chuyển file xml sang pdf

<g data-name=3-instagram id=_3-instagram><rect class=cls-1 height=64 rx=11.2 ry=11.2 transform="translate(64 64) rotate(180)" width=64 /><path class=cls-2 d=M44,56H20A12,12,0,0,1,8,44V20A12,12,0,0,1,20,8H44A12,12,0,0,1,56,20V44A12,12,0,0,1,44,56ZM20,12.8A7.21,7.21,0,0,0,12.8,20V44A7.21,7.21,0,0,0,20,51.2H44A7.21,7.21,0,0,0,51.2,44V20A7.21,7.21,0,0,0,44,12.8Z /><path class=cls-2 d=M32,45.6A13.6,13.6,0,1,1,45.6,32,13.61,13.61,0,0,1,32,45.6Zm0-22.4A8.8,8.8,0,1,0,40.8,32,8.81,8.81,0,0,0,32,23.2Z /><circle class=cls-2 cx=45.6 cy=19.2 r=2.4 /></g></svg> Instagram </div> <div class=share-button__reddit dir=ltr style=align-items:center;display:flex;width:140px;margin:10px;border-radius:4px;cursor:pointer onclick="shareApp("reddit")"> <svg class="icon icon-reddit frame15" viewBox="0 0 24 24"><path d="M24 11.779c0-1.459-1.192-2.645-2.657-2.645-.715 0-1.363.286-1.84.746-1.81-1.191-4.259-1.949-6.971-2.046l1.483-4.669 4.016.941-.006.058c0 1.193.975 2.163 2.174 2.163 1.198 0 2.172-.97 2.172-2.163s-.975-2.164-2.172-2.164c-.92 0-1.704.574-2.021 1.379l-4.329-1.015c-.189-.046-.381.063-.44.249l-1.654 5.207c-2.838.034-5.409.798-7.3 2.025-.474-.438-1.103-.712-1.799-.712-1.465 0-2.656 1.187-2.656 2.646 0 .97.533 1.811 1.317 2.271-.052.282-.086.567-.086.857 0 3.911 4.808 7.093 10.719 7.093s10.72-3.182 10.72-7.093c0-.274-.029-.544-.075-.81.832-.447 1.405-1.312 1.405-2.318zm-17.224 1.816c0-.868.71-1.575 1.582-1.575.872 0 1.581.707 1.581 1.575s-.709 1.574-1.581 1.574-1.582-.706-1.582-1.574zm9.061 4.669c-.797.793-2.048 1.179-3.824 1.179l-.013-.003-.013.003c-1.777 0-3.028-.386-3.824-1.179-.145-.144-.145-.379 0-.523.145-.145.381-.145.526 0 .65.647 1.729.961 3.298.961l.013.003.013-.003c1.569 0 2.648-.315 3.298-.962.145-.145.381-.144.526 0 .145.145.145.379 0 .524zm-.189-3.095c-.872 0-1.581-.706-1.581-1.574 0-.868.709-1.575 1.581-1.575s1.581.707 1.581 1.575-.709 1.574-1.581 1.574z" /></svg> Reddit </div> </div> </div> <div id=alertPlaceHolder class="container-main blue"> <p id=alertMessage class="alert-danger hidden"> <p id=alertSuccess class="alert-success hidden"> </div> <div id=try-other-formats class="container-main blue"> <p style=margin:0>Hãy demo những quy đổi khác: <div class="container blue" style=flex-direction:row;padding-bottom:10px;flex-wrap:wrap> <a class=btn-link href=/pdf/vi/conversion/pdf>PDF</a> <a class=btn-link href=/pdf/vi/conversion/doc>DOC</a> <a class=btn-link href=/pdf/vi/conversion/word>Word</a> <a class=btn-link href=/pdf/vi/conversion/pages>PAGES</a> <a class=btn-link href=/pdf/vi/conversion/rtf>RTF</a> <a class=btn-link href=/pdf/vi/conversion/excel>Excel</a> <a class=btn-link href=/pdf/vi/conversion/epub>EPUB</a> <a class=btn-link href=/pdf/vi/conversion/latex>LaTeX</a> <a class=btn-link href=/pdf/vi/conversion/ps>PostScript</a> <a class=btn-link href=/pdf/vi/conversion/eps>EPS</a> <a class=btn-link href=/pdf/vi/conversion/xps>XPS</a> <a class=btn-link href=/pdf/vi/conversion/oxps>OXPS</a> <a class=btn-link href=/pdf/vi/conversion/mhtml>MHTML</a> <a class=btn-link href=/pdf/vi/conversion/mht>MHT</a> <a class=btn-link href=/pdf/vi/conversion/html>HTML</a> <a class=btn-link href=/pdf/vi/conversion/pcl>PCL</a> <a class=btn-link href=/pdf/vi/conversion/md>Markdown</a> <a class=btn-link href=/pdf/vi/conversion/txt>Text</a> <a class=btn-link href=/pdf/vi/conversion/svg>SVG</a> <a class=btn-link href=/pdf/vi/conversion/srt>SRT</a> <a class=btn-link href=/pdf/vi/conversion/xml>XML</a> <a class=btn-link href=/pdf/vi/conversion/bmp>BMP</a> <a class=btn-link href=/pdf/vi/conversion/png>PNG</a> <a class=btn-link href=/pdf/vi/conversion/tiff>TIFF</a> <a class=btn-link href=/pdf/vi/conversion/jpg>JPG</a> <a class=btn-link href=/pdf/vi/conversion/emf>EMF</a> <a class=btn-link href=/pdf/vi/conversion/dicom>DICOM</a> <a class=btn-link href=/pdf/vi/conversion/psd>PSD</a> <a class=btn-link href=/pdf/vi/conversion/cdr>CDR</a> <a class=btn-link href=/pdf/vi/conversion/djvu>DJVU</a> <a class=btn-link href=/pdf/vi/conversion/webp>WEBP</a> <a class=btn-link href=/pdf/vi/conversion/zip>ZIP</a> <a class=btn-link href=/pdf/vi/conversion/rar>RAR</a> <a class=btn-link href=/pdf/vi/conversion/7z>7zip</a> <a class=btn-link href=/pdf/vi/conversion/tar>TAR</a> <a class=btn-link href=/pdf/vi/conversion/gz>GZ</a> <a class=btn-link href=/pdf/vi/conversion/bz2>BZ2</a> <a class=btn-link href=/pdf/vi/conversion/pptx>PowerPoint</a> <a class=btn-link href=/pdf/vi/conversion/base64>Base64</a> <a class=btn-link href=/pdf/vi/conversion/mp4>MP4</a> <a class=btn-link href=/pdf/vi/conversion/mov>MOV</a> <a class=btn-link href=/pdf/vi/conversion/mp3>MP3</a> <a class=btn-link href=/pdf/vi/conversion/wav>WAV</a> <a class=btn-link href=/pdf/vi/conversion/gif>GIF</a> <a class=btn-link href=/pdf/vi/conversion/json>JSON</a> <a class=btn-link href=/pdf/vi/conversion/webpage>WEBPAGE</a> <a class=btn-link href=/pdf/vi/conversion/dwg>DWG</a> <a class=btn-link href=/pdf/vi/conversion/odt>ODT</a> </div> </div> <div class="wrapper-popup-button wrapper-popup-button-left" id=developer-api-popup-button style=top:136px;z-index:100;width:250px> <a id=dev-api-common style=background-color:rgba(34,34,34,.68);color:#fff href='https://products.aspose.com/pdf/Conversion/' onclick="gaEvent("Developer API click","pdf-cloud-dev-api-Conversion")"> <div class=title>Developer API</div> <i class="ai ai-circle-code"></i> </a> <div id=developer-api-popup-button-items class=api-docs-links style=width:200px;display:none> <a id=dev-api-java class=lang-based-docs style=background-color:rgba(34,34,34,.98);color:#fff href='https://products.aspose.com/pdf/java/Conversion/' onclick="gaEvent("Developer API Java click","pdf-cloud-dev-api-Conversion")"> Java </a> <a id=dev-api-net class=lang-based-docs style=background-color:rgba(34,34,34,.98);color:#fff href='https://products.aspose.com/pdf/net/Conversion/' onclick="gaEvent("Developer API C# click","pdf-cloud-dev-api-Conversion")"> C# </a> <a id=dev-api-cpp class=lang-based-docs style=background-color:rgba(34,34,34,.98);color:#fff href='https://products.aspose.com/pdf/cpp/Conversion/' ) onclick="gaEvent("Developer API C++ click","pdf-cloud-dev-api-Conversion")"> C++ </a> <a id=dev-api-python class=lang-based-docs style=background-color:rgba(34,34,34,.98);color:#fff href='https://products.aspose.com/pdf/python-net/Conversion/' ) onclick="gaEvent("Developer API Python click","pdf-cloud-dev-api-Conversion")"> Python </a> </div> </div> <div class="wrapper-popup-button wrapper-popup-button-left" style=top:190px;width:250px> <a id=api-docs href="https://docs.aspose.com/pdf/" onclick="gaEvent("API documents click","pdf-cloud-api-docs-Conversion")" style=background-color:rgba(245,245,245,.68);color:#535353> <div class=title>API Documentation</div> <i class="ai ai-question2"></i> </a> <div class=api-docs-links style=width:200px> <a