câu trực tiếp gián tiếp lớp 9

Ngữ pháp, bài xích luyện Câu con gián tiếp lớp 9 hoặc, sở hữu đáp án

Tài liệu Ngữ pháp, bài xích luyện Câu con gián tiếp lớp 9 hoặc, sở hữu đáp án trình diễn bao quát lại ngữ pháp, cấu hình, cách sử dụng rưa rứa bài xích luyện sở hữu đáp án cụ thể nhằm mục đích mục tiêu canh ty học viên ôn luyện ngữ pháp và đạt sản phẩm cao trong số bài xích đua môn Tiếng Anh lớp 9.

A. LÝ THUYẾT

Bạn đang xem: câu trực tiếp gián tiếp lớp 9

I. KHÁI NIỆM

Câu trần thuật là câu thuật lại câu nói. trình bày thẳng.

- Lời trình bày thẳng (direct speech): là trình bày đúng đắn điều ai cơ biểu đạt (còn gọi là trích dẫn). Lời của những người trình bày sẽ tiến hành đặt điều nhập vệt ngoặc kép.

Ví dụ: She said ,” The exam is difficult”. "The exam is difficult" là câu nói. trình bày thẳng hoặc câu trực ti

- Lời trình bày con gián tiếp – câu trần thuật (indirect speech): Là thuật lại câu nói. trình bày của một người không giống bên dưới dạng con gián tiếp, ko người sử dụng vệt ngoặc kép.

Ví dụ: Hoa said,”I want vĩ đại go home” -> Hoa said she wanted vĩ đại go home page là câu con gián tiếp (indirect speech)

II. CÁCH CHUYỂN CÂU TRỰC TIẾP SANG CÂU GIÁN TIẾP

Khi đem từ 1 câu nói. trình bày thẳng thanh lịch con gián tiếp khá giản dị và đơn giản, tất cả chúng ta chỉ việc ghép nội dung trần thuật ở hâu phương lời nói và hạ động kể từ của chính nó xuống một cung cấp vượt lên trước khứ, đại kể từ được chuyển thay đổi mang đến tương thích. Tuy nhiên, cần thiết Note một số trong những yếu tố sau:

+     Nếu động kể từ trần thuật (reporting verb) phân tách ở những thì lúc này tất cả chúng ta không thay đổi thì (tense) của động kể từ chủ yếu, đại kể từ chỉ định và hướng dẫn và những trạng kể từ chỉ xứ sở rưa rứa trạng kể từ chỉ thời hạn nhập câu thẳng Khi đem thanh lịch con gián tiếp.
Ví dụ:
- He says: “I’m going vĩ đại Ha Noi next week.”
⇒ He says he is going vĩ đại Ha Noi next week.

+     Nếu động kể từ trần thuật (reporting verb) của câu ở thì vượt lên trước khứ thì cần lùi động kể từ chủ yếu về vượt lên trước khứ một bậc Khi đem kể từ câu nói. trình bày thẳng (direct speech) thanh lịch câu nói. trình bày con gián tiếp (indirect / reported speech) theo dõi quy tắc sau:

- Biến thay đổi thì của động kể từ và động kể từ khuyết thiếu hụt theo dõi bảng sau:

Câu trực tiếp

Câu con gián tiếp

Present simple

Past simple

Present continuous

Past continuous

Present perfect

Past perfect

Past simple

Past perfect

Present perfect continuous

Past perfect continuous

Past continuous

Past perfect continuous

will

would

can

could

must/ have to

had to

may

might

- Biến thay đổi đại kể từ và những kể từ hạn tấp tểnh theo dõi bảng sau:

Câu trực tiếp

Câu con gián tiếp

Chủ ngữ

I

he/ she

You

I/ We/ They

We

We/ They

Tân ngữ

me

him/ her

you

me/ us/ them

us

us/ them

Đại kể từ sở hữu

my

his/ her

your

my/ our/ their

our

our/ their

Đại kể từ sở hữu

mine

his/ hers

yours

mine/ ours/ theirs

ours

ours/ theirs

Đại kể từ chỉ định

this

the/ that

these

the/ those

- Biến thay đổi trạng ngữ chỉ thời hạn và xứ sở theo dõi bảng sau:

