their carbon footprint.

(Họ vẫn tuyên thệ bảo đảm môi trường thiên nhiên và hạn chế lượng khí thải carbon của mình.)

 • Vow (noun): Lời tuyên thệ

 • Vow (verb): Tuyên thệ

16. The needy /ðə ˈniːdi/ (noun): Người nghèo nàn, người dân có nhu cầu

The charity organization provides assistance lớn the needy in the community.

(Tổ chức kể từ thiện hỗ trợ sự giúp sức cho tất cả những người nghèo nàn vô xã hội.)

 • Need (noun): Nhu cầu

 • Needy (adjective): Nghèo, cần thiết sự chung đỡ

17. Reveal /rɪˈviːl/ (verb): Tiết lộ, thực hiện sáng sủa tỏ

The detective was able lớn reveal the truth behind the mysterious disappearance.

(Thám tử vẫn rất có thể bật mí thực sự phía sau sự mất tích bí hiểm.)

 • Revelation (noun): Sự bật mí, sự sáng sủa tỏ

 • Revealing (adjective): Tiết lộ, thực hiện sáng sủa tỏ

18. Anonymous /əˈnɒnɪməs/ (adjective): Ẩn danh, ko nêu tên

The generous donor wished lớn remain anonymous and not be publicly recognized.

(Người hiến tặng phóng khoáng mong muốn lưu giữ ẩn danh và không thích được thừa nhận trước công bọn chúng.)

 • Anonymity (noun): Sự ẩn danh

 • Anonymously (adverb): Một cơ hội ẩn danh

19. Diagnose /ˈdaɪəɡnoʊz/ (verb): Chẩn đoán

The doctor will diagnose your condition and recommend a suitable treatment.

(Bác sĩ tiếp tục chẩn đoán hiện tượng của công ty và lời khuyên cách thức chữa trị tương thích.)

 • Diagnosis (noun): Sự chẩn đoán

 • Diagnostic (adjective): Liên quan tiền cho tới chẩn đoán

20. Charitable work /ˈʃærɪtəbl wɜrk/ (noun phrase): Công việc kể từ thiện

Many volunteers engage in charitable work lớn tư vấn underprivileged communities.

(Nhiều tự nguyện viên nhập cuộc vô việc làm kể từ thiện nhằm tương hỗ xã hội sở hữu thực trạng trở ngại.)

 • Charity (noun): Từ thiện, kể từ thiện học

 • Charitable (adjective): Có tính kể từ thiện

21. Pass away /pæs əˈweɪ/ (verb phrase): Qua đời

My grandfather passed away peacefully in his sleep.

(Ông nội của tôi vẫn khuất một cơ hội thanh thản vô giấc mộng của tôi.)

 • Passing (noun): Sự chuyền

 • Pass (verb): Qua, lên đường qua

22. To be awarded /tu ˈbi əˈwɔrdɪd/ (verb phrase): Được trao giải

She was awarded the Nobel Prize for her contributions lớn science.

(Cô ấy đã và đang được trao giải Nobel vì thế những góp phần của tôi vô nghành nghề dịch vụ khoa học tập.)

 • Award (noun): Giải thưởng

 • Award-winning (adjective): Đoạt giải

23. Amputate /ˈæmpjʊˌteɪt/ (verb): Cắt cụt, hạn chế bỏ

Sentence: The surgeon had lớn amputate the injured soldier's leg lớn save his life.

(Bác sĩ phẫu thuật cần hạn chế cụt chân của đấu sĩ bị thương nhằm cứu vãn mạng anh ấy.)

 • Amputation (noun): Sự hạn chế bỏ

 • Amputee (noun): Người bị hạn chế bỏ

24. Dedication /ˌdɛdɪˈkeɪʃən/ (noun): Sự tận tụy, sự cống hiến

Her dedication lớn her job earned her the respect of her colleagues.

(Sự tận tụy của cô ý ấy so với việc làm vẫn mang lại sự tôn trọng kể từ người cùng cơ quan.)

 • Dedicate (verb): Cống hiến

 • Dedicated (adjective): Tận tụy, cống hiến

25. Nominate /ˈnɑmɪˌneɪt/ (verb): Đề cử

The committee decided lớn nominate her as the next chairperson of the organization.

(Ủy ban ra quyết định đề cử cô ấy thực hiện quản trị tổ chức triển khai.)

