toán lớp 4 trang 117

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 117

Video chỉ dẫn giải

Quy đồng khuôn số những phân số:

a) \( \displaystyle{1 \over 6}\) và \( \displaystyle{4 \over 5}\) ;      \( \displaystyle{{11} \over {49}}\) và \( \displaystyle{8 \over 7}\);       \( \displaystyle{{12} \over 5}\) và \( \displaystyle{5 \over 9}\);

b) \( \displaystyle{5 \over 9}\) và \( \displaystyle{7 \over {36}}\)  ;   \( \displaystyle{{47} \over {100}}\) và \( \displaystyle{{17} \over {25}}\) ;    \( \displaystyle{4 \over 9}\) và \( \displaystyle{5 \over 8}\).

Phương pháp giải:

Khi quy đồng khuôn số nhì phân số hoàn toàn có thể thực hiện như sau:

- Lấy tử số và khuôn số của phân số loại nhất nhân với khuôn số của phân số loại nhì.

- Lấy tử số và khuôn số của phân số loại nhì nhân với khuôn số của phân số loại nhất.

Lời giải chi tiết:

a) \( \displaystyle{1 \over 6} = {{1 \times 5} \over {6 \times 5}} = {5 \over {30}};\,\,\,\,{4 \over 5} = {{4 \times 6} \over {5 \times 6}} = {{24} \over {30}}\)

Vậy quy đồng khuôn số nhì phân số \( \displaystyle{1 \over 6}\) và \( \displaystyle{4 \over 5}\) được nhì phân số \( \displaystyle{5 \over {30}}\) và \( \displaystyle {{24} \over {30}}\).

+) Giữ nguyên vẹn phân số \( \displaystyle{{11} \over {49}}\) \(\displaystyle;\,\,\,\,{8 \over 7} = {{8 \times 7} \over {7 \times 7}} = {{56} \over {49}}\)

Vậy quy đồng khuôn số nhì phân số \( \displaystyle{{11} \over {49}}\) và \( \displaystyle{8 \over 7}\) được nhì phân số \( \displaystyle{{11} \over {49}}\) và \( \displaystyle {{56} \over {49}}\).

+) \( \displaystyle{{12} \over 5} = {{12 \times 9} \over {5 \times 9}} = {{108} \over {45}};\) \( \displaystyle\,\,\,\,{5 \over 9} = {{5 \times 5} \over {9 \times 5}} = {{25} \over {45}}\)

Vậy quy đồng khuôn số nhì phân số \( \displaystyle{{12} \over 5}\) và \( \displaystyle{5 \over 9} \) được nhì phân số \( \displaystyle{{108} \over {45}}\) và \( \displaystyle {{25} \over {45}}\).

b) \( \displaystyle{5 \over 9} = {{5 \times 4} \over {9 \times 4}} = {{20} \over {36}};\)   giữ nguyên vẹn phân số \( \displaystyle{7 \over {36}}\).

Vậy quy đồng khuôn số nhì phân số \( \displaystyle{5 \over 9} \) và \( \displaystyle{7 \over {36}}\) được nhì phân số \( \displaystyle {{20} \over {36}}\) và \( \displaystyle {7 \over {36}}\).

+) Giữ nguyên vẹn phân số\( \displaystyle{{47} \over {100}};\) \( \displaystyle \,\,\,\,{{17} \over {25}} = {{17 \times 4} \over {25 \times 4}} = {{68} \over {100}}\).

Vậy quy đồng khuôn số nhì phân số \( \displaystyle{{47} \over {100}}\) và \( \displaystyle{{17} \over {25}}\) được nhì phân số \( \displaystyle{{47} \over {100}}\) và \( \displaystyle  {{68} \over {100}}\).

+) \( \displaystyle{4 \over 9} = {{4 \times 8} \over {9 \times 8}} = {{32} \over {72}};\,\,\,\,\,{5 \over 8} = {{5 \times 9} \over {8 \times 9}} = {{45} \over {72}}\)

Vậy quy đồng khuôn số nhì phân số \( \displaystyle{4 \over 9}\) và \( \displaystyle{5 \over 8}\) được nhì phân số \( \displaystyle {{32} \over {72}}\) và \( \displaystyle {{45} \over {72}}\).