id=api-docs-java class=lang-based-docs href="https://docs.aspose.com/pdf/java/" onclick="gaEvent("API documents Java click","pdf-cloud-api-docs-Conversion")"> Java </a> <a id=api-docs-net class=lang-based-docs href="https://docs.aspose.com/pdf/net/" onclick="gaEvent("API documents C# click","pdf-cloud-api-docs-Conversion")"> C# </a> <a id=api-docs-cpp class=lang-based-docs href="https://docs.aspose.com/pdf/cpp/" onclick="gaEvent("API documents C++ click","pdf-cloud-api-docs-Conversion")"> C++ </a> <a id=api-docs-python class=lang-based-docs href="https://docs.aspose.com/pdf/python-net/" onclick="gaEvent("API documents Python click","pdf-cloud-api-docs-Conversion")"> Python </a> </div> </div> <div class="wrapper-popup-button wrapper-popup-button-right" style=top:190px> <a id=desktop-api-popup-button href=https://lpavietnam.edu.vn/pdf/desktop onclick="gaEvent("Desktop ứng dụng click","pdf-cloud-desktop-app-Conversion")" style=background-color:rgba(34,34,34,.68);color:#fff> <i class="ai ai-display" style=position:fixed;left:13px></i> <div class=title style=margin-right:30px>Desktop app</div> </a> </div> <div id=other-apps-button class=other-apps-button style=color:#fff> Other apps </div> <div id=other-apps-modal class="modal modal-lg"> <div class=modal__backdrop onclick="toggleModal("other-apps-modal")"></div> <div class=modal__content> <div class=modal__header> <span>See other apps</span> <i class="ai ai-cross2" onclick="toggleModal("other-apps-modal")"></i> </div> <div class=modal__body> <div id=other-apps-modal-links> <a href=/pdf/vi/merger title="Hợp nhất những tập luyện tin yêu PDF nhập tư liệu thành quả độc nhất PDF" onclick="sendOtherAppClickGaEvent("Merger",!0)"> <div class="app-icon app-icon-45 app-icon-merger"></div> <span>Sáp nhập</span> </a> <a href=/pdf/vi/conversion title="Chuyển thay đổi tệp PDF thanh lịch Word, XPS, PPTX và nhiều định hình khác" onclick="sendOtherAppClickGaEvent("Conversion",!0)"> <div class="app-icon app-icon-45 app-icon-conversion"></div> <span>Chuyển đổi</span> </a> <a href=/pdf/vi/hash-generator title="Tạo Hash" onclick="sendOtherAppClickGaEvent("Hash",!0)"> <div class="app-icon app-icon-45 app-icon-hash"></div> <span>Hash Generator</span> </a> <a href=/pdf/vi/split-pdf title="Tách PDF tư liệu trở nên những tệp chỉ có một trang" onclick="sendOtherAppClickGaEvent("Splitter",!0)"> <div class="app-icon app-icon-45 app-icon-splitter"></div> <span>Bộ chia</span> </a> <a href=/pdf/vi/unlock title="Mở khóa tệp PDF được đảm bảo vì như thế mật khẩu đăng nhập của bạn" onclick="sendOtherAppClickGaEvent("Unlock",!0)"> <div class="app-icon app-icon-45 app-icon-unlock"></div> <span>Mở khóa</span> </a> <a href=/pdf/vi/viewer title="Xem tập luyện tin yêu PDF của người sử dụng trực tuyến kể từ từng nơi" onclick="sendOtherAppClickGaEvent("Viewer",!0)"> <div class="app-icon app-icon-45 app-icon-viewer"></div> <span>Trình xem</span> </a> <a href=/pdf/vi/editor title="Chỉnh sửa tư liệu PDF của bạn" onclick="sendOtherAppClickGaEvent("Editor",!0)"> <div class="app-icon app-icon-45 app-icon-editor"></div> <span>Biên tập luyện viên</span> </a> <a href=/pdf/vi/compress title="Nén tư liệu PDF" onclick="sendOtherAppClickGaEvent("Compress",!0)"> <div class="app-icon app-icon-45 app-icon-compress"></div> <span>Nén</span> </a> <a href=/pdf/vi/lock title="Khóa tệp PDF được đảm bảo vì như thế mật khẩu" onclick="sendOtherAppClickGaEvent("Lock",!0)"> <div class="app-icon app-icon-45 app-icon-lock"></div> <span>Khóa</span> </a> <a href=/pdf/vi/page-number title="Thêm pagination nhập tư liệu PDF" onclick="sendOtherAppClickGaEvent("PageNumbering",!0)"> <div class="app-icon app-icon-45 app-icon-pagenumbering"></div> <span>Đánh số trang</span> </a> <a href=/pdf/vi/searchable title="Làm mang lại PDF hoàn toàn có thể mò mẫm kiếm" onclick="sendOtherAppClickGaEvent("Searchable",!0)"> <div class="app-icon app-icon-45 app-icon-searchable"></div> <span>PDF hoàn toàn có thể mò mẫm kiếm</span> </a> <a href=/pdf/vi/metadata title="Xem và sửa đổi những tính chất siêu tài liệu của PDF" onclick="sendOtherAppClickGaEvent("Metadata",!0)"> <div class="app-icon app-icon-45 app-icon-metadata"></div> <span>Siêu dữ liệu</span> </a> <a href=/pdf/vi/search title="Tìm mò mẫm văn bạn dạng nhập tư liệu PDF" onclick="sendOtherAppClickGaEvent("Search",!0)"> <div class="app-icon app-icon-45 app-icon-search"></div> <span>Tìm kiếm</span> </a> <a href=/pdf/vi/rotate title="Xoay những trang PDF chúng ta muốn" onclick="sendOtherAppClickGaEvent("Rotate",!0)"> <div class="app-icon app-icon-45 app-icon-rotate"></div> <span>Xoay</span> </a> <a href=/pdf/vi/comparison title="So sánh nhì tư liệu PDF" onclick="sendOtherAppClickGaEvent("Comparison",!0)"> <div class="app-icon app-icon-45 app-icon-comparison"></div> <span>So sánh</span> </a> <a href=/pdf/vi/redaction title="Tìm mò mẫm và thay cho thế văn bạn dạng nhập tư liệu PDF" onclick="sendOtherAppClickGaEvent("Redaction",!0)"> <div class="app-icon app-icon-45 app-icon-redaction"></div> <span>Redaction</span> </a> <a href=/pdf/form-filler title="Viết tư liệu PDF với những biểu hình mẫu được thiết kế sẵn." onclick="sendOtherAppClickGaEvent("FormFiller",!0)"> <div class="app-icon app-icon-45 app-icon-formfiller"></div> <span>Form Filler</span> </a> <a href=/pdf/organize title="Sắp xếp và xóa PDF trang." onclick="sendOtherAppClickGaEvent("Organize",!0)"> <div class="app-icon app-icon-45 app-icon-organize"></div> <span>Tổ chức PDF</span> </a> <a href=/pdf/translate title="Dịch toàn cỗ tệp PDF và những tư liệu không giống " onclick="sendOtherAppClickGaEvent("Translate",!0)"> <div class="app-icon app-icon-45 app-icon-translate"></div> <span>Dịch</span> </a> <a href=/pdf/vi/watermark title="Thêm hình nền mờ" onclick="sendOtherAppClickGaEvent("Watermark",!0)"> <div class="app-icon app-icon-45 app-icon-watermark"></div> <span>Hình nền mờ</span> </a> <a href=/pdf/vi/crop title="Cắt hình ảnh ở nhiều định hình trang web." onclick="sendOtherAppClickGaEvent("Crop",!0)"> <div class="app-icon app-icon-45 app-icon-crop"></div> <span>Cây trồng</span> </a> <a href=/pdf/vi/resize title="Đổi size hình hình ảnh ở nhiều định hình trang web." onclick="sendOtherAppClickGaEvent("Resize",!0)"> <div class="app-icon app-icon-45 app-icon-resize"></div> <span>Đổi kích cỡ</span> </a> <a href=/pdf/vi/parser title="Phân tích cú pháp văn bạn dạng và hình hình ảnh kể từ tệp PDF" onclick="sendOtherAppClickGaEvent("Parser",!0)"> <div class="app-icon app-icon-45 app-icon-parser"></div> <span>Phân tích cú pháp</span> </a> <a href=/pdf/vi/remove-pages-from-pdf title="Xóa những trang PDF ko cần thiết thiết" onclick="sendOtherAppClickGaEvent("RemovePages",!0)"> <div class="app-icon app-icon-45 app-icon-removepages"></div> <span>Xóa trang</span> </a> <a href=/pdf/vi/annotation title="Xóa đánh giá ngoài tư liệu PDF của người sử dụng trực