skill 1 unit 3 lớp 9Với tiếng giải bài bác luyện Unit 3 lớp 9: Skills 1 trong các Unit 3: Teen stress and pressure Tiếng Anh 9 sách mới mẻ (chương trình thí điểm) hoặc nhất, cụ thể sẽ gom học viên lớp 9 đơn giản thực hiện bài bác luyện Tiếng Anh 9 Unit 3.

Unit 3 lớp 9: Skills 1

Unit 3 lớp 9: Skills 1 (phần 1 → 5 trang 32 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Bạn đang xem: skill 1 unit 3 lớp 9

Quảng cáo

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 3 Teen stress and pressure - Skills 1 - Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1a. Do you know what a child helpline is? (Bạn đem biết đàng chão trợ gom trẻ nhỏ không?)

Unit 3 lớp 9: Skills 1 | Hay nhất Giải bài bác luyện Tiếng Anh 9 mới

Gợi ý: I know the child helpline number is 18001567.

Hướng dẫn dịch: Tôi biết số đàng chão trợ gom trẻ nhỏ là 18001567.

b. Now read the articles (Bây giờ nằm trong hiểu bài bác báo sau.)

The Magic Number

Magic Number 18001567 is a 24-hour toll-free service for counselling and protecting children and young adults in Viet Nam. The helpline was mix up in 2004 by the government with tư vấn from Plan Vietnam, an international children’s development organisation.

Quảng cáo

By năm trước, the helpline had received over 1.5 million calls from children and adults nationwide. Sixty-nine per cent of the calls came from children and most child callers were in the 11-14 year old and 15-18 year old groups. The calls were mostly questions about family relationships, friendships, and physical and mental health. Moreover, nearly 3,000 cases of missing or abandoned children, or children who were suffering from violence, trafficking, or sexual abuse received emergency tư vấn. The helpline promotes child participation in its operations by involving children as peer communicators and decision makers.

A thành viên of Child Helpline International, Magic Number aims lớn create favourable conditions for children lớn develop physically and mentally. If you need tư vấn or advice, or know of someone who does, just dial 18001567!

(The facts, figures, and photos in this text are provided by Plan Vietnam)

Hướng dẫn dịch:

Số điện thoại cảm ứng thần kỳ

Số điện thoại cảm ứng ảo diệu 18001567 là đường dây nóng free 24 giờ cho tới công ty chỉ dẫn và bảo đảm trẻ nhỏ và trẻ con thiếu niên ở VN. Đường chão cứu vãn trợ được tổ chức chính quyền xây dựng nhập năm 2004 với việc tài trợ của Plan VN, một đội chức phi chính phủ nước nhà quốc tế trở nên tân tiến xã hội lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm.

Quảng cáo

Trong năm năm trước, đàng chão cứu vãn trợ đã nhận được được rộng lớn 1,5 triệu cuộc gọi kể từ trẻ nhỏ và người rộng lớn nhập toàn nước. 69% cuộc gọi tới từ trẻ nhỏ và đa số những em gọi cho tới trực thuộc lứa tuổi kể từ 11 - 14 và 15 - 18 tuổi tác. Các cuộc gọi đa số là những thắc mắc về quan hệ mái ấm gia đình, tình chúng ta và sức mạnh ý thức tương tự thể hóa học. Thêm nhập bại, sát 3000 tình huống là trẻ nhỏ bị lạc hoặc bị vứt rơi, hoặc trẻ con bị bạo hành, kinh doanh trẻ nhỏ hoặc sử dụng dục tình cần thiết sự tương hỗ khẩn cung cấp.

Đường chão cứu vãn trợ khuyến nghị những đứa trẻ con nhập cuộc nhập tổ chức triển khai của tớ bằng phương pháp coi những em giống như các người chúng ta tâm giao phó và những người dân rời khỏi ra quyết định.

Là một member của đàng chão cứu vãn trợ trẻ nhỏ quốc tế, số điện thoại cảm ứng ảo diệu đem mục tiêu tạo nên cho tới trẻ nhỏ những ĐK tiện lợi nhằm trở nên tân tiến thể hóa học và ý thức. Nếu bạn phải tương hỗ hoặc tiếng khuyên răn hoặc biết ai bại cần thiết chỉ việc gọi 18001567.

