hoạt động kinh tế chủ đạo của cư dân văn lang âu lạc là