tuyến kể từ từng nơi" onclick="sendOtherAppClickGaEvent("Annotation",!0)"> <div class="app-icon app-icon-45 app-icon-annotation"></div> <span>Xóa bình luận</span> </a> <a href=/pdf/vi/signature title="Ký PDF tư liệu bằng văn bản ký ghi chép tay, hình họa hoặc văn bạn dạng." onclick="sendOtherAppClickGaEvent("Signature",!0)"> <div class="app-icon app-icon-45 app-icon-signature"></div> <span>Chữ ký</span> </a> <a href=/pdf/esign title="Thêm chữ ký số nhập tư liệu PDF trực tuyến" onclick="sendOtherAppClickGaEvent("ESign",!0)"> <div class="app-icon app-icon-45 app-icon-esign"></div> <span>Chữ ký số PDF</span> </a> <a href=/pdf/vi/xfa title="Chuyển thay đổi những tập luyện tin yêu PDF của người sử dụng với mẫu mã Xfa thanh lịch PDF với Acroform" onclick="sendOtherAppClickGaEvent("Xfa",!0)"> <div class="app-icon app-icon-45 app-icon-xfa"></div> <span>Bộ quy đổi Xfa</span> </a> <a href=/pdf/vi/table-extraction title="Giải nén bảng của người sử dụng kể từ PDF tệp thanh lịch XLS, XLSX, CSV và nhiều định hình khác" onclick="sendOtherAppClickGaEvent("TableExtraction",!0)"> <div class="app-icon app-icon-45 app-icon-tableextraction"></div> <span>Tablele-Extraction</span> </a> <a href=/pdf/gif-maker title="Create Gif files" onclick="sendOtherAppClickGaEvent("GifMaker",!0)"> <div class="app-icon app-icon-45 app-icon-gifmaker"></div> <span>GIF Maker</span> </a> <a href=/pdf/word-counter title="Đếm kể từ và ký tự động nhập tài liệu" onclick="sendOtherAppClickGaEvent("WordCounter",!0)"> <div class="app-icon app-icon-45 app-icon-wordcounter"></div> <span>Bộ Đếm Từ</span> </a> <a href=/pdf/repair title="Sửa chữa trị PDF bị hỏng hoặc bị hỏng hại" onclick="sendOtherAppClickGaEvent("Repair",!0)"> <div class="app-icon app-icon-45 app-icon-repair"></div> <span>Sửa chữa trị PDF</span> </a> <a href=/pdf/password-generator title="Tạo mật khẩu đăng nhập mạnh" onclick="sendOtherAppClickGaEvent("PassGen",!0)"> <div class="app-icon app-icon-45 app-icon-passgen"></div> <span>Tạo mật khẩu</span> </a> <a href=/pdf/url-encoder title="Mã hóa văn bạn dạng trở nên URL" onclick="sendOtherAppClickGaEvent("URLEncoder",!0)"> <div class="app-icon app-icon-45 app-icon-urlencoder"></div> <span>Bộ mã hóa URL</span> </a> <a href=/pdf/url-decoder title="Giải mã url trở nên văn bản" onclick="sendOtherAppClickGaEvent("URLDecoder",!0)"> <div class="app-icon app-icon-45 app-icon-urldecoder"></div> <span>Bộ giải thuật URL</span> </a> <a href=/pdf/remove-watermark title="Xóa Watermark ngoài PDF" onclick="sendOtherAppClickGaEvent("RemoveWatermark",!0)"> <div class="app-icon app-icon-45 app-icon-removewatermark"></div> <span>Xóa Watermark</span> </a> <a href=/pdf/chatpdf title="Communicate with AI Chat Pdf" onclick="sendOtherAppClickGaEvent("ChatPdf",!0)"> <div class="app-icon app-icon-45 app-icon-chatpdf"></div> <span>Chat Pdf</span> </a> <a href=/pdf/chatpdf/translate title="Communicate with AI Chat Pdf. Media files conversion." onclick="sendOtherAppClickGaEvent("ChatPdf",!0)"> <div class="app-icon app-icon-45 app-icon-chatpdfmedia"></div> <span>Chat Pdf Media</span> </a> <a href=/pdf/chatpdf/imagegen title="Communicate with AI Chat Pdf. Images generator." onclick="sendOtherAppClickGaEvent("ChatPdf",!0)"> <div class="app-icon app-icon-45 app-icon-chatimagegen"></div> <span>Chat Pdf Images generator</span> </a> <a href=/pdf/change-fonts title="Thay thay đổi Font nhập tư liệu PDF" onclick="sendOtherAppClickGaEvent("ChangeFonts",!0)"> <div class="app-icon app-icon-45 app-icon-changefonts"></div> <span>Thay thay đổi Font</span> </a> </div> </div> </div> </div><script>document.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){var n=document.getElementById("developer-api-popup-button");n&&n.addEventListener("mouseover",function(){var n=document.getElementById("developer-api-popup-button-items");n&&(n.style.display="inline-flex")})})</script><nav id=dvNaviBar class="container sub-menu-container"> <div class=sub-menu-container-links> <a class="sub-menu-container-link hide-on-mobile" rel=nofollow href=#overview>Tổng quan</a> <a class="sub-menu-container-link hide-on-mobile" rel=nofollow href=#howto>Làm thế này để</a> <a class="sub-menu-container-link hide-on-mobile" rel=nofollow href=#faqpage>CÂU HỎI THƯỜNG GẶP</a> <a class="sub-menu-container-link hide-on-mobile" rel=nofollow href=#apps>Ứng dụng</a> <a class=sub-menu-container-link href="https://docs.aspose.com/pdf/net/converting/" target=_blank rel=noopener> Tài liệu </a> </div> <div class="sub-menu-stats hidden"> <div class="shield shield-processed shield-processed-files"> <span class="shield-title shield-item">processed files</span> <span class="shield-value shield-item" id=processedFiles>0</span> </div> <div class="shield shield-processed shield-uploaded"> <span class="shield-title shield-item">uploaded</span> <span class="shield-value shield-item"><span id=processedBytes>0</span>MB</span> </div> </div> </nav> <a class=anchor name=overview></a> <div id=dvOverview class="container gray" style=display:flex dir=ltr> Chuyển thay đổi XML cho tới PDF tập luyện tin yêu trực tuyến không tính tiền. Mạnh mẽ Free Online XML cho tới PDF quy đổi tư liệu cực kỳ dễ dàng và đơn giản. Không đòi hỏi setup ứng dụng PC như Microsoft Word, OpenOffice hoặc Adobe Acrobat. Tất cả quy đổi bạn cũng có thể triển khai trực tuyến kể từ ngẫu nhiên nền tảng nào: Windows, Linux, macOS và Android. Chúng tôi ko đòi hỏi ĐK. Công cụ này trọn vẹn không tính tiền. <br> Về trợ năng, bạn cũng có thể dùng những dụng cụ quy đổi XML cho tới PDF trực tuyến của công ty chúng tôi nhằm xử lý những định hình tệp và size tệp không giống nhau bên trên ngẫu nhiên hệ điều hành quản lý này. Cho cho dù chúng ta đang được dùng MacBook, máy Windows hoặc thậm chí là là một trong những vũ khí địa hình di động, cỗ quy đổi XML cho tới PDF luôn luôn sẵn sàng trực tuyến, nhằm thuận tiện cho chính mình. <p>Thông tin yêu cụ thể về API PDF Like New 99% bên trên <a href=https://products.aspose.com/pdf/tutorial/convert-xml-pdf>XML thanh lịch PDF trang đích</a> </div> <div id=HowtoList class="container green"> <a class=anchor name=howto></a> <img dir=ltr class="howToImage