(Các sự khiếu nại, số liệu và hình hình họa trong khúc văn được hỗ trợ bởi vì Plan Viet Nam)

2. Answer the questions. (Trả tiếng thắc mắc sau.)

Quảng cáo

1. What is Magic Number 18001567?

2. Which age groups have called the helpline?

3. What were the calls mostly about?

4. Why have 3,000 calls received emergency support?

5. How does Magic Number promote child participation in its operations?

6. What is the aim of the helpline?

Đáp án:

1. It's a không tính tiền service for counselling and protecting children and young adults in Viet Nam.

2. They were callers in the 11-14 year old and 15-18 year old groups.

3. The calls were mostly questions about family relationships, friendships, and physical and mental health.

4. Because they were cases of missing or abandoned children, or children who were suffering from violence, trafficking, or sexual abuse.

5. The helpline promotes child participation in its operations by involving children as peer communicators and decision makers.

6. It aims lớn create favourable conditions for children lớn develop physically and mentally.

Giải thích:

1. Thông tin: Magic Number 18001567 is a 24-hour toll-free service for counselling and protecting children and young adults in Viet Nam. (Số điện thoại cảm ứng ảo diệu 18001567 là đường dây nóng free 24 giờ cho tới công ty chỉ dẫn và bảo đảm trẻ nhỏ và trẻ con thiếu niên ở VN.)

2. Thông tin: Sixty-nine per cent of the calls came from children and most child callers were in the 11-14 year old and 15-18 year old groups. (69% cuộc gọi tới từ trẻ nhỏ và đa số những em gọi cho tới trực thuộc lứa tuổi kể từ 11 - 14 và 15 - 18 tuổi tác.)

3. Thông tin: The calls were mostly questions about family relationships, friendships, and physical and mental health. (Các cuộc gọi đa số là những thắc mắc về quan hệ mái ấm gia đình, tình chúng ta và sức mạnh ý thức tương tự thể hóa học.)

4. Thông tin: Moreover, nearly 3,000 cases of missing or abandoned children, or children who were suffering from violence, trafficking, or sexual abuse received emergency tư vấn. (Thêm nhập bại, sát 3000 tình huống là trẻ nhỏ bị lạc hoặc bị vứt rơi, hoặc trẻ con bị bạo hành, kinh doanh trẻ nhỏ hoặc sử dụng dục tình cần thiết sự tương hỗ khẩn cung cấp.)

5. Thông tin: A thành viên of Child Helpline International, Magic Number aims lớn create favourable conditions for children lớn develop physically and mentally. (Là một member của đàng chão cứu vãn trợ trẻ nhỏ quốc tế, số điện thoại cảm ứng ảo diệu đem mục tiêu tạo nên cho tới trẻ nhỏ những ĐK tiện lợi nhằm trở nên tân tiến thể hóa học và ý thức.)

Hướng dẫn dịch:

1. Magic Number 18001567 là gì?

- Số điện thoại cảm ứng ảo diệu 18001567 là đường dây nóng free 24 giờ cho tới công ty chỉ dẫn và bảo đảm trẻ nhỏ và Người trẻ tuổi tuổi tác ở VN.

2. Những group tuổi tác nào là tiếp tục gọi đàng chão trợ giúp?

- 11 cho tới 14 tuổi tác và 15 cho tới 18 tuổi tác.

3. Các cuộc gọi đa phần nói đến điều gì?

- Các cuộc gọi đa số là những thắc mắc về quan hệ mái ấm gia đình, tình chúng ta và sức mạnh ý thức tương tự thể hóa học.

4. Tại sao 3.000 cuộc gọi đã nhận được được tương hỗ khẩn cấp?

- Bởi vì như thế đấy là 3000 tình huống là trẻ nhỏ bị lạc hoặc bị vứt rơi, hoặc trẻ con bị bạo hành, kinh doanh trẻ nhỏ hoặc sử dụng dục tình.

5. Magic Number xúc tiến sự nhập cuộc của trẻ nhỏ nhập những sinh hoạt của chính nó như vậy nào?

- Đường chão cứu vãn trợ khuyến nghị những đứa trẻ con nhập cuộc nhập tổ chức triển khai của tớ bằng phương pháp coi những em giống như các người chúng ta tâm giao phó và những người dân rời khỏi ra quyết định.