 • Nomination (noun): Sự đề cử

 • Nominator (noun): Người đề cử

26. Initiate /ɪˈnɪʃiˌeɪt/ (verb): Khởi đầu, bắt đầu

She wanted lớn initiate a new project that would benefit the local community.

(Cô ấy mong muốn khởi điểm một dự án công trình mới nhất chất lượng tốt mang lại xã hội khu vực.)

 • Initiation (noun): Sự khởi đầu

 • Initiator (noun): Người khởi xướng

27. Suffer /ˈsʌfər/ (verb): Chịu đựng, gánh chịu

Many people suffer from allergies during the pollen season.

(Nhiều người cần Chịu đựng không phù hợp trong đợt phấn hoa.)

 • Suffering (noun): Sự nhức khổ

 • Sufferer (noun): Người Chịu đựng

28. Hardship /ˈhɑrdʃɪp/ (noun): Khó khăn, gian trá khổ

Despite the hardships they faced, the family remained resilient and hopeful.

(Mặc cho dù chúng ta cần đương đầu với những trở ngại, mái ấm gia đình vẫn lưu giữ sự kiên trì và mong muốn.)

 • Hard (adjective): Khó khăn, gian trá khổ

29. Perseverance /ˌpɜrsəˈvɪrəns/ (noun): Sự kiên trì, sự bền bỉ

Her perseverance in the face of adversity led lớn her eventual success.

(Sự kiên trì của cô ý ấy trước trở ngại vẫn dẫn đến việc thành công xuất sắc sau cùng.)

 • Persevere (verb): Kiên trì, bền bỉ

 • Persevering (adjective): Kiên trì, bền bỉ

30. Distinguished /dɪˈstɪŋɡwɪʃt/ (adjective): Nổi nhảy, xuất sắc

The professor was a distinguished scholar in the field of literature.

(Giáo sư là 1 học tập fake nổi trội vô nghành nghề dịch vụ văn học tập.)

 • Distinguish (verb): Phân biệt, thực hiện nổi bật

 • Distinguishedly (adverb): Một cơ hội xuất sắc

31. Reputation /ˌrɛpjəˈteɪʃən/ (noun): Danh tiếng

Her reputation as a talented artist has spread worldwide.

(Danh giờ của cô ý ấy như 1 nghệ sỹ tài năng vẫn mở rộng bên trên toàn trái đất.)

 • Repute (noun): Danh tiếng

 • Disrepute (noun): Sự rơi rụng danh tiếng

32. Make judgments /meɪk ˈʤʌdʒmənts/ (phrase): Đánh giá

It's important not lớn make judgments about people based solely on their appearance.

(Quan trọng là tránh việc nhận xét người dựa vào nước ngoài hình của mình.)

 • Judgmental (adjective): Có thái chừng tấn công giá

 • Non-judgmental (adjective): Không tấn công giá

33. Make criticisms /meɪk ˈkrɪtɪsɪzəmz/ (phrase): Khiển trách cứ, chỉ trích

Constructive feedback is better phàn nàn simply making criticisms without offering solutions.

(Phản hồi thi công chất lượng tốt rộng lớn là chỉ giản dị là khiển trách cứ tuy nhiên ko thể hiện biện pháp.)

 • Criticize (verb): Khiển trách cứ, chỉ trích

 • Critique (noun): Bài phê bình

34. Merit /ˈmɛrɪt/ (noun): Giá trị, xứng đáng

The promotion was based on merit and performance rather phàn nàn favoritism.

(Sự thăng tiến thủ dựa vào độ quý hiếm và hiệu suất chứ không hề phụ thuộc vào sự ưu tiên.)

 • Meritorious (adjective): Xứng xứng đáng, xứng đáng tuyên dương ngợi

 • Demerit (noun): Sự sai lầm đáng tiếc, điểm trừ

35. Bring sb up /brɪŋ ˈsʌmˌbʌp/ (phrase): Nuôi dạy dỗ, dạy dỗ ai đó

Her parents worked hard lớn bring her up with strong values and a good education.

(Bố u cô ấy vẫn thao tác chịu khó nhằm nuôi dạy dỗ cô ấy với những độ quý hiếm mạnh mẽ và tự tin và một sự dạy dỗ chất lượng tốt.)

