any pupil caught was made to stand at the front of the class

Câu hỏi:

01/04/2020 36,368

D. misbehaving 

Bạn đang xem: any pupil caught was made to stand at the front of the class

Đáp án chủ yếu xác

Kiến thức: Dạng của động kể từ

Giải thích: catch sb + Ving: bắt trái ngược tang bạn đang làm cái gi

Tạm dịch: Bất kì học viên này bị tóm gọn đối xử lệch lạc có khả năng sẽ bị đứng trước lớp.

Chọn D 

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions. 

We _______ in silence when he suddenly ________ bu to tát help him. 

A. walked - was asking 

B. were walking - asked

C. were walking - was asking 

D. walked - asked 

Câu 2:

The Complex of Hue Monuments was the first site in Viet Nam ________ as a World Heritage Site by UNESCO. 

A. recognised 

B. to be recognised 

C. recognising 

D. to recognise 

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tát the underlined word(s) in each of the following questions. 

Though built almost five hundred years ago, the church remained practically intact

A. in perfection 

Xem thêm: cá mực hầm mật truyện

B. in completion 

C. in chaos 

D. in ruins 

Câu 4:

Next year, I have to tát decide which area of medicine I want to tát ________ in. 

A. focus 

B. hand 

C. specialise 

D. come 

Câu 5:

Being helpful is good, but don't allow others to tát _______ advantage of your generosity. 

A. get 

B. take 

C. use 

D. make 

Câu 6:

Is it acceptable to tát touch ______ person on _______ shoulder in a conversation? 

A. a – the 

B. the – a 

C. the – the 

Xem thêm: one piece có bao nhiêu tập

D. a - a