6. Mục đích của đàng chão trợ gom là gì?

- Đường chão cứu vãn trợ đem mục tiêu tạo nên cho tới trẻ nhỏ những ĐK tiện lợi nhằm trở nên tân tiến thể hóa học và ý thức.

3. Read the text again and decide if the following statements are true (T) or false (F). (Đọc lại đoạn văn và ra quyết định coi những câu sau là đúng( T) hoặc sai (F).)

1. You can Hotline Magic Number anytime during the day or night.

2. The service and the telephone calls are không tính tiền.

3. Only children can Hotline the helpline.

4. The typical caller lớn Magic Number is a nine-year-old child.

5. All decisions about the operation of the helpline are made by adults.

6. The service is available in all cities and provinces in Viet Nam.

Xem thêm: toán 5 trang 77

Đáp án:

1. T2. T3. F4. F5. F6. T

Giải thích:

1. Thông tin: Magic Number 18001567 is a 24-hour toll-free service for counselling and protecting children and young adults in Viet Nam. (Số điện thoại cảm ứng ảo diệu 18001567 là đường dây nóng free 24 giờ cho tới công ty chỉ dẫn và bảo đảm trẻ nhỏ và trẻ con thiếu niên ở VN.)

2. Thông tin: Magic Number 18001567 is a 24-hour toll-free service for counselling and protecting children and young adults in Viet Nam. (Số điện thoại cảm ứng ảo diệu 18001567 là đường dây nóng free 24 giờ cho tới công ty chỉ dẫn và bảo đảm trẻ nhỏ và trẻ con thiếu niên ở VN.)

3. Thông tin: Sixty-nine per cent of the calls came from children and most child callers were in the 11-14 year old and 15-18 year old groups. (69% cuộc gọi tới từ trẻ nhỏ và đa số những em gọi cho tới trực thuộc lứa tuổi kể từ 11 - 14 và 15 - 18 tuổi tác.) Như vậy không những đem trẻ nhỏ mới mẻ rất có thể gọi đàng chão này.

4. Thông tin: Sixty-nine per cent of the calls came from children and most child callers were in the 11-14 year old and 15-18 year old groups. (69% cuộc gọi tới từ trẻ nhỏ và đa số những em gọi cho tới trực thuộc lứa tuổi kể từ 11 - 14 và 15 - 18 tuổi tác.)

5. Thông tin: The helpline promotes child participation in its operations by involving children as peer communicators and decision makers. (Đường chão cứu vãn trợ khuyến nghị những đứa trẻ con nhập cuộc nhập tổ chức triển khai của tớ bằng phương pháp coi những em giống như các người chúng ta tâm giao phó và những người dân rời khỏi ra quyết định.)

6. Thông tin: Magic Number 18001567 is a 24-hour toll-free service for counselling and protecting children and young adults in Viet Nam. (Số điện thoại cảm ứng ảo diệu 18001567 là đường dây nóng free 24 giờ cho tới công ty chỉ dẫn và bảo đảm trẻ nhỏ và trẻ con thiếu niên ở VN.)

Hướng dẫn dịch:

1. quý khách hàng rất có thể gọi số điện thoại cảm ứng ảo diệu ngẫu nhiên khi nào là xuyên suốt một ngày dài và tối.

2. Thương Mại & Dịch Vụ và những cuộc gọi là free.

3. Chỉ trẻ nhỏ mới mẻ rất có thể gọi đàng chão cứu vãn trợ.

4. Người gọi điển hình nổi bật của số điện thoại cảm ứng ảo diệu là trẻ con 9 tuổi tác.

5. Tất cả những ra quyết định về sinh hoạt của đàng chão cứu vãn trợ đều được tiến hành bởi vì người rộng lớn.

6. Thương Mại & Dịch Vụ vận dụng cho tới toàn bộ những thành phố Hồ Chí Minh và thành phố ở VN.

4. Listen lớn two students calling a child helpline and complete the notes. Then use the notes te role-play the callers. (Nghe 2 học viên gọi cho tới đàng chão giúp sức trẻ nhỏ và triển khai xong chú quí sau. Sau bại dùng nhằm vào vai người gọi năng lượng điện.)