 • Upbringing (noun): Sự nuôi dạy dỗ, giáo dục

 • Bring down (phrasal verb): Khiến ai ê thất bại, rơi rụng uy tín

36. Ambition /æmˈbɪʃən/ (noun): Sự tham ô vọng

His ambition lớn become a successful entrepreneur drove him lớn work tirelessly.

(Sự tham ô vọng của anh ấy ấy nhằm trở nên một người kinh doanh thành công xuất sắc vẫn xúc tiến anh ấy thao tác ko mệt rũ rời.)

 • Ambitious (adjective): Tham vọng

 • Ambitiously (adverb): Một cơ hội tham ô vọng

37. Achievement /əˈʧivmənt/ (noun): Thành tựu

Winning the championship was a significant achievement for the team.

(Việc giành chức vô địch là 1 trở thành tựu cần thiết so với team.)

 • Achieve (verb): Đạt được, trở thành tựu

 • Overachievement (noun): Sự đạt được rộng lớn nút hòng đợi

38. To be known for /tu bi noʊn fɔr/ (phrase): Nổi giờ về điều gì

She is known for her generosity and philanthropic efforts in the community.

(Cô ấy phổ biến về lòng phóng khoáng và những nỗ lực kể từ thiện vô xã hội.)

 • Known (adjective): Theo luồng thông tin có sẵn đến

 • Unknowingly (adverb): Một cơ hội ko biết

39. Prosperous family /ˈprɒs.pərəs ˈfæm.əl.i/ (noun phrase): mái ấm thịnh vượng

They come from a prosperous family with a long history of success in business.

(Họ tới từ một mái ấm gia đình phát đạt sở hữu lịch sử hào hùng lâu năm vô marketing.)

 • Prosperity (noun): Sự thịnh vượng

 • Prosperous (adjective): Thịnh vượng

40. Spark one’s imagination /spɑrk wʌnz ɪˌmædʒɪˈneɪʃən/ (phrase): Kích quí trí tưởng tượng của người nào đó

The beautiful artwork in the museum can spark anyone's imagination.

(Bức tranh giành đẹp nhất vô kho lưu trữ bảo tàng rất có thể kích ứng trí tưởng tượng của ngẫu nhiên ai.)

Phần kể từ vựng banh rộng

1. Biography /baɪˈɒɡrəfi/ (noun): Tiểu sử

The biography of the famous author provided insights into his life and inspirations.

(Cuốn tiểu truyện về người sáng tác phổ biến hỗ trợ ánh nhìn thâm thúy về cuộc sống và mối cung cấp hứng thú của ông.)

 • Biographical (adjective): Liên quan tiền cho tới tè sử

Biographer (noun): Người ghi chép tè sử

2. Autobiography /ɔːtəbaɪˈɒɡrəfi/ (noun): Tự truyện

Her autobiography detailed the challenges and triumphs of her life journey.

(Cuốn tự động truyện của cô ý ấy mô tả cụ thể những thử thách và thành công xuất sắc vô cuộc hành trình dài cuộc sống của cô ý.)

 • Autobiographical (adjective): Liên quan tiền cho tới tự động truyện

 • Autobiographer (noun): Người ghi chép tự động truyện

  Xem thêm: tài nguyên sinh vật

3. Memoir /ˈmemwɑr/ (noun): Hồi ký

The memoir of the war veteran offered a firsthand tài khoản of the battlefield.

(Cuốn hồi ký của cựu binh cuộc chiến tranh hỗ trợ một bạn dạng report thẳng về mặt trận.)

 • Memoirist (noun): Người ghi chép hồi ký

 • Memoiristic (adjective): Liên quan tiền cho tới hồi ký

4. Narrative /ˈnærətɪv/ (noun): Câu chuyện

The narrative of his life was filled with unexpected twists and turns.

(Câu chuyện về cuộc sống của anh ấy ấy tràn ngập những sự thay cho thay đổi và bất thần ko ngờ.)

 • Narration (noun): Sự kể chuyện

 • Narrate (verb): Kể chuyện

5. Achievements /əˈʧivmənts/ (noun): Thành tựu

His achievements in the field of science earned him international recognition.

(Những trở thành tựu của anh ấy ấy vô nghành nghề dịch vụ khoa học tập vẫn mang lại mang lại anh ấy sự thừa nhận quốc tế.)

