bài 49 trang 22 sgk toán 8 tập 1

Video chỉ dẫn giải

Bạn đang xem: bài 49 trang 22 sgk toán 8 tập 1

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Tính nhanh:

LG a

\(37,5 . 6,5 - 7,5 . 3,4 - 6,6 . 7,5 + 3,5 . 37,5\)

Phương pháp giải:

Áp dụng phân tích nhiều thức trở thành nhân tử bằng phương pháp nhóm các hạng tử nhằm xuất hiện tại nhân tử cộng đồng.

Nhóm hạng tử loại 1 và loại 4, group hạng tử thứ hai và loại 3.

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: chơi đùa em đến nghiện

Quảng cáo

LG b

\({45^2} + {40^2} - {15^2} + 80.45\).

Phương pháp giải:

Áp dụng phân tích nhiều thức trở thành nhân tử bằng phương pháp nhóm nhóm và cách thức người sử dụng hằng đẳng thức.

\(\eqalign{
& {\left( {A + B} \right)^2} = {A^2} + 2AB + {B^2} \cr 
& {A^2} - {B^2} = \left( {A - B} \right)\left( {A + B} \right) \cr} \)

Xem thêm: vẽ tranh về gia đình

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& \,\,{45^2} + {40^2} - {15^2} + 80.45 \cr 
& = \left( {{{45}^2} + 80.45 + {{40}^2}} \right) - {15^2} \cr 
& = \left( {{{45}^2} + 2.45.40 + {{40}^2}} \right) - {15^{2}} \cr 
& = {\left( {45 + 40} \right)^2} - {15^2} = {85^2} - {15^2} \cr 
& = \left( {85 - 15} \right)\left( {85 + 15} \right) \cr 
& = 70.100 = 7000 \cr} \)

Loigiaihay.com