Bài nghe:

Unit 3 lớp 9: Skills 1 | Hay nhất Giải bài bác luyện Tiếng Anh 9 mới

Caller 1:

- Caller: A girl from Hanoi

- Feeling now: a bit depressed, confused

- Problem: her parents want her lớn be a doctor while she wants lớn go lớn Arts School lớn be a designer.

- Question: what lớn say lớn her parents

Caller 2:

- Caller: Long – a boy from TP HCM City

- Feeling now: Worried

- Problem: He refused lớn lend a playing online games friend of his 5 million dong and this friend threatened him.

- Question: Should Long tell somebody about this?

Nội dung bài bác nghe:

Caller 1: (girl) Hi, I’m from Ha Noi. I’m in my last year of high school. I’m feeling a bit depressed about my situation. I’ve been studying really hard lớn satisfy my parents and have always had good grades. But last week they said that they didn’t want bu lớn go lớn Arts School lớn be a designer. They want bu lớn be a doctor. I feel confused... I don’t know what lớn say lớn my parents.

Caller 2: (boy) My name’s Long. I’m 13 and I’m from Ho Chi Minh City. I made a friend playing online games, and we’ve met several times in real life lớn play video clip games in Internet cafés. Last week he told bu he needed 5 million dong and asked if I could help him. I said no, but two days ago he said he would make my life difficult if I didn’t give him the money. I’m a bit worried. Should I tell somebody about this?

Hướng dẫn dịch:

Người gọi 1: (nữ) Xin kính chào, tôi tới từ Hà Thành. Tôi đang được học tập năm cuối cung cấp 3. Tôi đang được cảm nhận thấy ngán chán nản về tình huống của tôi. Tôi đang được học tập thực sự siêng năng nhằm ưng ý phụ huynh và luôn luôn đạt điểm số chất lượng tốt. Nhưng tuần trước đó, chúng ta bảo rằng chúng ta không thích tôi thi đua nhập ngôi trường Nghệ thuật nhằm thực hiện ngôi nhà kiến thiết. Họ mong muốn tôi trở nên bác bỏ sĩ. Tôi cảm nhận thấy mung lung, bồn chồn ... Tôi ko biết nên thưa gì với phụ huynh tôi.

Người gọi 2: (nam) Tên của tôi là Long. Tôi 13 tuổi tác và tôi tới từ TP Xì Gòn. Tôi kết chúng ta với 1 người chúng ta chơi trò giải trí bên trên mạng, và Cửa Hàng chúng tôi bắt gặp nhau vài ba đợt ngoài đời thực nhằm chơi trò giải trí ở quán coffe Internet. Tuần trước, anh ấy bảo tôi anh ấy cần thiết 5 triệu đồng và căn vặn tôi coi liệu tôi rất có thể gom anh ấy ko. Tôi thưa ko, tuy nhiên hai ngày sau anh ấy thưa anh ấy tiếp tục thực hiện cho tới cuộc sống đời thường của tôi trở ngại nếu như tôi ko đem anh ấy chi phí. Tôi đem chút phiền lòng. Tôi đem nên thưa với quý khách về điều này?

Hướng dẫn dịch:

Người gọi 1: (nữ) Xin kính chào, tôi tới từ Hà Thành. Tôi đang được học tập năm cuối cung cấp 3. Tôi đang được cảm nhận thấy ngán chán nản về tình huống của tôi. Tôi đang được học tập thực sự siêng năng nhằm ưng ý phụ huynh và luôn luôn đạt điểm số chất lượng tốt. Nhưng tuần trước đó, chúng ta bảo rằng chúng ta không thích tôi thi đua nhập ngôi trường Nghệ thuật nhằm thực hiện ngôi nhà kiến thiết. Họ mong muốn tôi trở nên bác bỏ sĩ. Tôi cảm nhận thấy mung lung, bồn chồn ... Tôi ko biết nên thưa gì với phụ huynh tôi.

