tiếng anh 8 unit 11 travelling around vietnam

Bình chọn:

4.3 bên trên 437 phiếu

Bạn đang xem: tiếng anh 8 unit 11 travelling around vietnam

Vocabulary - Phần kể từ vựng - Unit 11 Tiếng Anh 8Tổng ăn ý kể từ vựng (Vocabulary) SGK giờ đồng hồ Anh lớp 8 unit 1 Xem cụ thể

Hiện bên trên và phân kể từ vượt lên trước khứ được sử dụng như tính kể từ - Present and past participles

Trong giờ đồng hồ Anh. có không ít cặp tính kể từ tận nằm trong vì thế -ing và -ed, hoặc hay còn gọi là phân kể từ thời điểm hiện tại và phân kể từ vượt lên trước khứ được sử dụng như tính kể từ.

Xem cụ thể

Cấu trúc xin xỏ quy tắc với mind - Ask for permission with mind“Do you mind if I..?/ Would you mind if I...?/ Would you mind + V-ing?” * Chúng tao sử dụng cấu trúc: Do you mind if I + V (simple present)...? Would you mind if I + V (simple past)...? nhằm xin xỏ quy tắc Lúc tất cả chúng ta mong muốn thao tác gì một cơ hội nhã nhặn. cấu tạo này còn có nghĩa là: “Tôi (làm gì giành được không?/Nếu tôi (làm gì) với phiền anh (chị/ các bạn không? ” Nếu ko cảm nhận thấy phiền, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể nói: - Please vì thế. (Bạn cứ thực hiện lên đường.) Xem cụ thể

Quảng cáo

decumar

Getting started - Unit 11 trang 98 SGK Tiếng Anh 8Work with two classmates. Match the places of interest in Viet Nam with their names Xem điều giải

Listen and read - Unit 11 - trang 99 SGK Tiếng Anh 8

Xem thêm: giới thiệu về nguyễn trãi

Hoa meets Tim at the airport. Tim: Hoa. I’d lượt thích you to tướng meet my parents and my sister. Shannon.

Xem điều giải

Speak - Unit 11 trang 100 SGK Tiếng Anh 8Useful expressions: Could you give bủ some information, please? Would you mind if I asked you a question? I want to tướng visit a market. Could you suggest one? Do you mind suggesting one? Xem điều giải Listen - Unit 11 trang 102 SGK Tiếng Anh 8Mrs. Jones: All right. You go back to tướng the khách sạn and we'll go to tướng look at the pagoda. Tim: Okay, but how vì thế I get to tướng the hotel? Xem điều giải

Write - Unit 11 trang 105 SGK Tiếng Anh 8

Read the first part of a story about traveling around Viet Nam.

Xem điều giải

Language focus - Unit 11 trang 108 SGK Tiếng Anh 8-ed and -ing participles Requests with - Would/Do you mind if... ? Would/Do you mind + V-ing? Xem điều giải