anh 9 unit 11 a closer look 1Với điều giải bài bác tập luyện Unit 11 lớp 9: A closer look 1 trong những Unit 11: Changing roles in society Tiếng Anh 9 sách mới nhất (chương trình thí điểm) hoặc nhất, cụ thể sẽ chung học viên lớp 9 đơn giản và dễ dàng thực hiện bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 Unit 11.

Unit 11 lớp 9: A closer look 1

Unit 11 lớp 9: A closer look 1 (phần 1 → 6 trang 61-62 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Bạn đang xem: anh 9 unit 11 a closer look 1

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 11 Changing roles in society - A closer look 1 - Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. Complete the table with appropriate words. (Hoàn trở nên bảng với kể từ mến hợp)

Quảng cáo

Unit 11 lớp 9: >A Closer Look 1 | Hay nhất Giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 mới

Đáp án:

VerbNounNoun (person)
1.attendattendanceattendant
2.facilitatefacilityfacilitator
3.provideprovisionprovider
4.developdevelopmentdeveloper
5.interviewinterviewinterviewer
6.evaluateevaluationevaluator
7.participateparticipationparticipant
8.applyapplicationapplicant

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Động kể từ - danh kể từ - danh kể từ chỉ người

1. tham ô dự  - sự tham gia - người tham ô dự

2. tạo ra tiện nghi - sự tiện nghi - người hỗ trợ

3. hỗ trợ - sự hỗ trợ - căn nhà cung cấp

4. trở nên tân tiến - sự trở nên tân tiến - người vạc triển

5. phỏng vấn - cuộc phỏng vấn - người phỏng vấn / phỏng vấn viên

6. nhận xét - sự nhận xét - người tiến công giá

7. nhập cuộc - sự nhập cuộc - người tham ô gia

8. ứng tuyển chọn - sự ứng tuyển chọn - người ứng tuyển

2. Use the words in the table in 1 to tướng complete the sentences. (Sử dụng những kể từ trên bảng 1 nhằm hoàn thành xong câu.)

1. A lot of people have come tonight to tướng _________ the diễn đàn.

2. The application of technology in the school will _________ self-learning.

Quảng cáo

3. Even in distant areas, the teacher will no longer be the only _________ of knowledge.

4. Who has _________ the idea into this remarkable event?

5. In the programme, he _________ ordinary people about their future plans.

6. The discussion included a critical _________ of the new course.

7. We require your full _________ in this discussion.

8. She decided to tướng _________ for a job as an engineer.

Đáp án:

1. attend2. facilitate3. provider4. developed
5. interviews6. evaluation7. participation8. apply

Giải thích:

1. attend (v) đem mặt

2. facilitate (v) tạo ra điều kiện     

3. provider (n) căn nhà cung cấp

Quảng cáo

4. developed (Ved) vạc triển

5. interview (v) phỏng vấn

6. evaluation (n) tiến công giá

7. participation (n) sự tham ô gia

8. apply (v) vận dụng, ứng tuyển

Hướng dẫn dịch:

1. Tối ni nhiều người đã đi vào nhằm nhập cuộc forums.

2. Ứng dụng technology vô ngôi trường học tập tạo ra ĐK tiện nghi mang lại việc tự động học tập.

3. Thậm chí ở những vùng xa vời xôi, nhà giáo không thể đơn giản người truyền đạt kỹ năng và kiến thức.

4. Ai tiếp tục trở nên tân tiến phát minh trở nên sự khiếu nại sang trọng này?

5. Trong công tác anh ấy phỏng vấn những người dân thông thường về plan sau này.

6. Cuộc thảo luận bao hàm những nhận xét phê bình về khóa đào tạo và huấn luyện mới nhất.

7. Chúng tôi đòi hỏi sự nhập cuộc tương đối đầy đủ của chúng ta vô buổi thảo luận.

8. Cô ấy tiếp tục đưa ra quyết định nộp làm hồ sơ vô việc làm kỹ sư.

3. Choose the correct answer A, B or C which is closest in meaning to tướng the underlined word/ phrase in the sentences. (Chọn đáp án đích thị A, B, hoặc C ngay gần nghĩa nhất với từ/ cụm kể từ gạch men chân vô câu.)

1. In the future, fathers may be externally employed or stay at trang chủ and look after their children.

A. tự extra work                        B. go out to tướng work             C. work full-time

2. There will still be actual classrooms where teachers and students can interact face to tướng face.

A. virtual                                    B. online                          C. traditional

3. The most facinating change happening to tướng women is their increasing involvement education and employment.

A. participation                          B. roles                             C. power

4. Viet Nam used to tướng be male-dominated, with men being the voice of the family and society.

A. men doing housework

B. men playing the leading role

C. men earning money

5. Women get a job to tướng tư vấn their families as well  as to tướng be financially independent.

A. economically                         B. physically                    C. totally

Đáp án:

1.B2.C3.A4.B5.A

Giải thích:

1. be externally employed = go out to tướng work (v) ra bên ngoài thực hiện việc

2. actual = traditional (adj) truyền thống

3. involvement = participation (n) sự tham ô gia

4. male-dominated = men playing the leading role (adj) con trai vào vai trò công ty đạo

