tiếng anh 7 unit 11 getting started


1. Listen and read 2. What are Ann and Minh talking about? 3. Read the conversation again and tick (✓) T (True) or F (False) 4. Find the words and phrases that describe the means of transport in the conversation and write them in the correct columns. 5. QUIZ What vehicle is this? Work in pairs. Discuss vĩ đại find out the vehicles in these sentences.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 11 getting started

I hope we will have a hyperloop soon

(Tôi kỳ vọng tất cả chúng ta tiếp tục sớm đem khối hệ thống giao thông vận tải vận tốc cao)

1. Listen and read.

(Nghe và phát âm.)

Minh: Oh, another traffic jam.

Ann: How will we get vĩ đại the campsite on time now?

Minh: I don't know. It's a pity that we don't have a hyperloop now!

Ann: What's a hyperloop?

Minh: It's a system of tubes. You can go from one place vĩ đại another in just minutes.

Ann: Amazing! Even faster than thở a flying car!

Minh: Yes, and there are no traffic jams.

Ann: Will it pollute the environment?

Minh: No. There will be no fumes, and it's totally safe.

Ann: Like a teleporter?

Minh: A teleporter is also fast, safe and eco-friendly. But it's a different mode of travel.

Ann: So when we travel in hyperloops, we won't have vĩ đại worry about bad weather, right?

Minh: Right.

Ann: Sounds great! I hope we'll have them soon.

Phương pháp giải:

Tạm dịch

Minh: Ôi, lại kẹt xe cộ nữa.

Ann: Làm thế này tất cả chúng ta sẽ tới khu vực cắm trại đích giờ?

Minh: Tôi ko biết. Thật tiếc Lúc tất cả chúng ta ko có hệ thống giao thông vận tải vận tốc cao bây giờ!

Ann: Hệ thống giao thông vận tải vận tốc cao là gì?

Minh: Đó là 1 trong khối hệ thống ống. quý khách rất có thể lên đường kể từ điểm này cho tới điểm không giống chỉ nhập vài ba phút.

Ann: Thật tuyệt vời! Thậm chí còn nhanh chóng rộng lớn một cái xe hơi bay!

Minh: Đúng vậy, và không tồn tại tắc đàng.

Ann: Nó sẽ gây ra ô nhiễm và độc hại môi trường thiên nhiên nên không?

Minh: Không. Sẽ không tồn tại sương, và nó trọn vẹn đáng tin cậy.

Ann: Giống như 1 phương tiện đi lại dịch rời tức thời nhỉ?

Minh: Phương tiện dịch rời tức thời cũng nhanh chóng, đáng tin cậy và thân mật thiện với môi trường thiên nhiên. Nhưng tê liệt là 1 trong công thức dịch rời không giống.

Ann: Vì vậy, Lúc tất cả chúng ta lên đường dịch rời bên trên đàng đường cao tốc, tất cả chúng ta sẽ không còn nên phiền lòng về không khí xấu xa, nên không?

Minh: Đúng.

Ann: Nghe hoặc đấy! Tôi kỳ vọng tất cả chúng ta sẽ sở hữu được bọn chúng sớm.

Quảng cáo

Bài 2

2. What are Ann and Minh talking about?

(Ann và Minh đang được thủ thỉ gì vậy?)

A. Travelling by teleporter

(Đi phượt sử dụng máy dịch chuyển)

B. Future modes of travel

(Các công thức di chuyển nhập tương lai)

C. Being in a traffic jam

(Đang bị tắc đường)

Lời giải chi tiết:

Đoạn đối thoại trình làng về một khối hệ thống giao thông vận tải mới mẻ nhập sau này.

=> Chọn B

Bài 3

3. Read the conversation again and tick () T (True) or F (False).

(Đọc lại đoạn đối thoại và lưu lại (✓) T (Đúng) hoặc F (Sai).)