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

a) Hãy viết \( \displaystyle{3 \over 5}\) và \(2\) trở nên nhì phân số đều sở hữu khuôn số là \(5\).

b) Hãy viết lách \(5\) và \( \displaystyle{5 \over 9}\) trở nên nhì phân số đều sở hữu khuôn số là \(9;\) là \(18\). 

Phương pháp giải:

a) Viết \(2\) bên dưới dạng phân số đem khuôn số là \(1\), tiếp sau đó nhân cả tử và khuôn của phân số này với 5.

b) Viết \(5\) bên dưới dạng phân số đem khuôn số là \(1\), tiếp sau đó quy đồng khuôn số theo lần lượt là 9, 18.

Lời giải chi tiết:

a) Giữ nguyên vẹn phân số \( \displaystyle{3 \over 5}\);         \( \displaystyle2 = {2 \over 1} = {{2 \times 5} \over {1 \times 5}} = {{10} \over 5}\)

b) \( \displaystyle5 = {5 \over 1} = {{5 \times 9} \over {1 \times 9}} = {{45} \over 9}\);         giữ nguyên vẹn phân số \( \displaystyle{5 \over 9}\).

\( \displaystyle5 = {5 \over 1} = {{5 \times 18} \over {1 \times 18}} = {{90} \over {18}};\)     \( \displaystyle\,\,\,{5 \over 9} = {{5 \times 2} \over {9 \times 2}} = {{10} \over {18}}\).

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Quy đồng khuôn số những phân số (theo mẫu) :

Xem thêm: lòng vị tha là gì

Mẫu: Quy đồng khuôn số những phân số: \( \displaystyle{1 \over 2};{1 \over 3}\) và \( \displaystyle{2 \over 5}\).

Ta đem : 

\( \displaystyle\eqalign{& {1 \over 2} = {{1 \times 3 \times 5} \over {2 \times 3 \times 5}} = {{15} \over {30}};  \cr& {1 \over 3} = {{1 \times 2 \times 5} \over {3 \times 2 \times 5}} = {{10} \over {30}}; \cr & {2 \over 5} = {{2 \times 2 \times 3} \over {5 \times 2 \times 3}} = {{12} \over {30}}. \cr} \)

Vậy quy đồng khuôn số những phân số \( \displaystyle{1 \over 2};{1 \over 3};{3 \over 5}\) được \( \displaystyle{{15} \over {30}};{{10} \over {30}};{{12} \over {30}}.\)

a) \( \displaystyle{1 \over 3};{1 \over 4}\) và \( \displaystyle{4 \over 5}\);               b) \( \displaystyle{1 \over 2};{2 \over 3}\) và \( \displaystyle{3 \over 4}\)

Phương pháp giải:

Khi quy đồng khuôn số tía phân số hoàn toàn có thể thực hiện như sau:

- Lấy tử số và khuôn số của phân số loại nhất nhân với tích của khuôn số của phân số loại nhì và khuôn số của phân số loại tía.

- Lấy tử số và khuôn số của phân số loại nhì nhân với tích của khuôn số của phân số loại nhất và khuôn số của phân số loại tía.

- Lấy tử số và khuôn số của phân số loại tía nhân với tích của khuôn số của phân số loại nhất và khuôn số của phân số loại nhì. 