GY

Câu con gián tiếp 

here

there

now

then/ at that moment

today/ tonight

that day/ that night

tomorrow

the next day

next week

the following week

yesterday

the previous day
 the day before

last week

the week before

ago

before

NOTE: Khi hoạt động kể từ chúng ta chỉ việc ghi nhớ lấy động kể từ ngay sát mái ấm ngữ nhất hạ xuống 1 cột tức là:

- Động kể từ ở cột 1 thì hạ xuống cột 2, ( ghi nhớ  thêm ed lúc không cần là nhộn nhịp kể từ bất quy tắc)

- Động kể từ cột 2 thì hạn chế trở thành cột 3

- Động kể từ cột 3 thêm thắt had phía trước

Tuy nhiên, cần thiết xem xét một số trong những tình huống tại đây ko hạn chế thì động từ:

- Nói về chân lý, thực sự.

- Thì vượt lên trước khứ hoàn thiện.

- Trong câu sở hữu năm xác lập.

- Các câu sở hữu cấu hình sau: if only, as if, as though, wish, would rather, it’s high time, IF

III. CÁC LOẠI CÂU TƯỜNG THUẬT

1. Câu trần thuật ở dạng câu kể

S + said + (that) + S + V(lùi thì)

- says/say vĩ đại + O -> tells/tell + O

- said vĩ đại + O ->told+O

Eg: He said vĩ đại me”I haven’t finished my work” -> He told mạ he hadn’t finished his work.

2. Câu trần thuật ở dạng câu hỏi

a.Yes/No questions:

S+asked/wanted vĩ đại know/wondered+if/wether+S+V

Ex: ”Are you angry?”he asked -> He asked if/whether I was angry.

b.Wh-questions:

S + asked(+O)/wanted vĩ đại know/wondered + Wh-words + S + V.

* says/say vĩ đại + O  -> asks/ask + O

* said vĩ đại + O  -> asked + O.

Ex: ”What are you talking about?”said the teacher. -> The teacher asked us what we were talking about.

3. Câu trần thuật ở dạng câu mệnh lệnh

*Khẳng định: S + told + O + to-infinitive.

Ex: ”Please wait for mạ here, Mary.

”Tom said -> Tom told Mary vĩ đại wait for him there.

*Phủ định: : S + told + O + not to-infinitive.

Ex: ”Don’t talk in class”,the teacher said vĩ đại us. –>The teacher told us not vĩ đại talk in class.

Một số dạng câu trần thuật đặc biệt

-> SHALL/ WOULD dùng để làm trình diễn miêu tả kiến nghị, câu nói. mời:

Tom asked: 'Shall I bring you some tea?'

 -> Tom offered vĩ đại bring mạ some tea.

Tom asked: 'Shall we meet at the theatre?'

 -> Tom suggested meeting at the theatre.

-> WILL/ WOULD/ CAN/ COULD dùng để làm trình diễn miêu tả sự yêu thương cầu:

Tom asked: 'Will you help mạ, please?'

 -> Tom asked mạ vĩ đại help him.

Jane asked Tom: 'Can you open the door for mạ, Tom?'

 -> Jane asked Tom vĩ đại open the door for her.

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1: Hoàn trở thành những câu sau.

1. "Where is my umbrella?" she asked.
 She asked............................................. ......................

2. "How are you?" Martin asked us.
 Martin asked us................................................ ...................

3. He asked, "Do I have vĩ đại tự it?"
 He asked............................................. ......................

4. "Where have you been?" the mother asked her daughter.
 The mother asked her daughter.......................................... .........................

5. "Which dress tự you lượt thích best?" she asked her boyfriend.
 She asked her boyfriend......................................... ..........................

6. "What are they doing?" she asked.
 She wanted vĩ đại know.............................................. .....................

7. "Are you going vĩ đại the cinema?" he asked mạ.
 He wanted vĩ đại know.............................................. .....................

8. The teacher asked, "Who speaks English?"
 The teacher wanted vĩ đại know.............................................. .....................

9. "How tự you know that?" she asked mạ.
 She asked mạ................................................ ...................

10. "Has Caron talked vĩ đại Kevin?" my friend asked mạ.
 My friend asked mạ................................................ ...................

