tiếng anh 7 unit 10 skills 2


1. Work in pairs. Answer the questions. 2. Mr Lam is discussing with his students about how to tướng save energy at trang chính. Listen and circle the phrases you hear. 3. Listen again and tick (✓) T (True) or F (False) for each sentence. 4. Work in pairs. Read some ways to tướng save energy at trang chính. Decide on the three most important ones. Write them in your notebook. 5. Write a paragraph of about 70 words about how you save energy at trang chính.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 10 skills 2

Video chỉ dẫn giải

1. Work in pairs. Answer the questions.

(Làm việc bám theo cặp. Trả tiếng những thắc mắc.)

1. What type of energy vì thế you use at home?

(Bạn dùng loại tích điện này ở nhà?)

2. What vì thế you usually vì thế to tướng save energy?

(Bạn thông thường làm những gì nhằm tiết kiệm chi phí năng lượng?)

Lời giải chi tiết:

1. I use solar energy and hydro energy at trang chính.

(Tôi dùng tích điện mặt mày trời và tích điện thủy năng lượng điện ở trong nhà.)

2. I use energy - saving lighting bulbs to tướng save energy.

(Tôi dùng đèn điện tiết kiệm chi phí tích điện nhằm tiết kiệm chi phí tích điện.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Mr Lam is discussing with his students about how to tướng save energy at trang chính. Listen and circle the phrases you hear. 

(Ông Lâm đang được thảo luận với những SV của tớ về phong thái tiết kiệm chi phí tích điện tận nhà. Nghe và khoanh tròn trĩnh những cụm kể từ chúng ta nghe được.)

1. save energy (tiết kiệm năng lượng)

2. turn off the lights (tắt điện)

3. save money (tiết kiệm tiền)

4. use low energy light bulbs (dùng đèn điện tiết kiệm chi phí năng lượng)

5. produce electricity (tạo rời khỏi năng lượng điện năng)

6. use solar panels (sử dụng tấm tích điện mặt mày trời) 

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Mr Lam: As you know we use energy for cooking, heating and lighting. But it's not cheap. So how can we save energy at home? Linh, what vì thế you vì thế to tướng save electricity?

Linh: Well, I always turn off the lights before going to tướng bed. I have some electrical appliances, such as a TV, a CD player, ... I turn them off when I don't use them. I think it helps us save electricity.

Mr Lam: You're right. What about you, Minh?

Minh: Well, we use low energy light bulbs at my house. We always turn them off when leaving the room. We use solar panels to tướng warm water too. It's cheap and clean.

Mr Lam: Sounds interesting. And how about you, ...?

Tạm dịch:

Thầy Lâm: Như tiếp tục biết, tất cả chúng ta dùng tích điện nhằm nấu bếp, thực hiện rét và thắp sáng sủa. Nhưng nó không rẻ. Vậy nên thực hiện cơ hội này nhằm rất có thể tiết kiệm chi phí tích điện bên trên nhà? Linh, em làm những gì nhằm tiết kiệm chi phí năng lượng?

Linh: EM luôn luôn trực tiếp tắt đèn trước lúc lên đường ngủ. Em sở hữu vài ba tranh bị năng lượng điện như truyền họa, cái máy trị đĩa CD,... Em tắt bọn chúng lúc không người sử dụng cho tới. Em nghĩ về việc cơ gom tất cả chúng ta tiết kiệm chi phí tích điện ạ.

Thầy Lâm: Em rằng đích thị. Thế em thì sao, Minh?

Minh: Ồ, ở trong nhà thì căn nhà em dùng đèn điện tích điện thấp. Nhà em cũng luôn luôn tắt bọn chúng trước lúc thoát khỏi chống. Nhà em cũng người sử dụng tấm tích điện mặt mày trời nhằm thực hiện rét nước ạ. Nó rẻ rúng và tinh khiết.

Thầy Lâm: Nghe thú vị cơ. Thế còn em thì sao,...?

Lời giải chi tiết:

1. save energy (tiết kiệm năng lượng)

2. turn off the lights (tắt điện)

4. use low energy light bulbs (dùng đèn điện tiết kiệm chi phí năng lượng)

6. use solar panels (sử dụng tấm tích điện mặt mày trời) 

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Listen again and tick () T (True) or F (False) for each sentence.

(Nghe lại và lưu lại (✓) T (Đúng) hoặc F (Sai) cho từng câu.)

 

T

F

1. Mr Lam says we use energy for cooking, heating and lighting.

   

2. Linh always turns off the lights when going out.

   

3. Linh turns off electrical appliances when not using them.

   

4. Minh uses low energy light bulbs at his house.

   

5. Minh uses solar energy to tướng cook meals.

   

Lời giải chi tiết:

1. T

2. F

3. T

4. T

Xem thêm: hiep khach giang hồ

5. F

1. T

Mr Lam says we use energy for cooking, heating and lighting.

(Thầy Lâm bảo rằng tất cả chúng ta dùng tích điện mang đến việc nấu bếp, thực hiện rét và thắp sáng sủa.)

Thông tinMr Lam: As you know we use energy for cooking, heating and lighting.

(Như tiếp tục biết, tất cả chúng ta dùng tích điện nhằm nấu bếp, thực hiện rét và thắp sáng sủa.)

2. F

Linh always turns off the lights when going out.

(Linh luôn luôn tắt đèn Lúc rời khỏi ngoài.)

Thông tin: Linh: Well, I always turn off the lights before going to tướng bed.

(A, em luôn luôn trực tiếp tắt đèn trước lúc lên đường ngủ.)