 • Achieve (verb): Đạt được, trở thành tựu

 • Achievable (adjective): cũng có thể đạt được, khả thi

6. Anecdote /ˈænɪkdoʊt/ (noun): Chuyện lặt vặt, mẩu truyện ngắn

She shared an amusing anecdote from her childhood during the family gathering.

(Cô ấy share một mẩu truyện lặt vặt vui nhộn kể từ thời thơ ấu của tôi vô buổi tụ luyện mái ấm gia đình.)

 • Anecdotally (adverb): Một cơ hội dựa vào chuyện vặt

 • Anecdotist (noun): Người kể chuyện vặt

7. Reminiscence /ˌrɛməˈnɪsəns/ (noun): Sự hồi tưởng

The old man's reminiscences of his youth were filled with nostalgia.

(Sự hồi ức về tuổi tác con trẻ của những người con trai già nua tràn trề tương đối ức.)

 • Reminiscent (adjective): Gợi ghi nhớ, hồi tưởng

 • Reminisce (verb): Hồi tưởng

8. Chronicle /ˈkrɒnɪkl/ (noun): Sử sách, biên niên sử

The chronicle of the ancient civilization provided valuable insights into their culture.

(Sử sách về nền văn hóa truyền thống cổ truyền hỗ trợ ánh nhìn quý giá về văn hóa truyền thống của mình.)

 • Chronicler (noun): Người biên niên sử

 • Chronological (adjective): Theo trật tự thời gian

9. Recollection /ˌrɛkəˈlɛkʃən/ (noun): Sự ghi nhớ lại, hồi tưởng

Her recollection of the accident was vivid, and she could remember every detail.

(Sự hồi ức về tai nạn đáng tiếc của cô ý ấy đặc biệt chân thực, và cô ấy rất có thể ghi nhớ từng cụ thể.)

 • Recollect (verb): Nhớ lại, hồi tưởng

 • Unrecalled (adjective): Không thể ghi nhớ lại

10. Childhood /ˈʧaɪldˌhʊd/ (noun): Tuổi thơ

Her childhood memories were filled with laughter and innocence.

(Ký ức về tuổi tác thơ của cô ý ấy tràn giờ cười cợt và vô sáng sủa.)

 • Childish (adjective): Trẻ con cái, ngây thơ

 • Childlike (adjective): Giống con trẻ con cái, vô sáng

11. Journey /ˈʤɜrnɪ/ (noun): Hành trình

His journey from a small town lớn a big đô thị was a tale of determination and ambition.

(Hành trình của anh ấy ấy từ là một thị xã nhỏ cho tới một thành phố Hồ Chí Minh rộng lớn là 1 mẩu truyện về việc quyết tâm và tham ô vọng.)

 • Journeyer (noun): Người lên đường hành trình

 • Journeyman (noun): Người thợ thuyền thường xuyên nghiệp

12. Adventure /ədˈvɛnʧər/ (noun): Cuộc phiêu lưu

Their adventurous spirit led them lớn explore remote and exciting places.

(Tinh thần phiêu lưu của mình vẫn dẫn chúng ta tò mò những điểm xa vời xôi và thú vị.)

 • Adventurous (adjective): Thích phiêu lưu

 • Adventurously (adverb): Một cơ hội phiêu lưu

13. Legacy /ˈlɛɡəsi/ (noun): Di sản, gia sản kế tiếp thừa

The philanthropist's legacy of charitable work continued lớn benefit society.

(Di sản ở trong phòng kể từ thiện trong công việc kể từ thiện kế tiếp đưa đến quyền lợi mang lại xã hội.)

 • Legate (noun): Người được kế tiếp thừa

 • Legatee (noun): Người thụ quá di sản

14. Experience /ɪkˈspɪriəns/ (noun): Kinh nghiệm

Her experience as a nurse taught her compassion and empathy.

(Kinh nghiệm của cô ý ấy vô tầm quan trọng nó tá đã hỗ trợ cô ấy hiểu rõ sâu xa và đồng cảm.)

 • Experienced (adjective): Có kinh nghiệm

 • Inexperienced (adjective): Không sở hữu kinh nghiệm

15. Milestone /ˈmaɪlˌstoʊn/ (noun): Cột mốc quan tiền trọng

Graduating from college was a significant milestone in her life.

(Tốt nghiệp ĐH là 1 cột mốc cần thiết vô cuộc sống của cô ý.)

