the fence which surrounds our house is made of wood

Câu hỏi:

18/07/2022 4,108

Bạn đang xem: the fence which surrounds our house is made of wood

The fence surrounding our house is made of wood.

The fence which ________________________________________________________.

Siêu phẩm 30 đề ganh đua test trung học phổ thông vương quốc 2024 bởi thầy cô VietJack biên soạn, chỉ còn 100k bên trên Shopee Mall.

Mua ngay

Đáp án đúng: The fence which surrounds our house is made of wood.

Giải thích: Động kể từ nhập câu ở dạng dữ thế chủ động, kể từ câu rút gọn gàng mệnh đề tao người sử dụng which.

Dịch: Hàng rào xung quanh ngôi nhà đất của Cửa Hàng chúng tôi được sản xuất được làm bằng gỗ.

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

They work in a hospital __________ by the government.

A. to sponsor

B. sponsored

C. sponsor

D. sponsoring

Câu 2:

If we bởi not take steps to tướng protect the world’s wild life, many species of birds and animals are likely to tướng __________ completely.

A. die from

B. die out

C. die away

D. die down

Câu 3:

What does a philatelist enjoy?

A. Collecting stamps

B. Writing letters

Xem thêm: trạng nguyên đăng nhập

C. Determining the value of things

D. Introducing new stamps

Câu 4:

I usually give __________ the common stamps to tướng my friends.

A. away

B. off

C. on

D. up

Câu 5:

 Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tướng indicate the word CLOSEST in meaning to tướng the underlined word in the following question.

If some endangered species were kept in zoos, it would help to tướng ensure their future survival.

A. disappeared

B. threatened

C. increased

D. reduced

Câu 6:

Many people believe that fossil fuels will be __________ within a relatively short time.

A. worn on 

B. exhausted

C. damaged

D. used out

Xem thêm: từ vựng tiếng anh lớp 8