luyện tập chung trang 144 lớp 5

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: luyện tập chung trang 144 lớp 5

Video chỉ dẫn giải

Một xe hơi chuồn quãng đàng 135km không còn 3h. Một xe pháo máy cũng chuồn quãng đàng bại không còn 4 giờ nửa tiếng. Hỏi từng giờ xe hơi chuồn được nhiều hơn thế xe pháo máy từng nào ki-lô-mét ?

Phương pháp giải:

- Tính véc tơ vận tốc tức thời của từng xe pháo (hay số ki-lô-mét chuồn được nhập một giờ) = Quãng đàng : thời gian

- So sánh thành phẩm.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Quãng đường: 135 km

Ô tô: 3 giờ

Xe máy: 4 giờ 30 phút

Mỗi giờ xe hơi chuồn nhiều hơn thế xe pháo máy: ... km?

Bài giải

Đổi: \(4\) giờ \(30\) phút \(= 4,5\) giờ.

Mỗi giờ xe hơi chuồn được là số ki-lô-mét là :

\(135 : 3 = 45\;(km)\)

Mỗi giờ xe pháo máy chuồn được số ki-lô-mét là :

\(135 : 4,5 = 30\;(km)\)

Mỗi giờ xe hơi chuồn được nhiều hơn thế xe pháo máy số ki-lô-mét là :

\(45 - 30 = 15\;(km)\)

                        Đáp số: \(15km\).

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Một xe pháo máy trải qua cái cầu lâu năm 1250m không còn 2 phút. Tính véc tơ vận tốc tức thời của xe pháo máy với đơn vị chức năng đo là km/giờ.

Phương pháp giải:

Vận tốc của xe pháo máy đem đơn vị chức năng đo là km/giờ thì quãng đàng cần đem đơn vị chức năng ứng là km và thời hạn đem đơn vị chức năng ứng là giờ.

Để giải bài xích này tớ hoàn toàn có thể thực hiện như sau:

- Đổi đơn vị chức năng đo của quãng đàng sang trọng đơn vị chức năng km.

- Đổi đơn vị chức năng đo của thời hạn sang trọng đơn vị chức năng giờ.

- Muốn tính véc tơ vận tốc tức thời tớ lấy quãng đàng phân chia cho tới thời hạn.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Quãng đường: 1250m

Thời gian: 2 phút

Vận tốc: .... km/giờ?

Bài giải

Cách 1: 

Đổi: \(1250m = 1,25km;\) \(2\) phút = \( \dfrac{2}{60}\) giờ = \( \dfrac{1}{30}\) giờ

Vận tốc của xe pháo máy là: 

       \( 1,25:\dfrac {1}{30} = 37,5\) (km/giờ)

                                Đáp số: \(37,5\)km/giờ. 

Cách 2:

Trong 1 phút xe pháo máy chuồn được số mét là:

Xem thêm: bài tập lịch sử lớp 5

          1250 : 2 = 625 (m)

Trong 1 giờ (hay 60 phút) xe pháo máy chuồn được số ki-lô-mét là:

          625 × 60 = 37500 (m)

          37500m = 37,5km.

Như vậy, từng giờ xe pháo máy chuồn được 37,5km, bởi vậy véc tơ vận tốc tức thời của xe pháo máy là 37,5km/giờ.

                                 Đáp số: 37,5km/giờ.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một xe pháo ngựa chuồn quãng đàng 15,75km không còn 1 giờ 45 phút. Tính véc tơ vận tốc tức thời của xe pháo ngựa với đơn vị chức năng đo là m/phút.

Phương pháp giải:

- Đổi đơn vị chức năng đo quãng đàng sang trọng đơn vị chức năng mét.

- Đổi đơn vị chức năng đo thời hạn sang trọng đơn vị chức năng phút.

- Muốn tính véc tơ vận tốc tức thời tớ lấy quãng đàng phân chia cho tới thời hạn.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Quãng đường: 15,75km

Thời gian: 1 giờ 45 phút

Vận tốc: .... m/phút?

Bài giải

Đổi:  15,75km = 15750m;    1 giờ 45 phút = 105 phút.

Vận tốc của xe pháo ngựa là:

            15750 : 105 = 150 (m/phút)

                               Đáp số: 150m/phút.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Loài cá heo hoàn toàn có thể tập bơi với véc tơ vận tốc tức thời \(72km/\)giờ. Hỏi với véc tơ vận tốc tức thời bại, cá heo tập bơi \(2400m\) không còn từng nào phút ?

Phương pháp giải:

- Đổi véc tơ vận tốc tức thời kể từ đơn vị chức năng km/giờ sang trọng đơn vị chức năng m/giờ.

- Tính thời hạn cá heo tập bơi \(2400m\) (với đơn vị chức năng đo là giờ) tớ lấy quãng đàng phân chia cho tới véc tơ vận tốc tức thời.

- Đối thành phẩm vừa vặn tìm ra sang trọng đơn vị chức năng đo là phút tớ lấy \(60\) phút nhân với số bại.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Vận tốc: \(72km/\)giờ

Quãng đường: 2400 m

Thời gian: ... phút?

Bài giải

Đổi: \(72km/\)giờ \(= 72000m/\)giờ

Cá heo tập bơi 2400m không còn số thời hạn là:  

         \( 2400: 72000 = \dfrac{1}{30}\) (giờ) 

        \( \dfrac{1}{30}\) giờ \(= 60\) phút \( \times \dfrac{1}{30} =2 \) phút

                                          Đáp số: \(2\) phút.

Xem thêm: a closer look 2 unit 11 lớp 9

Chú ý:

Ở luật lệ tính 2400:72000 những em hoàn toàn có thể tiến hành rút gọn gàng như sau:

\(2400:72000 = \dfrac{{2400}}{{72000}} \)\(= \dfrac{{2400:2400}}{{72000:2400}} = \dfrac{1}{{30}}\)