 • Milestone (adjective): Liên quan tiền cho tới cột mốc

16. Turning point /ˈtɜrnɪŋ pɔɪnt/ (noun): Điểm bùng phân phát, điểm quyết định

Meeting her mentor was a turning point in her career, leading lớn new opportunities.

(Việc chạm chán người chỉ dẫn của cô ý là 1 điểm ra quyết định vô sự nghiệp của cô ý, dẫn theo thời cơ mới nhất.)

 • Turn (verb): Quay, thay cho thay đổi hướng

 • Turnaround (noun): Sự thay cho thay đổi đột ngột

17. Reflection /rɪˈflɛkʃən/ (noun): Sự suy tư, sự phản chiếu

The retreat in the mountains provided a peaceful environment for self-reflection.

(Cuộc thoái lui vô núi hỗ trợ môi trường thiên nhiên yên lặng bình nhằm tự động suy tư.)

 • Reflective (adjective): Có tính phát minh, suy tư

 • Reflex (noun): Phản xạ

18. Personal history /ˈpɜrsənl ˈhɪstəri/ (noun phrase): Sử sách cá nhân

Learning about one's personal history can help with self-discovery.

(Tìm hiểu về sử sách cá thể rất có thể chung trong công việc tự động tò mò.)

 • Historical (adjective): Liên quan tiền cho tới lịch sử

 • Historian (noun): Nhà sử học

19. Life events /laɪf ɪˈvɛnts/ (noun phrase): Các sự khiếu nại vô cuộc đời

Celebrating life events such as weddings and graduations brings joy lớn families.

(Chào mừng những sự khiếu nại vô cuộc sống như đám hỏi và chất lượng tốt nghiệp đưa đến thú vui mang lại mái ấm gia đình.)

 • Eventful (adjective): Có nhiều sự kiện

 • Eventuality (noun): Tình huống, vụ việc ko hòng đợi

20. Struggles /ˈstrʌɡəlz/ (noun): Cuộc đánh nhau, khó khăn khăn

The struggles she faced in her early career only made her stronger and more determined.

(Những trận đánh đấu tuy nhiên cô ấy cần đương đầu ở đầu sự nghiệp chỉ thực hiện mang lại cô ấy mạnh mẽ và tự tin và quyết tâm rộng lớn.)

 • Struggle (verb): Chiến đấu, đối mặt

 • Struggling (adjective): Đang bắt gặp khó khăn khăn

Luyện tập

Bài 1: Nối kể từ với nghĩa tương thích.

Từ vựng

Ý nghĩa

1. Recollection

a. Danh tiếng

2. Ambition

b. Khó khăn, gian trá khổ

3. Reputation

c. Sự tham ô vọng

4. Hardship

d. Sự ghi nhớ lại, hồi tưởng

5. Dedication

e. Sự tận tụy, sự cống hiến

Bài 2: Điền kể từ vô dù trống

recollect

vow

advantage

influential

impact

inspire

legacy

diagnose

wavered

devote

passed

needy

1. Despite the challenges she faced, her determination never ………………, and she achieved her goals.

2. His groundbreaking research in medicine had a great ……………… on improving healthcare worldwide.

3. Her story of overcoming adversity continues lớn ……………… people lớn pursue their dreams.

4. As a respected professor, she was highly ……………… in shaping the minds of her students.

5. He decided lớn take ……………… of the opportunity lớn study abroad and expand his horizons.

6. She decided lớn ……………… her life lớn helping underprivileged children access quality education.

7. They made a solemn ……………… lớn tư vấn each other through thick and thin in their marriage.

8. The charity organization provides food and shelter lớn the ……………… in the community.

9. The doctor was able lớn ……………… the patient's condition and prescribe the appropriate treatment.

10. Despite his illness, he continued lớn smile until he peacefully ……………… away surrounded by loved ones.

Bài 3: Đặt câu với những kể từ sau đây

 1. To be awarded

 2. Dedication

 3. Nominate

 4. Initiate

 5. Perseverance

 6. Reputation

 7. Make judgments

 8. Ambition

 9. Spark one’s imagination

 10. Legacy

Đáp án

Bài 1: Nối kể từ với nghĩa tương thích.

