tiếng anh lớp 8 unit 3 a closer look 2


1. Tick (✓) the simple sentences. 2. Write S for simple sentences and C for compound sentences. 3. Choose the correct answer A, B, or C. 4. Combine the two sentences to lớn make compound sentences, using the words from the box. 5. GAMES. Which group has the most sentences? Work in groups. Each group makes as many compound sentences as possible. The group with the most correct sentences is the winner.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Grammar

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 8 unit 3 a closer look 2

Simple sentences and compound sentences (Câu đơn và câu ghép)

Remember! (Ghi nhớ)

A simple sentence is made up of one independent clause.

(Một câu đơn được tạo ra từ là 1 mệnh đề song lập.)

Example: Minh has some problems with his schoolwork.

(Ví dụ: Minh đem vài ba yếu tố với bài xích tập luyện bên trên ngôi trường.)

A compound sentence is made up of two or more independent clauses. and they are joined by:

(Một câu ghép thông thường được tạo ra vì chưng nhì hoặc nhiều mệnh đề song lập, và bọn chúng được nối cùng nhau bởi)

- a coordinating conjunction: for, and, but, or. so sánh.

(một liên kể từ kết hợp: for (bởi vì), and (và), but (nhưng), or (hoặc), so sánh (vậy nên).)

Example: Mai bought many books, for she likes reading.

(Ví dụ: Mai mua sắm nhiều sách vì như thế cô ấy mến xem sách.)

- a conjunctive adverb: however, therefore, otherwise.

(trạng kể từ liên kết: however (tuy nhiên), therefore (vậy nên), otherwise (mặt khác).)

Example: Mark is hard-working; therefore, he usually gets high scores on exams.

(Ví dụ: Mark rất siêng năng chỉ vậy nên anh ấy thông thường đạt điểm trên cao Khi đánh giá.)

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

1. Tick () the simple sentences.

(Đánh vết vô () những câu đơn.)

1. We work together on different projects. 

2. Teens need good friends and tolerant teachers at schools. 

3. She plays chess very well, and she won the first prize last year. 

4. Sports activities at school help bầm relax. 

5. Teens should learn teamwork, and they should also have communication skills. 

Lời giải chi tiết:

1.

2.

3. x

4.

5. x

 1. We work together on different projects.

(Chúng tôi thao tác làm việc bên cạnh nhau ở những dự án công trình không giống nhau.)

Giải thích: Trong câu này chỉ mất có một không hai một mệnh đề nên nó là câu đơn.

✓ 2. Teens need good friends and tolerant teachers at schools.

(Các chúng ta thiếu hụt niên có nhu cầu các người chúng ta chất lượng và những nhà giáo độ lượng ở ngôi trường.)

Giải thích: Trong câu đem “and” tuy nhiên là nhằm nối nhì danh kể từ “good friends” và “tolerant teachers” nên vô câu chỉ mất có một không hai một mệnh đề => câu đơn.

3. She plays chess very well, and she won the first prize last year.

(Cô ấy đùa cờ vua rất tuyệt và cô ấy vẫn thắng giải quán quân vô năm vừa qua.)

Giải thích: Trong câu đem nhì mệnh đề: “She plays chess very well” và “she won the first prize last year”, nhì mệnh đề nối cùng nhau vì chưng liên kể từ “and” => câu ghép

✓ 4. Sports activities at school help bầm relax.

(Các sinh hoạt thể thao ở ngôi trường gom tôi thư giãn và giải trí.)

Giải thích: Trong câu này chỉ mất có một không hai một mệnh đề nên nó là câu đơn.

5. Teens should learn teamwork, and they should also have communication skills.

(Các chúng ta thiếu hụt niên nên học tập cơ hội thao tác làm việc group, và cũng nên đem kĩ năng tiếp xúc.)

Giải thích: Trong câu đem nhì mệnh đề: “Teens should learn teamwork” và “they should also have communication skills”, nhì mệnh đề nối cùng nhau vì chưng liên kể từ “and” => câu ghép

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Write S for simple sentences and C for compound sentences.

(Viết S mang lại câu đơn và C mang lại câu ghép.)

___ 1. Teenagers are often very active and talkative.

___ 2. He often chats with his friends on Facebook Messenger.

___ 3. She is a smart student, and she is an active thành viên of our club.

___ 4. My friends and I joined a sports competition last year.

___ 5. He is a club thành viên, but he never participates in any of the activities.

Lời giải chi tiết:

1. S

2. S

3. C

4. S

5. C

1. S

1. Teenagers are often very active and talkative.

(Các chúng ta thiếu hụt nên thông thường biến hóa năng động và mến rỉ tai.)

Giải thích: Trong câu đem “and” tuy nhiên là nhằm nối nhì tính kể từ “active” và “talkative” nên vô câu chỉ mất có một không hai một mệnh đề => câu đơn

2. S

He often chats with his friends on Facebook Messenger.

