toán 5 trang 94

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán 5 trang 94

Video chỉ dẫn giải

Tính diện tích S hình thang có tính nhiều năm nhị lòng thứu tự là \(a\) và \(b\), độ cao \(h\) :

a) \(a = 14cm; \;b = 6cm; \;h = 7cm\).

b) \(a =\displaystyle {2 \over 3}m;\,b = {1 \over 2}m;\,h = {9 \over 4}m\).

c) \(a = 2,8m;\,b = 1,8m; \,h = 0,5 m\).

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính diện tích S hình thang: 

                \(S = \displaystyle {{\left( {a + b} \right) \times h} \over 2}\)

trong ê \(S\) là diện tích; \(a,\,b\) là phỏng nhiều năm những cạnh đáy; \(h\) là độ cao.

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích của hình thang ê là:

            \(\displaystyle {{\left( {14 + 6} \right) \times 7} \over 2} = 70\,\,(c{m^2})\) 

b) Diện tích của hình thang ê là:

        \(\displaystyle {{\left( {{2 \over 3} + {1 \over 2}} \right) \times {9 \over 4}} \over 2} = {{21} \over {16}}=1,3125 \;(m^2)\)

 c) Diện tích của hình thang ê là:

             \(\displaystyle {{\left( {2,8 + 1,8} \right) \times 0,5} \over 2} = {{23} \over {20}}=1,15\,\,({m^2})\)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Một thửa ruộng hình thang sở hữu lòng rộng lớn 120m, lòng nhỏ xíu bằng \(\dfrac{2}{3}\) đáy rộng lớn. Đáy nhỏ xíu dài hơn nữa độ cao 5m. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 64,5 kilogam thóc. Tính số ki-lô-gam thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng ê.

Phương pháp giải:

- Tính phỏng nhiều năm lòng nhỏ xíu tao lấy phỏng nhiều năm lòng rộng lớn nhân với \(\dfrac{2}{3}\).

- Tính độ cao tao lấy phỏng nhiều năm lòng nhỏ xíu trừ chuồn 5m.

- Tính diện tích S thửa ruộng tao lấy tổng phỏng nhiều năm nhị lòng nhân với độ cao rồi phân chia mang đến 2.

- Tìm tỉ số thân thích diện tích S và \(100m^2\). 

- Tính số thóc thu được: diện tích S vội vàng \(100m^2\) từng nào đợt thì số thóc chiếm được vội vàng 64,5kg từng ấy đợt.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Hình thang sở hữu lòng lớn: 120m

Đáy bé: \(\dfrac{2}{3}\) đáy lớn

Đáy bé: dài hơn nữa độ cao 5m

100m2 thu hoạch: 64,5 kilogam thóc

Xem thêm: cách tính vận tốc

Thửa ruộng: ... kilogam thóc?

Bài giải

Đáy nhỏ xíu của thửa ruộng hình thang là:

            \( 120 \times \dfrac{2}{3} =80 \;(m)\)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 

            \(80 - 5 = 75 \;(m)\)

Diện tích của thửa ruộng là:

           \(\dfrac{{\left( {120 + 80} \right) \times 75}}{2} = 7500\left( {{m^2}} \right)\)

 \(7500m^2\) gấp \(100m^2\) số đợt là:

            \(7500:100=75\) (lần)

Số thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng là :

            \(64,5 × 75 = 4837,5 \;(kg)\)

                          Đáp số: \(4837,5 kg\) thóc.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Diện tích những hình thang AMCD, MNCD, NBCD đều bằng nhau.                                      ........

b) Diện tích hình thang AMCD bởi vì \(\dfrac{1}{3}\) diện tích hình chữ nhật ABCD.    ........

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính diện tích S hình thang: 

                     \(S = \displaystyle {{\left( {a + b} \right) \times h} \over 2}\)

trong ê \(S\) là diện tích; \(a,\,b\) là phỏng nhiều năm những cạnh đáy; \(h\) là độ cao. 

Lời giải chi tiết:

a) Ba hình thang AMCD, MNCD, NBCD sở hữu diện tích S đều bằng nhau vì như thế bọn chúng sở hữu cộng đồng lòng rộng lớn DC, đáy nhỏ xíu bởi vì 3cm và có độ cao đều bằng nhau là phỏng nhiều năm đoạn trực tiếp AD.

b) Diện tích hình chữ nhật ABCD bằng: \(AB \times  AD = 9 \times  AD \).

Diện tích hình thang AMCD bằng: 

\(\eqalign{
& {{\left( {DC + AM} \right) \times A{\rm{D}}} \over 2} \cr
& = {{\left( {9 + 3} \right) \times A{\rm{D}}} \over 2} \cr
& = 6 \times A{\rm{D}} \cr} \)

Ta có: \(\dfrac{{6 \times A{\rm{D}}}}{{9 \times A{\rm{D}}}} =\dfrac{6}{9}= \dfrac{2}{3}\)

Vậy diện tích S hình thang AMCD bởi vì \(\dfrac{2}{3}\) diện tích hình chữ nhật ABCD.

Ta điền như sau:

Xem thêm: soạn văn 9 đối thoại độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự

a) Diện tích những hình thang AMCD, MNCD, NBCD đều bằng nhau.                                      Đ

b) Diện tích hình thang AMCD bởi vì \(\dfrac{1}{3}\) diện tích hình chữ nhật ABCD.    S

Loigiaihay.com