1 - d

2 - c

3 - a

4 - b

5 - e

Bài 2: Điền kể từ vô dù trống

recollect

vow

advantage

influential

impact

inspire

legacy

diagnose

wavered

devote

passed

needy

1. Despite the challenges she faced, her determination never ………………, and she achieved her goals.

 • Đáp án: wavered

 • Giải thích: “waver” (verb) Tức là ko lung lúc lắc, ko lúc lắc động. Khi bịa đặt vô toàn cảnh câu bên trên, câu sở hữu nghĩa tương thích là: Bất chấp những trở ngại (the challenges) cô ấy cần đương đầu (faced), sự quyết tâm (determination) của cô ý ấy ko khi nào giao động, và cô ấy vẫn đạt được những tiềm năng (achieved her goals) của tôi.

2. His groundbreaking research in medicine had a great ……………… on improving healthcare worldwide.

 • Đáp án: impact

 • Giải thích: “impact” (noun) Tức là mức độ tác động, ở trong cụm “have a great impact on somebody/ something” (có mức độ tác động rộng lớn cho tới ai/ kiểu gì). Khi bịa đặt vô toàn cảnh câu bên trên, câu sở hữu nghĩa tương thích là: Sự nghiên cứu và phân tích đột huỷ (groundbreaking research) vô nghành nghề dịch vụ nó học tập (medicine) của anh ấy ấy vẫn sở hữu tác dụng rộng lớn so với việc nâng cao đỡ đần sức mạnh (healthcare) bên trên toàn thế giới.

3. Her story of overcoming adversity continues lớn ……………… people lớn pursue their dreams.

 • Đáp án: inspire

 • Giải thích: “inspire” (verb) Tức là truyền hứng thú. Khi bịa đặt vô toàn cảnh câu bên trên, câu sở hữu nghĩa tương thích là: Câu chuyện về sự vượt lên trở ngại (overcoming adversity) của cô ý ấy vẫn kế tiếp truyền hứng thú mang lại người xem theo đuổi xua (pursue) ước mơ của mình.

4. As a respected professor, she was highly ……………… in shaping the minds of her students.

 • Đáp án: influential

 • Giải thích: “Influential” (adjective) Tức là sở hữu tác động. Khi bịa đặt vô toàn cảnh câu bên trên, câu sở hữu nghĩa tương thích là: Là một GS được tôn trọng (respected professor), cô ấy vẫn sở hữu sự tác động rộng lớn trong công việc tạo hình trí tuệ (shaping the minds) của những học viên của tôi.

5. He decided lớn take ……………… of the opportunity lớn study abroad and expand his horizons.

 • Đáp án: advantage

 • Giải thích: “advantage” (noun) Tức là quyền lợi tuy vậy lúc đặt vô cụm “Take advantage of something”, cụm này đem tức là tận dụng tối đa vật gì. Khi bịa đặt vô toàn cảnh câu bên trên, câu sở hữu nghĩa tương thích là: Anh ấy ra quyết định tận dụng tối đa thời cơ (opportunity) nhằm du học tập (study abroad) và không ngừng mở rộng kỹ năng của tôi (expand his horizons)

6. She decided lớn ……………… her life lớn helping underprivileged children access quality education.

 • Đáp án: devote

 • Giải thích: “devote”(verb) Tức là góp sức . Khi bịa đặt vô toàn cảnh câu bên trên, câu sở hữu nghĩa tương thích là: Cô ấy ra quyết định hiến dưng cả cuộc sống bản thân để giúp đỡ nâng trẻ nhỏ sở hữu thực trạng trở ngại (underprivileged children) tiếp cận (access) dạy dỗ quality (quality education).

7. They made a solemn ……………… lớn tư vấn each other through thick and thin in their marriage.

 • Đáp án: vow

 • Giải thích: “vow”(verb) Tức là câu nói. thề thốt. Khi bịa đặt vô toàn cảnh câu bên trên, câu sở hữu nghĩa tương thích là: Họ vẫn trang trọng thề thốt (solemn vow) tiếp tục tương hỗ cho nhau vượt lên trở ngại (thick and thin) vô cuộc hôn nhân gia đình của tôi.

8. The charity organization provides food and shelter lớn the ……………… in the community.

 • Đáp án: needy

 • Giải thích: “needy”(noun) Tức là những người dân cần thiết giúp sức. Khi bịa đặt vô toàn cảnh câu bên trên, câu sở hữu nghĩa tương thích là: Tổ chức kể từ thiện (charity organization) hỗ trợ thực phẩm và điểm ở (shelter) cho tất cả những người nghèo nàn vô xã hội.