hide-on-mobile" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAARgAAADICAMAAAAEGQ4lAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAJcEhZcwAACxIAAAsSAdLdfvwAAAFlUExURUdwTP7+/v///+vq6v///+vr6////9Xc5/Tx8f////39/f////////37++pTGkRERERERP///0ZGRgB52Pn5+QB52P///+tUG0RERP7+/m5ecOpTGgB52AB52AB52OpTGkRERP///wB52PT09PT09OpTGvz8/P///xyF3OpTGutVHP///wB62epTGutUG////wB52OtVHERERERERERERAB52ERERP///+tcJ0dHR5i0yurq6urq6vCFXnd3d+vr6+vr6/Kdfurq6urq6v///7W1tUREROpTGgB52Ofn59nZ2d7e3onB7dTU1P38/MLCwsfHx+Pj47y8vMvLy7m5uebm5lmp5guD2+tbJO5xQu1kMvX19fzj2r6+vvGRb/WxmZjJ8PrUx9DQ0E5OTv3t6ICAgJaWlu+BWP718vfArPOihu/v70Gc411dXfjHtbvd9Xu67Gmx6W9vb+jy+yqS4Njr+a2trVBN3f0AAABDdFJOUwASBjjHCBcBAyoOKBwj+SXrL0FvSvUJztw7B2wSJ8wnpt4/bZ4SiFtTP610tOmMo49YVYBy4BC1G7w26eBuYyvOPVzRXCMvAAAL6klEQVR42u2d+V/aSB/HA21JPEDRqhXPerTiqqu9233a7S4oVwmnFUSw4q3Vtrbdv//JBckkM2ECBDEzn1/6ArEkb773zCDDUFFRUVFRUVFRUVFRUVFRacVOLa2vvBwZebmyvjTFUh4KlbmVKKCVOcqGYQLDI1GDRoYDpFvLUhShJaKtZnI6itT0JLlc5qKmmiOVy3C0gYYpF0rGEhciycxFsURcnJkcwQMzQlpumjbF8evz53rWpo4kE/n+5dvPsKCvRDoTC3GkrwoRRXWTGSGpBFYbgR3FRr5F+TCgz2pzQJ7B7GhsZCeMAkOQyUwpt/xJAwINJjpFDJh15Y6/4IFZJy70YoKJkuJLk1GLYEgp8uasgiGllBm2CgajlewdleXmZLGK7lSIWbEKZqXxfxpuoMeK7st6/aeshSeK/pA1/1TWQ0Xjinr6vPK132tFjT6ml7Ub/q5e+E99gfdVA+Zl62Ba1n3pbbhQK3rQ4CbUfuD7J0Xff0W/ftLqB9BiEwJGveMfdTA7OjCfgT6KEDAwV/pt5kqkWMy01eA7TQiYdatg1gkBY0cd4wgwdlS+jgATsKFXcgSYelrCBINR3zkEzLC1QdWwM8GwHHLu8OsnFphJZ4JxeUwqmZ2vPz59+82LBR4SDNbK0p0A45I7/xqYfvTQV+WzE/3xm4eDmXIMmPEeUX0c2mIQC5F1+9GCwVuKdIjFGEzGwOeLxTUCh8QYTVvQSJhLBHcxK0HnVuw0Hpdp1rFgWtoHgr0LxDlgzMNMjQv2IqSDwOCQwV+cdRIYZqqBN41Y2OdwB8G4R9FxxjQCT79z1UN1rwPBePrRt8OZbN0cZj11MJzf2XXMqMdVl0cyJHZyBWkuLr8KpsfRYFi/16NK8Q5uCYJmZUl6CUcKmB4Ockt97gB4YGllyXAmx+GuBAXDet2SS00tDQtampqElrouAi1GAmPSPDDObyJNLKZlOdpiKBhqMdRiqMVQi6EW0xUW82rg2fPZt29nnz8beEXBKBbzYODF4JZGgy8G2gumFIModFniuxDMaH3Awn54tGXQoyG2jWBCmwhl0/EQ311gaotN7AAEi4RmoANgROWrl90EplcGE5jdQmo20BEwgtKX3QZmYHDLRIMDHQKzuVnlbwNMP8qVhrYaaKhTYDbLpVsYhrshYLhRhnm21VDP2jIMxwDTmIydyydguh7awtBQOyZ4OGA2y3yXgBnYwtJAG2a+WGA2c90BJjCIB2Yw0Ckwm7GuAIPI04cnJ/qs3SFXEpypG8AgAsxJKbwJcybW0wEw5iZjK5ja7jOGhde7J8IFnBicie1Aum4cZdoIhqudT6zpgZ8zNZgrITFcHjZXzVgAU80kEolkGkKG7wwYj78HlL+v9uHDDea/cJg/hrRNbQajeEypagAT6gwYtn6UVX+kFZGq4+HSMTpltxtMOJzUg4nf9v6Y58ZsJHrQycnh1uGV0ZeeC5DtAMNnLQSZjoAZ1OfoDB9OnFxt3fwnGDNfPTaEX85rB5iw3plSbQQT297OZMRolkjE45hgXoH3fVNz7Xq7ktWRedXWOkYFk7BQyejAZOKCkslkVVQul0un07mM+Hw5m8/nDd07HhgwJ11B2jedzQy1tfJVwWT0Ez1sMFXoQBD1g800HpgXwF0njRehr2VedBuYGLwQSrQIBmgHbozXYCh+Z20CE2/WlRBgtiUw2XSzYB7pihedeENeemQTmHTTMQZWHuaTwg+Sot2oZlO1BAZISsYUGTe22PaAuTR8sPjBN16tCqFXCMBS3hHyz/a29LwAJhlLq5Yik0kBYHr7PXABN50wXELZWOLZAoYvG5JH6+ka8M5sLBRKQcBo9mgCGjQHk+uMxZSM7pBoG5hsLRiHMnkDGGnzGERgjDF+SiWbY0yiVOJLoWTeGCUu2wUmuy3+m6w/U24iK202ztZtzkrotTe+TWCyQqmXyKfVQF1uoo45MV7D5ZWtdQx6dcnCPGY7npH+SdYL31Q6oYDJSz9KbNeag6xU+lmtfA8hF3Fpa+WL1CU+GPH+40oAUSUaihJatErgggF7JejndKXrlToBJmVh5luWO4CqoSUSwKRkA0qlyuVsVu6bss1018eQq0jqu+tOgAm1DCYuWwwkejU1j0k0aiKfd2T5pGplXSkpJ50YUArlxKCjcS6hzc5my+VyKpXEBANO8G4aVTIDnQBjcSUykZQjSUJX+Ya25Qcx09EmRLCZr75dKl3pZ772g8l2cO3aMAwXxUEmMoegFesH4kMdANPR3Q4mFqNbVzoUu7fkyfHxpnB9+oG4uK5kN5jcbeyPgeqDroS7OZbd5/Dm+BCyRmAvmHKorTuqaoXdtjjtlcafCXww7OwWpmbtXtTPxZrZg5epTXvTas1Sn/ZKI954HsxXmMeLb3G3QyqXKmfFq86Wc83u2szkTWHHlVJHO9vDPXd9e/tjYuFmBILJNaiJhJcA6GIWDqRb2lHVbWCq5mAyupdUQxbAWNmD13VgMllD1V8vc+U2W5p+KuPPjMWvMMDftdl1YEKxhGbau93m73bA3+fLdh2YVuoY5MxX1bu3aC5v32mO9fsdBQa1SqBR/4dB1FkC4Nd7nQQGNQwHN8ywQ4jTJ2z91zF2gdw1MJihxubzSncWDHDCbehdU+f1nQqGCaiZmYKBioKhYOBzBwoGql4PwWCgW3zBM5FEgmG1w3C/h4KBnCVwc7262+0omFIimUtluzPGcH3mYNjFmY0JQRszb+61HYyyKlO6jCWS1XS5q8C4zcAEgsu+iKrlYMAOMF333Q6NwLxZjhi0/IZ4MIsCFl8EgmaRaDDsRASpCZZcMItjERONLZIKZsZnxiXi882QCWYmYg5GQDNDIpiZCIZmyAOziDKXQnFXfbC6SBoYLyruVs7C4X1NBOYIA7OM4LIr7T6oqE+skQXmHyORyv75+X7xQrqKA8sB2Clg9I60eyC/faWiBxMZIwmMLiMVCpE9+e3Pd890roSZmRwCBjSY4t5+5FSZDRRPj8L8BVgBkwNmEXQjAUUxovjS0Wlkt7BbBF6w2OJJ/bsDBmwd96SgUty7qFQuBDx71wf8XgFoJxm2nwwwq9rblvNQpe5W0sN97StWnfn1+0YwgCcVjsS33atXuwXJp/hdwJcc+QcbjGCCQKUrvuuZJqjIeUkbf31BQsCoIaZ4Gjk903vOhb6SiUwQAmatZhtCPDkqiokayEIFsSvgtRazzLiJAFOrYqRosidkpSOw3rs+OLi+LlirZBwBRklKBfkdi+cCHHOtEgKmdr88AszFviCgkiHLYiLncpQ90iXniJSWtGB8hICpxZjCOR8+2L3QN42ncughMMYsa9vqU9Ghjgq6FgFM4MsEgOFGR0fXjCO7a/WJfTnyaF+zRgAYV5/X+x6IKPtAr1SQH14DLwkS4kpv9FMHMaQULoqFQvFC6pyAFkEQxhL/wv3HXQzm45N/73kewGYnABgWXDkRo0xFMRyR0fn1WQVcd8NcxeZGXV7/w6d/LLx+3C1gPi7UicBvAhw7rOlWTPgDpXUUbKUS2d3V1XeYCwXKvr86pH7/eBshWQTzv4X5h3+73Bz6iDUMjH4R8rQo1zSCTsWBzHmhueVIlCW5ez094w/nn/x5n7cdzF8fF57Mj/t7ev7uQaiPQ4JhVw2LJ4rBHMjjGXBOxTLtEytA8jYDqSEY1UYC0KP4CIsBtxxuQJaVrveOzvYq8lAc6Co3GJvEcqMe7KCEBiMS8fayzf01R7cX+C0Ouc/BCGaVY+yUJih5zYISBMxfEhGupb9vyeru7j0KjNGVgkzHJQSl/p7xp/NPXqv+pgXTDiIIuZB7qfTBd4y5XYlBqU8ISvMyGDGO2EKkBuYf9KYh7TaQiG+RIUq9/cEIloIMaWCYCRwuE04HwfUaD1msNeay5ngLcfshuzYniLcX1D7foI/4+ILYGW62A3rsDUMCGN0ppPqfQ9xAGI1vgyWBC8O5wMcP6sE4MAFB45sIMFRcULeFcznIUSoKm5mNtbFVn291bG3jPTUWOKMelkKAgvFTMHAwXgqGioqKioqKioqKioqKiorqNvV/5mkfoGyxYl8AAAAASUVORK5CYII=" alt="How to" width=280 height=200> <h2 id=HowtoTitle dir=ltr>Cách quy đổi XML cho tới PDF</h2> <div class=howtolist dir=ltr> <ul class=counter><li>Mở trang web XML không tính tiền và lựa chọn Chuyển thay đổi phần mềm. <li>Nhấp nhập bên phía trong điểm thả tệp nhằm vận tải lên tệp XML hoặc kéo và thả tệp XML. <li>Bạn hoàn toàn có thể vận tải lên tối nhiều 10 tệp mang lại sinh hoạt. <li>Nhấp nhập nút Convert. Các tập luyện tin yêu XML của các bạn sẽ được vận tải lên và quy đổi trở nên định hình thành quả. <li>Liên kết vận tải về những tập luyện tin yêu thành quả sẽ sở hữu được sẵn tức thì ngay tức khắc sau thời điểm quy đổi. <li>Bạn cũng hoàn toàn có thể gửi link cho tới tệp XML cho tới địa điểm tin nhắn của người sử dụng. <li>Lưu ý rằng tệp sẽ ảnh hưởng xóa ngoài sever của công ty chúng tôi sau 24 giờ và những link vận tải xuống tiếp tục ngừng sinh hoạt sau khoảng chừng thời hạn này.</ul> </div> </div> <div id=Faq class="container lightgray"> <a class=anchor name=faqpage></a> <div class=howtolist itemscope itemtype=https://schema.org/FAQPage> <div class=howtosectiongfx> <img class=hide-on-mobile src=data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAADPCAMAAADrhTwRAAACbVBMVEXx8fHv7O3x8fHw4MzD2vDd4eSEhIRHcEzx8fGl0/3oxLPp7vPx8fHx8fHx8fHw8fK72/rx8fH9Py/x7+/x8fHx8fHx8fHx8fHx8fGdz//x8fHx8fHx8fGczv7x8fH9Py/w7++KvfH5tTicz/8NS4Xx8fHh6/MncbHx8fHx8fHx8fHx8fENSoXx8fH5tjfx8fGdzv7x8fH6ojX5tjef0f+dz//u8PH5tjcKSIP5tjcHTqacz/+ez/z5tjf5tjcWUoqcz//x8fHx8fH5tjf5tjecz/+cz//9Py+xyeb3QC/9Py+f0P8PTIb0YlZ+ufAAWde/1/QFXNh3d3eenp4MSoT0Py35tjecz//x8fH5tjecz/8LXtgvd9zJ2N2XwfJBQUH5Py6uwNHu8PLz1dKXu96VrsXx8fHOzs5TU1Pf3995n8wXZ9qp1P33opv4aVz5Py4LSIPB3vksRmIwZJbzhX1Fhd4pXpH0UUPy8vKcz//9Py8AWdcpdLV5te1DkWr///8iIiLvR0v7+/v5tTiEhITa5/QNS4Y9hu2hye+QkJAAAAB0xp3/rab0Py2Bs5ofbNsxfZ1fl+nr7vFannz7f3Whtuq8XERHg9+sxetgYGD2bmr1rrASEhLR2/JFbaPk5ORNbIdxocw/hsNvquVPi+HyYGNMmnPwi46HrOYzdtz9UUPA4NDwUVXj6fGnp6f1w8TZ4/BnuI9sdcKTjax+fn6cu+jaXmIPY9ltnuMMDAxGRkYqKirS3/Capqt/f38qVpTKKy/Hv8KVqMKenp41NTXV1dXVMzcnToUyMjKwsLCDg4Otdl2in4j3nZVouI9Ez48yAAAAeHRSTlPMC30I3QHkAID4BA8WMDwc675CQaZ5a1Ui7nWtWiFLu1D88d70ZtQiYrZwNd9Fkih9yhbEyviE5S20E0nl1aPtoV6SOiMWaDKV7SK2+9/izvL15967vHLZl1cxWNbu+/Ytlo2GX5+c1PHQrKjWo2jVf6no3cTGe/Cdco+tAAARl0lEQVR42uTc+29T1wEH8GOby/Vsx8H4kTQJriPikAdRYhQiRJAKkcJgDUIMEIgiBgXKCitUarfFeOnSqISyknrxmjmBMdZRtrASmg1YgCIKlK5dtO1v2r3n2o593vf6+tqNvz+lkBR/ct7nnnuAXLUB1U+vfnr106ufbmUG+7dv394/WHX0wZ7euJbensFqoks9L8WX8lKPq2rog73xwvQOVgl9zdo4mrVrqoLuPhDHc8BdBXRpa5yUrVVA74+T07/86b0Uem//oWVOPxSnZ22PeznTe+KsbOlfxvRXmfT4xv7lS98S59gPLVv6Rg493istR7qyVuuPc9O//OiDW+NC2brs6Ie2iMnjB5Yb3XFAUB7fuMzo0vZ4ddJdtZ0/E6ZvqTi6p8bQj9m82/oCMQCE5ZXXzXUH7fW6f1vhoKqGEaefqDC61+l0NuhZXEg1HQGQlx+Iyte6KoruijjVRF3C7oZ2UJhVovQSTuIN0B3boNwZEit2TxR166jxr3oqiW6LavImh0iBewdigJRWIfkqEBvwSpVCd4c0eZfAJ3JEGgEtrfzmvqoVfmdjxFEGuuvoD3PR/n13B4TbOwWqR5sPsNK6ipkVrbnv9LXZLKe/fH4p51x58m5+iSvwGDAnMQXvsJh+Pj9Hc/Igd0yXIu3A3LRHpHLSs/Ja3v+1JgDMT6CmfBXepvVwDbwBx90HSpM+t2V0ybV6KQ5HVEwe9oFSxRe2rofPujfI8v5dat49zpF7BkApM+CxusLv3CBNaNm5mvkTfh8obXx+q7u51f6JiV++u0uxn2ONaHZQ+tgd1tLPOicmdjntyi9ggv7ttQFgRQK1llb445DeKZ+bmDhKXcr6gDXxeS3s4Y87VXpYPsoo9TZgXdo4M6p6mzk9/AZJXaYqPdz+c/S27rIDK2NnbRZIfmeTZEqF3wm3JrI9PLm+2w4Ca3OQXq6OJuXj+s3p5t5yZkp9//6zG8gTuACwOgHq1K4NrrDqzaTvp89jGoH1aaTNbuq1WafNjB7+uLo1waCXRQ5Au2pfR8iJHWqaiu7hz76lytskOr1McljuPX/+FS3OziI3qNxBuE5lrJnc5ZIr9p44gx50F0dvgg2HsVS2Bcomj62Ks+hKVS2GXgPldYyh/2DZ5HA3n0VnV3kO3RbkdJZSX1nLnENnVnkOvQ4WOmMTkjR7bV1hSbQnOEw6q7py6NoIyRgl/Jh7xZbmEUvSHBegs0qNSXeFOL17PbpWW2GROydn0BvUD9/hMkbvhL84+grRUTisxVotg+fkDHo359Oz6A74ewvRf2/IYm3FiPVyBl2Gj0WDNiP0Lk5r8ZdNPnIjFwbdY1c/f9gA3W1n93EeX9nkdG8+XQ7DJZxHP539g7I8UNjORyqPrrXYOt10N7u6yOHC6n4kvyUe+bC0+UyMDg++OJ0evXSt0GkDm+QuqO6xvOo+PTdc6nwqSHd1MNosMFrofZRCby49XJyeGZ49+ujsQpdrALmlN6eGK4kuheitnUZ3BJmFLgUoA9v8cEXRtZUnuQRpdC+70CPIIipb3z8crjC61trDOugS/IkIdZ6HnpnIzmCvWUz/NZ5Cutba7TZhutTNGhVkeRv0ntq7Mps/ZXIpmzvfVAhdG9u94qXexpzI2dSBbe9PRgvyZeF/jj76d0XQtel4hyRK97Bn720AvPnTUW5mrlcCXRulu0Xp1N+UVod84E21yL+cube4+OQPWJ4sLt6bUSvBo+tl7+ayO01NgnSpgbnSjQCglvkTDfbiN0hewD++fk8t90qg11MGKyJd6+Soc9hGsFdh3cl8jGcPC+UPn2X+4k7eN5mTz//ynpbf6qFr0xqvGB1WkW3UE78AKNX9Xu4DPXuUh3/46FnuL5Ryf2Sq/COMLtDWlQ8Md1yE6DY786nDADiltHOBZnxdae/fmCk3Rpfd5JEa0B47BGn7Up6YWt+FWvGMmTVekRukaztVXSL0JuZMLgrASqWPE/m0T0ZHL5kpN0qvIdZ4QDoBpn4n7cm81A7pH4h83EuC3ycq/8hQN5dtwR4+vZtZ39XVqvV0TW6UrtV4P59ex3xi01AOekZumA7XMFEuXQqyJrFqfbecnpWz2jqTbiNNVDC6tGZHnzL5cbB2Zyym5+SG6XKUMFxj9Nf2JPacdlKP5IWsp3/+v79nY5juJzRijL47kUgsnKbO3wPW0z9+D4teulQLjwlIbPqehJrXaPMZUFl0wW4u04F52PQzCZY9bB59bvpBOrmgVLFk+gFz694MujZN62TTvYdZdrtJ9NT9dKIg6fupktK9eGNH6VKdk2VvNIWemk0msCRnUyWkw8bewS71DifD7gZm0KcJcIifLob+RzQ/ykY7uK3abSw6XOBp9t2E3XkT6KnJBDWTKcP0u387T8vSRms9iw4n8D2wm99D24Quij5/K8HIrXmD9LuXOfQwtlUDCE9ddmgD3BnqM8Yi6I+TCWaSjw3R717m0Wuwfg7ga5eMfPdmyoSGQr/616VQ6fOofBKt/sl5Kn1p/vIpLufRPdiaHaWHWHJXjEpPXf3X+0uh0VNIbZ8aHhsbnkXqfEo3XZVz6JLWz7nodMnOkMu1gEq/+lSEjhRxegwGqQmTeulQzit1uQOdzwG0g0/S5XInjZ66+lSEPo1U7mmNPoX+sT66JufSm9C1OEBPhjLkuUfLhfTnk5N3n4rQU2hD1+Rjc2hzT3G7ubxk5Fx6F9rFA3Qz9jBdrq1YUfrzry5efB8JmT6bECv1xCyPnpf/XBakd6KbrQjd7+z7+eEzmzmnI/Ppz78VpWOFnvhMo2MjfWGxfywk59Lr0ecqCD3CfNj2Ok5//q0w/T4+ik+N4T28mvuctp7LB5/kwqNjoxsgbMFTHy6/gdGff6UE0m9fyYRKT5NmMJPEaW1alP778wLJ258LUulSlLUFLzdi9MmLMIr2SvbT3KbQ5xI6Mmc+XUYHdqTUG5jnSNoZ9JtXM6GV+jRW26emrim5MDaN06dLQO9AdmUROr60y4+PQb99MxMa/UGCPLSNjV3D6Q8Euzk99ChSrIV0F9yvlvTRjxw5IlLh03ro6RLQtyGNGeCr9Qbq4dAYka5w8ys8jY4v2dIXqPRkCeh1SBdOoHfQX5kg0m/cuKFW8ttKWIPbAmF1TqUvsNu6IXoYeQwB8JNTIZ2l3tzcnK3wNxl0UkdOpSfMp0tdyKYsgR6V9bX1TIX/QsntstEJvT9a6ugkHuD7lm066SMjIyKzuQU99IVKo7cXQ0/qoevu5gTofia9nk1vZFR4Lj2th54uAd2LnKjRVepvMLo5Lv2BHnoppjR+5GhFAV3i0F9nzOa49Gk99OkS0AXaepT7NiNG/0c2z76AEV2+UOlzpaLTBjeJM66HaPRcHjP24dPi9PRwCdp6mD+u0+mRouj3afQLglsVZtCpszkbew7fWRQd26BKzmbWL1O3jG5Q6aHXMelw5Wan0hn78CIPnmbx3alspgxuS+qhNzGXL9hOhvDTFxE6UuxUOn8z2lA3B5+11rJ3aei3FASKe9xYOL6lp5aSFHkEUSQ9xN6liSK/GZOftE6K7MthD55+R48eOixWh8Ed2aKfr6du8eW39Lwa+gne1ml0rB8j7cPTL7Ip+lTFfJInT+p6NVQHHduGwZ6+MG+pc5fjaIFJ9Hp0pgoId5Iw7rFpLMOBEpPo2LEKQLiDhz6JN+PcnO5jREJ0fjfXhb4FAggHqIIy55YGaw+PmUSvQ7sx7FQF8xmESWdk9R0ZNImOPVPDz9KwHrqZdjJaz0FRk+hBdLYGSG9/MK5pC1l/PNgcutaUJfa5uWPvDI1n0rJvUwW8BWEKvRvbgELp9c5jLeN5adkk9u7L9ZmHD7GXtiuJ7sUubsDPyL6jgjNRvtwn9MZTCr7P/CJVsXSpDnv7BTsZ3TA0PnQyu4DZNDTeIvSe29fay7xfV26pd2ALM4zedPLkyVw/J60fHxd6u3FGo89ULB32coV3bOfRpU1qThxTcgJ+qXwjTs+80/p9o9fg2+xLdGnfOJL1EoEueWKE13nJFd7M13mLpIfxl5nzSr0FpY9vJpW6PEB4iTv1nSr/DunmZsy+tgDLf7Pntq78M5OX8eSmat00+tvrYV5RA796m1jhZT/p1X3S4Gbyq/vsZG+Colwn48Qn6IB8BVP2Qg8SXWosvLCBmicmX9hQBL2b8IAhn74Z5henTy+9w02kRwqu6aDG/Gs6DNOlCOHegjx6rpt7ZWkFQ6Kr99Kol7MsMq+rKOnlLLrpDYRVWR59KJ8eZtDlttyVPJcoKfGVPHrptaTbCAq6OdjDafTMVURkus1X5ouY9NJJLzITurkWZSKbmfNJhIlsblMavX5r1MLrt/TSQ6TbZnC62uSHhqjLl7z75k7tXfnjTLKXri1mUuJL13TSa4l3zuH0dcxFK/K4OZvsPzxctrDoXcQLuAjXdKz7f3tn85M4EAVwpZkMFoFtBFxwIWxdNxJjF1qQNNIGBb2Q7GmDwaPZePLi0bPZ/3tnpkWxdKYf09IKvIOpkIb+Zt57ffPm4/35QU9VzF1m6ROhW0cm5v0duuYt+c+Dbq0QWj59I3T99YvP0+tN9wPnwqI7Tg9OM7pAOW0mdK+Dxs8F+W7Lv8Tkty31BVmYcaqJ0aFD2HOUUO69pEx6C3MP5zBK9LuXlEv3/aXutp8nPDpopx29/T6p4nZkIkev13vpJu8RW6eepcqDDtufoNMB/VxYHnQwTDP5kOBap+y5blXlQUf9nlqdr7bBe/heFqJHhzfPX/YSlurxktxN2jd2ZqFMXxzEiZ5kZS+7MDmzZts5o+oNL3qi9dxwzVJWvVbbvVNWhHGjgwSr+O3slNhlORt0S48APdnajezqjPsZ1kkEEaAnWrGTKWQDb02IER0WE6rT6lGM3DrwnLowKBL0lFXnnTtgkpeqgHjR01WTmXjfm12SfGcshIsIHaSpEjest7sozOwNug+supMRoePl5islp+9SgbnhPLzee+kWI0MfKVpffn2V+5oyWp6JW53Qd2CC+ocUyl09EnRx2n9dkP7U0fIFaUXgUoGh7IOP45hBnR8dzAh4XzMVxdSs65njJbcaZ1diaLHYXUpTibzooo5ZFRVdjsfoj6pgev1jvCBkVkCeYQWvt8vj11tO9LGBLBxr+FjHtq4jejBFV8bYMZ0bt9JL9O0p4H7YdUkgDEQu9DHqYg33+Ei2DF3GXk7VkCI42PevYyW/pscxNxNK2uKSAx2oiNwkGi3PnZxMVN1E7KpzuBRfx0sNRtbkmJ2ZDYcuIm1XyJWCoE1VRcTvHxhOhcrFlb64YARwYELP0nGgI1LdukIabkAIAGoLzfpEnzfCopzF4epLZ5CekREv6Xm6Sb0eOiOL1N0OYAy7EXTSBCTIQSrvtlqrFfUwrcnMRMEJM0s5uA055zZDoMK8j2UVQlV+0wPUGFPXNSdXUZq8dCV4PGPVV246uIdHFq2JdiO8yoqCnd3s7RvKTbunUcFLp7uej+iZnr4N5+EBsnFNsI3dEm1OvuThF3q+GcU4/uhQ8PGMXr1uTz4Gf6+L+A2O7V3QLXISxuF/5DGz0QrXHS7uznUB+HrCic8p5+DRHIljTRLUmIZhEq+Hg3p55JnBOQnv8Von+34D7b+e8zHhhy9TbObmG6kwRQ5uKY517/p8LQx9q5YHvp8Ogq4H+oRj5DYmdi7jkZuiG0TtFdHvzflKsFd9qRKE22206pR7jvE6ACNtcbwum2qw3GWjXPJj+J1SubEPg0vzie3gAU+qAkB1qht45CYb5kyEIPDj5QqnFwz+TunitJALlyE7yGafn6q9qpscD+8jXVACwt4pFs+alczD41FLkjo7HUlqHT0+ZCrNs6IY/mnIHJPrciHr+xjTksmKeMgmjzUjm6gI3yzyBtg09FzFIj8IdNc6oBdr2azHtvs1Rc+TqeRsJg83Dd062D1b/gU3Dz2H9b1WhJuHDuHXTPYkRBy0Fh6+cBgmFlqTkAZu0bfoW/QtOkX+A993fQTxW1PgAAAAAElFTkSuQmCC alt=HowTo width=250 height=207> </div> <div class=howtosection> <h2 itemprop=name>CÂU HỎI THƯỜNG GẶP</h2> <ul class=counter><li itemscope itemprop=mainEntity itemtype=https://schema.org/Question> <h3 itemprop=name>❓ Làm thế này tôi hoàn toàn có thể quy đổi XML trở nên PDF?</h3> <div itemscope itemprop=acceptedAnswer itemtype=https://schema.org/Answer> <p itemprop=text>Trước tiên, bạn phải thêm 1 tập luyện tin yêu nhằm gửi đổi: kéo và thả tập luyện tin yêu XML của người sử dụng hoặc nhấp nhập bên phía trong điểm white color nhằm lựa chọn một tập luyện tin yêu. Sau bại nhấp nhập nút “Chuyển đổi”. Khi dứt quy trình quy đổi XML thanh lịch PDF, bạn cũng có thể vận tải xuống tệp PDF của tớ. </div> <li itemscope itemprop=mainEntity itemtype=https://schema.org/Question> <h3 itemprop=name>⏱️ Mất bao lâu nhằm quy đổi XML trở nên PDF?</h3> <div itemscope itemprop=acceptedAnswer itemtype=https://schema.org/Answer> <p itemprop=text>Bộ quy đổi này sinh hoạt thời gian nhanh. quý khách hoàn toàn có thể thay cho thay đổi XML trở nên PDF nhập vài ba giây. </div> <li itemscope itemprop=mainEntity itemtype=https://schema.org/Question> <h3 itemprop=name>🛡️ Là nó an toàn và tin cậy nhằm quy đổi XML trở nên PDF bằng phương pháp dùng không lấy phí converter?