toán lớp 5 quãng đường

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 quãng đường

Video chỉ dẫn giải

Một ca nô lên đường với véc tơ vận tốc tức thời \(15,2km/\)giờ. Tính quãng lối đi được của ca nô vô \(3\) giờ.

Phương pháp giải:

Muốn tính quãng lối tao lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời hạn.

                            \(s = v × t\)

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Vận tốc: 15,2 km/giờ

Thời gian: 3 giờ

Quãng đường: ...km?

Bài giải

Quãng lối đi được của ca nô vô \(3\) giờ là:

\(15,2 × 3 = 45,6\; (km)\) 

          Đáp số: \(45,6km\).

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Một người lên đường xe đạp điện vô \(15\) phút với véc tơ vận tốc tức thời \(12,6 km/\)giờ. Tính quãng lối đi được của những người cơ.

Phương pháp giải:

- Đổi số đo thời hạn lịch sự đơn vị chức năng giờ.

- Tính quãng lối tao lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời hạn.

                           \(s = v \times t\)

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Thời gian: 15 phút

Vận tốc: 12,6km/giờ

Quãng đường: ...km?

Đổi \(15\) phút \(= 0,25\) giờ.

Quãng lối đi được của xe đạp điện là:

 \(12,6 × 0,25 = 3,15\;(km)\)

                  Đáp số: \(3,15km\).

Bài 3

Xem thêm: soạn văn 8 bài liên kết các đoạn văn trong văn bản

Video chỉ dẫn giải

Một xe cộ máy lên đường kể từ A khi 8 giờ đôi mươi phút với véc tơ vận tốc tức thời 42km/giờ, cho tới B khi 11 giờ. Tính phỏng lâu năm quãng lối AB.

Phương pháp giải:

- Tính thời hạn xe cộ máy lên đường kể từ A cho tới B = thời hạn khi cho tới B - thời hạn lên đường kể từ A.

- Đổi thành quả vừa phải tìm ra lịch sự số đo với đơn vị chức năng là giờ.

- Tính quãng lối tao lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời hạn.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Đi kể từ A: 8 giờ đôi mươi phút

Đến B: 11 giờ

Vận tốc 42km/giờ

Quãng lối AB: ....?

Bài giải

Xe máy lên đường kể từ A cho tới B không còn số thời hạn là : 

       11 giờ – 8 giờ đôi mươi phút = 2 tiếng 40 phút

Đổi: 2 tiếng 40 phút = \(2\dfrac{40}{60}\) giờ = \(2\dfrac{2}{3}\) giờ = \(\dfrac{8}{3}\) giờ.

Độ lâu năm quãng lối AB là :

                  42 × \( \dfrac{8}{3}\) = 112 (km)

                                    Đáp số: 112km.

Lý thuyết

a) Bài toán 1: Một xe hơi lên đường vô 4 giờ với véc tơ vận tốc tức thời 42,5km/giờ. Tính quãng lối đi được của xe hơi.

Bài giải:

Quãng lối xe hơi lên đường được vô 4 giờ là:

42,5 × 4 = 170 (km)

                    Đáp số: 170km.

Nhận xét: Để tính quãng lối xe hơi lên đường được tao lấy quãng lối xe hơi lên đường được trong một giờ hoặc véc tơ vận tốc tức thời của xe hơi nhân với thời hạn lên đường.

Muốn tính quãng lối tao lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời hạn.

Ta có:        \(s = v \times  t\)

b) Bài toán 2 : Một người lên đường xe đạp điện với véc tơ vận tốc tức thời 12km/giờ vô 2 tiếng một phần hai tiếng. Tính quãng lối người này đã lên đường được.

Bài giải:

2 giờ một phần hai tiếng = 2,5 giờ

Xem thêm: tiêu điểm của parabol

Quãng lối người này đã lên đường được là:

12 × 2,5 = 30 (km)

                    Đáp số: 30km.