 

T

F

1. Ann and Minh are in a traffic jam now.

   

2. Ann and Minh are going vĩ đại school.

   

3. Ann knows a lot about hyperloops.

   

4. Minh seems vĩ đại know about different modes of travel.

   

5. They hope there will be hyperloops soon.

   

Lời giải chi tiết:

1. T

Ann and Minh are in a traffic jam now.

(Ann và Minh hiện nay hiện nay đang bị tắc đàng.)

Thông tin: 

Minh: Oh, another traffic jam.

(Ồ, kẹt xe cộ nữa.)

Ann: How will we get vĩ đại the campsite on time now?

(Làm thế này tất cả chúng ta sẽ tới khu vực cắm trại đích giờ?)

Chọn T

2. F

Ann and Minh are going vĩ đại school.

(Ann và Minh đang di chuyển học tập.)

Thông tin: 

Minh: Oh, another traffic jam.

(Ồ, kẹt xe cộ nữa.)

Ann: How will we get vĩ đại the campsite on time now?

(Làm thế này tất cả chúng ta sẽ tới khu vực cắm trại đích giờ?)

Chọn F

3. F

Ann knows a lot about hyperloops.

(Ann biết thật nhiều về khối hệ thống giao thông vận tải vận tốc cao.)

Thông tin: 

Minh: I don't know. It's a pity that we don't have a hyperloop now!

(Tôi ko biết. Thật tiếc Lúc tất cả chúng ta ko cóhệ thống giao thông vận tải vận tốc cao bây giờ!)

Ann: What's a hyperloop?

(Hệ thống giao thông vận tải vận tốc cao là gì?)

Chọn F

Xem thêm: hợp âm hà nội mùa vắng những cơn mưa

4. T

Minh seems vĩ đại know about different modes of travel.

(Minh có vẻ như biết về những công thức di chuyển không giống nhau.)

Thông tin: 

Ann: What's a hyperloop?

(Hệ thống giao thông vận tải vận tốc cao là gì?)

Minh: It's a system of tubes. You can go from one place vĩ đại another in just minutes.

(Đó là 1 trong khối hệ thống ống. quý khách rất có thể lên đường kể từ điểm này cho tới điểm không giống chỉ nhập vài ba phút.)

Ann: Like a teleporter?

(Giống như 1 phương tiện đi lại dịch rời tức thời nhỉ?)

Minh: A teleporter is also fast, safe and eco-friendly. But it's a different mode of travel.

(Phương tiện dịch rời tức thời cũng nhanh chóng, đáng tin cậy và thân mật thiện với môi trường thiên nhiên. Nhưng tê liệt là 1 trong công thức phượt không giống.)

Chọn T

5. T

They hope there will be hyperloops soon.

(Họ kỳ vọng tiếp tục sớm đem siêu vòng lặp.)

Thông tin: 

Ann: So when we travel in hyperloops, we won't have vĩ đại worry about bad weather, right?

(Vì vậy, Lúc tất cả chúng ta lên đường phượt bên trên đàng đường cao tốc, tất cả chúng ta sẽ không còn nên phiền lòng về không khí xấu xa, nên không?)

Minh: Right. (Đúng.)

Ann: Sounds great! I hope we'll have them soon.

(Nghe hoặc đấy! Tôi kỳ vọng tất cả chúng ta sẽ sở hữu được bọn chúng sớm.)

Chọn T

Bài 4

4. Find the words and phrases that describe the means of transport in the conversation and write them in the correct columns.

(Tìm những kể từ và cụm kể từ mô tả những phương tiện đi lại giao thông vận tải nhập đối thoại và viết lách nó vào đích cột.)

hyperloop

teleporter

   
   

Lời giải chi tiết:

hyperloop

(hệ thống giao thông vận tải cao tốc)

teleporter

(máy dịch gửi tức thời)

no fumes (Không khói)

fast (nhanh)

safe (an toàn)

safe (an toàn)

fast (nhanh)

eco-friendly (thân thiện với môi trường)

Bài 5

5. QUIZ What vehicle is this? Work in pairs. Discuss vĩ đại find out the vehicles in these sentences.

(Đố. Đây là phương tiện đi lại gì? Làm việc theo đuổi cặp. Thảo luận nhằm lần đi ra những phương tiện đi lại trong số câu này.)

