the distinction of the khai dinh

Câu hỏi:

14/08/2020 21,280

Bạn đang xem: the distinction of the khai dinh

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Question: The distinction of the Khai Dinh Tomb is the unique architecture _____  the art of Rococo and the Vietnamese style

Bcombining

Đáp án chủ yếu xác

Siêu phẩm 30 đề thi đua test trung học phổ thông vương quốc 2024 bởi thầy cô VietJack biên soạn, chỉ còn 100k bên trên Shopee Mall.

Mua ngay

Đáp án:

- Động kể từ chủ yếu nhập câu là “is” => cần thiết mệnh đề mối quan hệ nhằm lý giải cho tới tân ngữ “the unique architecture”.

- Câu không thiếu thốn là: The distinction of the Khai Dinh Tomb is the unique architecture which combines the art of Rococo and the Vietnamese style.

 => mệnh đề mối quan hệ dạng dữ thế chủ động => rút gọn gàng còn “combining”

Tạm dịch: Sự khác lạ của Lăng Khải Định là phong cách xây dựng khác biệt phối kết hợp phong thái thẩm mỹ và nghệ thuật Rococo và phong thái VN.

Đáp án nên cần chọn là: B

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Question: Hoi An Ancient Town is preserved in a remarkably ______ state

Adamaged

B. unspoiled

C. intact

D. unharmed

Câu 2:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Question: Although some of the structures are now _____, most of the significant existing monuments have been partially restored.

Ain danger

Bat risk

Cin ruins

D. at war

Câu 3:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Question: The ______ items in Con Moong Cave are now kept in Thanh Hoa Museum for preservation and displaying work

A. excavating

B. excavated

C. excavation

Xem thêm: cách đăng ký mạng mobi ngày

D. excavator

Câu 4:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Question: The Citadel of the Ho Dynasty is the only stone citadel in Southeast Asia _______ of large limestone blocks

A. constructing

Bwhich constructed

Cto construct

D. to be constructed

Câu 5:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Question: Cat Ba is also rich of cultural fesstivals and traditions that are highly potential for_____and development.

AResearch

BGrowth

CConservation

D. promotion

Câu 6:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Question: Most houses in Hoi An are of _______ architecture dating from the 17th to lớn the 19th century.

A. medieval

Btraditional

Cancient

D. customary

Câu 7:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Question: Son Doong Cave is the largest cave in the world ______  in Phong Nha - Ke Bang National Park

A. which discovered

B. discovering

C. to discover

D. to be discovered

Xem thêm: lòng vị tha là gì