tiếng anh 11 unit 8 our world heritage sites

Bình chọn:

3.7 bên trên 190 phiếu

Bạn đang xem: tiếng anh 11 unit 8 our world heritage sites

Ngữ pháp - Rút gọn gàng mệnh đề mối quan hệ - Unit 8 SGK Tiếng Anh 11 mớiTổng hợp lý và phải chăng thuyết không thiếu và cụ thể về rút gọn gàng mệnh đề mối quan hệ, gom học viên thoải mái tự tin xử lý những bài xích tập luyện Xem cụ thể

Vocabulary - Phần kể từ vựng - Unit 8 Tiếng Anh 11 mới

Tổng thích hợp kể từ vựng (Vocabulary) SGK giờ đồng hồ Anh 11 mới nhất unit 8

Xem câu nói. giải

Luyện tập luyện kể từ vựng Tổng thích hợp kể từ vựng Unit 8 Tiếng Anh 11 mới Xem câu nói. giải Language Unit 8 SGK Tiếng Anh 11 mớiFill the blanks with the right size of the words from the box. Xem câu nói. giải Communication and Culture Unit 8 Tiếng Anh 11 mớiWork in groups. Your group needs to lớn decide on a heritage site to lớn visit on your next field trip. Xem câu nói. giải

Looking Back Unit 8 Tiếng Anh 11 mới

Listen to lớn the following short exchanges. Mark ↗ (rising intonation) or ↘ (falling intonation) on the choice questions in these exchanges.

Xem câu nói. giải

Project - Unit 8 SGK Tiếng Anh 11 mớiWork in groups. Choose a heritage site in Viet Nani and find information about it. Then discuss and make a proposal for its preservation and protection Xem câu nói. giải