3. T

Linh turns off electrical appliances when not using them.

(Linh tắt những tranh bị năng lượng điện lúc không người sử dụng cho tới bọn chúng.)

Thông tin: Linh: ...I have some electrical appliances, such as a TV, a CD player, ... I turn them off when I don't use them.

(Em sở hữu vài ba tranh bị năng lượng điện như truyền họa, cái máy trị đĩa CD,... Em tắt bọn chúng lúc không người sử dụng cho tới.)

4. T

Minh uses low energy light bulbs at his house.

(Minh dùng đèn điện tích điện thấp ở nhà đất của anh ấy.)

Thông tin: Minh: Well, we use low energy light bulbs at my house.

(Ồ, ở trong nhà thì căn nhà em dùng đèn điện tích điện thấp.)

5. F

Minh uses solar energy to tướng cook meals.

(Minh dùng tích điện mặt mày trời nhằm nấu bếp.)

Thông tin: Minh: ...We use solar panels to tướng warm water too.

(Nhà em cũng người sử dụng tấm tích điện mặt mày trời nhằm thực hiện rét nước ạ.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Writing

4. Work in pairs. Read some ways to tướng save energy at trang chính. Choose three ways and write them in your notebook.

(Làm việc bám theo cặp. Đọc một vài phương pháp để tiết kiệm chi phí tích điện tận nhà. Chọn thân phụ cơ hội và ghi chép chúng nó vào buột tay của công ty.)

• Use low energy light bulbs (Sử dụng đèn điện tích điện thấp)

• Use solar panels to tướng warm water (Sử dụng những tấm pin mặt mày trời nhằm thực hiện rét nước)

• Turn off the lights when leaving the room (Tắt đèn Lúc tách ngoài phòng)

• Turn off electrical appliances when not using them (Tắt những tranh bị năng lượng điện lúc không sử dụng)

Lời giải chi tiết:

• Use low energy light bulbs (Sử dụng đèn điện tích điện thấp)

• Turn off the lights when leaving the room (Tắt đèn Lúc tách ngoài phòng)

• Turn off electrical appliances when not using them (Tắt những tranh bị năng lượng điện lúc không sử dụng)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Write a paragraph of about 70 words about how you save energy at trang chính.

(Viết một quãng văn khoảng tầm 70 kể từ về phong thái chúng ta tiết kiệm chi phí tích điện ở trong nhà.)

We use a lot of energy at trang chính and it costs us a lot. To save energy, we should___________.

Lời giải chi tiết:

We use a lot of energy at trang chính and it costs us a lot. To save energy, we should use low energy light bulbs in our house. It will help us to tướng reduce our electricity bill. Secondly, before going to tướng bed, we should turn off electrical appliances when not using them. Finally, we should turn off the lights in room when we go out, avoid wasting water, shut the kitchen stove when stop cooking. 

Tạm dịch:

Chúng tớ dùng thật nhiều tích điện ở trong nhà và tất cả chúng ta tốn thật nhiều tích điện. Để tiết kiệm chi phí tích điện, tất cả chúng ta nên dùng đèn điện tích điện thấp nhập mái nhà của tớ. Nó sẽ hỗ trợ Cửa Hàng chúng tôi hạn chế hóa đơn chi phí năng lượng điện. Thứ nhị, trước lúc lên đường ngủ, tất cả chúng ta nên tắt những tranh bị năng lượng điện lúc không dùng. Cuối nằm trong, tất cả chúng ta nên tắt đèn nhập chống Lúc ra phía bên ngoài, tách tiêu tốn lãng phí nước, tắt phòng bếp Lúc ngừng nấu nướng.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Looking back

  1. Match the adjectives in A with the nouns in B to tướng make phrases. 2. Complete the sentences, using the phrases in 1. 3. Complete the sentences by using the correct size of the present continuous or present simple of the verbs in brackets. 4. Find ONE mistake in each sentence and correct it.

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Project

  1. Below are some tips about how students can save energy at school. In groups, discuss which ones can be applied in your school. 2. Work in groups. Discuss some tips about how to tướng save energy in your school. Then make a poster and present it to tướng your class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Skills 1

  1. Work in pair. Discuss the following questions. 2. Mr Lam is giving a lecture on energy sources. Read the text and choose the best option (A, B, or C) to tướng complete the sentences. 3. Read the text again and answer the questions. 4. Work in groups. Discuss and put the following words or phrases in the appropriate columns. 5. Work in pairs. Ask and answer questions about the advantages and disadvantages of different energy sources.

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Communication

  1. Listen and read the conversation. Pay attention to tướng the highlighted questions. Work in pairs. Make similar conversations to tướng ask for explanations of the phrases: hydro energy, energy from coal... 3. Work in pairs. Ask your partner the following questions and tick (✓) his or her answers in the boxes. 4. Work in groups. Tell the group how well your partner saves energy. 5. Answer the questions in 3 on your own. Then tell the class how well you save energy.

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 A Closer Look 2

  1. Work in pairs. Tell your partner what the people in the pictures are doing. 2. Complete the sentences, using the present continuous size of the verbs in brackets. 3. Circle the correct size of the verb in each sentence. 4. Write sentences about what the people are doing or not doing, using the suggestions. 5. Work in pairs. Ask and answer the following questions.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: cách vẽ con vật bằng số

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com Đầy đầy đủ khoá học tập những cuốn sách (Kết nối học thức với cuộc sống; Chân trời sáng sủa tạo; Cánh diều). Cam kết gom học viên lớp 7 học tập chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.