</h3> <div itemscope itemprop=acceptedAnswer itemtype=https://schema.org/Answer> <p itemprop=text>Tất nhiên rồi! Liên kết vận tải về những tập luyện tin yêu PDF sẽ sở hữu được sẵn tức thì ngay tức khắc sau thời điểm quy đổi. Chúng tôi xóa những tệp tiếp tục vận tải lên sau 24 giờ và những link vận tải xuống tiếp tục ngừng sinh hoạt sau khoảng chừng thời hạn này. Không ai với quyền truy vấn nhập tệp của người sử dụng. Chuyển thay đổi tập luyện tin yêu (bao bao gồm XML thanh lịch PDF) là trọn vẹn an toàn và tin cậy. </div> <li itemscope itemprop=mainEntity itemtype=https://schema.org/Question> <h3 itemprop=name>💻 Tôi hoàn toàn có thể quy đổi XML thanh lịch PDF bên trên Linux, Mac OS hoặc Android không?</h3> <div itemscope itemprop=acceptedAnswer itemtype=https://schema.org/Answer> <p itemprop=text>Có, bạn cũng có thể dùng phần mềm Chuyển thay đổi không tính tiền bên trên ngẫu nhiên hệ điều hành quản lý này với trình duyệt trang web. Sở quy đổi XML vĩ đại PDF của công ty chúng tôi sinh hoạt trực tuyến và ko đòi hỏi ngẫu nhiên setup ứng dụng này. </div> <li itemscope itemprop=mainEntity itemtype=https://schema.org/Question> <h3 itemprop=name>🌐 Tôi nên dùng trình duyệt này nhằm quy đổi XML trở nên PDF?</h3> <div itemscope itemprop=acceptedAnswer itemtype=https://schema.org/Answer> <p itemprop=text>Bạn hoàn toàn có thể dùng ngẫu nhiên trình duyệt tiến bộ này nhằm quy đổi XML trở nên PDF, ví dụ: Google Chrome, Firefox, Opera, Safari. </div> </ul> </div> </div> </div> <div id=dvOtherFeatures class="container otherapps" style=justify-content:unset> <a class=anchor name=apps></a> <h4 id=OtherFeaturesTitle>Chuyển thay đổi được tương hỗ khác</h4> <p id=OtherFeatureSubTitle>Bạn cũng hoàn toàn có thể quy đổi XML trở nên nhiều định hình tệp không giống. Vui lòng coi list không hề thiếu tiếp sau đây.</p> <a class=feature-format-to-format href=/pdf/vi/conversion/xml-to-pdf>XML cho tới PDF</a> <a class=feature-format-to-format href=/pdf/vi/conversion/xml-to-doc>XML cho tới DOC</a> <a class=feature-format-to-format href=/pdf/vi/conversion/xml-to-word>XML cho tới Word</a> <a class=feature-format-to-format href=/pdf/vi/conversion/xml-to-excel>XML cho tới Excel</a> <a class=feature-format-to-format href=/pdf/vi/conversion/xml-to-csv>XML cho tới CSV</a> <a class=feature-format-to-format href=/pdf/vi/conversion/xml-to-powerpoint>XML cho tới PowerPoint</a> <a class=feature-format-to-format href=/pdf/vi/conversion/xml-to-json>XML cho tới JSON</a> <a class=feature-format-to-format href=/pdf/vi/conversion/xml-to-zip>XML cho tới ZIP</a> <a class=feature-format-to-format href=/pdf/vi/conversion/xml-to-7z>XML cho tới 7zip</a> <a class=feature-format-to-format href=/pdf/vi/conversion/xml-to-tar>XML cho tới TAR</a> <a class=feature-format-to-format href=/pdf/vi/conversion/xml-to-gz>XML cho tới GZ</a> <a class=feature-format-to-format href=/pdf/vi/conversion/xml-to-base64>XML cho tới Base64</a> </div> <div id=social-panel class=social-panel> <div class="share-button share-button__pdfotherapp" onclick="shareApp("otherapp")" dir=ltr> <svg class="icon icon-otherapp frame15" viewBox="0 0 32 32" version=1.1 x=0px y=0px width=32pt height=32pt><g id=surface1><path style=stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:#fff;fill-opacity:1 d="M 21.84375 0.390625 L 6.300781 0.390625 C 5.242188 0.390625 4.375 1.257812 4.375 2.316406 L 4.375 29.871094 C 4.375 30.933594 5.238281 31.796875 6.300781 31.796875 L 25.660156 31.796875 C 26.726562 31.796875 27.585938 30.933594 27.585938 29.871094 L 27.585938 6.574219 C 27.585938 6.429688 27.53125 6.285156 27.429688 6.175781 L 22.285156 0.585938 C 22.171875 0.460938 22.011719 0.390625 21.84375 0.390625 Z M 25.96875 29.871094 C 25.96875 30.039062 25.832031 30.179688 25.660156 30.179688 L 6.300781 30.179688 C 6.128906 30.179688 5.992188 30.039062 5.992188 29.871094 L 5.992188 2.316406 C 5.992188 2.148438 6.128906 2.007812 6.300781 2.007812 L trăng tròn.621094 2.007812 C trăng tròn.800781 2.007812 trăng tròn.945312 2.152344 trăng tròn.945312 2.332031 L trăng tròn.945312 6.753906 C trăng tròn.945312 7.167969 21.277344 7.5 21.6875 7.5 L 25.621094 7.5 C 25.8125 7.5 25.972656 7.65625 25.972656 7.851562 L 25.972656 29.871094 Z M 25.96875 29.871094 " /><path style=stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:#fff;fill-opacity:1 d="M 23.65625 13.265625 L 16.980469 13.265625 C 16.757812 13.265625 16.578125 13.445312 16.578125 13.667969 L 16.578125 18.023438 C 16.578125 18.246094 16.757812 18.425781 16.980469 18.425781 L 23.65625 18.425781 C 23.878906 18.425781 24.058594 18.246094 24.058594 18.023438 L 24.058594 13.667969 C 24.058594 13.445312 23.878906 13.265625 23.65625 13.265625 Z M 17.847656 14.464844 C 18.082031 14.464844 18.269531 14.652344 18.269531 14.882812 C 18.269531 15.113281 18.082031 15.300781 17.847656 15.300781 C 17.617188 15.300781 17.429688 15.113281 17.429688 14.882812 C 17.429688 14.652344 17.617188 14.464844 17.847656 14.464844 Z M 17.429688 17.5 L 18.976562 15.875 L trăng tròn.03125 16.90625 L 21.65625 14.753906 L 23.453125 17.46875 Z M 17.429688 17.5 " /><path style=stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:#fff;fill-opacity:1 d="M 14.664062 18.316406 L 11.179688 18.316406 C 10.738281 18.316406 10.378906 17.957031 10.378906 17.515625 L 10.378906 17.484375 C 10.378906 17.046875 10.738281 16.683594 11.179688 16.683594 L 14.664062 16.683594 C 15.105469 16.683594 15.464844 17.046875 15.464844 17.484375 L 15.464844 17.515625 C 15.464844 17.957031 15.105469 18.316406 14.664062 18.316406 Z M 14.664062 18.316406 " /><path style=stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:#fff;fill-opacity:1 d="M 8.777344 16.6875 C 8.328125 16.65625 7.9375 16.992188 7.90625 17.441406 C 7.871094 17.890625 8.210938 18.28125 8.660156 18.3125 C 9.109375 18.34375 9.5 18.007812 9.53125 17.558594 C 9.5625 17.109375 9.226562 16.71875 8.777344 16.6875 Z M 8.777344 16.6875 " /><path style=stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:#fff;fill-opacity:1 d="M 14.660156 14.898438 L 8.707031 14.898438 C 8.265625 14.898438 7.902344 14.539062 7.902344 14.09375 L 7.902344 14.074219 C 7.902344 13.628906 8.265625 13.265625 8.707031 13.265625 L 14.660156 13.265625 C 15.101562 13.265625 15.464844 13.628906 15.464844 14.074219 L 15.464844 14.09375 C 15.464844 14.535156 15.101562 14.898438 14.660156 14.898438 Z M 14.660156 14.898438 " /><path style=stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:#fff;fill-opacity:1 d="M 17.617188 21.699219 L 8.71875 21.699219 C 8.269531 21.699219 7.902344 21.332031 7.902344 trăng tròn.882812 C 7.902344 trăng tròn.433594 8.269531 trăng tròn.066406 8.71875 trăng tròn.066406 L 17.617188 trăng tròn.066406 C 18.066406 trăng tròn.066406 18.433594 trăng tròn.433594 18.433594 trăng tròn.882812 C 18.433594 21.332031 18.066406 21.699219 17.617188 21.699219 Z M 17.617188 