đề cương tư tưởng hcm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

Bạn đang xem: đề cương tư tưởng hcm

TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Chương 1. Khái niệm, đối tượng người sử dụng, cách thức phân tích và ý nghĩa sâu sắc tiếp thu kiến thức môn

Tư tưởng Hồ Chí Minh

1.1. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh

1.1.1. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh

- Tư tưởng Xì Gòn là khối hệ thống ý kiến toàn vẹn và sâu sắc sắc về những vấn

đề bản của cách mạng Việt Nam, kết quả sự vận dụng phát triển sáng tạo chủ

nghĩa Mác Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa phát triển các giá trị

truyền thống đảm bảo chất lượng đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại… (Văn kiện Đại hội

đại biểu toàn nước đợt loại XI của Đảng Cộng sản Việt Nam).

1.1.2. Khái quát quá trình nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về tưởng Hồ Chí

Minh

- Từ khi Đảng thành lập cho tới Đại hội đại biểu toàn nước đợt loại VI của Đảng.

- Từ Đại hội đại biểu toàn nước đợt loại VI của Đảng cho tới nay.

Xem thêm: hình vẽ cho bé

1.2. Đối tượng phân tích môn học tập tư tưởng Hồ Chí Minh

1.2.1. Là hệ thống quan tiền điểm toàn diện và sâu sắc sắc của Hồ Chí Minh về cơ hội mạng

Việt Nam.

- Hệ thống quan điểm của Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam thể hiện qua di

sản: bài bác trình bày, nội dung bài viết, vô hoạt động và sinh hoạt cách mạng và cuộc sống thường ngày hằng ngày.

- Những vấn đề lý luận thực tiễn được rút rời khỏi từ quá trình hoạt động trong nước

và bên trên toàn cầu.

1.2.2. quá trình hiện thực hóa hệ thống quan điểm của Hồ Chí Minh trong quá

trình cải cách và phát triển của dân tộc bản địa Việt Nam.

- Quá trình khối hệ thống ý kiến của Xì Gòn vận động vô thực tiễn đưa.

- Sự áp dụng và cải cách và phát triển khối hệ thống ý kiến của Xì Gòn vô thực tiễn đưa.

1.3. Phương pháp nghiên cứu

1.3.1. Cửa hàng cách thức luận

Xem thêm: lời chúc sinh nhật cho chị gái

- chỉ bảo đảm thống nhất cách thức tính Đảng và tính khoa học tập.

- Quan điểm thực tiễn đưa và gắn lý luận với thực tiễn đưa.

- Quan điểm lịch sử-cụ thể.