during the lesson if you have questions or comments please feel free to them

Câu hỏi:

26/04/2023 5,161

Bạn đang xem: during the lesson if you have questions or comments please feel free to them

D. raise

Đáp án chủ yếu xác

Siêu phẩm 30 đề ganh đua demo trung học phổ thông vương quốc 2024 tự thầy cô VietJack biên soạn, chỉ còn 100k bên trên Shopee Mall.

Mua ngay

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích: raise questions = góp phần những câu hỏi

Dịch: Trong quy trình học tập nếu như đem vướng mắc hoặc chung ý chúng ta cứ tự do nêu đi ra nhé.

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

I only realized what I had missed when they told mạ about it later.

A. Only after I had realized what I had missed did they tell mạ about it later.

B. As soon as they told mạ about it I realized what I had missed.

C. Only when they told mạ about it later did I realize what I had missed.

D. They told mạ about it and I realized what I had missed.

Câu 2:

Andrew told mạ that they _______ fish two _______ days.

A. have not eaten / ago

B. had eaten / previous

C. did not eat / before

D. would not eat / last

Câu 3:

He invested a lot of money in this business____ it went bankrupt in a very short time.

A. but

B. and

Xem thêm: cố nam thành thời thanh vãn

C. for

D. nor

Câu 4:

Excuse meCould you tell me ______?

A. what time is it

B. what is the time

C. what time it is

D. it is what time

Câu 5:

I was not surprised to tướng hear that Harry had failed his driving test.

A. By having failed his driving test, Harry made no surprise.

B. If Harry had not failed his driving test, I would have been surprised.

C. Harry’s having failed his driving test is not my surprise.

D. It came as no surprise to tướng mạ that Harry had failed his driving test.

Câu 6:

The customer had tried ____ some blouses but none of them suited her.

A. at

B. with

C. in

D. on

Xem thêm: gói cước vinaphone 1 ngày