11. "What's the time?" he asked.
 → He wanted vĩ đại know .................................................. .

12. "When will we meet again?" she asked mạ.
 → She asked mạ .................................................. .

13. "Are you crazy?" she asked him.
 → She asked him .................................................. .

14. "Where did they live?" he asked.
 → He wanted vĩ đại know .................................................. .

15. "Will you be at the party?" he asked her.
 → He asked her .................................................. .

16. "Can you meet mạ at the station?" she asked mạ.
 → She asked mạ .................................................. .

17. "Who knows the answer?" the teacher asked.
 → The teacher wanted vĩ đại know .................................................. .

18. "Why don't you help me?" she asked him.
 → She wanted vĩ đại know .................................................. .

19. "Did you see that car?" he asked mạ.
 → He asked mạ .................................................. .

20. "Have you tidied up your room?" the mother asked the twins.
 → The mother asked the twins ..................................................

21. "Stop talking, Joe," the teacher said.
 → The teacher told Joe .................................................. .

22. "Be patient," she said vĩ đại him.
 → She told him .................................................. .

23. "Go vĩ đại your room," her father said vĩ đại her.
 → Her father told her .................................................. .

24. "Hurry up," she said vĩ đại us.
 → She told us .................................................. .

25. "Give mạ the key," he told her.
 → He asked her .................................................. .

26. "Play it again, Sam," she said.
 → She asked Sam .................................................. .

27. "Sit down, Caron" he said.
 → He asked Caron .................................................. .

28. "Fill in the size, Sir," the receptionist said.
 → The receptionist asked the guest .................................................. .

29. "Take off your shoes," she told us.
 → She told us .................................................. .

30. "Mind your own business," she told him.

→ She told him .................................................. .

Bài 2: Bài luyện câu trần thuật xáo trộn negative và positive

1. She said, "Go upstairs."
 → She told mạ .................................................. .

2. "Close the door behind you," he told mạ.
 → He told mạ .................................................. .

3. "Don't be late," he advised us.
 → He advised us .................................................. .

4. "Stop staring at mạ," she said.
 → She told him .................................................. .

5. "Don't be angry with mạ," he said.
 → He asked her .................................................. .

6. "Leave mạ alone," she said.
 → She told mạ .................................................. .

7. "Don't drink and drive," she warned us.
 → She warned us .................................................. .

8. "John, stop smoking," she said.
 → She told John .................................................. .

9. "Don't worry about us," they said.
 → They told her .................................................. .

10. "Meet mạ at the cinema." he said.
 → He asked mạ .................................................. .

11. He said, "I lượt thích this tuy vậy."
 → He said .................................................. .

12. "Where is your sister?" she asked mạ.
 → She asked mạ .................................................. .

13. "I don't speak Italian," she said.
 → She said .................................................. .

14. "Say hello vĩ đại Jim," they said.
 → They asked mạ .................................................. .

15. "The film began at seven o'clock," he said.
 → He said that ..................................................

Đáp án

Bài 1:

