tiếng anh lớp 6 a closer look 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 a closer look 2

Video chỉ dẫn giải

Grammar

The present simple

(Ngữ pháp: Thì lúc này đơn)

1. Choose the correct answer A, B, or C.

(Chọn câu vấn đáp đích A, B hoặc C.)

1. We ________ new subjects for this school year.

A. have B. has  C. having

2. Duy ________ to tướng school every day.

A. cycling         B. cycle       C. cycles

3. My new school________  in the centre of the vilage.

A. not              B. isn't           C. doesnt

4. I live near here. Where________live?

A. vì thế you        B. you            C. are you

5. My friend has a sister, but she________ brother.

A. not has      B. don't have C. doesn't have

Lời giải chi tiết:

1. A

2. C

3. B

4. A

5. C

1. We have new subjects for this school year.

(Chúng tôi với những môn học tập mới nhất nhập năm học tập này.)

2. Duy cycles to school every day.

(Duy giẫm xe pháo cho tới ngôi trường thường ngày.)

3. My new school isn't  in the centre of the vilage.

(Trường mới nhất của tôi ko ở trung tâm của ngôi thôn.)

4. I live near here. Where do you live?

(Tôi sinh sống mới gần đây. quý khách sinh sống ở đâu?)

5. My friend has a sister, but she doesn't have a brother.

(Bạn của tôi với cùng 1 chị gái, tuy nhiên các bạn ấy không tồn tại anh/em trai.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Miss Nguyet is interviewing Duy for the school newsletter. Write the correct size of the verbs.

(Cô Nguyệt đang được phỏng vấn Duy mang đến nội dung bài viết bạn dạng tin yêu của ngôi trường. Viết dạng đích của những động kể từ.)

Miss Nguyet: Tell us about your new school, Duy.

Duy: Sure! My school (1. have) _________ a large playground.

Miss Nguyet: _________ you (2. have) _________ any new friends?

Duy: Yes. And I (3. like) _________ my new friends, Vy and Phong.

Miss Nguyet: _________ Vy (4. walk) _________ to tướng school with you?

Duy: Well, we often (5. ride) _________ our bicycles to tướng school.

Miss Nguyet: What time vì thế you go home?

Duy: I (6. go) _________ trang chính at 4pm. every day.

Miss Nguyet: Thank you!

Lời giải chi tiết:

1. has

2. Do you have

3. like

4. Does Vy  walk

5. ride

6. go

Miss Nguyet: Tell us about your new school, Duy.

Duy: Sure! My school has a large playground.

Miss Nguyet: Do you have any new friends?

Duy: Yes. And I like my new friends, Vy and Phong.

Miss Nguyet: Does Vy  walk to school with you?

Duy: Well, we often ride our bicycles to tướng school.

Miss Nguyet: What time vì thế you go horne?

Duy: I go home at 4pm. every day.

Miss Nguyet: Thank you!

Tạm dịch:

Cô Nguyệt: Hãy kể mang đến bọn chúng cô nghe về ngôi ngôi trường mới nhất của em nhé, Duy.

Duy: Vâng ạ! Trường em với cùng 1 sảnh nghịch ngợm rộng lớn.

Cô Nguyệt: Em với các bạn nào là mới nhất không?

Duy: Có ạ. Và em quí những người dân các bạn mới nhất của tớ, Vy và Phong.

Cô Nguyệt: Vy với đi dạo cho tới ngôi trường với em không?

Duy: À, bọn chúng em thông thường giẫm xe pháo đến lớp.

Cô Nguyệt: Mấy giờ em về nhà?

Duy: Em về căn nhà khi 4 giờ chiều thường ngày ạ.

Cô Nguyệt: Cảm ơn em nhé!

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Xem thêm: jimmii nguyễn nhớ về em lời bài hát

3. Fill the blanks with usuallysometimes or never.

(Điền nhập khu vực trống không với “thường xuyên”, “thỉnh thoảng” hoặc “không khi nào.”)

Write a sentence with one of these adverbs.

(Viết một câu với cùng 1 trong mỗi trạng kể từ này.)

Lời giải chi tiết:

2. usually       

3. sometimes    

5. never

- always: luôn luôn luôn

- usually: thông thường xuyên

- sometimes: thỉnh thoảng

- rarely: khan hiếm khi

- never: ko bao giờ

I always get up early in the morning to tướng vì thế exercise.

(Tôi luôn luôn dậy sớm nhập buổi sáng sớm nhằm luyện thể dục thể thao.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Choose the correct answer A or B to tướng complete each sentence.

(Chọn đáp án đích A hoặc B nhằm hoàn thành xong câu.)

1. I ________ late on Saturdays.

A. get up usually  B. usually get up

2. My mum ________ to tướng work late.

A. rarely goes                B. goes rarety

3. ________ at weekends?

A. Do you often travel    B. Often vì thế you travel

4. What kind of music________ ?

A. usually does Susan listen to

B. does Susan usually listen to

5. When________ go on holiday each year?

A. vì thế you usually                B. you usually

Lời giải chi tiết:

1. B

2. A    

3. A     

4. B     

5. A

1. I usually get up late on Saturdays.

(Tôi thông thường xuyên thức dậy muộn nhập loại Bảy.)

2. My mum rarely goes to work late.

(Mẹ tôi khan hiếm Khi đi làm việc muộn.)

3. Do you often travel at weekends?

(Bạn với thông thường chuồn du ngoạn nhập vào buổi tối cuối tuần không?)

4. What kind of music does Susan usually listen to?

(Susan thông thường nghe loại nhạc nào?)

5. When do you usually go on holiday each year?

(Mỗi năm các bạn thông thường chuồn ngủ đuối Khi nào?)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Work in pairs. Make questions, and then interview your partner.

(Làm việc theo dõi cặp. Tạo thắc mắc và tiếp sau đó phỏng vấn các bạn của em.)

1. you / often / ride your bicycle / to tướng school

2. you / sometimes / study / in the school library

3. you / lượt thích / your new school!

4. your friends / always / go to tướng school /with you

5. you / usually / vì thế homework / after school

Lời giải chi tiết:

1. Do you often ride your bicycle to tướng school?

(Bạn với thông thường giẫm xe pháo cho tới ngôi trường không?)

2. Do you sometimes study in the school library?

(Bạn với thỉnh phảng phất học tập nhập tủ sách ngôi trường không?)

3. Do you lượt thích your new school?

(Bạn với quí ngôi trường học tập mới nhất của tớ không?)

4. Do your friends always go to tướng school with you?

(Bạn bè của chúng ta với luôn luôn đến lớp nằm trong các bạn không?)

5. Do you usually vì thế homework after school?

(Bạn với thông thường thực hiện bài bác luyện về căn nhà sau giờ học tập không?)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

Xem thêm: 68 game bài ios

4. 

5. 

6.