9. The doctor was able lớn ……………… the patient's condition and prescribe the appropriate treatment.

 • Đáp án: diagnose

 • Giải thích: “diagnose” (verb) Tức là chẩn đoán. Khi bịa đặt vô toàn cảnh câu bên trên, câu sở hữu nghĩa tương thích là: Bác sĩ vẫn rất có thể chẩn đoán bệnh tình của người mắc bệnh (patient's condition) và bốc thuốc (prescribe) chữa trị tương thích.

10. Despite his illness, he continued lớn smile until he peacefully ……………… away surrounded by loved ones.

 • Đáp án: passed

 • Giải thích: “pass away” Tức là khuất. Khi bịa đặt vô toàn cảnh câu bên trên, câu sở hữu nghĩa tương thích là: Mặc cho dù bị căn bệnh (illness), anh ấy vẫn kế tiếp mỉm cười cợt cho tới khi anh ấy yên lặng bình khuất, được xung quanh vì chưng người thân trong gia đình yêu thương.

Bài 3: Đặt câu với những kể từ sau đây

 1. To be awarded: She worked tirelessly for years and was finally awarded the Nobel Prize for her groundbreaking research.

Cô vẫn thao tác chịu khó trong vô số năm và sau cùng đã và đang được trao giải Nobel mang lại công trình xây dựng nghiên cứu và phân tích đột huỷ của tôi.

 1. Dedication: His dedication lớn the project was evident in the high-quality work he produced.

Sự tận tụy của anh ấy so với dự án công trình được thể hiện tại rõ ràng qua loa việc làm rất tốt tuy nhiên anh vẫn tiến hành.

 1. Nominate: The committee decided lớn nominate her as the candidate for the prestigious leadership position.

Hội đồng ra quyết định đề cử cô ấy thực hiện ứng viên mang lại địa điểm chỉ đạo khét tiếng.

 1. Initiate: She pressed the red button lớn initiate the launch sequence, setting the countdown in motion.

Cô nhấn nút red color nhằm chính thức trình tự động phóng, chính thức kiểm điểm ngược.

 1. Perseverance: Despite facing numerous setbacks, her unwavering perseverance led her lớn achieve her long-term goals.

Mặc cho dù bắt gặp nhiều trở ngại, sự kiên trì ko khi nào thay đổi của cô ý vẫn dẫn cô đạt được tiềm năng lâu dài của tôi.

 1. Reputation: His impeccable work ethic and integrity earned him a stellar reputation in the business world.

Đạo đức thao tác ko tì vết và tính chân thực của anh ấy vẫn mang lại mang lại anh khét tiếng khéo vô trái đất marketing.

 1. Make judgments: It's important not lớn make snap judgments about people based solely on their appearance.

Quan trọng là tránh việc nhận xét người dựa vào nước ngoài hình của mình.

 1. Ambition: Her ambition lớn become a successful entrepreneur led her lớn take calculated risks and pursue her dreams.

Sự tham ô vọng của cô ý nhằm trở nên một người kinh doanh thành công xuất sắc vẫn dẫn cô tấn công thay đổi khủng hoảng rủi ro đo lường và tính toán và theo đuổi xua ước mơ của tôi.

 1. Spark one’s imagination: The colorful illustrations in the book were designed lớn spark children's imaginations and creativity.

Những minh họa tràn sắc tố vô cuốn sách được design nhằm khơi khêu trí tưởng tượng và phát minh của trẻ nhỏ.

 1. Legacy: The artist left behind a remarkable legacy of paintings that continue lớn inspire generations of artists.

Họa sĩ nhằm lại một di tích xứng đáng quá bất ngờ về tranh giành vẽ, vẫn kế tiếp truyền hứng thú mang lại nhiều mới nghệ sỹ.

Tổng kết

Trên đó là tổ hợp không thiếu thốn, cụ thể những kể từ vựng mang lại Unit 1: Life stories vô SGK Tiếng Anh Global success lớp 12. Mong rằng qua loa trên đây người học tập rất có thể xem thêm và áp dụng chất lượng tốt vô quy trình học hành.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thảo

Xem thêm: bài văn miêu tả đồ vật

Xem tiếp: Từ vựng giờ Anh 12 Unit 2


Tài liệu tham ô khảo

Hoàng, Văn Vân. Tiếng Anh 12 - Global Success. NXB Giáo Dục VN.