he spent his summer vacation in dalat

Câu hỏi:

11/08/2020 30,769

Bạn đang xem: he spent his summer vacation in dalat

Choose the best answer.He spent his summer vacation in Da Lat.

AIt is in Da Lat that he spent his summer vacation

BIt was in Da Lat that he spent his summer vacation

Đáp án chủ yếu xác

C. It is in Da Lat that he spends his summer vacation

D. It was in Da Lat where he spends his summer vacation.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án:

Động kể từ ở câu đang được nghĩ rằng spent ở thì quá khứ nên những lúc dùng câu chẻ => was

Giữ nguyên vẹn động kể từ ở mệnh đề chính

=> It was in Da Lat that he spent his summer vacation.

Tạm dịch: Đà Lạt là điểm nhưng mà anh tớ đang được dành riêng kì nghỉ ngơi hè của tớ ở bại.

Đáp án nên cần chọn là: B

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the best answer.The chef tasted the meat _____ before presenting it to lớn the President.

A. Cautious

B. more cautious

Ccautiously

Dmuch cautiously

Câu 2:

Choose the best answer. Although the dish smelt _____, he refused to lớn eat and said that he was not hungry.

A. Bad

B. Good

C. Well

D. Worse

Xem thêm: vẽ tranh vẽ an toàn giao thông đơn giản

Câu 3:

Choose the best answer.Candidates all over the world took part in the competition with great enthusiasm.

A. It is great enthusiasm that candidates all over the world took part in the competition.

B. It was great enthusiasm that candidates all over the world took part in the competition.

CIt was with great enthusiasm that candidates all over the world took part in the competition

D. It is with great enthusiasm which candidates all over the world take part the competition.

Câu 4:

Choose the best answer.He gains impressive achievements at the age of đôi mươi.

AIt is at the age of đôi mươi that he gains impressive achievements.

B. It was at the age of đôi mươi that he gains impressive achievements.

C. It is at the age of đôi mươi that he gained impressive achievements.

DIt was at the age of đôi mươi that he gained impressive achievements.

Câu 5:

Choose the best answer.Most parents are willing to lớn lend their ear to lớn their children.

A. They are their children that most parents are willing to lớn lend their ear to lớn.

B. It is their children that most parents are willing to lớn lend their ear to

CThey are their children that most parents are willing to lớn lend their ear

D. It is their children that most parents are willing to lớn lend their ear.

Câu 6:

Choose the best answer.Your English is improving. It is getting ______.

A. Well

B. Good

C. Much well

D. Clearly

Xem thêm: phân tích vũ nương