1. It has two wheels and you pedal it.

(Nó đem nhì bánh xe cộ và chúng ta giẫm nó.)

2. It has four wheels. It runs on petrol or electricity, and can carry up vĩ đại eight passengers.

(Nó đem tư bánh xe cộ. Nó chạy bởi vì xăng hoặc năng lượng điện và rất có thể chở tối nhiều tám khách hàng.)

3. It carries many passengers and runs on tracks.

(Nó chở nhiều khách hàng và điều khiển xe trên đàng ray.)

4. It sails on the sea. It needs wind vĩ đại sail.

(Nó căng buồm trên biển khơi. Nó cần thiết bão nhằm chèo thuyền.)

5. It travels in space. It can even carry people vĩ đại the moon.

(Nó dịch rời nhập không khí. Nó thậm chí còn rất có thể chở người lên phía trên mặt trăng.)

What tự you think these vehicles will be lượt thích in 50 years?

(Bạn nghĩ về những phương tiện đi lại này tiếp tục ra sao nhập 50 năm nữa?)

Lời giải chi tiết:

I think people will use some of these vehicles in 50 years. They will be innovated vĩ đại save more energy and save the environment.

(Tôi nghĩ về người xem tiếp tục dùng một số trong những phương tiện đi lại này nhập 50 năm nữa. Chúng sẽ tiến hành nâng cấp nhằm tiết kiệm ngân sách tích điện rộng lớn và tiết kiệm ngân sách môi trường thiên nhiên.)

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 11 A Closer Look 1

  1.Write the words or phrases under the correct pictures. Then listen, kiểm tra and repeat. 2. Write words or phrases from 1 in the correct columns. 3. Complete the sentences, using the words or phrases from the box. 4. Listen vĩ đại the sentences and repeat. Pay attention vĩ đại the bold words. 5. Listen vĩ đại the sentences and repeat. How many stresses are there in each sentence?

 • Tiếng Anh 7 Unit 11 A Closer Look 2

  1. Complete the sentences with will or won't 2. Rearrange the words and phrases vĩ đại make sentences. 3. Use the correct size of the verbs in brackets vĩ đại complete the conversation. 4. Work in pairs. Look at the pictures and tell your partner if you will / won't travel by these means of transport. Give reason(s). 5. Replace the underlined phrases with possessive pronouns.

 • Tiếng Anh 7 Unit 11 Communication

  1. Listen and read the conversation. Pay attention vĩ đại the highlighted sentences. 2. Work in pairs. Make similar conversations about future travelling. 3. Complete the conversation between Mark and Lan with the questions and answers from the box. 4. Work in pairs. Choose one means of transport below and make a similar conversation as in 3. 5. Work in groups. Choose one means of transport that you would lượt thích vĩ đại use vĩ đại travel vĩ đại school. Give reasons.

 • Tiếng Anh 7 Unit 11 Skills 1

  1. Work in pairs. Look at the picture and find the words or phrases vĩ đại describe it. 2. Read the passage and answer the question. 3. Read the passage again and complete the fact tệp tin with no more than thở TWO words or a number.4. Work in pairs. Look at the fact tệp tin in 3 then ask and answer questions about it. 5. Work in groups. Discuss why Roadrunner's cars will or won't become popular in the near future. Report your reasons vĩ đại the class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 11 Skills 2

  1. Circle the words or phrases that you think are used vĩ đại describe the future means of transport. 2. Listen vĩ đại a talk between Mr Ha and his students. How many means of transport are they talking about? Circle the correct answer. 3. Listen vĩ đại the talk again and complete each sentence with ONE word. 4. Work in pairs. Choose one future means of transport in 3 and tick (✓) the words and phrases that describe its advantages. Can you add more words and phrases? 5. Now write a paragraph of about 70 wo

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: xtreme motorbikes mod xe độ apk

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty học viên lớp 7 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.