toán lớp 4 trang 108

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, coi online sgk lớp 5 mới mẻ không thiếu thốn những môn

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 108

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Viết thương của từng phép tắc phân chia sau bên dưới dạng phân số: 

          \( 7 : 9\; ; \quad    5 : 8\;; \quad    6 : 19  \;;  \quad    1 : 3 \).

Phương pháp giải:

Thương của phép tắc phân chia số đương nhiên (khác \(0\)) rất có thể viết lách trở nên một phân số, tử số là số bị phân chia và khuôn số là số phân chia.

Lời giải chi tiết:

\(  7 : 9 = \displaystyle {7 \over 9}\) ;                          \(5 : 8 = \displaystyle {5 \over 8}\) ; 

\(6 : 19 = \displaystyle {6 \over 19}\);                       \(1 : 3 = \displaystyle {1 \over 3}\) .

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Viết bám theo khuôn :

Mẫu:  \(24 : 8 = \displaystyle {24 \over 8} = 3\) 

\(36 : 9\;;  \quad     88: 11\;; \quad    0 : 5\;; \quad    7 : 7 \).

Phương pháp giải:

Viết phép tắc phân chia bên dưới dạng phân số rồi tính độ quý hiếm của phân số cơ.

Lời giải chi tiết:

\(36 : 9 = \displaystyle {36 \over 9} = 4\) ;                \( 88 : 11 = \displaystyle {88 \over 11} = 8 \);

\(0: 5 = \displaystyle {0 \over 5} = 0\) ;                     \(7 : 7 = \displaystyle {7 \over 7} = 1\).

Bài 3

Xem thêm: to mau sieu nhan

Video chỉ dẫn giải

a) Viết từng số đương nhiên bên dưới dạng một phân số sở hữu khuôn số vì chưng \(1\) (theo mẫu)

     Mẫu:  \(9 = \displaystyle {9 \over 1}\) 

\( 6 =... ;  \quad    1 = ... ;  \quad   27 = ... ; \)   \( \quad  0 = ...;   \quad  3 = ... \)

b) Nhận xét: Mọi số đương nhiên rất có thể viết lách trở nên một phân số sở hữu tử số là số đương nhiên cơ và sở hữu khuôn số vì chưng \(1\).

Phương pháp giải:

Mọi số đương nhiên rất có thể viết lách trở nên một phân số sở hữu tử số là số đương nhiên cơ và sở hữu khuôn số vì chưng \(1\).

Lời giải chi tiết:

a)   \(6 = \displaystyle {6 \over 1}\);                            \(1 = \displaystyle {1 \over 1}\);                      \(27 = \displaystyle {27 \over 1}\) ;

      \( 0 = \displaystyle {0\over 1}\) ;                           \(3 = \displaystyle {3 \over 1}\).

b) Nhận xét: Mọi số đương nhiên rất có thể viết lách trở nên một phân số sở hữu tử số là số đương nhiên cơ và sở hữu khuôn số vì chưng \(1\). 

Lý thuyết

a) Có 8 trái ngược cam, chia đều cho các bên mang lại 4 em. Mỗi em được :

8 : 4 = 2 (quả cam)

b) Có 3 cái bánh, chia đều cho các bên mang lại 4 em. Hỏi từng em được từng nào phần của cái bánh?

Nhận xét: Ta nên triển khai phép tắc phân chia 3 : 4. Vì 3 ko phân chia không còn mang lại 4 nên rất có thể thực hiện như sau:

- Chia từng cái bánh trở nên 4 phần đều nhau rồi phân chia cho từng em một phần, tức là \(\dfrac{1}{4}\) cái bánh.

- Sau 3 đợt phân chia bánh như vậy, từng em được 3 phần, tao trình bày từng em được \(\dfrac{3}{4}\) cái bánh (xem hình vẽ).

Ta viết lách : \(3:4=\dfrac{3}{4}\) (cái bánh).

Xem thêm: a one piece game

c) Nhận xét: Thương của phép tắc phân chia số đương nhiên mang lại số đương nhiên (khác 0) rất có thể viết lách trở nên một phân số, tử số là số bị phân chia và khuôn số là số phân chia.

Chẳng hạn : 

\(8:4=\dfrac{8}{4} \;;\quad 3:4=\dfrac{3}{4}\;;\quad 5:5=\dfrac{5}{5}\)