1. She asked mạ where her umbrella was.

2. Martin asked us how we were.

3. He asked if he had vĩ đại tự it.

4. The mother asked her daughter where she had been.

5. She asked her boyfriend which dress he liked best.

6. She wanted vĩ đại know what they were doing.

7. He wanted vĩ đại know if I was going vĩ đại the cinema.

8. The teacher wanted vĩ đại know who spoke English.

9. She asked mạ how I knew that.

10. My friend asked mạ if Caron had talked vĩ đại Kevin.

11. He wanted vĩ đại know what time it was.

12. She asked mạ when we would meet again.

13. She asked him if he was crazy.

14. He wanted vĩ đại know where they had lived.

15. He asked her if she would be at the các buổi party.

16. She asked mạ if I could meet her at the station.

17. The teacher wanted vĩ đại know who knew the answer.

18. She wanted vĩ đại know why he didn’t help her.

19. He asked mạ if I had seen that siêu xe.

20. The mother asked the twins if they had tidied up their room.

21. The teacher told Joe vĩ đại stop talking.

22. She told him vĩ đại be patient.

23. Her father told her vĩ đại go vĩ đại her room.

24. She told us vĩ đại hurry up.

25. He asked her vĩ đại give him the key.

26. She asked Sam vĩ đại play it again.

27. He asked Caron vĩ đại sit down.

28. The receptionist asked the guest vĩ đại fill in the size.

29. She told us vĩ đại take off our shoes.

30. She told him vĩ đại mind his own business.

Bài 2

1. She told mạ vĩ đại go upstairs.

2. He told mạ vĩ đại close the door behind mạ.

3. He advised us not vĩ đại be late.

4. She told him vĩ đại stop staring at her.

5. He asked her not vĩ đại be angry with him.

6. She told mạ vĩ đại leave her alone.

7. She warned us not vĩ đại drink and drive.

8. She told John vĩ đại stop smoking.

9. They told her not vĩ đại worry about them.

10. He asked mạ vĩ đại meet him at the cinema.

11. He said that he liked that tuy vậy.

12. She asked mạ where my sister was.

13. She said that she didn’t speak Italian.

14. They asked mạ vĩ đại say hello vĩ đại Jim.

15. He said that the film began at seven o’clock.

Xem thêm: phân tích bài thơ thu vịnh

C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Exercise 1: Chuyển những câu sau về dạng câu trần thuật

1. “If the weather is fine, I will go on a picnic with my friends,” she said.

.......................................................................................................................................................

2. “What would you tự if you had three days off ?” I asked him.

.......................................................................................................................................................

3. “I would have come vĩ đại see you if I had known your address, Jim” she said.

.......................................................................................................................................................

4. “I’m sure she will help you if you ask her.” , he told mạ.

.......................................................................................................................................................

5. “If Today were Sunday, we wouldn’t go vĩ đại school.” They said vĩ đại mạ.

.......................................................................................................................................................

6. She said vĩ đại mạ, “If I were you, I wouldn’t tell her about this.”

.......................................................................................................................................................

7. “There would not be enough seats if a lot of guests came.”, they said.

.......................................................................................................................................................

8. “You will be surprised if you meet him.” , Peter said vĩ đại Linda.

.......................................................................................................................................................

9.The boy said : “I won’t be strong if I don’t swim everyday.”

.......................................................................................................................................................

10. “What would you tự if you saw a snake ?” Nam asked Nga.

.......................................................................................................................................................

11. “We’ll have lunch outside in the garden if it’s not cold.” ,Mr John said.

.......................................................................................................................................................

12. “Tom would win more races if he trained hard.” , The man said.

.......................................................................................................................................................

13. “If you feel lượt thích a chat, phone mạ tonight.” David said vĩ đại mạ.

.......................................................................................................................................................

14. “If you isn’t eating sánh much junk food, you would be a lot fitter.” Mother said.

.......................................................................................................................................................

15. “I will be surprised if Mary doesn’t pass the exam.” , our teacher said.

.......................................................................................................................................................

16. “If I knew her hobbies, I could let you know.” He said vĩ đại mạ.

.......................................................................................................................................................

17. “If I won the lottery, I would buy a new siêu xe.” , the man said.

.......................................................................................................................................................

18. “If you had listened vĩ đại my advice, you wouldn’t have made such a big mistakes.”

Julia said vĩ đại LiLi.

.......................................................................................................................................................

Exercise 2: Chọn đáp án trúng nhất.

