bài tập câu bị đông đặc biệt

Bài tập dượt câu tiêu cực đặc trưng giúp đỡ bạn gia tăng lại lý thuyết, nắm rõ cơ hội dùng và phân tách đích thị công thức. Bài ghi chép này tiếp tục khối hệ thống lại những dạng câu tiêu cực đặc trưng và cung ứng những bài bác tập dượt nhằm các bạn thực hành thực tế.

Từ công thức phía bên trên, hãy hoàn thành xong bài bác tập dượt câu tiêu cực dạng đặc trưng sau.

Bạn đang xem: bài tập câu bị đông đặc biệt

Các bài bác tập dượt về câu tiêu cực quánh biệt
Các bài bác tập dượt về câu tiêu cực quánh biệt

Bài tập dượt 1: Chuyển những câu sau sang trọng dạng tiêu cực (Dạng tiêu cực đem 2 tân ngữ)

1. He sent the girl a letter.

→  _________________________________ 

→  _________________________________ 

2. My parents bought bầm a new máy tính xách tay for my graduation.

→ _________________________________ 

→ _________________________________

 3. The doctor prescribed the patient a new medication.

→  _________________________________ 

→  _________________________________ 

4. They will pay you $500.

→  _________________________________ 

→ ________________________________

5. The company gave its employees bonuses.

→  _________________________________ 

→  _________________________________ 

6. The teacher assigned the students a challenging project.

→  _________________________________ 

→  _________________________________ 

7. The government offered the farmers financial assistance.

→  _________________________________ 

→  _________________________________ 

8. The manager handed the employees their performance reviews.

→  _________________________________ 

→  _________________________________ 

9. The teacher will announce the results of the competition đồ sộ the students.

→  _________________________________ 

→  _________________________________ 

10. The chef prepared the guests a delicious three-course meal.

→  _________________________________ 

→  _________________________________ 

ĐÁP ÁN

1. A letter was sent đồ sộ the girl by him.

The girl was sent a letter. 

2. A new máy tính xách tay was bought for bầm for my graduation by my parents.

I was bought a new máy tính xách tay for my graduation by my parents.

3. A new medication was prescribed đồ sộ the patient by the doctor.

The patient was prescribed a new medication by the doctor.

4. $500 will be paid đồ sộ you by them.

You will be paid $500 by them.

5. Bonuses were given đồ sộ the employees by the company.

The employees were given bonuses by the company.

6. A challenging project was assigned đồ sộ the students by the teacher.

The students were assigned a challenging project by the teacher.

7. Financial assistance was offered đồ sộ the farmers by the government.

The farmers were offered financial assistance by the government.

8. Performance reviews were handed đồ sộ the employees by the manager.

The employees were handed performance reviews by the manager.

9. An announcement of the competition results will be made đồ sộ the students by the teacher.

The results of the competition will be announced đồ sộ the students by the teacher.

10. The guests were served a delicious three-course meal by the chef.

A delicious three-course meal was served đồ sộ the guests by the chef. 

Bài tập dượt 2: Chuyển những câu sau sang trọng dạng tiêu cực (Dạng tiêu cực tường thuật)

1. He said that he didn’t have any plans for the weekend.

→  _________________________________ 

2. They told us that the meeting had been rescheduled đồ sộ next month.

→  _________________________________ 

3. The spokesperson said that the company would launch a new product soon.

→  _________________________________ 

4. She said that she might consider the job offer.

→  _________________________________ 

5. He told bầm that he had already finished his assignment.

Xem thêm: tắt chế độ máy bay trên máy tính

→  _________________________________ 

6.They said that the soldiers surrendered đồ sộ the enemy.

→  _________________________________ 

7. People know that the man put up with his wife too much.

→  _________________________________ 

ĐÁP ÁN

 1.  It was said by him that he didn’t have any plans for the weekend.
 2. We were told by them that the meeting had been rescheduled đồ sộ next month.
 3. The company was said đồ sộ launch a new product soon by the spokesperson.
 4. She was said đồ sộ consider the job offer.
 5. It was told đồ sộ bầm that he had already finished his assignment.
 6. The soldiers were said đồ sộ surrender đồ sộ the enemy.
 7. The man is known đồ sộ put up with his wife too much.

Bài tập dượt 3: Chuyển những câu sau sang trọng dạng tiêu cực (Dạng tiêu cực với have, get, make, let)

Bài 3: Chuyển những câu sang trọng dạng tiêu cực quánh biệt: have, let...
Bài 3: Chuyển những câu sang trọng dạng tiêu cực quánh biệt: have, let…
 1. I have my assistant handle all my appointments.