21.699219 " /><path style=stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:#fff;fill-opacity:1 d="M 23.242188 21.699219 L trăng tròn.449219 21.699219 C trăng tròn 21.699219 19.632812 21.332031 19.632812 trăng tròn.882812 C 19.632812 trăng tròn.433594 trăng tròn trăng tròn.066406 trăng tròn.449219 trăng tròn.066406 L 23.242188 trăng tròn.066406 C 23.691406 trăng tròn.066406 24.058594 trăng tròn.433594 24.058594 trăng tròn.882812 C 24.058594 21.332031 23.691406 21.699219 23.242188 21.699219 Z M 23.242188 21.699219 " /></g></svg> Xem những phần mềm không giống </div> <div class="share-button share-button__cloud" onclick="shareApp("cloud")" dir=ltr> <svg class="icon icon-cloud frame15" viewBox="0 -4 34 32"><path d="M34.286 trăng tròn.571q0 2.839-2.009 4.848t-4.848 2.009h-19.429q-3.304 0-5.652-2.348t-2.348-5.652q0-2.357 1.268-4.313t3.339-2.92q-0.036-0.5-0.036-0.768 0-3.786 2.679-6.464t6.464-2.679q2.821 0 5.116 1.571t3.348 4.107q1.25-1.107 2.964-1.107 1.893 0 3.232 1.339t1.339 3.232q0 1.339-0.732 2.464 2.304 0.536 3.804 2.402t1.5 4.277z"></path></svg> <a href=https://products.aspose.cloud/pdf/family rel="nofollow noreferrer" target=_blank>Dùng demo API đám mây của bọn chúng tôi</a> </div> <div class="share-button share-button__github" onclick="shareApp("github")" dir=ltr> <svg class="icon icon-github frame15" viewBox="0 0 30 32"><path d="M7.036 24.143q-0.143 0.161-0.357-0.054-0.232-0.196-0.071-0.339 0.143-0.161 0.357 0.054 0.214 0.196 0.071 0.339zM6.286 23.054q0.161 0.214 0 0.339-0.143 0.107-0.304-0.125t0-0.321q0.161-0.125 0.304 0.107zM5.196 21.982q-0.089 0.125-0.232 0.036-0.179-0.089-0.125-0.214 0.054-0.089 0.232-0.036 0.179 0.089 0.125 0.214zM5.75 22.589q-0.107 0.125-0.286-0.054-0.161-0.196-0.036-0.286 0.107-0.107 0.286 0.054 0.161 0.196 0.036 0.286zM8.054 24.589q-0.071 0.214-0.339 0.107-0.304-0.071-0.232-0.268t0.339-0.125q0.286 0.089 0.232 0.286zM9.179 24.679q0 0.196-0.286 0.196-0.304 0.036-0.304-0.196 0-0.196 0.286-0.196 0.304-0.036 0.304 0.196zM10.214 24.5q0.036 0.179-0.25 0.25t-0.321-0.143 0.25-0.268q0.286-0.036 0.321 0.161zM27.429 7.429v17.143q0 2.125-1.509 3.634t-3.634 1.509h-4q-0.286 0-0.438-0.018t-0.348-0.089-0.286-0.259-0.089-0.491v-4.268q0-1.732-0.929-2.536 1.018-0.107 1.83-0.321t1.679-0.696 1.446-1.188 0.946-1.875 0.366-2.688q0-2.161-1.411-3.679 0.661-1.625-0.143-3.643-0.5-0.161-1.446 0.196t-1.643 0.786l-0.679 0.429q-1.661-0.464-3.429-0.464t-3.429 0.464q-0.286-0.196-0.759-0.482t-1.491-0.688-1.536-0.241q-0.786 2.018-0.125 3.643-1.411 1.518-1.411 3.679 0 1.518 0.366 2.679t0.938 1.875 1.438 1.196 1.679 0.696 1.83 0.321q-0.714 0.643-0.875 1.839-0.375 0.179-0.804 0.268t-1.018 0.089-1.17-0.384-0.991-1.116q-0.339-0.571-0.866-0.929t-0.884-0.429l-0.357-0.054q-0.375 0-0.518 0.080t-0.089 0.205 0.161 0.25 0.232 0.214l0.125 0.089q0.393 0.179 0.777 0.679t0.563 0.911l0.179 0.411q0.232 0.679 0.786 1.098t1.196 0.536 1.241 0.125 0.991-0.063l0.411-0.071q0 0.679 0.009 1.839t0.009 1.214q0 0.393-0.196 0.598t-0.393 0.232-0.589 0.027h-4q-2.125 0-3.634-1.509t-1.509-3.634v-17.143q0-2.125 1.509-3.634t3.634-1.509h17.143q2.125 0 3.634 1.509t1.509 3.634z"></path></svg> <a href=https://github.com/aspose-pdf/Aspose.PDF-for-.NET rel="nofollow noreferrer" target=_blank>Xem mã nguồn</a> </div> </div> <footer id=dvMenuFooter> <nav class=footer-nav> <ul class="footer-socials is-flex-centre"><li><a rel=nofollow class=fb title="Like us on facebook" href=https://www.facebook.com/AsposeApp><i class="fa fa-facebook"></i></a> <li><a rel=nofollow class=twitter title="Follow us on twitter" href=https://twitter.com/AsposeApp><i class="fa-twitter fa"></i></a> <li><a rel=nofollow class=linkedin title="Link us on linkedin" href=https://www.linkedin.com/company/asposeapp><i class="fa-linkedin fa"></i></a></ul> <ul class="footer-menu is-flex-centre"><li><a rel=nofollow href=https://www.aspose.app>Home</a> <li><a rel=nofollow href=https://lpavietnam.edu.vn>Products</a> <li><a rel=nofollow href=https://forum.aspose.app>Free Support</a> <li><a rel=nofollow href="https://aspose-free-consulting.github.io/">Free Consulting</a> <li><a rel=nofollow href="https://blog.aspose.app/">Blog</a> <li><a rel=nofollow href="https://websites.aspose.app/">Websites</a> <li><a rel=nofollow href="https://about.aspose.app/">About</a></ul> </nav> <div class="footer-bar is-flex-centre"> <p class=footer-bar-all-rigths>© Aspose Pty Ltd 2001-2023. All Rights Reserved. <nav class=footer-policy> <ul class=is-flex-centre><li><a rel=nofollow href=https://about.aspose.app/legal/privacy-policy>Privacy Policy</a> <li> <a rel=nofollow href=https://about.aspose.app/legal/tos> Terms of Service </a> <li> <a rel=nofollow href="https://about.aspose.app/contact/">Contact</a></ul> </nav> </div> </footer><link rel=stylesheet href=/pdf/apps-ui/content/css/menu-asposeapp.css><script src=/pdf/apps-ui/content/js/menu.min.js></script><script src="/pdf/apps-ui/content/js/pure/extend_tools.min.js?v=NEpWXMZGz_uGzH_P3eC4wwmEJJYTH_PZmnBGDvcM0js"></script><script defer src="/pdf/apps-ui/content/js/pure/base_short.min.js?v=pDBPXRFQPDynfkIZWd7zckKiRtAs6dBnu4fvm2tYXTQ"></script><script defer src="/pdf/apps-ui/content/js/pure/view-document.min.js?v=rq6GFM3qUTJ_BiWuPDuDtb_W6bVv654ZXBdDHP7razY"></script><script defer src="/pdf/apps-ui/content/js/pure/dom-tools.min.js?v=HAFHnALdE2Hm1ogMh4OZjlMnVmjCOVjXeeLIvwCVb4Q"></script><script defer src="/pdf/apps-ui/content/js/pure/status-bar.min.js?v=8Q5ikT0PWG5dr2gOolIthx5rGaYS22Qgi558Zlb88UA"></script><script defer src="/pdf/apps-ui/content/js/pure/download-button.min.js?v=1HqyYRprSKxOGv_SREPDzgw_jqSwkt8g9RUQgHMa4pk"></script><script defer src="/pdf/apps-ui/content/js/pure/proposed-apps.min.js?v=s-S8mvsEgIwFmtIbIlmxcR8s0Z-umYbem4CzQO_X7DA"></script><script defer src="/pdf/apps-ui/content/js/pure/filedrop_new.min.js?v=mAL6pK9cT_gkGhQq-VHbMbVWy33_CFxs1LXjLzxV5BE"></script><script defer src="/pdf/apps-ui/content/js/pure/lang.min.js?v=SwMP8KDUx9pQsHEYJK4mn6ByV2oUni1CL7bc2G2uoek" as=script></script><script defer src="/pdf/apps-ui/content/js/mime-types.min.js?v=dU5XqB8ePZDvC1KbyfbPvLJmVngy3NjTOVTHOT6IfNM"></script><script defer src="/pdf/apps-ui/content/js/dropbox-api.min.js?v=mCs6Vyc7_Gb_O1OF9cWpTkqV4-SwJNhJnSjKktQ843c"></script><script defer src="/pdf/apps-ui/content/js/google-drive-api.min.js?v=ywOWRVtqZ8wyYotAkw_SWiA3ZrWhIImfcIO060lC7ow"></script><script>function requestConversion(){let t=null,i=document.querySelector("#base64Text").value,r=document.querySelector("#saveAs option:checked").textContent,n=fileDrop.droppedFiles.findIndex(n=>n.id=="base64");if(i){let t={id:"base64",file:new Blob([i],{type:"text/plain"}),name:"Base64To"+r+".txt",idUploadBlock:null};n>=0?fileDrop.droppedFiles[n]=t:fileDrop.droppedFiles.push(t)}else n>=0&&fileDrop.droppedFiles.splice(n,1);if(t=fileDrop.prepareFormData(),t!