5. financially = economically (adv) về kinh tế tài chính, tài chính

Xem thêm: bánh mì tiếng anh

Hướng dẫn dịch:

1. Trong sau này, những ông tía rất có thể ra bên ngoài thao tác làm việc hoặc trong nhà che chở những con

2. Sẽ vẫn còn đấy những lớp học tập truyền thống cuội nguồn điểm những nhà giáo và học viên rất có thể tương tác thẳng.

3. Sự thay cho thay đổi thú vị nhất xẩy ra với phụ nữa là tăng thêm sự nhập cuộc vô dạy dỗ và tuyển chọn dụng.

4. nước ta từng đem chính sách trọng phái nam coi thường phái đẹp, con trai phổ biến thưa vô mái ấm gia đình và xã hội.

5. Phụ phái đẹp đem việc thực hiện nhằm hõ trợ mái ấm gia đình na ná song lập về tài chủ yếu.

4. Complete the sentences with phrases formed with "sense of". (Hoàn trở nên câu với những cụm kể từ được tạo hình kể từ "sense of")

1. He has a very good ______. He never gets lost.

2. She has such a good ______. She makes everyone laugh at work.

3. I don't have much ______. I always seem to tướng be late for appointments.

4. He has a strong ______. You can always rely on him.

5. She has no ____ at all. She never chooses the right colour or the right clothes for herself.

Đáp án:

1. sense of direction.

2. sense of humour.

3. sense of time.

4. sense of responsibility.

5. sense of style.

Giải thích:

1. sense of direction: năng lực lăm le hướng

2. sense of humour: năng khiếu hài hước

3. sense of time: ý thức về thời gian

4. sense of responsibility: lòng tin trách móc nhiệm

5. sense of style: phong thái ăn mặc

Hướng dẫn dịch:

1. Anh ấy xác lập phương phía rất hay. Anh ấy ko lúc nào lạc đàng.

2. Cô ấy đặc biệt vui nhộn. Cô ấy thực hiện người xem cười cợt khi thao tác làm việc.

3. Tôi ko chất lượng tốt xác lập giờ. Tôi luôn luôn cút muộn những cuộc hứa.

4. Anh ấy khôn cùng đem trách móc nhiệm. quý khách rất có thể luôn luôn tin tưởng tưởng anh ấy.

5. Cô ấy không tồn tại phong thái ăn diện một chút nào. Cô ấy ko lúc nào lựa chọn color hoặc ăn mặc quần áo phù phù hợp với cô ấy.

5. Listen carefully and tick (V) the correct box. Then listen again and repeat. (Nghe cảnh giác và khắc ghi (V) vô dù đích thị. Sau ê nghe lại và tái diễn.)

Bài nghe:

1. No one can deny it?

2. All of us can see your point.

3. We will help him with the money.

4. You will be cooking.

5. Well, you may be right.

Đáp án:

1. Lên2. Xuống3. Xuống4. Lên4. Lên

Hướng dẫn dịch:

1. Không ai rất có thể không đồng ý nó?

2. Tất cả công ty chúng tôi rất có thể thấy ý kiến của chúng ta.

3. Chúng tôi sẽ hỗ trợ anh tao với chi phí.

4. quý khách tiếp tục nấu bếp.

5. Chà, chúng ta có thể đích thị.

6. Mark Mike's sentences with falling (agreeing) or rising (disagreeing) arrows. Then listen and kiểm tra. (Đánh vệt những câu với mũi thương hiệu trở lại ( đồng ý) hoặc mũi thương hiệu tăng trưởng ( ko đồng ý). Sau ê nghe và đánh giá.)

Bài nghe:

Bài giảng: Unit 11: Changing roles in society - A closer look 1 - Cô Phạm Thị Hồng Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo những bài bác giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 Unit 11 khác:

 • Từ vựng Unit 11: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập vô bài

 • Getting Started (phần 1-4 trang 58-59-60 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read 2. These words/phrases ...

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 61-62 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the table ... 2. Use the words ...

 • A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 62-63 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Choose the future ... 2. Rewrite the sentences ...

 • Communication (phần 1-4 trang 64-65 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Work in groups ... 2. Work in groups ...

 • Skills 1 (phần 1-4 trang 65-66 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Discuss in groups 2a. Read the passage ...

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 67 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Look at the maps ... 2. Listen to tướng the mô tả tìm kiếm ...

 • Looking Back (phần 1-5 trang 68-69 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the sentences ... 2. Use the words...

 • Project (phần 1 trang 69 SGK Tiếng Anh 9 mới) There have been a lot of ...

Xem thêm thắt những loạt bài bác Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài bác tập luyện trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề ganh đua Tiếng Anh 9 mới nhất đem đáp án

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ sử dụng học hành giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 đem đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nhà giáo và khóa đào tạo và huấn luyện dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: vị trí kim loại kiềm trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học thường

Loạt bài bác Soạn Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của công ty chúng tôi được biên soạn một trong những phần dựa vào cuốn sách: Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới nhất Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-11-changing-roles-in-society.jsp