soạn anh 8 unit 3 a closer look 1


1. Circle the correct options to lớn complete the phrases. 2. Use the correct forms of the verbs in 1 to lớn complete the sentences. 3. Choose the correct answer A, B, or C. 4. Listen and repeat the words. Pay attention to lớn the sounds /ʊə/ and /ɔɪ/. Then put the words into the correct columns. 5. Listen and practise the sentences. Underline the words with /ʊə/ and circle the words with /ɔɪ/.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: soạn anh 8 unit 3 a closer look 1

Video chỉ dẫn giải

Vocabulary

1. Circle the correct options to lớn complete the phrases.

(Khoanh tròn trặn những lựa lựa chọn đích nhằm hoàn thiện những cụm kể từ.)

1. upload (đăng tải)

A. a picture (bức tranh)

B. the website (trang web)

2. browse (lướt)

A. a website (trang web)

B. a clip (video ngắn)

3. kiểm tra (kiểm tra)

A. pictures (bức tranh)

B. notifications (thông báo)

4. log on (đăng nhập)

A. to lớn a club (câu lạc bộ)

B. to lớn an tài khoản (tài khoản)

5. connect (kết nối)

A. a post (bài đăng)

B. with friends (với chúng ta bè)

Lời giải chi tiết:

1. A

2. A

3. B

4. B

5. B

1. upload a picture: đăng chuyên chở một bức ảnh

2. browse a website: duyệt một trang web

3. kiểm tra notifications: đánh giá thông báo

4. log on to lớn an account: đăng nhập vào trong 1 tài khoản

5. connect with friends: kết nối với chúng ta bè

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Use the correct forms of the verbs in 1 to lớn complete the sentences.

(Sử dụng những mẫu mã đích của động kể từ vô bài xích 1 nhằm hoàn thiện những câu.)

1. I _____ the school trang web and found pictures of school activities.

2. Our teacher _____ a đoạn Clip of our last meeting in our diễn đàn for everyone to lớn see.

3. She _____ with some old friends at the English club.

4. Tom _____ the notifications and saw some new posts.

5. Mi often _____ to lớn her instagram tài khoản to lớn chat with her friends.

Lời giải chi tiết:

1. browsed

2. uploaded

3. connected

4. checked

5. logs on

1. I browsed the school trang web and found pictures of school activities.

(Mình truy vấn vô trang web của ngôi trường và nhìn thấy những tấm hình những sinh hoạt của ngôi trường.)

2. Our teacher uploaded a đoạn Clip of our last meeting in our diễn đàn for everyone to lớn see.

(Giáo viên của Shop chúng tôi đăng lên một quãng phim về buổi họp của Shop chúng tôi lên diễn đàn nhằm người xem nằm trong coi.)

3. She connected with some old friends at the English club.

(Cô ấy liên kết với vài ba người chúng ta cũ ở câu lạc cỗ Tiếng Anh.)

4. Tom checked the notifications and saw some new posts.

(Tom đánh giá thông tin và thấy vài ba bài xích đăng mới nhất.)

5. Mi often logs on to lớn her Instagram tài khoản to lớn chat with her friends.

(Mi thông thường singin vô thông tin tài khoản Instagram nhằm nhắn tin tưởng với chúng ta mè.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Choose the correct answer A, B, or C.

(Chọn câu vấn đáp đích A, B hoặc C.)

1. Our class has a(n) _____, and we often post questions there to lớn discuss.

A. office         

B. forum         

C. club

2. We try to lớn meet our parents' _____but it is hard.

A. dreams       

B. interests      

C. expectations

3. He is a big _____ and scares his weaker classmates.

A. bully                      

B. forum         

C. pressure

4. She was chatting with her friends, ví she couldn't _____on the lesson.

A. concentrate

B. coach         

C. advise

5. We have _____ from our exams, peers, and parents. This makes us feel very stressed.

A. interests     

B. pressure     

C. friends

Lời giải chi tiết:

1. B

2. C

3. A

4. A

5. B

1. B

Our class has a forum, and we often post questions there to lớn discuss.

(Lớp của Shop chúng tôi sở hữu một diễn đàn, và Shop chúng tôi thông thường đăng thắc mắc lên bại liệt nhằm thảo luận.)

A. office (n): văn phòng         

Xem thêm: cách vẽ mèo đơn giản

B. diễn đàn (n): thao diễn đàn       

C. club (n): câu lạc bộ

2. C

We try to lớn meet our parents' expectations but it is hard.

(Chúng tôi thông thường nỗ lực đạt được kì vọng của thân phụ u tuy nhiên nó vượt lên trước trở ngại.)

A. dreams (n): ước mơ       

B. interests (n): sự mến thú      

C. expectations (n): kì vọng

3. A

He is a big bully and scares his weaker classmates.

(Hắn tớ là 1 kẻ bắt nạt to lớn rộng lớn và thực hiện kinh hoàng hãi chúng ta nằm trong lớp yếu đuối rộng lớn.)

A. bully (n): người hoặc bắt nạt người khác                    

B. diễn đàn (n): thao diễn đàn        

C. pressure (n): áp lực

4. A

She was chatting with her friends, ví she couldn't concentrate on the lesson.

(Cô ấy đang được thì thầm với chúng ta bản thân, nên ko thể triệu tập vô bài học kinh nghiệm.)