Lời giải chi tiết:

a) 

\( \displaystyle\eqalign{
& {1 \over 3} = {{1 \times 4 \times 5} \over {3 \times 4 \times 5}} = {{20} \over {60}};  
\cr & {1 \over 4} = {{1 \times 3 \times 5} \over {4 \times 3 \times 5}} = {{15} \over {60}}; \cr 
& {4 \over 5} = {{4 \times 3 \times 4} \over {5 \times 3 \times 4}} = {{48} \over {60}}. \cr} \)

Vậy quy đồng khuôn số những phân số \( \displaystyle{1 \over 3};{1 \over 4};{4 \over 5}\) được \( \displaystyle{{20} \over {60}};{{15} \over {60}};{{48} \over {60}}.\)

b)  

\( \displaystyle\eqalign{
& {1 \over 2} = {{1 \times 3 \times 4} \over {2 \times 3 \times 4}} = {{12} \over {24}}; 
\cr & {2 \over 3} = {{2 \times 2 \times 4} \over {3 \times 2 \times 4}} = {{16} \over {24}}; \cr 
& {3 \over 4} = {{3 \times 2 \times 3} \over {4 \times 2 \times 3}} = {{18} \over {24}}. \cr} \)

Vậy quy đồng khuôn số những phân số \( \displaystyle {1 \over 2};{2 \over 3};{3 \over 4}\) được \( \displaystyle{{12} \over {24}};{{16} \over {24}};{{18} \over {24}}.\)

Hoặc :

\( \displaystyle\eqalign{
& {1 \over 2} = {{1 \times 6} \over {2 \times 6}} = {{6} \over {12}}; 
\cr & {2 \over 3} = {{2 \times  4} \over {3 \times 4}} = {{8} \over {12}}; \cr 
& {3 \over 4} = {{3 \times 3} \over {4 \times 3}} = {{9} \over {12}}. \cr} \)

Vậy quy đồng khuôn số những phân số \( \displaystyle {1 \over 2};{2 \over 3};{3 \over 4}\) được \( \displaystyle{{6} \over {12}};{{8} \over {12}};{{9} \over {12}}.\)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Viết những phân số theo lần lượt bằng \( \displaystyle{7 \over {12}};{{23} \over {30}}\) và đem khuôn số công cộng là \(60\).

Phương pháp giải:

Ta có: \(60 : 12 = 5\) và \(60:30 = 2 \). Do bại tao viết lách phân số \(\dfrac{7}{12} \) trở nên phân số đem khuôn số là \(60\) bằng phương pháp nhân cả tử số và khuôn số với \(5\); viết lách phân số \(\dfrac{23}{30}\) thành phân số đem khuôn số là \(60\) bằng phương pháp nhân cả tử số và khuôn số với \(2\).

Lời giải chi tiết:

\( \displaystyle\eqalign{
& {7 \over {12}} = {{7 \times 5} \over {12 \times 5}} = {{35} \over {60}}; \cr 
& {{23} \over {30}} = {{23 \times 2} \over {30 \times 2}} = {{46} \over {60}}. \cr} \)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Tính (theo mẫu) :

a) \( \displaystyle{{15 \times 7} \over {30 \times 11}};\)                 b) \( \displaystyle{{4 \times 5 \times 6} \over {12 \times 15 \times 9}};\)               c)\( \displaystyle{{6 \times 8 \times 11} \over {33 \times 16}}\)

Mẫu :  \( \displaystyle{{15 \times 7} \over {30 \times 11}} = {{\not{15} \times 7} \over {\not{15} \times 2 \times 11}} = {7 \over {22}}.\)

Phương pháp giải:

Phân tích tử số và khuôn số kết quả của những quá số, tiếp sau đó theo lần lượt phân chia nhẩm tích ở tử số và tích ở khuôn số cho những quá số công cộng.

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: phim cách mạng tình yêu thuyết minh

b) \( \displaystyle{{4 \times 5 \times 6} \over {12 \times 15 \times 9}} = {{\not{4} \times \not{5} \times \not{3} \times 2} \over {\not{4} \times \not{3} \times 3 \times \not{5} \times 9}}\) \(\displaystyle = {2 \over {27}}.\)

c) \( \displaystyle{{6 \times 8 \times 11} \over {33 \times 16}} = {{\not{2} \times \not{3} \times \not{8} \times \not{11}} \over {\not{3} \times \not{11} \times \not{8} \times \not{2}}} = 1.\)

Loigiaihay.com