==null){const u=getInputType("conversion"),f=document.querySelector("input[name=xmlType]:checked").value,e=document.querySelector("input[name=xmlTag]").value,s=document.querySelector("input[name=fontSize]").value,h=document.querySelector("#cbToSingle").checked,c=document.querySelector("#separator").value,l=o.WebApiPath+"convert?inputType="+u+"&outputType="+r+"&xmlType="+f+"&xmlTag="+e+"&fontSize="+s+"&isToSingle="+h+"&separator="+c;requestQueue(l,t)}}function isIgnoreType(n){return n==="ZIP"||n==="RAR"||n==="7Z"||n==="TAR"||n==="BZ2"||n==="GZ"||n==="JSON"||n==="EXCEL"}function showCustomResult(n){let i=document.querySelector("#saveAs option:checked").textContent;if(i=="BASE64"){let r=document.getElementsByClassName("filesuccess")[0],t=document.createElement("div");r.appendChild(t);t.innerHTML=` <div id="base64Result" style="display:flex;flex-direction:row;flex-wrap:wrap;justify-content:center; margin:15px 0 10px 0;"> <div style="width: 80%; align-items: center; display: flex; justify-content: normal; flex-wrap: wrap;"> <label for= "base64Text" style = "margin: 2px;">Kết ngược quy đổi thanh lịch base64</label> <div style="position: relative;max-width: none;width: 100%;height: 186px;"> <input type="button" class="btn" value="Sao chép" style="background-color: #6ed924;color: white;position: absolute;top: 9px;right: 25px;" onclick="copyBase64()"/> <textarea id="base64ResultText" class="form-control" readonly style="word-wrap: break-word;border-radius: 10px;height: 100%;width: 100%;max-width: none;">`+n.resultData+`</textarea> </div> </div> </div>`}}function copyBase64(){document.querySelector("#base64ResultText").select();document.execCommand("copy")}document.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){DeveloperApiUrl="https://products.aspose.com/pdf/conversion/"});var o={MaximumUploadFileSize:52428800,FileMaximumUploadSizeReachedMessage:"Kích thước tệp vận tải lên nên vì như thế hoặc nhỏ rộng lớn %1 Mb mang lại plan ĐK của người sử dụng.",AppURL:"https://lpavietnam.edu.vn/pdf/vi/conversion/xml-to-pdf",AppName:"conversion",OriginalAppName:"Conversion",AppRoute:"/pdf/vi/conversion/xml-to-pdf",WebApiPath:"https://api.lpavietnam.edu.vn/pdf/webapi/",StatusStorage:"redis",UIBasePath:"",ViewerPath:"/pdf/viewer/",EditorPathWF:"/pdf/editor/",EditorPath:"/pdf/editor/EditPdf?",FileSelectMessage:"Vui lòng lựa chọn một tập luyện tin yêu nhằm vận tải lên",ShowViewerButton:!0,MaximumUploadFiles:50,FileAmountMessage:"Vui lòng lựa chọn không thật %1 tập luyện tin yêu mang lại gói ĐK của người sử dụng.",FileEmptyMessage:"Selected tệp tin is empty",UploadAndRedirect:!1,UseSorting:!0,FileWrongTypeMessage:"Bạn đang được nỗ lực vận tải lên (các) tư liệu loại ko được hỗ trợ:",CurrentAppLang:"vi",AppRouteTemplate:"/pdf{0}/conversion/xml-to-pdf",AllSupportedLang:[{Id:"id",Description:"Bahasa Indonesia",ChangeToLanguage:"Indonézre váltani?",UrlId:"/id"},{Id:"cs",Description:"Čeština",ChangeToLanguage:"Změnit mãng cầu češtinu?",UrlId:"/cs"},{Id:"de",Description:"Deutsch",ChangeToLanguage:"Auf Deutsch wechseln?",UrlId:"/de"},{Id:"nl",Description:"Dutch",ChangeToLanguage:"Veranderen naar nederlands?",UrlId:"/nl"},{Id:"en",Description:"English",ChangeToLanguage:"Change vĩ đại English?",UrlId:""},{Id:"es",Description:"Español",ChangeToLanguage:"¿Cambiar al español?",UrlId:"/es"},{Id:"fr",Description:"Français",ChangeToLanguage:"Changer en français ?",UrlId:"/fr"},{Id:"it",Description:"Italiano",ChangeToLanguage:"Cambia in italiano?",UrlId:"/it"},{Id:"lt",Description:"Lietuvis",ChangeToLanguage:"Keisti į lietuvišką?",UrlId:"/lt"},{Id:"hu",Description:"Magyar",ChangeToLanguage:"Magyarra váltani?",UrlId:"/hu"},{Id:"pl",Description:"Polski",ChangeToLanguage:"Zmienić mãng cầu polski?",UrlId:"/pl"},{Id:"pt",Description:"Português",ChangeToLanguage:"Mudar para português?",UrlId:"/pt"},{Id:"ro",Description:"Română",ChangeToLanguage:"Treceți la română?",UrlId:"/ro"},{Id:"sv",Description:"Svenska",ChangeToLanguage:"Byt till svenska?",UrlId:"/sv"},{Id:"vi",Description:"Tiếng Việt",ChangeToLanguage:"Đổi thanh lịch giờ đồng hồ Việt?",UrlId:"/vi"},{Id:"tr",Description:"Türkçe",ChangeToLanguage:"Türkçe değiştir?",UrlId:"/tr"},{Id:"el",Description:"Ελληνικά",ChangeToLanguage:"Αλλαγή σε ελληνικά;",UrlId:"/el"},{Id:"bg",Description:"Български",ChangeToLanguage:"Да се промени на български?",UrlId:"/bg"},{Id:"ru",Description:"Русский",ChangeToLanguage:"Изменить на Русский?",UrlId:"/ru"},{Id:"uk",Description:"Українська",ChangeToLanguage:"Змінити на українську?",UrlId:"/uk"},{Id:"he",Description:"עִברִית",ChangeToLanguage:"לעבור לעברית?",UrlId:"/he"},{Id:"ar",Description:"العربية",ChangeToLanguage:"تغيير إلى العربية؟",UrlId:"/ar"},{Id:"fa",Description:"فارسی",ChangeToLanguage:"تغییر به فارسی؟",UrlId:"/fa"},{Id:"th",Description:"ภาษาไทย",ChangeToLanguage:"เปลี่ยนเป็นภาษาไทย?",UrlId:"/th"},{Id:"ko",Description:"한국어",ChangeToLanguage:"한국어로 변경 하시겠습니까?",UrlId:"/ko"},{Id:"zh-hant",Description:"中國傳統的",ChangeToLanguage:"換成中文?",UrlId:"/zh-hant"},{Id:"zh",Description:"中文",ChangeToLanguage:"换成中文?",UrlId:"/zh"},{Id:"ja",Description:"日本語",ChangeToLanguage:"日本語に変更しますか?",UrlId:"/ja"}],FileProcessingErrorCodes:{"10001":"Không với thành quả mò mẫm kiếm","10002":"Biểu thức chủ yếu quy sai"},UploadOptions:["XML"],AcceptAllFormats:!1,Multiple:!0,DropFilesPrompt:"Thả hoặc vận tải lên những tập luyện tin yêu của bạn*",Accept:".xml",UploadFileExtension:"xml",SaveAsFileExtension:"pdf"};extend(o,{Method:requestConversion});window.onload=function(){function n(){var n=getInputType("conversion").toUpperCase(),t=document.querySelector("#saveAs").value;document.querySelector("#conversionControls").style.display=document.querySelector("#saveAs").value!=="XML"||isIgnoreType(n)?"none":"block";document.querySelector("#separatorControls").style.display=n==="TXT"&&t==="XLSX"?"inline-block":"none";document.querySelector("#base64Block").style.display=n==="BASE64"?"flex":"none";["JPG","BMP","IMAGES","PHOTO","PNG","WEBP","TIFF"].includes(n)&&["PDF","DOCX","PPTX","PPT","DOC","TIFF","HTML","XLSX","XLS","DJVU"].includes(document.querySelector("#saveAs").value)||["ZIP","7Z","TAR","GZ","BZ2"].includes(document.querySelector("#saveAs").value)?(document.querySelector("#convertToSingle").style.display="block",document.querySelector("#cbToSingle").checked=!0):(document.querySelector("#convertToSingle").style.display="none",document.querySelector("#cbToSingle").checked=!1)}document.getElementById("saveAs").addEventListener("change",function(){n()});n()}</script><script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-1LEXT1ZD9X"></script><script>function gtag(){dataLayer.push(arguments)}window.dataLayer=window.dataLayer||[];gtag("js",new Date);gtag("config","G-1LEXT1ZD9X")</script><script>typeof setMenuEvents=="function"&&setMenuEvents()</script><script>"serviceWorker"in navigator&&navigator.serviceWorker.register("/pdf/serviceworker",{scope:"/pdf/"})</script>