(Anh ấy thông thường rỉ tai với chúng ta anh tao bên trên Facebook Messgenger.)

Giải thích: Trong câu này chỉ mất có một không hai một mệnh đề nên nó là câu đơn.

3. C

She is a smart student, and she is an active thành viên of our club.

(Cô ấy là một trong những học viên lanh lợi và là một trong những member biến hóa năng động của câu lạc cỗ.)

Giải thích: Trong câu đem nhì mệnh đề: “Teens should learn teamwork” và “they should also have communication skills”, nhì mệnh đề nối cùng nhau vì chưng liên kể từ “and” => câu ghép

4. S

My friends and I joined a sports competition last year.

(Tôi và chúng ta tôi nhập cuộc cuộc tử thi thao năm ngoái.)

Giải thích: Trong câu đem “and” tuy nhiên là nhằm nối nhì căn nhà ngữ “my friends” và “I” nên vô câu chỉ mất có một không hai một mệnh đề => câu đơn

5. C

He is a club thành viên, but he never participates in any of the activities.

(Anh ấy là member câu lạc cỗ, tuy nhiên anh ấy ko lúc nào nhập cuộc bất kể sinh hoạt này.)

Giải thích: Trong câu đem nhì mệnh đề: “He is a club member” và “he never participates in any of the activities”, nhì mệnh đề nối cùng nhau vì chưng liên kể từ “but” => câu ghép

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Choose the correct answer A, B, or C.

(Chọn câu vấn đáp trúng A, B hoặc C.)

1. Parents should give teens some freedom, _____ they should also phối limits.

A. for              

B. so               

C. but

2. We don't cheat on exams, ______ it is a wrong thing to lớn tự.

A. or               

B. for              

C. and

3. Lan wants to lớn join the school music club; _____  she can't sing or play any instruments.

A. however    

B. otherwise   

C. therefore

4. Schoolwork causes teens a lot of pressure, _____ they also feel pressure from their parents.

A. and            

Xem thêm: đề kiểm tra cuối kì 2 lớp 5

B. but             

C. or

5. She wanted to lớn prepare for the exam; _____ she turned off her mobile phone.

A. however    

B. otherwise   

C. therefore

Lời giải chi tiết:

1. C

2. B

3. A

4. A

5. C

1. C

Parents should give teens some freedom, but they should also phối limits.

(Phụ huynh nên cho những thiếu hụt niên chút tự tại tuy nhiên bọn họ cũng nên đề ra những số lượng giới hạn.)

A. for: vì chưng vì              

B. so: vậy nên              

C. but: nhưng

2. B

We don't cheat on exams, for it is a wrong thing to lớn tự.

(Chúng tôi không khí lận trong những bài xích đánh giá, vì như thế nó là một trong những việc thực hiện sai ngược.)

A. or: hoặc là               

B. for: vì chưng vì              

C. and: và

3. A

Lan wants to lớn join the school music club; however she can't sing or play any instruments.

(Lan ham muốn nhập cuộc vô câu lạc cỗ âm thanh ở trường; tuy vậy cô ấy ko thể hát hoặc đùa nhạc cụ.)

A. however: tuy rằng nhiên    

B. otherwise: ngược lại   

C. therefore: vì như thế vậy

4. A

Schoolwork causes teens a lot of pressure, and they also feel pressure from their parents.

(Bài tập luyện ở ngôi trường tạo ra cho những thiếu hụt niên thật nhiều áp lực đè nén, và bọn chúng cũng cảm nhận thấy áp lực đè nén kể từ cha mẹ.)

A. and: và            

B. but: nhưng             

C. or: hoặc là

5. C

She wanted to lớn prepare for the exam; therefore, she turned off her mobile phone.

(Cô ấy ham muốn sẵn sàng mang lại kì thi; chính vì thế cô ấy vẫn tắt điện thoại thông minh.)

A. however: tuy rằng nhiên   

B. otherwise: ngược lại  

C. therefore: vì như thế vậy

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Combine the two sentences to lớn make compound sentences, using the words from the box.

(Kết hợp ý nhì câu muốn tạo câu ghép, dùng những kể từ vô vỏ hộp.)

                                or          therefore          so              but        otherwise

1. Phong has to lớn study harder. He may fail the exam.

(Phong nên học tập siêng năng rộng lớn. Anh ấy rất có thể trượt kỳ đua.)

2. She is very sensitive. Don’t comment on her new hairstyle.

(Cô ấy vô cùng mẫn cảm. Đừng phản hồi về loại tóc mới mẻ của cô ấy ấy.)

3. Mi wants to lớn have more friends. She doesn’t connect well with others.

(Mi ham muốn nhận thêm chúng ta. Cô ấy ko liên kết chất lượng với những người dân không giống.)

4. Students can work in groups. Students can work in pairs.

(Học sinh rất có thể thao tác làm việc bám theo group. Học sinh rất có thể thao tác làm việc bám theo cặp.)