1. Jack asked mạ _____.

A. where tự you come from?

B. where I came from

C. where I came from

D. where did I come from?

2. She asked mạ _____ I liked pop music.

 A.when

B.what

C.if

D.x

3. The doctor ____ him vĩ đại take more exercise.

 A.told

B.tell

C. have told

D. are telling

4. I wanted vĩ đại know_____ return home page.

A. when would she

B. when will she

C. when she will

D. when she would

5. Claire told mạ that her father____ a race horse.

A. owns

B. owned

C. owning

D. A and B

6. What did that man say ______?

A. at you

B. for you

C. vĩ đại you

D. you

7. I rang my friend in nước Australia yesterday, and she said it _______ raining there.

A. is

B. were

C. has been

D. was

8. The builders have ______ that everything will be ready on time.

A. promised

B. promise

C. promises

D. promising

9. The doctor _______ him vĩ đại take more exercise.

A. told

B. tell

C. have told

D. are telling

10. The last time I saw Linda, she looked very relaxed. She explained she’d been on holiday the ______ week.

A. ago

B. following

C. next

D. previous

11.  Yesterday, Laura ______ him vĩ đại put some shelves up.

A. asked

B. is asking

C. ask

D. was asked

12. Tom has ______ this story wasn’t completely true.

A. admitting that

B. was admitted that

C. admitted that

D. admit that

13. When I rang Tessa some time last week, she said she was busy ______ day.

A. that

B. the

C. then

D. this

14. I wonder _____ the tickets are on sale yet.

A. what

B. when

C. where

D. whether

15. Mathew _____ Emma that her train was about vĩ đại leave.

A.  has reminded

B. has reminded that

C. reminded

D. reminded that

16. Hello, Jim. I didn’t expect vĩ đại see you today. Sophie said you _____ ill.

A. are

B. were

C. was

D. should be

17. Ann ______ and left.

A.  said goodbye vĩ đại me

B. says goodbye vĩ đại me

C. tell mạ goodbye

D. told mạ goodbye

18. I told you ______ switch off the computer, didn’t I ?

A. don’t

B. not

C. not to

D. vĩ đại not

19. Bill was slow, sánh I ________ hurry up.

A. tell him

B. told him for

C. told to

D. told him to

20. Sarah was driving vĩ đại fast, sánh I ______ vĩ đại slow down.

A. asked her

B. asked        

C. ask

D.have asked her

21. Someone ______ mạ there’s been an accident on the motorway.

A. asked

B. said

C. spoke

D. told

22. Sue was very pessimistic about the situation. I advised her _____.

A. no worry

B. not worry

C. no vĩ đại worry 

D. not vĩ đại worry

23. I couldn’t move the piano alone, sánh I asked Tom_______.

A. giving a hand

B. gave a hand

C. vĩ đại give a hand

D. give a hand

24. Tom said that Thành Phố New York _______ more lively than vãn London.

A. is

B. be

C. was

D. were

25. When he was at Oliver’s flat yesterday, Martin asked if he ______ use the phone.

A. can

B. could

C. may

D. must

26. George couldn’t help mạ. He ______ mạ vĩ đại ask Kate.

A. tell

B. said

C. told

D. say

27. Judy ______ going for a walk, but no one else wanted vĩ đại.

A.admitted

B. offered

C. promised

D. suggested

28. I said that I had met her ______ .

A. yesterday

B. the previous day

C. the day

D. the before day.

29. The man asked the boys ______ .

A. why did they fight

B. why they were fighting

C. why they fight

D.why were they  fighting

30. “______the door”, he said.

A. please open

B. open pleased

C. please vĩ đại open

D. please, opening

31. I wanted vĩ đại know ______ return home page.

A. when would she

B. when will she

C. when she will

D. when she would

32. The woman wonders _______ doing well at school.

A. whether her children are

B. if her children were

B. whether her children were

D. her children are if

33. Peter said he was leaving for Paris ______.

A. next week

B. the week previous

C. following week

D. the following week

34. “I don’t usually drink milk when ______ ” Mrs. Pike said.

A. she was hungry

B. I was hungry

C. I am hungry

D. I will be

35. They said that their house had been broken into ______.

A. the two days before

B. two days ago

C. two days before

D. since two days

Xem thêm thắt những bài học kinh nghiệm Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9 không hề thiếu, cụ thể khác:

  • Ngữ pháp, bài xích luyện Câu ĐK loại 1 lớp 9 hoặc, sở hữu đáp án

  • Ngữ pháp, bài xích luyện Mạo kể từ lớp 9 hoặc, sở hữu đáp án

  • Question words before vĩ đại infinitives lớp 9 hoặc, sở hữu đáp án

  • Lời khêu ý suggest lớp 9 hoặc, sở hữu đáp án

  • Ngữ pháp, bài xích luyện những thì nhập Tiếng Anh lớp 9 hoặc, sở hữu đáp án

Săn SALE shopee Tết:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3
  • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 sở hữu đáp án

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh ĐK mua sắm khóa huấn luyện và đào tạo lớp 9 mang đến con cái, được tặng không tính phí khóa ôn đua học tập kì. Cha u hãy ĐK học tập demo mang đến con cái và được tư vấn không tính phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài tương hỗ ĐK khóa học: 084 283 45 85

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.