only a few of the many species at risk of extinction actually make it to the lists and obtain legal

Câu hỏi:

01/04/2022 28,621

Bạn đang xem: only a few of the many species at risk of extinction actually make it to the lists and obtain legal

B. protection

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

protect (v) bảo vệ 

protection (n) sự bảo vệ

protective (adj) sở hữu tính bảo đảm, bảo hộ

protector (n) người bảo vệ

Vị trí cần thiết điền là một trong những danh kể từ vì như thế phần bên trước sở hữu tính kể từ legal

=>Only a few of the many species at risk of extinction actually make it lớn the lists and obtain legal protection.

Tạm dịch: Chỉ một vài ba nhập số thật nhiều loại sở hữu nguy hại tuyệt diệt thực sự lọt được vào list và được bảo đảm hợp lí.

Đáp án nên chọn là: B

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Are you sure that boys are more _______ than thở girls?

A. act                     

B. active                         

C. action      

D. activity

Câu 2:

Smoke, dirt and noise are all kinds of ___.

A. pollute

B. polluting

C. pollutant

D. pollution

Câu 3:

He is not really friendly and makes no attempt lớn be _______.

Xem thêm: the tower trong tình yêu

A. society                         

B. social                         

C. socialize            

D. sociable

Câu 4:

My parents will have celebrated 30 years of _______ by next week.

A. marry                

B. married             

C. marriageable     

D. marriage

Câu 5:

She sent bầm a _______ letter thanking bầm for my invitation.

A. polite

B. politely

C. politeness

D. impoliteness

Câu 6:

My mother used lớn be a woman of great _______, but now she gets old and looks pale.

A. beauty                         

B. beautiful           

C. beautifully                  

D. beautify

Xem thêm: diện tích một mặt của hình lập phương