phu nhân ngày nào cũng vả mặt tôi

Phu nhân của đại quấn ngày nào thì cũng vả mặt mũi đái nhân/Vợ Của Lục Tổng Không Phải Dạng Vừa - YouTube