5. My friend likes showing off her new things. She often posts pictures on social truyền thông.

(Bạn tôi mến huyênh hoang những loại mới mẻ của cô ấy ấy. Cô thông thường đăng hình họa lên social.)

Phương pháp giải:

or: hoặc là

therefore: vì vậy (đứng đầu câu, ngăn cơ hội với mệnh đề sau nó vì chưng vết phẩy; hoặc đứng thân thiết vết chấm phẩy và vết phẩy)

so: vì vậy (đứng sau vết phẩy, thông thường đứng thân thiết nhì mệnh đề)

but: nhưng

otherwise: nếu ko thì

Lời giải chi tiết:

1. Phong has to lớn study harder; otherwise, he may fail the exam.

(Phong nên học tập siêng năng còn nếu không cậu tao tiếp tục trượt bài xích đánh giá.)

2. She is very sensitive; therefore, don’t comment on her new hairstyle.

(Cô ấy cực kì mẫn cảm nên chớ phản hồi loại tóc mới mẻ của cô ấy ấy.)

3. Mi wants to lớn have more friends, but she doesn’t connect well with others.

(Mi ham muốn nhận thêm nhiều chúng ta tuy nhiên cô ấy ko liên kết chất lượng với những người dân không giống.)

4. Students can work in groups, or students can work in pairs.

(Học sinh rất có thể thao tác làm việc bám theo group hoặc thao tác làm việc bám theo cặp.)

5. My friend likes showing off her new things, so she often posts pictures on social truyền thông.

(Bạn tôi mến huyênh hoang loại mới mẻ của cô ấy ấy nên cô ấy thông thường đăng những tấm hình lên social.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. GAMES. Which group has the most sentences?

(TRÒ CHƠI. Nhóm này có tương đối nhiều câu nhất?)

Work in groups. Each group makes as many compound sentences as possible. The group with the most correct sentences is the winner.

(Làm việc group. Mỗi group tạo ra nhiều câu ghép càng chất lượng. Nhóm có tương đối nhiều câu trúng nhất là group thành công.)

Lời giải chi tiết:

He came first; therefore, he got a good seat.

(Anh tao cho tới trước nên anh tao đem số chỗ ngồi chất lượng.)

She loved flowers, and I always bought her flowers, however she didn’t lượt thích to lớn get them.

(Cô ấy yêu thương hoa, và tôi luôn luôn mua sắm hoa mang lại cô ấy, tuy vậy cô ấy lại ko mến nhận bọn chúng.)

She didn’t want to lớn go to lớn the dentist, but she went anyway.

(Cô ấy không thích cho tới nha sĩ, tuy nhiên rồi cô ấy vẫn lên đường.)

My father’s job is very difficult, but he enjoys going to lớn work every day.

(Công việc của tía tôi vô cùng trở ngại, tuy nhiên ông ấy vẫn mến đi làm việc thường ngày.)

I would lượt thích to lớn help you with this and ease your burden, yet unfortunately, I have no time.

(Tôi ham muốn gom cậu chuyện này và giảm sút trọng trách của cậu, tuy nhiên rủi ro là, tôi không tồn tại thời hạn.)

Some people disagree with this theory; however, it’s never been proven right.

(Có vài ba người từ chối với thuyết này, tuy vậy, nó đang chưa lúc nào được chứng tỏ là trúng.)


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Communication

  1. Listen and read the dialogues below. Pay attention to lớn the highlighted sentences. 2. Work in pairs. Make similar conversations, using the cues below. 3. Read some posts on a diễn đàn about different social truyền thông and match the names of the posters with their activities. 4. Work in pairs. Ask and answer questions about what social truyền thông the teens in 3 use, why, and how often they use them. 5. Work in groups. Discuss the following questions:

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Skills 1

  1. Work in pairs. a. Look at each picture and say what club it is. b. Which of your school clubs tự you want to lớn join? 2. Read the conversation and tick (✓) T (True) or F (False) for each sentence. 3. Read the conversation again and choose the correct answer A, B, or C. 4. Work in pairs. Make conversations using the given information. 5. Work in groups. Ask and answer questions about a club at your school. Report the answers to lớn your class.

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Skills 2

  1. Which types of pressure below tự you think teens face? 2. Listen to lớn a conversation and choose the correct answer to lớn each question. 3. Listen to lớn the conversation again and fill in each blank with ONE word. 4. Match the causes of teen stress with the possible solutions. There may be more kêu ca one solution to lớn a problem.

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Looking back

  1. Complete the webs with suitable words and phrases. 2. Fill in each blank with the correct size of the word from the box. 3. Use the conjunctions provided to lớn connect the sentences. 4. Complete the sentences below. Then compare your sentences with your partners’.

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Project

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: cách vẽ con cá

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom học viên lớp 8 học tập chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.