A. concentrate (v): tập dượt trung

B. coach (v): huấn luyện         

C. advise (v): khuyên nhủ bảo

5. B

We have pressure from our exams, peers, and parents. This makes us feel very stressed.

(Chúng tôi sở hữu áp lực đè nén kể từ những kì đánh giá, áp lực đè nén kể từ đồng chí và cả bố mẹ nữa. Vấn đề này khiến cho Shop chúng tôi đặc biệt áp lực đè nén.)

A. interests (n): sự quan liêu tâm   

B. pressure (n): áp lực    

C. friends (n): chúng ta bè

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Pronunciation

/ʊə/ and /ɔɪ/

4. Listen and repeat the words. Pay attention to lớn the sounds /ʊə/ and /ɔɪ/. Then put the words into the correct columns.

(Lắng nghe và tái diễn những kể từ. Hãy lưu ý cho tới những âm /ʊə/ và /ɔɪ/. Sau bại liệt bịa đặt những kể từ vô những cột đúng chuẩn.)

boy     

tourist     

toy     

ensure     

avoid     

choice     

sure     

tournament

Lời giải chi tiết:

/ʊə/

/ɔɪ/

tourist /ˈtʊə.rɪst/: khách du lịch

tournament /ˈtʊə.nə.mənt/: giải đấu

ensure /ɪnˈʃʊə(r)/: chắc chắn rằng

sure /ʃʊə(r)/: chắn chắn

boy /bɔɪ/: con trai

toy/tɔɪ/: đồ chơi

avoid /əˈvɔɪd/: tránh

choice /tʃɔɪs/: lựa chọn

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Listen and practise the sentences. Underline the words with /ʊə/ and circle the words with /ɔɪ/.

(Nghe và thực hành thực tế những câu. Gạch bên dưới những kể từ sở hữu /ʊə/ và khoanh tròn trặn những kể từ sở hữu /ɔɪ/.)

1. She is a noisy and curious girl.

(Cô ấy là 1 cô nàng tiếng ồn ào và hoặc tò mò mẫm.)

2. They joined a full-day thành phố tour.

(Chúng tôi nhập cuộc một chuyến du ngoạn một ngày dài xung quanh thành phố Hồ Chí Minh.)

3. I found it enjoyable to lớn watch the tournament.

(Tôi cảm nhận thấy yêu thích Khi coi giải đấu.)

4. She'll record our voices during the interview.

(Cô ấy tiếp tục thu âm tiếng nói của tất cả chúng ta vô buổi phỏng vấn.)

5. He is not acting very mature and is starting to lớn annoy mạ.

(Anh tớ ko thể hiện tại bản thân cứng cáp và chính thức quấy nhiễu tôi.)

Lời giải chi tiết:

Lưu ý: Từ sở hữu chứa chấp âm /ʊə/được gạch men bên dưới, kể từ sở hữu chứa chấp âm /ɔɪ/được tô nền gold color nổi trội.

1. She is a noisy and curious girl.

noisy /ˈnɔɪzi/

curious /ˈkjʊəriəs/

2. They joined a full-day thành phố tour.

joined /dʒɔɪnd/

tour /tʊə(r)/

3. I found it enjoyable to lớn watch the tournament.

enjoyable /ɪnˈdʒɔɪəbl/

tournament /ˈtʊə.nə.mənt/

4. She'll record our voices during the interview.

voice /vɔɪs/

5. He is not acting very mature and is starting to lớn annoy mạ.

mature /məˈtʃʊə(r)/

annoy /əˈnɔɪ/


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 A Closer Look 2

  1. Tick (✓) the simple sentences. 2. Write S for simple sentences and C for compound sentences. 3. Choose the correct answer A, B, or C. 4. Combine the two sentences to lớn make compound sentences, using the words from the box. 5. GAMES. Which group has the most sentences? Work in groups. Each group makes as many compound sentences as possible. The group with the most correct sentences is the winner.

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Communication

  1. Listen and read the dialogues below. Pay attention to lớn the highlighted sentences. 2. Work in pairs. Make similar conversations, using the cues below. 3. Read some posts on a diễn đàn about different social truyền thông and match the names of the posters with their activities. 4. Work in pairs. Ask and answer questions about what social truyền thông the teens in 3 use, why, and how often they use them. 5. Work in groups. Discuss the following questions:

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Skills 1

  1. Work in pairs. a. Look at each picture and say what club it is. b. Which of your school clubs tự you want to lớn join? 2. Read the conversation and tick (✓) T (True) or F (False) for each sentence. 3. Read the conversation again and choose the correct answer A, B, or C. 4. Work in pairs. Make conversations using the given information. 5. Work in groups. Ask and answer questions about a club at your school. Report the answers to lớn your class.

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Skills 2

  1. Which types of pressure below tự you think teens face? 2. Listen to lớn a conversation and choose the correct answer to lớn each question. 3. Listen to lớn the conversation again and fill in each blank with ONE word. 4. Match the causes of teen stress with the possible solutions. There may be more than thở one solution to lớn a problem.

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Looking back

  1. Complete the webs with suitable words and phrases. 2. Fill in each blank with the correct size of the word from the box. 3. Use the conjunctions provided to lớn connect the sentences. 4. Complete the sentences below. Then compare your sentences with your partners’.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: anh vẫn ở đây

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty học viên lớp 8 học tập chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.