Người gọi 2: (nam) Tên của tôi là Long. Tôi 13 tuổi tác và tôi tới từ TP Xì Gòn. Tôi kết chúng ta với 1 người chúng ta chơi trò giải trí bên trên mạng, và Cửa Hàng chúng tôi bắt gặp nhau vài ba đợt ngoài đời thực nhằm chơi trò giải trí ở quán coffe Internet. Tuần trước, anh ấy bảo tôi anh ấy cần thiết 5 triệu đồng và căn vặn tôi coi liệu tôi rất có thể gom anh ấy ko. Tôi thưa ko, tuy nhiên hai ngày sau anh ấy thưa anh ấy tiếp tục thực hiện cho tới cuộc sống đời thường của tôi trở ngại nếu như tôi ko đem anh ấy chi phí. Tôi đem chút phiền lòng. Tôi đem nên thưa với quý khách về điều này?

5. Look at 2, A CLOSER LOOK 1. Imagine you are one of these students. You want lớn Hotline the Magic Number helpline lớn ask for help. What tự you say? Your partner listens and takes notes. (Nhìn nhập bài bác 2 phần A closer look 1. Tưởng tượng chúng ta là 1 trong những trong mỗi học viên bại. quý khách hàng mong muốn gọi cho tới đàng chão trợ gom Magic Number nhằm nhờ giúp sức. quý khách hàng nên thưa gì? quý khách hàng group của các bạn sẽ nghe và ghi lại.)

Gợi ý:

Hi, my name is Linh, I’m 14 years old. I’m a bit tense because of my score at school. I always think that I must get the highest score in every exam, I must be the best student in the class. Therefore, I spend all my time studying… Lately, I feel exhausted and bored. Although I study almost all day, I hardly remember all the things I’m taught. I’m really worried. What should I do?

Hướng dẫn dịch:

Xin kính chào, tôi thương hiệu là Linh, trong năm này 14 tuổi tác. Tôi tương đối căng thẳng mệt mỏi vì như thế điểm số của tớ ở ngôi trường. Tôi luôn luôn cho là tôi nên đạt điểm tối đa vào cụ thể từng kỳ thi đua, tôi nên là học viên xuất sắc nhất lớp. Vì vậy, tôi dành riêng toàn cỗ thời hạn cho tới việc học… Gần phía trên, tôi cảm nhận thấy kiệt mức độ và buồn ngán. Mặc mặc dù tôi học tập gần như là một ngày dài, tuy nhiên tôi hầu hết ko ghi nhớ không còn những điều tôi được dạy dỗ. Tôi thực sự phiền lòng. Tôi nên thực hiện gì?

Bài giảng: Unit 3: Teen stress and pressure - Skills 1 - Cô Cô Phạm Hồng Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo những bài bác giải bài bác luyện Tiếng Anh 9 Unit 3 khác:

 • Từ vựng Unit 3: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập nhập bài

 • Getting Started (phần 1-4 trang 26-27 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read ... 2. What tự you think ...

 • A Closer Look 1 (phần 1-4 trang 28 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the paragraph ... 2. Match the source

 • A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 29-30 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the conversation ... 2. Rewrite the following ...

 • Communication (phần 1-4 trang 31 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read about the necessary ... 2. Do we teenagers ...

 • Skills 1 (phần 1-5 trang 32 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Do you know ... 2. Answer the questions ...

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 33 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Listen lớn an interview ... 2. Answer the question.

 • Looking Back (phần 1-5 trang 34 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Put yourself in these ... 2. Use the following ...

 • Project (phần 1 trang 35 SGK Tiếng Anh 9 mới) Teen tư vấn group

Xem tăng những loạt bài bác Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 mới mẻ hoặc khác:

 • Giải sách bài bác luyện Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài bác luyện trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề thi đua Tiếng Anh 9 mới mẻ đem đáp án

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ xoắn ốc Art of Nature Thiên Long màu sắc xinh xỉu
 • Biti's rời khỏi khuôn mẫu mới mẻ xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 đem đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nhà giáo và sách giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: soạn phong cách ngôn ngữ báo chí

Loạt bài bác Soạn Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Giải bài bác luyện Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn một trong những phần dựa vào cuốn sách: Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài bác luyện Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới mẻ Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


unit-3-teen-stress-and-pressure.jsp