→  _________________________________ 

 1. She got a mechanic đồ sộ fix her xế hộp.

→  _________________________________ 

 1. He got a professional cleaner đồ sộ clean his house.

→  _________________________________ 

 1. They have a cleaning service clean their house every week.

→  _________________________________ 

 1. The company has an IT specialist manage their computer systems.

→  _________________________________ 

 1. She got a tailor đồ sộ alter her dress.

→  _________________________________ 

 1. She has a personal trainer guide her workouts.

→  _________________________________ 

 1. He got a cobbler đồ sộ repair his shoes.

→  _________________________________ 

 1. She made her son apologize đồ sộ his friend for the misunderstanding.

→  _________________________________ 

 1. She let her friend borrow her xế hộp for the weekend.

→  _________________________________ 

 1. They made the kids finish their homework before watching TV.

→  _________________________________ 

 1. The parents let their children decide what đồ sộ have for dinner.

→  _________________________________ 

ĐÁP ÁN

 1. I have all my appointments handled by my assistant.
 2. She got her xế hộp fixed by a mechanic.
 3. He got his house cleaned by a professional cleaner.
 4. They have their house cleaned by  a cleaning service every week.
 5. The company has their computer systems managed by an IT specialist.
 6. She got her dress altered by a tailor.
 7. She has her workouts guided by a personal trainer.
 8. He got his shoes repaired by a cobbler.
 9. Her son was made đồ sộ apologize đồ sộ his friend for the misunderstanding.
 10. Her friend was allowed đồ sộ borrow her xế hộp for the weekend. 
 11. The kids were made đồ sộ finish their homework before watching TV.
 12. Their children were allowed đồ sộ decide what đồ sộ have for dinner by the parents.

Bài tập dượt 4: Chuyển những câu sau sang trọng dạng bị động

 1. She recommended that he take the early flight for better availability.

→  _________________________________ 

 1. It is important for students đồ sộ manage their time wisely.

→  _________________________________ 

 1. She saw her neighbor planting beautiful flowers in the garden.

→  _________________________________ 

 1. You can visit the museum on weekends.

→  _________________________________ 

 1. They suggested that we should visit the museum during our trip.

→  _________________________________ 

 1. We should water the plants regularly đồ sộ keep them healthy.

→  _________________________________ 

 1. We watched the children play in the park.

→  _________________________________ 

ĐÁP ÁN

 1. It was recommended that the early flight should be taken by him for better availability.
 2. It is important for student’s time đồ sộ be managed wisely.
 3. Her neighbor was seen planting beautiful flowers in the garden.
 4. The museum can be visited on weekends.
 5. It is suggested that the museum should be visited during our trip.
 6. The plants should be watered regularly đồ sộ be healthy by them.
 7. The children were watched đồ sộ play in the park

Các dạng câu tiêu cực quánh biệt

Dưới đó là công thức của những dạng câu tiêu cực đặc trưng.

Dạng câu tiêu cực đem 2 tân ngữ

Chủ độngS + V + O (người) + something
Bị độngCách 1: S (người) + be + VpII+ O (vật) + (by + O)
Cách 2: S (vật) + be + VpII + giới kể từ + O (người) + (by + O)

Ví dụ: They made their teacher a thank-you thẻ. (Họ đã từng một lá thư cảm ơn cho tới nhà giáo.)

→ The teacher was made a thank-you thẻ by them.

→ A thank-you thẻ was made for the teacher by them. 

Câu tiêu cực đem động kể từ kết phù hợp với V-ing

Các loại động kể từ luôn luôn kèm theo V-ing là những động kể từ chỉ xúc cảm, cảm hứng (enjoy, lượt thích, love, dislike, hate, detest, …); những động kể từ chỉ quy trình (begin, start, finish, over, …) và một số trong những động kể từ khác: consider, remember, forget, understand, imagine,…

Bị độngS + V + being + VpII

Ví dụ: He dislikes being interrupted while speaking. (Anh ấy ko quí bị con gián đoạn Lúc đang được rằng.)

XEM THÊM: Bị Động Với Động Từ Khuyết Thiếu: Lý Thuyết Và Bài Tập Chi Tiết

Dạng tiêu cực của câu đem động kể từ tri giác

Lý thuyết dạng tiêu cực của câu đem động kể từ tri giác
Lý thuyết dạng tiêu cực của câu đem động kể từ tri giác
 • Tri giác về toàn cỗ hành động 
Chủ độngS + see, hear, watch,… + Sb + V
Bị độngSb + be + seen, heard, watched,… + đồ sộ V + (by + O)

Ví dụ: He saw his friend cross the street safely. (Anh ấy bắt gặp người các bạn của tớ đi qua lối một cơ hội an toàn và tin cậy.)

→ His friend was seen đồ sộ cross the street safely.

 • Tri giác một trong những phần hành động
Chủ độngS + see, hear, watch,… + Sb + V-ing
Bị độngSb + be + seen, heard, watched,…  + V-ing + (by + O)

Ví dụ: I heard the children singing in the school choir. (Tôi nghe thấy những trẻ em đang được hát nhập group ăn ý xướng của ngôi trường.)

