toán lớp 5 trang 16, 17

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 16, 17

Video chỉ dẫn giải

Tính:

a) \( \dfrac{7}{9}×\dfrac{4}{5}\)                      

b) \( 2\dfrac{1}{4}×3\dfrac{2}{5}\)     

c) \( \dfrac{1}{5}:\dfrac{7}{8}\)                        

d) \( 1\dfrac{1}{5}:1\dfrac{1}{3}\) 

Phương pháp giải:

- Đổi những lếu số về trở nên phân số, tiếp sau đó tiến hành phép tắc nhân, phân tách nhị phân số như thường thì.

- Muốn nhân nhị phân số tao lấy tử số nhân với tử số, khuôn số nhân với khuôn số.

- Muốn phân tách nhị phân số tao lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhị hòn đảo ngược.

Lời giải chi tiết:

a) \( \dfrac{7}{9}×\dfrac{4}{5}\) \( =\dfrac{7×4}{9×5}=\dfrac{28}{45}\) ;

b) \( 2\dfrac{1}{4}×3\dfrac{2}{5}\) \( =\dfrac{9}{4}×\dfrac{17}{5}=\dfrac{153}{20}\) ;

c) \( \dfrac{1}{5}:\dfrac{7}{8}\) \( =\dfrac{1}{5}×\dfrac{8}{7}=\dfrac{8}{35}\) ;

d) \( 1\dfrac{1}{5}:1\dfrac{1}{3}\) \( =\dfrac{6}{5}:\dfrac{4}{3}=\dfrac{6}{5}×\dfrac{3}{4}=\dfrac{18}{20}=\dfrac{9}{10}\). 

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tìm \(x\):

a) \(x + \dfrac{1}{4} =  \dfrac{5}{8};\)             

b) \(x - \dfrac{3}{5} =  \dfrac{1}{10};\)

c) \(x  \times \dfrac{2}{7} = \dfrac{6}{11};\)           

d) \(x :  \dfrac{3}{2} =  \dfrac{1}{4}.\)

Phương pháp giải:

Xác ấn định tầm quan trọng của \(x\) nhập phép tắc tính rồi tiến hành theo đuổi những quy tắc đang được học:

- Muốn lần số hạng không biết tao lấy tổng trừ cút số hạng đang được biết.

- Muốn lần số bị trừ tao lấy hiệu cùng theo với số trừ.

- Muốn lần quá số không biết tao lấy tích phân tách mang lại quá số đang được biết.

- Muốn lần số bị phân tách tao lấy thương nhân với số phân tách.

Lời giải chi tiết:

a) \(x +  \dfrac{1}{4} =  \dfrac{5}{8}\)                                         

   \( x =  \dfrac{5}{8} -  \dfrac{1}{4}\) 

   \( x =  \dfrac{5}{8} -  \dfrac{2}{8}\)                     

   \( x =  \dfrac{3}{8}\)                                   

b) \(x -  \dfrac{3}{5} =  \dfrac{1}{10}\)

    \(x =   \dfrac{1}{10} + \dfrac{3}{5}\)

   \(x =   \dfrac{1}{10} + \dfrac{6}{10}\)

   \(x =  \dfrac{7}{10}\)

c) \(x   \times \dfrac{2}{7} =  \dfrac{6}{11}\)                        

   \(x = \dfrac{6}{11} :  \dfrac{2}{7}\)                                

   \( x =  \dfrac{6}{11}\times \dfrac{7}{2}\) 

   \(x =  \dfrac{42}{22}\)                     

   \(x =  \dfrac{21}{11}\)

d) \(x :  \dfrac{3}{2} =  \dfrac{1}{4}\)

    \(x =  \dfrac{1}{4}\times \dfrac{3}{2}\)

    \(x =  \dfrac{3}{8}\)

Bài 3

Xem thêm: soạn văn nghị luận về một tư tưởng đạo lí

Video chỉ dẫn giải

Viết những số đo phỏng lâu năm (theo mẫu):

a) 2m 15cm                          

b) 1m 75cm

c) 5m 36 cm                         

d) 8m 8cm

Mẫu:  2m 15cm = 2m + \( \dfrac{15}{100}\)m = \( 2\dfrac{15}{100}\)m

Phương pháp giải:

Áp dụng cơ hội đổi: 1m = 100cm, hoặc 1cm = \( \dfrac{1}{100}\)m.

Lời giải chi tiết:

b) 1m 75cm = 1m + \( \dfrac{75}{100}\)m = \( 1\dfrac{75}{100}\)m;

c) 5m 36 centimet = 5m + \( \dfrac{36}{100}\)m = \( 5\dfrac{36}{100}\)m;

d) 8m 8cm = 8m + \( \dfrac{8}{100}\)m = \( 8\dfrac{8}{100}\)m.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Khoanh tròn xoe nhập chữ bịa trước câu vấn đáp đúng:

Một mảnh đất nền hình chữ nhật độ dài rộng như hình vẽ sau đây.

Sau khi bới ao và thực hiện căn nhà thì diện tích S phần khu đất còn sót lại là:

A. 180 m2                                   

B. 1400 m2

C. 1800 m2                                 

D. 2000 m2

Phương pháp giải:

- Diện tích mảnh đất nền vì thế diện tích S hình chữ nhật đem chiều lâu năm 50m và chiều rộng lớn 40m. Để tính diện tích S mảnh đất nền tao lấy chiều lâu năm nhân với chiều rộng lớn.

- Diện tích thực hiện căn nhà vì thế diện tích S hình chữ nhật đem chiều lâu năm 20m và chiều rộng lớn 10m. 

- Diện tích thực hiện ao vì thế diện tích S hình vuông vắn có tính lâu năm cạnh là 20m. Để tính diện tích S bới ao tao lấy cạnh nhân với cạnh.

- Diện tích phần khu đất còn sót lại = diện tích S mảnh đất nền - (diện tích bới ao + diện tích S thực hiện nhà).

Lời giải chi tiết:

Chiều lâu năm mảnh đất nền là:

             10 x 5 = 50 (m) 

Chiều rộng lớn mảnh đất nền là:

             10 x 4 = 40 (m)

Diện tích mảnh đất nền là:

            50 x 40 = 2000 (\(m^2\))

Chiều lâu năm căn nhà là:

            10 x 2 = đôi mươi (m)

Chiều rộng lớn căn nhà là:

            10 x 1 = 10 (m)

Diện tích căn nhà là:

            đôi mươi x 10 = 200 (\(m^2\))

Ao hình vuông vắn đem cạnh lâu năm là: 

            10 x 2 = đôi mươi (m)

Diện tích ao là:

            đôi mươi x đôi mươi = 400 (\(m^2\))

Xem thêm: bánh cuốn ngon hà nội

Diện tích phần khu đất còn sót lại là:

           2000 - (400 + 200) = 1400 (\(m^2\))

Khoanh nhập B.