→  The children is heard singing in the school choir.

Câu tiêu cực dạng mệnh lệnh

Chủ độngIt’s one’s duty đồ sộ + VIt’s necessary đồ sộ + VVerb + Object
Bị độngS + đồ sộ be + supposed đồ sộ + VS + must/should + be + V2/edS + must/should + be + V2/ed

Ví dụ: 

 • It’s necessary đồ sộ wear protective gear in the laboratory. (Việc treo vật bảo lãnh nhập chống thử nghiệm là quan trọng.)

→ Protective gear should be wore in the laboratory.

 • Please turn off your mobile phones during the meeting. (Vui lòng tắt Smartphone địa hình của người tiêu dùng nhập buổi họp.)

→ Your mobile phones should be turned off during the meeting.

Dạng câu tiêu cực đòi hỏi, nhờ vả

Chủ độngS + have + sb + VS + get + sb + đồ sộ + V
Bị độngS + have + sth + V2/edS + get + sth + VpII

Ví dụ: 

 • I have my friend proofread my essays before submitting them. (Tôi tiếp tục nhờ độc giả đánh giá bài bác luận của tôi trước lúc nộp.)

→ I have my essays proofread by my friend before being submitted.

Câu tiêu cực khêu gợi ý, yêu thương cầu

Chủ độngS + suggest/require/request/recommend… + that + S + (should) + V
Bị độngIt + be + suggested/ required/ requested/recommended… + that + something + be + VpII

Ví dụ:The doctor recommends that the patient should take the prescribed medication.

(Bác sĩ lời khuyên rằng người bị bệnh nên tu dung dịch được bốc thuốc.)

→ It was recommended by the doctor that the patient take the prescribed medication.

Dạng câu tiêu cực với công ty ngữ giả 

Chủ độngIt + be + adj + for sb + đồ sộ V 
Bị độngIt + be + adj + for sth + đồ sộ + be V3

Ví dụ: It is challenging for beginners đồ sộ learn a new language.

(Nó khá trở ngại cho những người mới nhất chính thức nhằm học tập một ngữ điệu mới nhất.)

→ It is challenging for a new language đồ sộ be learned by beginners.

XEM THÊM: Sách Ngữ Pháp Tiếng Anh Đầy Đủ Nhất Cho Người Mới Bắt Đầu

Câu tiêu cực với “make”, “let”

Chủ độngS + make + sb + VS + let + sb + V-inf
Bị độngS + đồ sộ be + made + đồ sộ + VLet + sb/sth + be V2/ed
S + be allowed đồ sộ V

Ví dụ: She makes her students memorize important historical dates. (Cô ấy bắt học viên ghi nhớ những ngày lịch sử hào hùng cần thiết.)

→ Her students were made đồ sộ memorize important historical dates by her.

Dạng tiêu cực tường thuật

Chủ độngS + said/told/…. that + CLAUSE
Bị động– Cách 1: It + is/was said that + CLAUSE
– Cách 2: S + tobe + said + đồ sộ Verb/to have PII/tobe adj + O.
Lưu ý:
– Nếu 2 vế của câu dữ thế chủ động nằm trong thì động kể từ cùng nhau, thì Lúc gửi sang trọng câu tiêu cực cần người sử dụng là to Verb.
– Nếu 2 vế của câu dữ thế chủ động chéo thì động kể từ cùng nhau, thì Lúc gửi sang trọng câu tiêu cực cần người sử dụng là đồ sộ have PII.

Ví dụ: They said that the concert was fantastic. (Họ bảo rằng buổi hòa nhạc thiệt ấn tượng.)

→ It was said by them that the concert was fantastic.

→ The concert was said đồ sộ have been fantastic by them.

Dạng tiêu cực với động kể từ khuyết thiếu

Chủ độngS + should/ have to/ must/ can… + V + O
Bị độngS +  should/ have to/ must/ can… + be + VpII + by + O

Ví dụ: I must Hotline my parents đồ sộ let them know I arrived safely.

(Tôi cần gọi năng lượng điện cho tới phụ huynh nhằm bọn họ biết tôi đang đi đến an toàn và tin cậy.)

Xem thêm: list truyện trọng sinh

→ My parents must be called for đồ sộ know I arrived safely.

Trên đó là những bài bác tập dượt câu tiêu cực đặc trưng. Hy vọng chúng ta cũng có thể vận dụng những công thức nhằm hoàn thành xong đảm bảo chất lượng những bài bác tập dượt. quý khách hoàn toàn có thể coi tăng những nội dung bài viết không giống về câu tiêu cực bên trên trang web Edmicro IELTS.

XEM THÊM:

 • Bài Tập Câu Bị Động: Đầy Đủ Các Dạng Từ Dễ Đến Khó + Đáp Án
 • Câu Bị Động Hiện Tại Tiếp Diễn: Lý Thuyết & Bài Tập Có Đáp Án